Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
Psalm     Nieuwe Testament     Oude Testament

Zie zijn goedheid

9 april - dag 99

Toen we nog klein waren, gingen mijn zus en ik samen met onze ouders picknicken. We speelden op een oud treinspoor waarvan we dachten dat het niet meer werd gebruikt. Plotseling schreeuwde mijn moeder: “Snel! Ga van het spoor af!” Ze had een sneltrein zien aankomen over het spoor. Gelukkig schreeuwden we niet terug: “Dat zal wel. We zijn toch niet bang.” Als we dat gedaan hadden, had ik dit nu niet kunnen schrijven. We maakten dat we zo snel mogelijk van het spoor af kwamen.
 
Mijn moeder gaf haar bevel omdat ze van haar kinderen hield. God geeft jou zijn geboden omdat Hij van jou houdt en het beste voor je wil. De geboden zijn 'voor onze eigen bestwil' (Deuteronomium 10:13, GNB). Zie zijn goedheid. Jezus waarschuwt je voor het aanstaande oordeel en vertelt je hoe je je hierop moet voorbereiden. Dit doet Hij omdat Hij van je houdt. In alle gedeelten voor vandaag zien we dat gehoorzaamheid de manier is om Gods goedheid te ervaren en zijn zegen aan te trekken als een magneet.

1. De nabijheid van God


Net als veel grote mannen en vrouwen van God worstelt de psalmdichter met een depressie. Hij is 'terneergeslagen' (v.5, HB). Zijn ziel is 'onrustig' in hem (v.5). Jezus Zelf schreeuwde het uit: 'Nu ben ik doodsbang' en 'Ik voel me dodelijk bedroefd' (Johannes 12:27; Marcus 14:34).
 
De psalmdichter is omringd door een 'liefdeloos volk, vol list en bedrog' (v.1b). Hij wordt 'door de vijand geplaagd' (v.2b). De psalmen hebben iets heel werkelijks en authentieks. Het leven is niet eenvoudig. We krijgen te maken met worstelingen, weerstand en zelfs depressies.
 
Wend je in deze omstandigheden tot God. Vraag God om zijn leiding en om zijn nabijheid (v.3). God is je 'hoogste vreugde' (v.4). In die tijd was de tempel in Jeruzalem de plaats waar God bij zijn volk was. De tempel stond op een 'berg' en was 'de plaats waar u woont' (v.3). In het Nieuwe Testament is Jezus de tempel waarin God woont in al zijn volheid (zie Johannes 2:19-21; Kolossenzen 1:19).
 
Met Pinksteren heeft Jezus zijn Heilige Geest gezonden als middel waarmee God nu in zijn 'heilige tempel' woont, zowel in afzonderlijke mensen als in de gemeenschap. 'De kerk' zou niet saai moeten zijn. Het zou een plaats van vreugde, blijdschap en lofprijzing moeten zijn.
 
De kernboodschap is dat gehoorzaamheid betekent dat je je in elke situatie wendt tot God en vertrouwt op zijn goedheid. Wat we nodig hebben in onze duisternis is Gods nabijheid en je mag erop vertrouwen dat je die nabijheid uiteindelijk zult vinden.


Heer, stuur alstublieft uw licht en waarheid om me bij U te brengen (Psalm 43:3a).
 

2.  De beloning van Jezus


Het leven is een geweldig geschenk. Jou zijn allerlei talenten en verantwoordelijkheden 'toevertrouwd' (v.48). En het doet er echt toe hoe je die gebruikt. Alle waarschuwingen in dit gedeelte over hoe je je leven moet gebruiken worden gegeven uit liefde. Jezus waarschuwt voor het aanstaande oordeel en zegt hoe je je hierop kunt voorbereiden.
 
Hij roept je op om klaar te staan (v.35). Verwacht dat Jezus vandaag terugkomt. Wat een prachtige beloning ligt er in het verschiet voor de mensen die klaarstaan: 'Wie klaar staan en hem verwachten, zijn oneindig gelukkig, want de Here Zelf zal hun dienaar worden' (v.37a, HB). Je zult samen met Jezus aan tafel zitten en eten en Hij zal je bedienen (v.37b). De goedheid en genade van Jezus zijn bijna niet te bevatten. Hij draait de rollen om op een manier die bij de meeste mensen niet eens zou opkomen.
 
Wees voorbereid op zijn terugkomst (v.40). Neem de 'betrouwbare en verstandige rentmeester' als voorbeeld (v.42). Je zult rijkelijk worden beloond. Hij 'zal [je] aanstellen over alles wat hij bezit' (v.44).
 
Er schuilt gevaar in de gedachte dat Jezus nog niet komt (v.45) en dat we gewoon kunnen doen wat we zelf willen. Er zijn toch nog zeeën van tijd om alles in orde te maken.
 
En het gevaar is dat de heer maar niet komt. Daardoor laat de onbetrouwbare knecht zich in de luren leggen. Hij verzaakt zijn plicht en doet niet wat de heer wil (v.45). Veel mensen denken dat God irrelevant is of ver weg, een figuur die weinig invloed heeft op hun leven. Deze gelijkenis is bedoeld als waarschuwing dat we op een dag zullen worden afgerekend op onze daden en dat het verstandig is om daar nu al rekening mee te houden.
 
Jezus zegt dat het erger is als je weet dat iets verkeerd is en je het toch doet, dan als je je er niet van bewust bent. Maar het blijft verkeerd (vv.47-48).
 
Jezus wil dat je gehoorzaam bent en Hem trouw en verstandig dient. Als je alles wat God je geeft verstandig gebruikt, zal Hij je zegenen en je meer verantwoordelijkheden geven. Hoe meer God je heeft gegeven, hoe groter je verantwoordelijkheid om zijn geschenken goed te gebruiken. Jezus zegt: 'Van iedereen aan wie veel gegeven is, zal veel worden geëist, en hoe meer aan iemand is toevertrouwd, des te meer zal van hem worden gevraagd' (v.48b).
 
Als je een gelukkig gezin, een dak boven je hoofd en een goede opleiding hebt, als je gezond bent, vrienden, een baan, eten en kleding hebt en op vakantie kunt gaan, als je de beschikking hebt over de Bijbel, als je in alle vrijheid kunt samenkomen om te bidden en nog meer, dan ben jij een van degenen aan wie veel is gegeven. Dan wordt er ook veel van je verwacht.
 
Jezus Zelf had geen gemakkelijk leven. Hij zegt: 'Ik moet een doop ondergaan, en ik word hevig gekweld zolang die niet volbracht is' (v.50). Jezus leefde in de schaduw van het kruis. Hij wist welk lijden voor Hem in het verschiet lag. Als we weten dat we voor een moeilijke of uitdagende situatie in ons leven staan, willen we vaak dat we er maar vast vanaf waren (v.50, BGT). Als wij dit al willen bij relatief kleine dingen, hoe angstaanjagend moet het dan wel niet geweest zijn voor Jezus. Hij wist welke gruwelijkheden Hem te wachten stonden met de kruisiging en de last van de zonde van de hele wereld op zijn schouders.
 
Dit zou de manier zijn waarop Jezus ons vrede met God zou brengen. Toch zegt Jezus dat we op een bepaalde manier niet altijd een uiterlijke vrede zullen ervaren. Er zal verdeeldheid zijn: 'Denken jullie dat ik gekomen ben om vrede te brengen op aarde? Geenszins, zeg ik jullie, ik kom verdeeldheid brengen' (v.51). Deze verdeeldheid kan zelfs bestaan tussen jou en de mensen die je het meest na staan. Er kan verdeeldheid zijn tussen mensen die voor Jezus zijn en mensen die tegen Hem zijn.
 
Toch is het jouw roeping om vrede te stichten. Probeer altijd om het zo snel mogelijk weer goed te maken (v.58).


Heer, help me om altijd klaar te staan om te dienen en om optimaal gebruik te maken van alles wat U mij hebt toevertrouwd.
 

3. De kracht van God


Jezus was niet de eerste die een verband legde tussen liefde en gehoorzaamheid. God gaf de wet van Mozes uit liefde. Dit vraagt om een liefdevolle reactie: 'Heb daarom de HEER, uw God, lief en houd u aan uw verplichtingen tegenover hem. Leef zijn wetten, regels en geboden elke dag na' (11:1).
 
Zorg ervoor dat de woorden van God in je hele wezen doordringen. 'Onthoud de woorden van de Heer goed, vergeet ze niet! Schrijf zijn regels op een band die je om je arm doet. En schrijf ze op een band die je om je voorhoofd draagt. Zorg ervoor dat jullie kinderen die regels goed leren. Blijf ze herhalen, thuis en onderweg, als je naar bed gaat en als je weer opstaat' (vv.18-19, BGT).
 
Je moet Gods woord kennen, leren en onderwijzen en in praktijk brengen. Als je open en eerlijk leeft, als je wandelt in het licht van Gods waarheid die Hij bekendmaakt in zijn woord, dan zul je grote zegen ervaren.
 
Hij belooft zijn zegen aan de mensen die zijn geboden trouw gehoorzamen: 'Als u de geboden gehoorzaamt die ik u vandaag voorhoud, en de HEER, uw God, liefhebt en hem met hart en ziel dient, belooft de HEER: 'Ik zal jullie akkers op de juiste tijd regen geven, in het najaar en in het voorjaar' ' (vv.13-14, zie ook vv.22,27).
 
Ongehoorzaamheid zuigt je leeg en is vernietigend. Ik weet uit eigen ervaring dat opzettelijke zonde een schuldgevoel geeft dat al je energie opslokt. Uiteindelijk voel je je doodongelukkig. Mozes zegt eigenlijk: “Moet je zien hoe goed God is” – 'Maar ú hebt deze machtige wonderen wel gezien. Daarom moet u dus zorgvuldig de geboden gehoorzamen die ik u vandaag geef, zodat u de kracht krijgt'  (vv.7-8, HB). Als je gehoorzaam bent, krijg je de zegen van kracht.
 
Maak de juiste keuzes. God zegt: 'Besef goed, vandaag stel ik u voor de keuze tussen zegen en vloek' (v.26). Als je ervoor kiest gehoorzaam te zijn, zal God je zegenen; je trekt zijn zegen aan als een magneet. Wijsheid is nu keuzes maken waar je later blij mee bent.
 
Het is verleidelijk om God niet te gehoorzamen omdat iedereen om ons heen dat ook niet doet. Mozes zegt: 'Zorg er dan voor dat die volken (...) niet alsnog uw ondergang worden. Wees niet nieuwsgierig naar hun goden en vraag u niet af: Hoe hebben die volken hun goden vereerd? Zo willen wij het ook doen!' (12:30). Hij vervolgt: 'U daarentegen moet alles wat ik u gebied strikt naleven; voeg er niets aan toe en doe er ook niets van af' (13:1).


Dank U voor al uw goedheid. Wilt U me vandaag vullen met uw liefde en kracht, met vreugde en blijdschap, met trouw en wijsheid?
 

Pippa's bijdrage

Deuteronomium 11:18-20


'Houd mijn woorden dus in gedachten, maak ze u eigen, draag ze als een teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd. Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat. Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van de stad.'
 
Je moet deze verzen uit je hoofd leren als je jong bent. (Het is zoveel moeilijker als je ouder bent!) Ik weet niet of we geslaagd zijn in onze pogingen om onze kinderen vertrouwd te maken met de Bijbel. Maar ik plakte soms wel een vers op de koelkast.
 

Vers van de dag
Psalm 43:5

'Vestig je hoop op God,
eens zal ik hem weer loven,
mijn God die mij ziet en redt.'
Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2018 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.