Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
Psalm     Nieuwe Testament     Oude Testament

Een honderdvoudige opbrengst

30 maart - dag 89

Hij groeide op in een van de slechtste wijken van Manchester. Zijn vader was verslaafd aan alcohol. Hij ging op zijn vijftiende van school en liep weg van huis. Hij leefde op straat. Hij werd lid van een bende. Hij belandde in het criminele milieu en kwam in de gevangenis terecht. Toen hij vrijkwam ging hij bij het leger. Hij is twee keer gescheiden.
 
In 1994 liep hij onze kerk binnen en volgde Alpha. Hij gaf zijn leven aan Jezus en werd vervuld met de Heilige Geest. Hij ging op bezoek bij gevangenen. Hij werd staflid bij onze kerk als hoofd van Alpha-Prison. Hij stichtte een organisatie die zich bekommerde om ex-gevangenen. Hij zette een project op voor dak- en thuislozen. Hij begon een cursus om verslaafden te helpen en ontwikkelde cursussen voor mensen die worstelen met een depressie en schulden.
 
Onder zijn bezielende leiding heeft Alpha-Prison zich verspreid over de gevangenissen in Groot-Brittannië en over 76 landen wereldwijd. Duizenden mensen zijn tot geloof in Jezus gekomen. Honderden mannen en vrouwen hebben een plek gekregen in kerken via de zorg voor ex-gevangenen. Hij staat nu aan het hoofd van teams die wereldwijd het leven van miljoenen mensen kunnen veranderen.
 
Paul Cowley is een voorbeeld van vruchtbare grond waarin het zaad viel; hij heeft een goed hart. Hij hoorde het woord, bewaarde het en dankzij zijn doorzettingsvermogen heeft hij meer dan het honderdvoudige geoogst van wat er was gezaaid (Lucas 8:8,15). Hij leerde Jezus kennen als zijn redder, zaaier en herder.

1. Persoonlijke redder


David ging naar de Heer, zijn persoonlijke redder, als hij in de problemen zat, het moeilijk had of als mensen hem vervolgden (v.23). Misschien zijn je problemen niet zo groot als die van David, maar toch kun jij zijn voorbeeld volgen:
 • Vragen

  Vraag God om hulp: 'Want op u, HEER, hoop ik, van u komt antwoord, mijn Heer en mijn God. Ik denk: Laten ze niet om mij lachen, niet triomferen nu mijn voet wankelt' (vv.16-17).
   
 • Schuld belijden

  Biecht je zonde op: 'Ik wil u mijn schuld belijden, door mijn zonden word ik gekweld' (v.19).
   
 • Vertrouwen

  'Ik vertrouw op u, Heer' (v.16a, BGT). Vertrouw erop dat God je zal redden: 'Verlaat mij niet, HEER, mijn God, blijf niet ver van mij. Haast u mij te helpen, Heer, u bent mijn redding' (vv.22-23).


Heer, vandaag vraag ik U om uw hulp. Vergeef me wat ik verkeerd heb gedaan. Verlaat mij niet, Heer, mijn God, blijf niet ver van mij. Haast U mij te helpen, Heer, U bent mijn redding.
 

2.  Grote zaaier


Een belangrijk onderdeel van het werk van Jezus was zaaien. Jezus trok rond 'van stad tot stad en van dorp tot dorp om het goede nieuws over het koninkrijk van God te verkondigen' (v.1). Ook vandaag is onze taak vaak gewoon zaaien.
 
Soms moeten we hiervoor reizen (v.1), bijvoorbeeld op zendingsreis. Soms verzamelde Jezus mensen om zich heen om vervolgens te zaaien: 'Toen er vanuit de steden mensen naar hem toe gekomen waren en er zich een grote menigte verzameld had ...' (v.4). Dat gold ook voor de Leadership Conference in de Royal Albert Hall in Londen in mei 2017. Duizenden mensen van heinde en verre verzamelden zich rondom Jezus.
 
Jezus deed dit zaaien niet allemaal alleen. Hij had een team om zich heen met een kern van twaalf mannen en 'ook enkele vrouwen' (v.2a). Vrouwen hadden een heel belangrijke rol in Jezus' werk. Zij hielpen het team door uit hun eigen middelen voor hen te zorgen (v.3).
 
Hierna beschrijft Jezus wat ze allemaal deden in de vorm van de gelijkenis van de zaaier. Net als wij zaaien ze het zaad van het woord van God (v.11). Wees niet teleurgesteld als niet iedereen even enthousiast reageert:
 • Mensen zonder hart

  Sommige mensen willen gewoon niet geloven: 'Sommige mensen lijken op het zaad dat op de weg valt. Die mensen hebben het nieuws wel gehoord, maar dan komt de duivel en pakt het van hen af. Die mensen worden niet gered, omdat ze het goede nieuws niet geloven.' (v.12, BGT)
   
 • Oppervlakkige mensen

  Anderen lijken in eerste instantie heel enthousiast, maar dat is maar van korte duur. Ze hebben 'geen wortels'. Ze horen het vol enthousiasme, maar hun enthousiasme is slechts oppervlakkig. Het is maar een bevlieging en zodra het moeilijk wordt verliezen ze hun interesse.
   
 • Halfslachtige mensen

  Weer anderen lijken heel goed te reageren, maar haken later af vanwege de 'distels': 'zorgen en rijkdom en de genoegens van het leven' (v.14). 'Die mensen hebben het nieuws wel gehoord, maar ze doen er niets mee. Want ze zijn te druk met dagelijkse problemen. Ze willen rijk worden en een prettig leven hebben. Dat vinden ze belangrijker' (v.14, BGT).
   
 • Volhouders

  De drie bovenstaande groepen mensen stellen teleur en zijn een bron van verdriet. Maar Jezus zegt dat er ook mensen zijn die zich aangesproken voelen en 'die volharden en vrucht dragen' (v.15, WV). In 'Het Boek' staat: 'De goede, vruchtbare grond zijn de mensen die met een goed, oprecht hart naar de woorden van God luisteren. Zij houden zich eraan, doen er iets mee en verslappen niet' (v.15). Eerder had Jezus gezegd dat het zaad in vruchtbare aarde honderdvoudig vrucht voortbracht (v.8).
Ik zeg vaak dat Alpha geven het meest teleurstellende is wat ik ooit heb gedaan. Het is zo'n teleurstelling als mensen negatief reageren of afhaken. Maar als we de woorden van Jezus lezen, hoeven we ons hierover niet te verbazen.
 
Maar Alpha is ook het meest opwindende wat ik ooit heb gedaan. De mensen die wel met hun hele hart reageren op het zaad dat we zaaien en volhouden, mensen als Paul Cowley, hebben enorm veel invloed en brengen meer dan honderd keer zoveel op als wat we hebben gezaaid. We zien dit steeds weer gebeuren bij mensen die Jezus leren kennen. Ze raken vervuld van de Heilige Geest, gaan de wereld in, vertellen hun vrienden over hun ervaringen en hebben zo een grote invloed in onze samenleving.
 
Deze woorden van Jezus gaan niet alleen over andere mensen. Ze gaan over ons allemaal, telkens als we het woord van God horen, bijvoorbeeld als we lezen in de Bijbel of luisteren naar een preek. Wees je bewust van de manier waarop je luistert naar het woord van God. Op een bepaalde manier is je hele leven een reactie op het woord van God. Hoe ontvankelijker je bent, hoe meer je zult ontvangen (v.18).
 

Heer, dank U voor de macht van uw Woord dat levens verandert. Help me om te blijven zaaien en me niet te laten ontmoedigen door teleurstellingen. Dank U voor de grote vreugde als we zien dat het zaad wortel schiet in iemands leven en dat het honderdvoudig vrucht draagt.
 

3. Hoogste herder


Aan het einde van zijn leven ziet Mozes hoe hard het volk van God een leider nodig heeft. Hij bidt tot de Heer: 'Moge de HEER, de God die aan al wat leeft de levensadem schenkt, dan iemand over het volk aanstellen die het kan leiden en de troepen kan aanvoeren, zodat het volk van de HEER niet wordt als een kudde schapen zonder herder' (27:16-17).
 
God hoorde Mozes' gebed en wees Jozua aan als zijn opvolger. God zei over Jozua dat hij geestkracht bezat en vervuld was van de Geest (v.18, NBV,WV). Hij kreeg de handen opgelegd en de leiding werd aan hem overgedragen; hij kreeg het gezag en werd de herder van het volk van God. 'Herder' was in die tijd een gebruikelijke benaming voor koningen en heersers.
 
De manier waarop Mozes zich bekommerde om het volk van God is een vooruitwijzing naar de manier waarop Jezus zich bekommerde om zijn mensen. Jezus zag heel veel mensen tijdens zijn werkzame leven en we lezen dat Hij medelijden met hen had omdat ze er ‘uitgeput en hulpeloos uitzagen, als schapen zonder herder’ (Matteüs 9:36).
 
Dit beeld van een christelijk leider als herder wordt in het Nieuwe Testament diverse keren gebruikt. Petrus schrijft: 'Hoed Gods kudde waarvoor u de verantwoordelijkheid hebt (...) Stel u niet heerszuchtig op tegenover de kudde die aan u is toevertrouwd, maar geef het goede voorbeeld' (1 Petrus 5:2-3). Jezus is de 'hoogste herder' (v.4).
 
Jezus heeft gezegd: 'Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen (...) Ik ken mijn schapen' (Johannes 10:11-14). Hij zegt dat er eens één kudde zal zijn, met één herder (v.16). In Hebreeën wordt Jezus beschreven als 'de machtige herder van de schapen' (Hebreeën 13:20).
 
De rest van het gedeelte van Numeri, met de spijswetten, religieuze feesten en de sabbat, wijst ook vooruit naar Jezus (Numeri 28-29). Paulus schrijft dat dit 'slechts een schaduw [is] van wat komt – de werkelijkheid is Christus' (Kolossenzen 2:17). Jezus is de hoogste herder, de grote zaaier en de redder van de wereld.


Heer, vandaag aanbid ik U als de hoogste herder, de grote zaaier en de redder van de wereld. Dank U voor uw liefde en zorg voor mij. Dank U voor de boodschap die U mij hebt gegeven. Laat mij op mijn beurt een goede herder zijn, het zaad van uw woord zaaien in het leven van andere mensen en het honderdvoudige opbrengen in mijn eigen leven en dat van andere mensen.
 

Pippa's bijdrage

Lucas 8:1-8


Ik ben vooral gefascineerd door de vrouwen die met Jezus meereisden en zijn werk mogelijk maakten door uit eigen middelen voor Hem en zijn vrienden te zorgen (v.3b). Susanna, Johanna en Maria Magdalena maakten deel uit van deze groep vrouwen. Ze waren genezen of verlost van kwade geesten. Johanna's echtgenoot, Chusas, was rentmeester van Herodes. Dat moet interessante gespreksstof hebben opgeleverd met Johanna die Jezus hielp en Chusas die voor Herodes werkte! Het is opvallend dat vrouwen zo'n belangrijke rol hadden.

En dan had je nog Maria Magdalena. Zij werd door Jezus uitgekozen en haar vertrouwde Hij zijn verbluffende nieuws toe. Jezus koos een vrouw met een afschuwelijk verleden en vertrouwde haar het belangrijkste nieuws ooit toe.
 

Vers van de dag
Lucas 8:8a

'Maar er viel ook wat zaad in vruchtbare aarde, en dat bracht honderdvoudig vrucht voort toen het was opgeschoten.'
Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2018 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.