Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
afbeelding van Bible In One Year | bijbeljaar.nl
 Psalm     Nieuwe Testament     Oude Testament

Alle goede dingen  

5 januari - dag 5

We streven allemaal naar geluk. We zijn allemaal op zoek naar liefde. We smachten allemaal naar rust en vrede. Maar vaak zoeken we op de verkeerde plaatsen.
 
Augustinus bad: “Heer (...) U hebt ons gemaakt voor Uzelf en onze harten vinden geen rust totdat zij rust vinden in U.” God is de bron van alle goede dingen.

1. De bron van vreugde en vrede

Vaak zoeken we vreugde en vrede op de verkeerde plaatsen. 'Hoe lang nog … is de schijn u lief, de leugen uw leidraad?' (v.3). Wij denken dat geld, bezit of succes de oplossing is. Maar dat is schijn en een leugen. David vertelt ons waar we echte vreugde en vrede kunnen vinden; God heeft ons gemaakt voor een relatie met Hem (v.4).
 
De Bijbel belooft ons niet dat ons leven probleemloos zal zijn. De psalm begint met een roep om hulp: 'Geef mij ruimte als ik belaagd word, wees genadig, hoor mijn gebed' (v.2b). David vertrouwt erop dat God hem hoort: 'De HEER luistert als ik tot hem roep' (v.4b).
 
God alleen is de ware bron van vreugde en vrede: 'HEER, laat het licht van uw gelaat over ons schijnen. In u vindt mijn hart meer vreugde dan zij in hun koren en wijn. In vrede leg ik mij neer en meteen slaap ik in, want u, HEER, laat mij wonen in een vertrouwd en veilig huis' (v.7b-9).
 
Er is meer vreugde bij God dan in materiële welvaart en luxe. Welvaart geeft, ondanks de schijnveiligheid die het lijkt te bieden, niet noodzakelijkerwijs een goede nachtrust. Alleen in de wil van God kunnen we werkelijk 'wonen in een vertrouwd en veilig huis' (v.9b).
 

Heer, laat het licht van uw gelaat over mij schijnen. Vul mijn hart met de vreugde van uw nabijheid en geef mij een goede nachtrust.
 

2. De bron van Gods gunst en echt geluk

Volgens Jezus is het ware geluk niet te vinden in de dingen die belangrijk zijn in onze maatschappij. Geluk ligt niet in beroemdheid, aantrekkelijkheid, rijkdom en bezit. Het gaat niet om hoe je je voelt. Het gaat niet om wat je hebt en ook niet om wat je doet.
 
Het Griekse woord makarios, dat wordt gebruikt in 5:3-11, betekent 'gezegend', 'fortuinlijk', 'gelukkig', 'bevoorrecht met de gunst van God'. Andere woorden die je zou kunnen gebruiken zijn: zalig, benijdenswaardig en spiritueel welvarend, oftewel, vol levensvreugde en voldoening, ongeacht uiterlijke omstandigheden.
 
In de zaligsprekingen legt Jezus de nadruk op acht onverwachte omstandigheden waarin je Gods gunst en zegen ontvangt.

 • Smacht naar God

  'Gelukkig zijn de armen van geest' (v.3a, NBG). Het woord dat is vertaald als 'armen' betekent 'bedelaars die afhankelijk zijn van anderen'. Hier betekent het dat ze nederig of verzwakt zijn, waardoor ze zich realiseren dat ze afhankelijk zijn van Jezus en Hem nodig hebben: 'Het echte geluk is voor mensen die weten dat ze God nodig hebben' (v.3a, BGT). De armen van geest zijn gezegend, omdat het koninkrijk van de hemel voor hen is (v.3b). Dit is mogelijk gemaakt door de komst van Jezus.
   
 • Huil om je situatie

  'Gelukkig de treurenden' (v.4a). Treur over je eigen zonde en de ellende in de wereld om je heen. Huil met hen die huilen. Het is niet verkeerd om te huilen en te treuren over het verlies van dierbaren. Jezus belooft dat zij die treuren 'getroost zullen worden' (v.4b). Gods troost is zoveel meer dan gewone troost. Joyce Meyer schrijft: 'Je zou bijna een probleem willen hebben om die troost te kunnen ervaren.'
   
 • Wees tevreden met wie je bent

  'Gelukkig de zachtmoedigen' (v.5a). Het Griekse woord voor 'zachtmoedig' betekent 'vriendelijk', 'zorgzaam', 'bescheiden'. Dit gaat over vriendelijk en liefdevol zijn voor anderen. Dat is het tegenovergestelde van arrogantie en zelfzucht. Het betekent 'gebroken', niet zoals gebroken glas dat helemaal verbrijzeld is, maar zoals een paard, getemd met een beheerste kracht. Dankzij Jezus zijn de zachtmoedigen gezegend – 'zij zullen het land bezitten' (v.5b).

  'Het echte geluk is voor mensen die vriendelijk zijn' (v.5a, BGT).
   
 • Honger naar God

  'Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid' (v.6a). Streef naar een relatie met God en maak dit het belangrijkste in je leven. Al het andere waarnaar je streeft laat je uiteindelijk met lege handen achter. Maar als je hongert naar God en zijn gerechtigheid zul je verzadigd worden (v.6b).

  'Het echte geluk is voor mensen die doen wat God wil, en die dat het allerbelangrijkste vinden' (v.6a, BGT).
   
 • Ontvang vergeving en wees barmhartig

  'Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden' (v.7). Geef mensen niet wat ze 'verdienen', maar juist wat ze niet verdienen. C.S. Lewis schreef: 'Christen zijn betekent dat je het onvergeeflijke vergeeft, omdat God het onvergeeflijke in jou heeft vergeven.' Mensen die medelijden met anderen hebben zijn gezegend, omdat God ook met hen medelijden zal hebben (v.7b, GNB).
   
 • Wees volkomen oprecht

  'Gelukkig wie zuiver van hart zijn' (v.8a). Dit is niet alleen uiterlijke zuiverheid, maar ook integriteit, openheid, oprechtheid en echtheid. Het is een zuiverheid waardoor je werkelijk God kunt zien (v.8b). Een zuiver hart begint met je gedachten, want je gedachten vormen je woorden, je daden en je karakter.

  Als je een zuiver hart hebt, betekent dat dat je je niet anders voordoet dan je bent en dat je je gebrokenheid en kwetsbaarheid laat zien. 'Het echte geluk is voor mensen die eerlijk zijn' (v.8a, BGT).
   
 • Streef naar vrede

  'Gelukkig de vredestichters' (v.9a). Zoek geen ruzie, maar sticht vrede. Jezus, de Zoon van God, is gekomen om jou vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis (Kolossenzen 1:20). Gelukkig de vredestichters, 'want zij zullen kinderen van God genoemd worden' (Matteüs 5:9b).

  'Het echte geluk is voor mensen die vrede sluiten' (v.9a, BGT).
   
 • Verwacht geen wederdienst, alleen vervolging

  'Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden' (v.10a). Verwacht van deze wereld niets dan kritiek. Maar God is met de vervolgde kerk: 'voor hen is het koninkrijk van de hemel' (v.10b).

  'Het echte geluk is voor mensen die lijden omdat ze doen wat God wil' (v.10a, BGT).
Hier zien we de derde manier waarop het Oude Testament wordt vervuld in Jezus. We hebben al gezien dat Jezus de geschiedenis van het Oude Testament vervult (Matteüs 1:1-17) en hoe Hij beloften van de profetieën van het Oude Testament vervult (Matteüs 1:18-4:16). Hier, in de Bergrede, vervult Jezus de Wet van het Oude Testament, Hij onthult de volledige reikwijdte en betekenis ervan: 'Ik ben niet gekomen om de wet van Mozes of de andere heilige boeken weg te doen. Ik ben juist gekomen om hun echte betekenis te laten zien' (5:17, BGT).
 
John Wimber is een Amerikaanse dominee die vroeger popmuzikant was. Hij heeft gezegd: “Jezus is onverzadigbaar. Hij heeft plezier in alles wat wij doen, maar Hij heeft nooit genoeg. Ik heb genoeg aan Jezus. Hij wil meer van mij. Hij blijft de lat maar hoger leggen. Hij wandelt op grote hoogte.' In de Bergrede heeft Jezus de lat in de hemel gelegd, niet om ons te vernederen, maar om ons naar een hoger plan te tillen: 'Je zet een lamp juist hoog. Dan schijnt het licht voor alle mensen in huis' (5:15, BGT).
 

Heer, help me om dit jaar te leven volgens de normen en waarden van de Bergrede en me te laten leiden door de zaligsprekingen. Dan kan ik licht zijn voor de wereld om me heen.  
 

Je vindt een uitgebreide uitleg en toepassing van de Bergrede (Matteüs 5-7) in Nicky Gumbels boek 'De uitdaging van een christelijke levensstijl' bij de Alpha Bookshop

3. De bron van liefde en eenheid

Liefde bedekt en beschermt. Liefde is er niet op uit om de zwakheden en fouten van andere mensen bloot te leggen. Liefde heeft geen leedvermaak om het ongeluk van andere mensen.
 
Het gedeelte van vandaag begint met een nogal vreemd verhaal over een dronken Noach. Het feit dat hij een rechtvaardig man was, betekent niet dat hij perfect was. Sem en Jafet worden geprezen omdat zij het naakte lichaam van hun vader bedekten (9:23).
 
Liefde en eenheid gaan hand in hand. De toren van Babel is het symbool van verdeeldheid (11:1-9). De mensen zeiden: 'Laten we een stad bouwen met een toren die tot in de hemel reikt. Dat zal ons beroemd maken' (v.4). Deze daad van hoogmoed en machtswellust resulteerde in verdeeldheid, gesymboliseerd door de spraakverwarring of liever gezegd de 'taalverwarring'. 'De HEER [bracht] verwarring in de taal die op de hele aarde gesproken werd, en van daar verspreidde hij de mensen over de hele aarde' (v.9).
 
Met Pinksteren werd Babel ongedaan gemaakt. Dankzij de Heilige Geest kunnen de mensen zeggen dat zij de apostelen horen spreken, elk in hun eigen moedertaal (Handelingen 2:8). De gave van tongentaal symboliseert het feit dat de Heilige Geest de verdeeldheid van Babel ongedaan maakt en alle volken en talen verenigt.
 
Dit zien we ook vandaag de dag; de Heilige Geest brengt liefde en eenheid over de grenzen van kerken, talen en landen.
 

Heer, laat ons er nooit naar streven om onszelf of onze eigen kerk, gezindte of genootschap beroemd te maken. Laat ons ernaar streven om uw naam groot te maken. Giet uw Geest uit over de kerk, Heer, net als met Pinksteren. Maak Babel ongedaan. Maak een einde aan de verdeeldheid. Breng liefde, vreugde, vrede, echt geluk en eenheid door uw Geest en door de waarden van het koninkrijk van God.
 

Pippa's bijdrage

Matteüs 4:24


De gemiddelde leeftijd waarop ze in die tijd 'Allen die ergens aan leden en die gekweld werden door een ziekte of door pijn (…) werden bij hem gebracht, en hij genas hen.'

Ik ga vandaag bidden voor iedereen van wie ik weet dat ze ziek zijn of het moeilijk hebben.
 

Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2017 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.