Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
 Psalm    Nieuwe Testament     Oude Testament

God is aardig en Hij vindt jou aardig

18 september - dag 261

'Dit ogenschijnlijk onbeduidende feit heeft mijn leven totaal op zijn kop gezet', aldus Adrian Plass, schrijver van 'Het gewijde dagboek van Adrian Plass (37 3/4)'. 'Ik werd christen toen ik zestien was, maar pas op mijn zevenendertigste besefte ik een essentiële waarheid. God is aardig en Hij vindt mij aardig.'
 
Helaas denken veel mensen dat God helemaal niet zo aardig is, dat Hij ons niet aardig vindt en dat Hij het grootste deel van de tijd boos op ons is. Niets is minder waar.
 
In de gedeelten voor vandaag zien we dat God veel meer is dan alleen maar 'aardig'. We lezen over zijn goedheid, liefde en trouw. We zien dat Hij je niet alleen maar 'aardig' vindt, maar dat Hij van je houdt. Jij bent zijn kostbare en waardevolle kind (Jesaja 43:4).

1. Hoger dan de hemel

Dankzij de wetenschap weten we steeds meer over de uitgestrektheid van het heelal; over hoe hoog de hemel is.
 
En toch is Gods liefde voor zo groot. Zijn liefde gaat de hemel te boven. Zijn trouw reikt 'tot aan de wolken' (v.5). 'Heer, uw liefde is groter dan de wereld, uw trouw is zo hoog als de hemel' (v.5, BGT).
 
Aan het begin van de dag looft David God met muziek en zang: '... ik wil het morgenrood wekken' (v.3b). Sta vandaag tijdens je stille tijd stil bij Gods liefde en trouw.


Heer, dank U dat uw liefde voor mij de hemel te boven gaat. Dank U dat uw trouw reikt tot aan de wolken. 'Verhef u boven de hemelen, God, laat uw glorie heel de aarde vervullen' (v.6).
 

2. Groter dan de liefde tussen mensen

Maak je eens een voorstelling van de grootste liefde in de wereld. Veel mensen denken hierbij aan de liefde van een ouder voor zijn of haar kind. En toch is Gods liefde voor ons nog groter.
 
Zodra je je vertrouwen stelde op Jezus, werd je ook een kind van God: '... door het geloof en in Christus Jezus bent u allen kinderen van God' (3:26). We zijn gedoopt in Christus. Je bent als het ware door Hem omhuld (v.27, HB). Zo hecht is je band met Jezus.
 
In Christus is er geen onderscheid naar afkomst, maatschappelijke positie of geslacht: 'Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen – u bent allen één in Christus Jezus' (v.28). 'Omdat jullie in Jezus Christus geloven, vormen jullie een eenheid (...) Verschillen zijn niet belangrijk meer' (v.28, BGT).
 
Er is geen reden voor discriminatie, vooroordelen of haat. Paulus zegt niet dat er geen verschillen meer bestaan. Hij zegt dat ze er niet meer toe doen.
 
Jij hoort bij Christus, jij bent erfgenaam van de geweldige beloften die God aan Abraham heeft gedaan (v.29). Je bent 'eigenaar van de hele erfenis' (4:1).
 
Paulus trekt een vergelijking met de Romeinse wet. In het oude Rome stond een erfgenaam tot zijn veertiende jaar onder toezicht van een voogd die was aangesteld door zijn vader. Zolang hij minderjarig was, werd een kind op dezelfde manier behandeld als een slaaf. Meestal werd de erfgenaam meerderjarig op zijn veertiende en werd hij op die leeftijd een vrij man. Paulus legt uit dat het volk van God als het ware onder voogdij stond ten tijde van de wet van Mozes. Ze waren onderworpen aan een vorm van slavernij (v.3).
 
Maar nu heeft Jezus Christus je vrijgemaakt: 'Hij zou ons vrijkopen van die wet, zodat God ons als Zijn kinderen kon aannemen. En omdat wij Zijn kinderen zijn, heeft God de Geest van Zijn Zoon in ons hart gegeven, zodat wij God echt kunnen aanspreken met 'Vader'. U bent dus niet langer slaven, maar Gods eigen kinderen. Als Zijn kinderen hebt u recht op alles wat Hij bezit' (vv.5-7, HB).
 
Is het niet geweldig dat je erfgenaam bent als kind van God en dat God de Geest van Jezus heeft gezonden om in jou te wonen? Daarom mag je God op dezelfde vertrouwelijke manier aanspreken als Jezus.
 
Paulus blijft de Galaten waarschuwen dat ze niet terug moeten vallen en doen alsof ze nog onder de wet leven. Vroeger kenden ze God nog niet (v.8). Maar nu kennen ze Hem wel, of liever gezegd, ze zijn door God gekend (v.9). Het is belangrijker om gekend te zijn door God dan om Hem te kennen. Maar als je in verbondenheid met God leeft, kent Hij jou en jij Hem.
 
Paulus spoort de Galaten aan om niet terug te vallen in Joodse gebruiken (vv.10-11). Er waren valse leermeesters die probeerden om hen op het verkeerde pad te brengen.
 
Paulus houdt een pleidooi. Hij herinnert hen aan hun liefde voor hem toen hij het evangelie aan hen kwam verkondigen. Ze ontvingen hem alsof hij Jezus Christus zelf was (v.14). Hij was ziek toen hij bij hen kwam. Misschien was er iets met zijn ogen, want hij zegt dat ze zelfs hun ogen zouden hebben uitgerukt om ze aan hem te geven (v.15). Zoveel hielden ze van hem.
 
En nu waren er valse leermeesters die hen van hem weg probeerden te lokken (v.17), maar Paulus bleef evenveel van hen houden: 'Vrienden, ik had nu heel graag bij jullie willen zijn. (...) Ik maak me grote zorgen en ik heb veel verdriet' (v.19, BGT).
 
Als je weet hoeveel God van je houdt – zoals een ouder houdt van zijn of haar kind – en als de Geest in je komt wonen, geeft Hij je liefde voor anderen; een liefde die ook lijkt op de liefde van een ouder voor zijn of haar kind. Dit soort liefde voelde Paulus voor de Galaten.
 
Soms is het juist het beste wat je kan overkomen als je niet krijgt wat je wilt. Paulus voelde zich gefrustreerd omdat hij niet in persoon met zijn geliefde vrienden kon praten. Hij wilde veel liever bij hen zijn (v.20) dan een brief schrijven. Als het aan Paulus had gelegen, was de brief aan de Galaten helemaal nooit geschreven. Maar gelukkig was hij gedwongen om iets te doen wat hij niet wilde. Door zijn brief zijn miljoenen levens veranderd en gezegend.
 

Heer, dank U dat U uw liefde voor mij in mijn hart uitgiet door de Heilige Geest. Help me om, net als Paulus, dezelfde liefde te voelen voor anderen, om me vol vuur voor hen in te zetten, 'ook al doorsta ik telkens weer barensweeën' totdat Christus gestalte in hen krijgt.
 

3. Waardevoller dan wat dan ook

We krijgen allemaal te maken met beproevingen en verleidingen. We moeten allemaal door 'water' en 'vuur' gaan. Dat zijn moeilijke tijden. Soms heb je de neiging om de handdoek in de ring te gooien. Je begrijpt niet wat er gebeurt.
 
God zegt: 'Wees niet bang (...) u bent van Mij. Als u door (...) grote moeilijkheden moet, zal Ik bij u zijn' (vv.1-2, HB).
 
God vormt je (44:21). Hij gebruikt moeilijkheden en tegenslagen in je leven als schuurpapier om de scherpe randjes glad te maken. Hij gebruikt ze om je karakter te vormen, je te veranderen en zijn plannen voor je leven gestalte te geven.
 
Hij doet alles uit liefde: 'Want ik, de Heer, ben jouw God. (...) je bent heel veel waard. Ik houd zo veel van je! (...) Voor jou geef ik alles weg, alle mensen en alle volken van de wereld' (43:3-4, BGT).
 
Jij bent kostbaar en waardevol in zijn ogen omdat Hij van je houdt (v.4). Besef je wel hoe kostbaar je bent voor God? Hij heeft een enorm hoge prijs voor je betaald. Jezus is voor jou gestorven.
 
Alle worstelingen en moeilijkheden van het leven passen in Gods goede plan voor je toekomst. Hij zegt: 'Want ik ga iets nieuws doen. (...) Ik maak een weg door de woestijn, en ik laat er rivieren stromen' (v.19, BGT). Als je leven nu een woestijn of een wildernis lijkt, vertrouw er dan op dat God een goed plan heeft voor je toekomst.
 
Gods liefde en vergeving zijn onvoorstelbaar. Later in dit gedeelte zegt God: 'Ik, ík ben het, die omwille van zichzelf je misdaden teniet doet en je zonden vergeet' (v.25). We weten nu dat dit is bereikt door Jezus en door wat Hij voor jou heeft gedaan.
 
Jesaja laat zien hoe zinloos het is om afgoden te dienen (zie 44:6-23). Als we iets of iemand anders aanbidden dan de God die ons heeft gemaakt, aanbidden we een leugen. We aanbidden 'het geschapene in plaats van de schepper' (Romeinen 1:25).
 
De Heer spoort de Israëlieten aan om terug te komen bij Hem. Hij zegt: 'Ik heb uw zonden laten verdwijnen als ochtendmist in de middagzon! Keer terug naar Mij, want Ik heb de losprijs voor u betaald' (Jesaja 44:22, HB).


Heer, dank U dat U in uw geweldige liefde voor mij een enorme prijs voor mij hebt betaald. Dank U dat ik kostbaar en waardevol ben in uw ogen. Help me om bij alle problemen en moeilijkheden op uw goede plan voor mijn leven te blijven vertrouwen.
 

Pippa's bijdrage

Jesaja 43:1-5a


Dit zijn zulke mooie verzen en ook zo bemoedigend als jijzelf of een geliefde grote zorgen heeft. God neemt de zorgen niet altijd weg, maar Hij belooft wel dat Hij bij je blijft, met je meegaat en je beschermt.
 

Vers van de dag
Jesaja 43:3

'Jij bent zo kostbaar in mijn ogen, zo waardevol, en ik houd zo veel van je...'
Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2018 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.