Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
afbeelding van Bible In One Year | bijbeljaar.nl
 Psalm     Nieuwe Testament     Oude Testament

Gebruik je gaven 

7 februari - dag 38

Myra Hindley was een van de beruchtste moordenaars van de twintigste eeuw. Haar misdaden waren onvoorstelbaar gruwelijk. Toch was er één man die haar regelmatig bezocht in de gevangenis.
 
Lord Longford (1905-2001) was een omstreden figuur die een groot deel van zijn leven besteedde aan het bezoeken van gevangenen, onder wie Myra Hindley. Toch twijfelde niemand aan zijn medelijden en trouw, zowel aan God als aan hen die hij bezocht.
 
Toen hij stierf kwamen ex-gedetineerden en honderden anderen samen om afscheid te nemen van de man die heel zijn leven trouw had gevochten voor verschoppelingen.
 
Hij haalde zijn inspiratie uit de woorden van Jezus in het gedeelte voor vandaag. Op zijn sterfbed vroeg hij zijn vrouw: “Weet je wat het belangrijkste citaat uit de Bijbel is?” Zijn laatste woorden waren het antwoord op zijn eigen vraag, een citaat van Jezus: 'Ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe' (Matteüs 25:36).
 
Het leven is geen wedstrijd die je moet winnen. Het is nooit bedoeld als 'rat race'. Het leven is een groot voorrecht en een prachtige kans. God heeft ons gaven en vaardigheden toevertrouwd en Hij wil dat wij die benutten. Gebruik je gaven. Hij is ons trouw en verwacht dat wij Hem trouw zijn.

1. Gods trouw

'Wees vriendelijk, want iedereen die je ontmoet, voert een moeilijke strijd.' Dit zijn woorden van de filosoof Plato. De Bijbel geeft nog een betere reden om altijd vriendelijk te zijn. God is altijd goed voor ons. Hij bewijst ons zijn 'trouw' met zijn goedheid (v.51).
 
David kan terugkijken op zijn leven en ziet hoe God hem zijn 'trouw' heeft bewezen, hem en zijn kinderen en kindskinderen (zijn nageslacht, v.51). God had hem verlost van 'een opstandig volk' (v.44a). Hij had hem benoemd 'tot hoofd van de naties' (v.44b), een positie met grote verantwoordelijkheden.
 
Hij had hem 'grote overwinningen' (v.51a) geschonken en hem gered en verheven (v.49). David reageerde met lofprijzing ('een loflied (...) tot eer van uw naam', v.50b) en dankte God voor zijn trouw aan 'zijn gezalfde' (v.51b).
 
Ook jij bent 'gezalfd' (2 Korintiërs 1:21-22). God zal ook jou zijn 'trouw' bewijzen (Psalm 18:51). Hij is altijd vriendelijk en trouw. Als jij op Hem wil lijken, moet jij ook altijd proberen vriendelijk te zijn voor anderen.
 

Dank U, Heer, voor uw trouw aan mij. Help me om vriendelijk te zijn voor iedereen die op mijn pad komt.
 

2. Betrouwbaarheid

Hoe kun je 'betrouwbaar' zijn (vv.21,23)?

 • Gebruik je gaven

  God is zo gul en goed. Hij geeft ons zo veel. Een talent was een enorm bedrag, waarschijnlijk ongeveer twintig jaarsalarissen. Zelfs iemand die één talent kreeg, kreeg een fortuin. In de gelijkenis staat de talent (waarvan ons woord 'talent' is afgeleid) niet alleen voor geld, maar ook voor je gaven, vaardigheden, tijd, energie, opleiding, intellect, kracht, invloed en mogelijkheden.

  Je moet betrouwbaar omgaan met alles wat je hebt gekregen. Het geeft geen pas om te wensen dat je meer had gekregen. Het is je taak om al het mogelijke te doen met wat je hebt.

  Betrouwbaar zijn betekent dat je de gaven en vaardigheden die je van God hebt gekregen benut. Ik kom soms in de verleiding om te doen zoals de derde dienaar  'uit angst' (v.25). We verbergen onze talenten omdat we bang zijn om te falen, bang zijn voor wat anderen van ons denken, bang zijn om hard te moeten werken, bang zijn voor verantwoordelijkheid.

  Het is niet goed om bang te zijn om een fout te maken.

  De dienaar die vijf talenten kreeg en degene die er twee kreeg, moeten allebei het risico hebben gelopen alles kwijt te raken. Je moet vertrouwen hebben, je gaven benutten en risico durven nemen.

  Jezus zegt dat je je gaven moet gebruiken, want anders raak je ze kwijt (vv.28-30). Als je je uiterste best doet met wat je hebt, zal God je meer geven en zeggen: 'Je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar bent gebleken in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer' (vv.21,23).
   
 • Zie Jezus in armen en onaanzienlijken

  Jezus heeft gezegd: 'Alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan' (v.40). Hij zegt dat we onze betrouwbaarheid aan Hem tonen in wat we doen voor de kwetsbaarste mensen in onze wereld en de mensen die onze hulp het hardste nodig hebben (vv.35-36,42-43).

  - Mensen die honger hebben
  Miljoenen mensen sterven de hongerdood. Elke keer dat je de hongerigen te eten geeft, ontmoet je Jezus. Moeder Teresa heeft gezegd: 'De stervende, de ongewenste, de ongeliefde, dat is Jezus incognito.'

  - Vreemdelingen
  Het moet een van de pijnlijkste ervaringen in het leven zijn om dakloos te zijn, op de vlucht, een asielzoeker. Als je mensen ontmoet die 'vreemdeling' zijn en je voor de daklozen zorgt, hun onderdak geeft en uitnodigt om mee te doen in de maatschappij, ontmoet je Jezus.

  - Zieken
  Je kunt Jezus ook ontmoeten door om te zien naar de zieken, hetzij in het ziekenhuis, hetzij thuis of in de kerk. Telkens als je voor een zieke bidt, heb je de mogelijkheid om Jezus te ontmoeten.

  - Gevangenen
  Gedetineerden vallen vaak in de categorie 'onaanzienlijk' in onze maatschappij. Jezus daagt ons uit om zijn genade en aanvaarding van 'zondaars' te imiteren. We moeten nooit vergeten dat ook wij zondaars zijn die vergeving hebben ontvangen.

  Het is een enorm voorrecht om een gevangenis binnen te gaan of ex-gedetineerden te begeleiden en voor hen te zorgen. Het hoofd van het gevangenispastoraat zei eens tegen me dat hij dacht dat hij Jezus mee naar binnen zou nemen toen hij voor het eerst een gevangenis betrad. Hij besefte al gauw dat Jezus er al was. Hij zei dat hij sinds die tijd naar de gevangenis gaat om Jezus te ontmoeten.
Voor al deze mensen heeft Jezus gezegd: '... alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan' (v.40). Jezus zegt dat Hij bij zijn glorierijke terugkomst een oordeel zal vellen en dat Hij de mensen zal verdelen in twee groepen op een manier die de mensen zal verbazen (vv.31-33). Onze reactie op Jezus heeft eeuwigdurende gevolgen (vv.30,46).
 

Heer, dank U dat ik U ontmoet als ik me bekommer om de armen en de verschoppelingen.
 

3. Jobs trouw

Vanaf het moment waarop je werd verwekt, heeft God al goede plannen met je. Hij had ook een goed plan met Job. Hij was altijd van plan om Jobs leven weer ten goede te keren en hem te zegenen.
 
Job staat bekend om zijn trouw. Jakobus zegt: 'Denk maar eens aan Job, die het niet opgaf. U weet hoe het met hem afliep. Daaruit blijkt dat de Here liefdevol en goed is en vol medeleven Zijn hulp geeft' (Jakobus 5:11, HB).
 
Ook nu vuurt God vragen op Job af, waardoor deze zich realiseert dat er dingen zijn die 'te wonderlijk (...) zijn' voor hem en die hij niet weet (Job 42:3b, HSV). Job houdt echter vast aan de trouw van God: 'Ik weet dat u alles kunt, voor u is alles mogelijk' (v.2, BGT). Dit is een geweldige belofte waaraan je je kunt vasthouden als je leven niet loopt zoals jij het had gepland. God heeft goede plannen met je en deze kunnen niet worden gedwarsboomd.
 
God geeft ons geen leven zonder problemen. Hij geeft ook niet op al onze vragen antwoord. Maar hij verzekert ons ervan dat Hij ons nabij is als we het moeilijk hebben.
 
God geeft Job de opdracht om te bidden voor zijn vrienden die hem hadden gekwetst, hem in de steek hadden gelaten, hem vals hadden beschuldigd, hem hadden veroordeeld en bekritiseerd (vv.7-9). Job vergaf hen en liet zien dat hij hen alles vergaf door voor hen te bidden. God verhoorde niet alleen Jobs gebed voor zijn vrienden; 'Nadat Job voor zijn vrienden had gebeden, bracht de HEER een keer in het lot van Job en hij gaf hem het dubbele van wat hij eerder bezat' (v.10).
 
Joyce Meyer schrijft dat als je de dingen op Gods manier doet, Hij je dubbel en dwars zal terugbetalen. 'De HEER zegende Job in zijn latere leven nog meer dan in zijn vroegere' (v.12). Net als bij David toonde God zijn goedheid aan Job en zijn nageslacht (v.16).
 
Job wordt geprezen voor zijn volharding tijdens zijn ellende (Jakobus 5:10-11). Satan dacht dat Job zich wel van God zou afkeren als hij maar genoeg voor zijn kiezen kreeg. Maar Jobs standvastigheid bewees het ongelijk van Satan. Job was ondanks alles in staat om God te blijven aanbidden, in goede tijden en in tijden van grote beproeving, waarbij hij af en toe duidelijk zei waar het op stond.
 
Zijn volharding laat ons zien hoe we moeten reageren op lijden. Als je reageert met trouw en volharding, wordt Satan verslagen. Job is een vooruitwijzing naar Christus. Dankzij de trouw en volharding van Jezus in reactie op zijn lijden aan het kruis, is Satan voorgoed verslagen.
 

Heer, help me om trouw te blijven aan mijn gaven, te blijven bidden voor mijn vrienden en om te volharden, net als Job.
 

Pippa's bijdrage

Matteüs 25:14-30
 

Op het eerste gezicht lijkt dit gedeelte heel onrechtvaardig; degene die al veel heeft, krijgt nog meer. Ik heb medelijden met de man die te bang was om zijn talent te gebruiken. Ik begrijp dat heel goed. Ik heb me vaak genoeg tijdens een vergadering afgevraagd of ik een gedachte of gebed zou uitspreken, maar het toch niet gedaan omdat ik bang was dat ik het misschien compleet bij het verkeerde eind had. Of misschien had ik iets gemist en ging het al over iets anders of werd er gebeden voor de wereldvrede! Is dat hoogmoed, geen flater willen slaan? Als we van nature voorzichtig en angstig zijn, moeten we elkaar misschien bemoedigen. Voor mij is het een stimulans als ik eraan denk dat ik het kleine beetje talent dat ik heb zou kwijtraken!
 

Vers van de dag
Matteüs 25:21

'Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar bent gebleken in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen.'
Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2019 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.