Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
 Psalm     Nieuwe Testament     Oude Testament

De sleutel tot het leven 

30 oktober - dag 303
  • Madonna zei ooit: “Toen ik opgroeide was Jezus Christus een soort filmster, mijn grote idool.”
  • Napoleon Bonaparte heeft gezegd: “Ik weet genoeg over de mens dat ik jullie kan vertellen dat Jezus Christus niet zo maar een mens is.”
  • De schrijver H.G. Wells heeft gezegd: “Ik ben geschiedkundige, ik ben niet gelovig. Maar deze straatarme prediker uit Galilea is ontegenzeglijk de spil van de geschiedenis.”
Zelfs mensen die zichzelf geen volgelingen van de 'straatarme prediker' noemen, erkennen dat Jezus iets buitengewoons heeft.
 
Niemand staat op gelijke hoogte met Jezus, zelfs de engelen niet (Hebreeën 1:1-14). Als je wilt weten hoe God is, moet je naar Jezus kijken. Hij heeft gezegd: 'Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien' (Johannes 14:9b). Alles wat je leest over God en wat je van Hem te weten komt door de Bijbel, moet je lezen met Jezus in je achterhoofd. Hij is de ultieme openbaring van God.
 
Jezus is de sleutel om je leven op orde te krijgen. Jezus is de sleutel om de Bijbel te begrijpen. Jezus is de sleutel om de aard van God te begrijpen. Jezus is de sleutel tot het leven.
 

1. Jezus reinigt ons van onze zonden

Je zou lezen in de Bijbel kunnen vergelijken met kijken in een spiegel met een heel helder licht: 'Als uw woorden opengaan, is er licht' (v.130a). Het licht laat zien wat er mis is met ons leven en wat we moeten doen om dat recht te zetten. Het laat ons zien welke dingen als een muur tussen God en ons in staan.
 
Deze muur heeft Jezus afgebroken door je te reinigen van je zonden. Door Jezus mag je er zeker van zijn dat God het licht van zijn gelaat over je laat schijnen (v.135a).
 
Bid net als de psalmdichter:
'Keer u tot mij en wees mij genadig,
dat is het voorrecht van wie uw naam bemint.
Stuur mijn gangen zoals u hebt beloofd,
lever mij niet uit aan de macht van het kwaad,
verlos mij van de onderdrukking van mensen,
en ik zal mij houden aan uw regels.
Laat het licht van uw gelaat over mij schijnen.'
(vv.132-135a)
 
Het gebed van de psalmdichter is een voorafschaduwing van de geweldige manier waarop Jezus onze zonden wegwast. Ga altijd vol vertrouwen door Jezus naar God. Je mag er zeker van zijn dat Hij genadig zal zijn; '... dat is het voorrecht van wie uw naam bemint' (v.132b).
 

Heer, dank U voor Jezus. Dank U voor uw genade. Geef dat de zonde geen macht meer over mij heeft. Bewaar me voor hoogmoed, woede, lust, hebzucht, jaloezie, rivaliteit, tegenzin om te bidden en alle andere verleidingen van het leven. Laat het licht van uw gelaat vandaag over mij schijnen.
 

2. Jezus staat boven de engelen

Jezus is uniek en Hij is alles wat je nodig hebt. Eugene Peterson wijst erop dat je niet Jezus-en-de-engelen nodig hebt. Je hebt niet Jezus-en-Mozes nodig. Je hebt niet Jezus-en-priesterschap nodig. Hij schrijft: 'Deze brief verwijdert de koppeltekens en de toevoegingen: alles wat je nodig hebt is Jezus.'
 
Het boek Hebreeën gaat over wie Jezus is, dat Hij beter en groter is dan elk ander wezen, elke andere leer en elk ander religieus systeem. Het begint met een vergelijking tussen Jezus en de profeten van het Oude Testament. We lezen de geweldige waarheid dat God sprak door de profeten, maar dat Jezus de profeten te boven gaat (vv.1-3). Hij is 'erfgenaam van alles ' (v.2, NB), Hij was betrokken bij de schepping, Hij is de ultieme openbaring van God, Hij is je hulp en Hij is je verlosser. De reden voor dit alles vinden we in wie Jezus is.
 
Jezus is 'de afstraling van Gods heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen' (v.3, GNB). Hij is de perfecte afspiegeling van God.
 
Jezus is gekomen om ons leven op orde te brengen. 'Hij [heeft] ons gereinigd en al onze zonden uitgewist. Daarna is Hij gaan zitten naast de Almachtige God, Die in de hemelen is' (v.3b, HB). Het feit dat Hij is gaan zitten betekent dat Hij klaar was met zijn werk (zie ook Johannes 19:30).
 
Er zijn altijd mensen geweest die deze waarheid niet willen aanvaarden. Vandaag de dag beweren sommige mensen dat Jezus gewoon een heel goede religieuze leraar was, niets meer en niets minder. In de tijd dat deze brief werd geschreven, beweerden sommige mensen dat Jezus gewoon een engel was. De schrijver van de brief aan de Hebreeën zegt: 'Zo is Hij groter en belangrijker geworden dan de engelen, wat ook blijkt uit de prachtige naam die Zijn Vader Hem heeft gegeven: 'Zoon van God' ' (Hebreeën 1:4, HB). Vervolgens draagt hij argumenten aan dat Jezus superieur is aan de engelen.
 
In de Bijbel wordt bijna 300 keer verwezen naar engelen. Wat weten we over hen?
 
In dit gedeelte zien we dat engelen God eer bewijzen en dienen (vv.6-7). Het zijn Gods boodschappers. Het zijn 'dienende geesten' (v.14a). Ze worden gezonden 'om hen bij te staan die deel zullen krijgen aan de redding' (v.14b).
 
Engelen waken over je en beschermen je (Psalm 91:11). Zo gaf een engel Jezus kracht in Getsemane (Lucas 22:43). Elke gemeente heeft een engel (Openbaring hoofdstuk 1-3).
 
Maar God is niet hun Vader (Hebreeën 1:5). In dit opzicht is Jezus ver verheven boven de engelen en heb jij het beter dan de engelen omdat God jouw vader is. De schrijver van Hebreeën noemt zeven gedeelten van het Oude Testament om aan te tonen dat Jezus verheven is boven de engelen (Psalm 2:7; 2 Samuel 7:14; Deuteronomium 32:43; Psalmen 104:4; 45:6-7; 102:25-27; 110:1).
 
Al deze gedeelten geven weerwoord aan mensen die zeggen dat Jezus 'gewoon een engel' was of 'alleen maar een heel goede religieuze leraar' (een mening die we tegenwoordig vaker tegenkomen). Het hoogtepunt van het betoog vinden we in Hebreeën 1:8: 'Maar tegen de Zoon zegt hij: ‘God, uw troon ...'. Hier wordt onomstotelijk gezegd dat Jezus goddelijk is. Jezus is de enige voor wie geldt dat God zijn identiteit is.
 

Heer, dank U dat U engelen uitzendt om over ons te waken en ons te beschermen. Dank U dat zij ons dienen. Ik wil U nog meer bedanken voor Jezus, die ver boven de engelen verheven is.
 

3. Jezus is de gezalfde messias

De schrijver van het boek Klaagliederen zegt: '... laten we met onze handen ook ons hart opheffen tot God in de hemel' (3:41). Het heffen van harten en handen lijkt samen te gaan in gebed. Het is niet gek of vreemd om de handen te heffen in gebed; het is de traditionele manier van bidden in zowel het Oude Testament als het Nieuwe Testament.
 
De schrijver roept de mensen op tot gebed en zegt: 'Laten wij in plaats daarvan onszelf maar eens goed onderzoeken, onze schuld bekennen en terugkeren naar de Here' (v.40, HB). Dit is een belangrijk onderdeel van een leven in geloof. Vraag God of Hij je wil laten zien of er dingen in je leven zijn die je moet veranderen.
 
Als die er zijn, ga dan terug naar God, biecht je fouten op en toon berouw (v.42 e.v.). Nu mag je weten dat je zonden je zullen worden vergeven en dat je band met God zal worden hersteld dankzij wat Jezus voor je heeft gedaan. Dit gedeelte van het Oude Testament, net als veel andere gedeelten, wijst vooruit naar Jezus.
 
De schrijver van Klaagliederen zegt: 'Maar u, HEER, zetelt voor eeuwig, uw troon staat vast van geslacht op geslacht' (5:19).
 
De schrijver van de brief aan de Hebreeën zegt over Jezus: 'God, uw troon houdt stand tot in alle eeuwigheid (...) daarom, God, heeft uw God u gezalfd met vreugdeolie, als geen van uw gelijken' ' (Hebreeën 1:8-9). Jezus is Gods gezalfde; de Christus, de Messias.
 
Hij is Degene naar wie alle Schriften verwijzen. Het volk van God wachtte op de gezalfde van de Heer. De schrijver van Klaagliederen heeft het over 'De gezalfde van de HEER' (Klaagliederen 4:20a). Het Hebreeuwse woord voor gezalfde is 'Meshiach', waar ons woord messias van is afgeleid. Hij vervolgt: '... ook jou [wordt] de beker aangereikt' (v.21). Jezus had het over de beker die Hij moest drinken (Marcus 10:38; Johannes 18:11). Jezus doelt hier op de beker van de toorn van God over de zonde.
 
Gods toorn is anders dan de onze. God is niet gemeen, kleinzielig of hypocriet; zijn woede is een reactie van een heilige en liefhebbende God op zonde. Gedeelten als dit helpen ons in te zien hoe erg God onze zonde vindt en hoe geweldig het is dat Jezus voor jou en mij Gods toorn heeft gedragen aan het kruis.
 
De profeet ziet dat het volk van God is afgesneden vanwege hun zonde: 'U hult u in een wolk, geen gebed dringt tot u door' (Klaagliederen 3:44). Dit is de muur die Jezus heeft afgebroken door de beker van de toorn van God te drinken, waardoor Hij ons heeft gereinigd van onze zonde. Dit is de verhoring van het gebed van de schrijver van Klaagliederen toen hij bad: 'Breng ons terug bij u, HEER, laat ons terugkeren, laat het ons gaan als voorheen' (5:21).
 
Dankzij Jezus, de Gezalfde, Degene die de beker heeft gedronken, is God niet langer gehuld in een wolk en kan je gebed tot Hem doordringen. Je kunt je hart en je handen opheffen tot God. Hij zal je nieuwe kracht geven en je nieuw maken.
 
Hoewel het in de Bijbel vaak gaat over oordelen, is het belangrijk dat we deze gedeelten lezen met Jezus in het achterhoofd. In Jezus is de ware aard van God geopenbaard en Jezus heeft ons gereinigd van onze zonden.


Vader, dank U voor Jezus. Dank U dat ik U mag kennen en mag begrijpen wie U bent door Jezus. Dank U dat Jezus de sleutel tot het leven is.
 

Pippa's bijdrage

Hebreëen 1:7, 14


'Over de engelen zegt hij: 'Die zijn engelen inzet als windvlagen, en zijn dienaren als een vlammend vuur' ' (v.7).
 
'Zijn zij [de engelen] niet allen dienende geesten, uitgezonden om hen bij te staan die deel zullen krijgen aan de redding?' (v.14).
 
Ik vind het een geweldige gedachte dat er engelen over de wereld rondvliegen die het volk van God helpen.
 

Vers van de dag
Hebreeën 1:1-2a

'Vroeger sprak God op allerlei manieren tegen onze voorouders, via de profeten. Maar nu Gods nieuwe tijd begonnen is, heeft hij tegen ons gesproken via zijn Zoon.'
Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2018 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.