Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
afbeelding van Bible In One Year | bijbeljaar.nl
 Psalm     Nieuwe Testament     Oude Testament

Het begin en het einde  

31 december - dag 365

Ik kreeg ooit de volgende vragen van een jonge vrouw: 'Hoe zal het zijn in de hemel? Hoe ziet ons hemelse lichaam eruit? Kunnen we vliegen? Is er nog verschil tussen man en vrouw? Kunnen we de tuin van Eden zien? Herkennen we onze familie en vrienden? Hoe zien vriendschappen er daar uit? Wat doen we daar? Zijn er Bijbelstudies en Alpha? Wie vormen de gemeente?'
 
In de Bijbel vinden we niet het antwoord op al onze vragen.
 
In mijn boekenkast staat een boek met de titel '50 Remarkable events pointing to THE END' (50 opmerkelijke gebeurtenissen die op het einde wijzen). Dit boek is geschreven in 1997 en de schrijver voorspelt dat Jezus terug zou kunnen komen voor het jaar 2000. Dit is een van de vele pogingen om het tijdstip van 'Het Einde' te voorspellen die onjuist zijn gebleken. Daarom zegt Tony Campolo, een Amerikaanse predikant en schrijver, ook heel wijselijk dat hij lid wil zijn van het welkomstcomité en niet van de planningscommissie.
 
We komen niet te weten wanneer het einde zal komen, maar wel hoe het einde eruit ziet en wie er zal komen. Het gaat om wie. Jezus zegt: 'Ik ben (...) het begin en het einde' (Openbaring 22:13). Het begin en het einde lijken natuurlijk heel verschillend te zijn. Maar het begin en het einde vertonen opvallende overeenkomsten.

1. Begin en eindig met lofprijzing

Aan het einde zullen 'al Zijn knechten (...) Hem vereren. Zij zullen Zijn gezicht zien en Zijn naam zal op hun voorhoofd staan' (Openbaring 22:3, HB). We zullen reageren met eeuwige lofprijzing als we Gods gezicht zien.
 
Het boek Psalmen eindigt met 'Halleluja', hier vertaald als 'Loof de HEER' (Psalm 150:6). Psalm 150 begint en eindigt met 'Halleluja' (vv.1,6). We worden allemaal geroepen om Hem te aanbidden en te loven: 'Alles wat adem heeft, loof de HEER' (v.6).

 • Loof God overal

  Het hele universum moet vol zijn van de aanbidding en lofprijzing van God: 'Loof God in zijn heilige woning, loof hem in zijn machtig gewelf' (v.1).
   
 • Loof God om alles

  Prijs God om wie Hij is ('zijn oneindige grootheid') en om wat Hij heeft gedaan ('zijn krachtige daden', v.2).
   
 • Loof God op alle mogelijke manieren

  Loof God met alles wat je hebt, met elk muziekinstrument en met zang en dans (vv.3-5).
   

Heer, ik loof U om uw oneindige grootheid en uw machtige daden. Ik loof U als schepper van het heelal. En toch houdt U van mij persoonlijk.
 

2. Begin en eindig met Jezus

Uiteindelijk draait alles om Jezus. Het is altijd om Jezus gegaan. Het zal altijd om Jezus gaan. Begin nu om je leven, je gedachten, je dienstbaarheid, je evangelisatie en alles te richten op Jezus.
 
De Bijbel begint met Jezus. Zoals je morgen zult lezen, als we Genesis 1 lezen, is het heelal geschapen door Jezus. 'In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God (...) Alles is erdoor ontstaan' (Johannes 1:1,3).
 
De Bijbel eindigt ook met Jezus: 'Amen. Kom, Heer Jezus! De genade van onze Heer Jezus zij met u allen' (Openbaring 22:20b-21). Hij is de 'alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde' (v.13).
 
In dit gedeelte zien we hoe de wereld zal zijn aan het einde. De taal is beeldend, het is geen nauwkeurige beschrijving, maar bestaat uit beelden van leven en zegen. De Bijbel begint en eindigt met de levensboom die symbool staat voor Gods leven van zegen en zijn goede plan voor zijn volk.
 
In de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zal er een 'rivier [zijn] met water dat leven geeft' (v.1a). Hiermee gaat de profetie van Ezechiël 47 in vervulling waar Jezus het over had in Johannes 7:37-39 ('rivieren van levend water'). Deze rivier brengt 'de volken genezing' (Openbaring 22:2b). Hoe hard hebben we dat nodig, zowel binnen onze landsgrenzen als tussen landen. Hoe geweldig zal het zijn als de naties echt verenigd zijn.
 
De 'levensboom' die elke maand vrucht draagt (v.2), die we ook aan het begin zien (en die verboden was voor de mens vanwege de zonde), zal weer beschikbaar zijn voor iedereen. De vloek van Eden wordt opgeheven (v.3). Het Griekse woord voor boom, xylos, wordt in het Nieuwe Testament soms ook gebruikt voor het kruis (zoals in Handelingen 5:30).
 
Uiteindelijk zul je Gods gezicht zien. Niemand kon God zien en blijven leven (Exodus 33:20), maar in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zul je zijn gezicht zien en zal zijn naam op je voorhoofd staan (Openbaring 22:4). 'Het zal er geen nacht meer zijn en het licht van een lamp of het licht van de zon hebben ze niet nodig, want God, de Heer, zal hun licht zijn' (v.5a). En je zult tot in eeuwigheid met Hem heersen (v.5b).
 
Er is zoveel om naar uit te kijken in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Jezus belooft: 'Ik kom spoedig' (vv.7,12,20).
 
Geen wonder dat 'De Geest en de bruid zeggen: 'Kom!' Laat wie luistert zeggen: 'Kom!' Laat wie dorst heeft komen; laat wie dat wil vrij drinken van het water dat leven geeft' (v.17).
 
De Bijbel is één grote uitnodiging om bij Jezus te komen. In Hem vind je de zin en het doel van je leven. Een deel van dat doel is om andere mensen uit te nodigen om te komen, zodat ook zij nieuwe kracht en voldoening zullen vinden in het levenswater dat Jezus uitgiet over iedereen die bij Hem komt.
 
De Heilige Geest en de kerk nodigen mensen uit om te komen en de geweldige geschenken in ontvangst te nemen die God voor hen heeft, zodat ze al het moois van de heilige stad niet mislopen (zoals in vv.11a,15,19). Ze bidden ook om de wederkomst van Jezus: 'Kom, Heer Jezus!' (v.20b).
 

Heer, dank U dat ik op een dag naar hartenlust van het levenswater mag drinken. Dank U dat ik U met eigen ogen mag zien en voor altijd met U mag heersen. Kom, Heer Jezus.
 

3. Begin en eindig met liefde en trouw

Het boek Nehemia begint en eindigt met liefde, net als de hele Bijbel. Nehemia begint met een gebed: 'Ach HEER, God van de hemel, machtige en ontzagwekkende God, u die uw beloften nakomt en trouw bent aan ieder die u liefheeft' (Nehemia 1:5).
 
Aan het einde van het boek bidt Nehemia: 'Mijn God, vergeet niet wat ik gedaan heb. Uw liefde is groot, wees goed voor mij' (13:22d, BGT).
 
In dit laatste hoofdstuk lezen we over Nehemia's laatste hervormingen. Zoals het een goed leider betaamt, koos Nehemia ervoor om een deel van zijn taken te delegeren aan mensen die hij 'betrouwbaar' achtte (v.13) en die 'te goeder naam en faam bekendstonden' (GNB).
 
Joyce Meyer zegt: 'Weet je hoe God test of je betrouwbaar bent? Hij geeft je een taak waar je niet om staat te springen, iets wat niet leuk of spannend is, iets waarvoor je je misschien een tijdje moet onderwerpen aan andermans gezag, en Hij zegt tegen je: “Wees gewoon betrouwbaar.”
 
Betrouwbaarheid is niet hetzelfde als elke dag komen opdagen; het betekent dat je elke dag komt opdagen vol goede moed en met goede zin. God zal dat soort betrouwbaarheid belonen. In Lucas 16:12 lezen we dat als we betrouwbaar zijn met wat een ander toebehoort, God ons zal geven wat ons toekomt. Als je betrouwbaarheid op de proef wordt gesteld, wees dan vastbesloten om eerlijk en betrouwbaar te zijn. Je zult er blij om zijn.'
 
Nehemia had zoveel bereikt, maar hij kon het hart van de mensen niet veranderen. Ze hadden beloofd zich met hun hele hart aan de Heer te verbinden, maar ze konden zich niet aan hun belofte houden (vergelijk Nehemia 10:30 met 13:23; 10:31 met 13:16; 10:39 met 13:11). Het probleem van de menselijke zonde bleef bestaan.
 
Nehemia waarschuwt hen (13:15,21). Hij maakt hun verwijten (vv.17,25). Hij wil dat ze zich (laten) reinigen (vv.22,30), maar het is tevergeefs. Nehemia's frustratie wijst vooruit naar Jezus, de enige die het probleem van het menselijk hart kon oplossen en onze zonde weg kon wassen.
 
Steeds weer bidt Nehemia: “Denk aan mij en wat ik heb gedaan” (vv.14,22,31). Hij vraagt of zijn werk hem ten goede mag worden aangerekend, omdat hij God trouw had gediend. Maar uiteindelijk vertrouwt hij op Gods goedheid en liefde: 'Mijn God, vergeet niet wat ik gedaan heb. Uw liefde is groot, wees goed voor mij' (v.22d, BGT).
 
Net als wij moest Nehemia de ontvanger zijn van Gods liefde en goedheid die bij uitstek zichtbaar was toen Jezus voor ons stierf. Zoals Paulus schreef aan de Romeinen: 'God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren' (Romeinen 5:8).
 

Heer, dank U dat in de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde ik mij tot in eeuwigheid mag koesteren in uw grote liefde. Dank U dat ik op dit moment uw liefde ken dankzij de dood en opstanding van Jezus. Dank U dat ik uw liefde voel die in mijn hart wordt uitgegoten door de Heilige Geest. Heer Jezus, ik wil uw naam prijzen tot in eeuwigheid!
 

Pippa's bijdrage

Psalm 150:1-6


In deze psalm komt het woord 'loof' dertien keer voor als we Halleluja meerekenen. Het is goed om het jaar te eindigen met God te loven voor alles wat Hij heeft gedaan.
 

Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2017 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.