Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
Spreuken     Nieuwe Testament     Oude Testament

Verleiding weerstaan

21 maart - dag 80

In de 'Odyssee' van Homerus zijn de Sirenen drie geheimzinnige vrouwen die op een eiland woonden. Als er een schip langs voer, gingen ze op de rotsen staan zingen. Hun prachtige gezang had zo'n aantrekkingskracht op de zeelieden, dat ze steeds dichter bij de kust gingen varen tot ze te pletter sloegen op de rotsen.
 
Odysseus was nieuwsgierig naar het gezang van de Sirenen, maar kende de gevaren. Toen ze in de buurt van het eiland kwamen, gaf hij zijn mannen opdracht om hem vast te binden aan de mast. Ook moesten ze hun eigen oren dichtstoppen met bijenwas. Toen Odysseus het gezang van de Sirenen hoorde, eiste hij dat hij zou worden losgemaakt, maar zijn bemanning bond hem nog steviger vast en maakte hem pas los toen het gevaar was geweken.
 
In dit verhaal wordt de hevige aantrekkingskracht onderzocht die we allemaal wel eens voelen en die ons probeert te verleiden tot verkeerde of zelfs verwoestende keuzes. Iedereen krijgt er in zijn leven mee te maken. Verleiding is geen zonde. Jezus was zonder zonde maar ook Hij werd, net als wij, in elk opzicht op de proef gesteld (Hebreeën 4:15).

1. Verleiding van overspel


In deze verzen lezen we over de hevigheid en de gevaren van seksuele verleiding.
 • Pas op voor lokkende woorden

  Pas op waar je naar luistert en wat je leest: 'Zo wist ze hem te paaien met haar vleierij, ze haalde hem over met allerlei lokkende woorden' (v.21).
   
 • Doe geen domme dingen

  Gedachten en woorden monden uiteindelijk uit in daden: 'Zonder na te denken liep hij achter haar aan (...) en merkt [niet] dat het hem zijn leven kost' (vv.22-23).
   
 • Houd je gedachten in bedwang

  Verleiding begint vaak in ons hart: 'Laat je hart niet afwijken naar haar [de slechte vrouw] wegen' (v.25, HSV, zie Matteüs 5:28).
Luister naar deze waarschuwing: 'Luister goed! Luister aandachtig naar mijn wijze woorden. Volg zo’n slechte vrouw niet, laat je niet door haar verleiden!' (Spreuken 7:24-25, BGT). Als je deze weg inslaat, ben je op weg naar 'het dodenrijk, van daar daal je af tot in de kamers van de dood' (v.27).

 

Heer, leid me niet in verzoeking, maar verlos me van de boze. Waak over mijn hart, help me het goede van het kwade te onderscheiden en wijs me de weg.
 

2.  Verleiding van macht en controle


God staat toe dat je op de proef wordt gesteld. Door deze beproevingen wordt je geloof sterker.
 
Jezus weet alles van verleiding en beproeving. Jezus werd veertig dagen lang op de proef gesteld (4:2). Ook al was het de duivel die Hem verleidde (v.3), God stond het wel toe ('geleid door de Geest zwierf hij veertig dagen rond in de woestijn', v.1).
 
Deze periode van beproeving volgde op Jezus' indrukwekkende ervaring met de Heilige Geest bij zijn doop. Deze opeenvolging van gebeurtenissen zien we vaak. Daarom waarschuwen we mensen bij Alpha dat ze na het Alpha-weekend, waar het werk en het ervaren van de Heilige Geest centraal staat, extra op de proef gesteld kunnen worden.
 
Lucas legt de nadruk op Jezus' identiteit als de Zoon van God (3:23-38), maar de verleidingen waaraan Jezus blootstond lijken op de verleidingen waaraan wij blootstaan.
 
Al deze verleidingen hebben op de een of andere manier te maken met (zelf)beheersing en macht; beheersing van onze lusten, beheersing van onze ambities en macht over ons leven. De duivel wil jouw leven in zijn macht krijgen. God wil juist dat je de vrijheid kent die je ervaart als je je laat leiden door de Heilige Geest.
 • Onmiddellijke behoeftebevrediging

  De duivel ziet dat Jezus honger heeft (v.3) en stelt Hem onmiddellijke bevrediging in het vooruitzicht. Jezus antwoordt: 'Er staat geschreven: “De mens leeft niet van brood alleen” ' (v.4)

  Uiteindelijk levert onmiddellijke behoeftebevrediging niets anders op dan desillusie, leegte en wanhoop. Als je luistert naar God en een band met Hem opbouwt, krijg je een diepe geestelijke bevrediging, vreugde en een doel in je leven.
   
 • Egoïstische ambitie

  De duivel liet Jezus in één ogenblik alle koninkrijken van de wereld zien. 'De duivel zei tegen hem: 'Ik geef u de macht over dat alles en ook de roem die ermee gepaard gaat (...) als u in aanbidding voor mij neervalt, zal dat allemaal van u zijn’ (vv.6-7).

  De verleiding om van alles voor jezelf te vergaren is heel groot. Materiële rijkdom kan 'macht' en 'roem' (v.6) geven in dit leven, maar het gevaar bestaat dat  financiële zekerheid onze ambitie wordt en dat we vertrouwen op onze rijkdom in plaats van op God.

  In reactie op deze verleiding zei Jezus: 'Er staat geschreven: “Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen hem” ' (v.8). Uiteindelijk is er maar één ding dat echte zekerheid biedt en dat is je relatie met God. Die relatie moet je belangrijkste ambitie zijn.
   
 • Arrogante macht

  De duivel neemt Jezus mee naar het hoogste punt van de tempel en zegt: 'Als u de Zoon van God bent, spring dan naar beneden' (v.9). Hij gooit er een citaat uit de Bijbel tegenaan, natuurlijk volledig uit zijn context gerukt. Jezus reageert op dit citaat uit de Schriften met een ander citaat uit de Schriften: 'Er is gezegd: “Stel de Heer, uw God, niet op de proef” ’ (v.12).

  Jij bent geroepen tot een leven in gehoorzaamheid en dienstbaarheid aan God. Tijdens zijn leven heeft Jezus indrukwekkende wonderen verricht. Dit deed Hij altijd in gehoorzaamheid aan God en onder leiding van de Heilige Geest. Dat is heel wat anders dan God op de proef stellen en Hem vervolgens vragen om je te steunen. Je kunt eigen plannen maken waarover je Gods zegen vraagt, maar je kunt beter luisteren naar Gods plannen en zijn roeping gehoorzamen.
Jezus troefde de duivel en zijn verleidingen af met het woord van God. Hij zei steeds: 'Er staat geschreven...' en citeerde de Schriften die de leugens en verleidingen van de duivel weerlegden.
 
De duivel 'ging (...) bij hem vandaan' (v.13). Maar dat was maar 'voor een tijd' (v.13), want hij bleef op de loer liggen om toe te slaan als hij de kans zag. Het is een opluchting als je periodes in je leven hebt waarin de verleidingen niet zo groot zijn, maar reken maar dat de duivel weer zal proberen om je te verleiden tot verkeerde keuzes.
 

Heer, ik wil de leiding van uw Heilige Geest volgen. Help me om dicht bij U te blijven, uw woorden te kennen en verleidingen te weerstaan.
 

3. Verleiding van vergelijking


Net als Jezus op de proef werd gesteld 'in de woestijn' (Lucas 4:1), werd ook het volk van God beproefd tijdens hun jaren in de woestijn. De voorbeelden in dit gedeelte zijn opgeschreven om ons te waarschuwen (zie 1 Korintiërs 10:6):
 • Ontevredenheid

  God had het volk te eten gegeven, maar de mensen wilden iets anders te eten (Numeri 11:4). In plaats van God te danken voor het wonderbaarlijke voedsel dat Hij hun had gegeven, zeiden ze: 'Hadden we maar vlees te eten' (v.4b). Ze bleven maar klagen en jammeren.

  Ze kwamen in de verleiding om hun huidige omstandigheden te vergelijken met hun oude leven in Egypte. Ze wilden terug naar waar ze vandaan kwamen. Dit is een valkuil die we allemaal wel kennen. Er is altijd wel iets om over te klagen. Toch, als we goed kijken, zien we overal om ons heen Gods goedheid, zijn genade, zijn vergeving, zijn liefde en zijn barmhartigheid.

  '... neem genoegen met wat u hebt. [God] heeft immers zelf gezegd:
  'Nooit zal ik u afvallen,
  nooit zal ik u verlaten' ' (Hebreeën 13:5).

  De remedie tegen ontevredenheid is dankbaarheid. Ontwikkel een dankbare houding.
   
 • Jaloezie

  We zien een voorbeeld van jaloezie als Mirjam en Aäron vragen: 'Heeft de HEER soms uitsluitend bij monde van Mozes gesproken en niet ook bij monde van ons?' (12:2). Toen Jozua zich opwond over anderen die profeteerden in het kamp, vroeg Mozes hem: 'Moet jij jaloers zijn ten behoeve van mij?' (11:29, NB). Het gaat hier om geestelijk leiderschap en geestelijke gaven.

  De leiderschapsstructuur van Mozes omvatte een groep van drie die de kern vormde: Aäron, Mirjam en Jozua. Om hen heen stonden de twaalf leiders van de stammen van Israël (13:4-15) en daaromheen de zeventig leiders en oudsten (11:16 ev.). Dit lijkt veel op de kring rondom Jezus, met drie naaste vrienden, de twaalf apostelen en de tweeënzeventig anderen (zie Lucas 10). Toen de Heilige Geest rustte op de zeventig oudsten van Mozes 'begonnen ze te profeteren' (Numeri 11:25).

  Probeer net als Mozes de verleiding te weerstaan om te vergelijken en jaloers te zijn als je ziet dat God andere mensen gebruikt. Mozes zag in dat hij alle hulp kon gebruiken. Hij antwoordde: 'Legde de HEER zijn geest maar op heel het volk! Profeteerde iedereen maar!' (v.29). Hij vond niet dat hij de enige moest zijn die door God werd gebruikt. De Heer had gezegd: 'Ik zal (...) een deel van de geest die op jou rust op hen overdragen. Dan kunnen zij samen met jou de last van het volk dragen en hoef je dat niet langer alleen te doen' (v.17).
   
 • Hoogmoed

  Jaloezie voelen we als we onszelf vergelijken met anderen en denken dat wij het minder goed getroffen hebben. Als we onszelf vergelijken met anderen en denken dat we beter zijn, maken we ons schuldig aan hoogmoed.

  Mozes weerstond ook de verleiding van hoogmoed. Hoogmoed is het grootste obstakel tussen God en mensen. God houdt van bescheidenheid. In de woorden van C.S. Lewis: 'Echte bescheidenheid betekent niet dat je minder van jezelf denkt. Het betekent dat je minder aan jezelf denkt.'

  'Nu was Mozes een zeer bescheiden man – niemand op de hele wereld was zo bescheiden als hij' (12:3). Misschien is dat de reden waarom God Mozes gebruikte:

  Mozes was bescheiden, betrouwbaar, barmhartig en vergevingsgezind (vv.3,7,13). Dat alles was het resultaat van zijn zeer hechte band met God, waarin God rechtstreeks en vertrouwelijk met hem sprak (v.8).

 

Heer, help me om niet toe te geven aan de verleiding van ontevredenheid, jaloezie en hoogmoed. Help me om betrouwbaar, barmhartig en bescheiden te zijn.
 

Pippa's bijdrage

Numeri 11:4-6


Ik heb wel een beetje medelijden met de Israëlieten. Elke dag manna, en dat veertig jaar lang. Dat klinkt best wel eentonig. Ik heb niet zo'n heel geweldige spijsvertering en ben daarom geen makkelijke eter. Manna was vast heerlijk en heel gezond. En honger maakt rauwe bonen zoet. Het is heel belangrijk om te leren tevreden en dankbaar te zijn met wat je hebt.
 

Vers van de dag
Lukas 4:8

'Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen hem.'
Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2018 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.