Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
afbeelding van Bible In One Year | bijbeljaar.nl
 Psalm     Nieuwe Testament     Oude Testament

Jij hebt toegang tot God 

5 november - dag 309

Tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog kreeg een soldaat toestemming om een audiëntie aan te vragen bij de president als gevolg van een familietragedie. Hij wilde vrijgesteld worden van militaire dienst. Toen hij bij het Witte Huis kwam, werd hem de toegang geweigerd en werd hij weggestuurd. Hij ging weg en ging zitten in een park in de buurt.
 
Een jongetje zag hem zitten en merkte op dat hij er heel ongelukkig uitzag. De soldaat vertelde de jongen zijn verhaal. Uiteindelijk zei de jongen: “Kom maar met me mee.” Hij bracht de weggestuurde soldaat terug naar het Witte Huis. Ze gingen achterom en werden niet tegengehouden door de wachters. Zelfs generaals en hoge ambtenaren sprongen in de houding en lieten hen door.
 
De soldaat was stomverbaasd. Tenslotte kwamen ze bij het kantoor van de president. Zonder te kloppen deed de jongen de deur open en liep naar binnen. Abraham Lincoln stopte zijn gesprek met de minister van Binnenlandse Zaken en vroeg: “Wat kan ik voor je doen, Tad?”
Tad zei: “Pappa, deze soldaat moet even met je praten.”
 
De soldaat had toegang tot de president 'via de zoon'. Volgens het Nieuwe Testament heb jij op een nog verbazingwekkender manier toegang tot God 'via de zoon': Jezus.
 
Veel mensen bidden, maar niet elk gebed is christelijk. Christelijk gebed onderscheidt zich omdat de Drie-eenheid erbij betrokken is. Paulus schrijft: '... dankzij hem [Jezus] hebben wij allen door één Geest toegang tot de Vader' (Efeziërs 2:18).
 
Daarom is het zo'n geweldig voorrecht om te bidden. Je kunt praten met God, de schepper van het heelal, als je Vader. Je kunt naar Hem toegaan via Jezus, de mens die God is, onze Heer, broer en vriend. Je gebeden worden ingegeven door de Heilige Geest van God die in je hart woont.
 

1. Tot de Vader

Toen ik Jezus leerde kennen, leerde ik hoe ik moest bidden. Gebed bestond uit aanbidden, schuld belijden, danken en vragen. Elk van de vier factoren van bidden vinden we terug in dit gedeelte.
 
De psalmdichter richt zijn gebed tot God. Jezus leert ons God aan te spreken als onze Vader. Aan het einde van Psalm 119 vervat de psalmdichter de vier verschillende factoren in zijn gebed:

 • Aanbidding

  Prijs God voor wie Hij is en voor wat Hij heeft gedaan.
  'Laat mij leven en U prijzen' (v.175, HB).
   
 • Schuld belijden

  Vraag God om vergeving voor alles wat je verkeerd hebt gedaan.
  'Soms dwaal ik rond als een schaap dat de herder niet meer kan vinden' (v.176, HB).
   
 • Danken

  Dank God voor gezondheid, familie, vrienden en alles wat je hebt.
  'Ik ben u dankbaar, ik zing de hele dag' (v.171a, BGT).
   
 • Vragen
  Bid voor jezelf, voor je vrienden en voor andere mensen.
  '... laat mijn smeekbede tot u doordringen' (v.170a).
   

Heer God onze Vader. Ik aanbid U. Ik heb U lief, Heer. Ik prijs U omdat ik bij U mag komen, de Schepper van het heelal. Dank U voor het enorme voorrecht dat ik toegang heb tot U.
 
Ik belijd mijn zonden en vraag U of U ze wilt vergeven...
 
Ik wil U uit de grond van mijn hart bedanken voor alle zegeningen in mijn leven. Dank U voor mijn familie en vrienden. Dank U dat U zoveel van mijn gebeden verhoort. Dank U, Heer, voor...
 
Heer, vandaag bid ik U voor ...
 

2. ... via Jezus

Jezus brengt ons dichter bij God (v.19). Jezus heeft het mogelijk gemaakt dat wij toegang hebben tot de Vader. Je kunt bij God komen (v.19, HB). Jezus is de hooggeplaatste hogepriester die het mogelijk maakt dat jij door hem tot God komt (v.25).
 
Jezus is de Zoon 'die voor altijd de volmaaktheid heeft bereikt' (v.28). Hij geeft je 'de hoop op iets beters' (v.19). Het woord 'beter' komt in verschillende vormen vaker voor in het boek Hebreeën. De schrijver maakt constant een vergelijking, niet tussen iets slechts en iets goeds, maar tussen iets goeds en iets 'volmaakts' en daardoor veel 'beter'.
 
Het priesterschap van Jezus is gebaseerd op een hogere belofte. De schrijver citeert Psalm 110:4 om te laten zien hoe het priesterschap van Jezus tot stand is gekomen door een eed van God. In tegenstelling tot de tijdelijke priesters van vroeger was het priesterschap van Jezus bevestigd door Gods eed (Hebreeën 7:20-21). Jezus is precies wat je nodig hebt (v.26).

 • Jezus heeft voor jou de dood verslagen

  Dat deed Hij 'door de kracht van zijn onvergankelijk leven' (v.16). In tegenstelling tot de vroegere priesters leeft Jezus voor eeuwig en duurt zijn priesterschap voor eeuwig (vv.23-24).
   
 • Jezus bidt voortdurend voor je

  Jezus pleit voortdurend voor mensen die via Hem bij God komen: 'Wie door zijn bemiddeling tot God naderen, kunnen door hem dan ook volledig worden gered: hij leeft altijd om voor hen te pleiten' (v.25, GNB).
  Robert Murray M'Cheyne (een Schotse predikant die leefde van 1813 tot 1843) schreef: 'Als ik Christus voor mij kon horen bidden in de kamer hiernaast, zou ik nog voor geen miljoen vijanden bang zijn. Maar afstand doet er niet toe. Hij bidt voor mij.'
   
 • Jezus kan als geen ander voor je opkomen

  De priesters moesten eerst offers brengen voor hun eigen zonden, maar Jezus 'hoort bij God, en hij heeft nooit iets verkeerds gedaan. Hij is volmaakt goed. En hij woont niet tussen zondige mensen, maar bij God in de hemel' (v.26, BGT). Jezus is de unieke bemiddelaar die volledig God en volledig mens is.
   
 • Jezus heeft het volmaakte offer voor je zonden gebracht

  'Hij hoeft niet, zoals de andere hogepriesters, elke dag eerst offers op te dragen voor zijn eigen zonden en dan voor die van het volk' (v.27a). Toen Jezus zijn leven offerde aan het kruis, hoefde zijn offer maar één keer te worden gebracht omdat het volkomen effectief was: 'Hij [heeft] voor eens en altijd [voor hun zonden geofferd] toen hij het offer van zijn leven bracht' (v.27b). 

Een superieur leven, een superieure eed, een superieure 'offerbrenger' en een superieur offer laten allemaal zien dat het priesterschap van Jezus volkomen effectief is om je toegang tot de Vader te geven. Dankzij het volmaakte en eeuwige priesterschap van Jezus kun je dichter bij God komen (v.19). Je kunt 'door hem tot God' komen (v.25).
 

Vader, dank U dat ik vandaag dichter bij U kan komen door Jezus en dat ik mag weten dat Hij voortdurend voor mij pleit en bidt.
 

3. ... door de Heilige Geest

Tijdens het bidden krijg je hulp van de Heilige Geest die in je woont. Het is een buitengewoon voorrecht om in deze tijd te leven waarin de Heilige Geest woont in elke christen. Voor de uitstorting van de Geest met Pinksteren kwam de Heilige Geest alleen over bepaalde mensen op bepaalde tijden voor een bepaalde taak.
 
Ezechiël was een van die mensen. God gaf hem buitengewone visioenen door de Geest die hem optilde. In dit gedeelte zegt hij twee keer: 'De geest tilde me weer op ...' (11:1,24). Het was de Geest van de Heer die over hem kwam en hem vertelde wat hij moest zeggen: 'Dit zegt de HEER, de God van Israël' (v.5).
 
Ezechiël profeteerde vervolgens dat de Geest van de Heer op een dag niet meer alleen in hem zou zijn, maar in alle mensen: 'Dan zal ik hen eensgezind maken en hun een nieuwe geest geven; ik zal hun versteende hart uit hun lichaam halen en hun er een levend hart voor in de plaats geven' (v.19).
 
God heeft ieder mens een geweten gegeven. Maar als we in opstand komen tegen ons geweten, versteent ons hart maar al te vaak. Als anderen ons pijn hebben gedaan, verharden we ons hart in een poging om te voorkomen dat we meer emotionele pijn ervaren.
 
Het is zo goed als onmogelijk om je hart te veranderen onder invloed van wilskracht. Maar God belooft je een zacht, 'levend hart' (v.19). Dit doet Hij door je een nieuwe Geest te geven (dit is de Heilige Geest, zie Ezechiël 36:26-27). De Heilige Geest woont nu in jou. Hij vernieuwt je hart. Hij vervangt je versteende hart door een levend hart.
 
De Heilige Geest giet de liefde van God uit in je hart. Hij heelt je wonden en je pijn en maakt je hart zacht en ontvankelijk. Hij geeft je een 'zacht' hart dat reageert op zijn tedere aanraking, een hart vol liefde dat aanvoelt wat anderen nodig hebben.
 
Deze profetieën van Ezechiël kwamen in vervulling met Pinksteren. In het boek Handelingen legt Paulus uit dat de beloften (waaronder die in Ezechiël) zijn vervuld: 'Hij is door God verheven, zit aan zijn rechterhand, en heeft van de Vader de heilige Geest, die ons beloofd is, ontvangen. Die Geest heeft hij op ons doen neerdalen, en dat is wat u ziet en hoort' (Handelingen 2:33).
 
Sindsdien woont de Heilige Geest in alle mensen die hun vertrouwen op Jezus stellen. Dit geldt ook voor alle christenen in onze tijd. Hij belooft je een onverdeeld hart, een nieuwe geest en een levend hart. Daarom zul je God gehoorzamen, deel zijn van het volk van God en daarom zal Hij jouw God zijn. Door diezelfde Heilige Geest heb je toegang tot de Vader via Jezus (Efeziërs 2:18).


Heer, geef me een onverdeeld hart. Help me vandaag om me nauwgezet te houden aan uw regels en voorschriften. Dank U dat U me helpt te bidden tot de Vader, via Jezus door de Heilige Geest.
 

Pippa's bijdrage

Psalm 119:173a


'Laat uw hand mij te hulp komen.'
 
Ik heb vandaag een druk programma. Ik heb Gods hand nodig om me te helpen.
 

Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2017 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.