Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
afbeelding van Bible In One Year | bijbeljaar.nl
 Spreuken    Nieuwe Testament     Oude Testament

Je woorden ten goede gebruiken 

5 februari - dag 36

De schattingen van het aantal woorden in het Nederlands lopen nogal uiteen, van een paar honderdduizend tot 1 miljoen, afhankelijk van welk soort woorden je meetelt. Een gemiddeld ontwikkeld persoon heeft een woordenschat van ongeveer 20.000 woorden en gebruikt per week zo'n 2000 verschillende woorden. Mannen en vrouwen spreken elke dag gemiddeld 16.000 woorden.
 
Woorden zijn belangrijk. Maar het aantal woorden dat je spreekt is niet het belangrijkst; het gaat om het soort woorden en waarvoor je die gebruikt. De apostel Jakobus zegt: 'De tong [is] een klein ding, maar wat kan het veel kwaad doen' (Jakobus 3:5, HB). In de gedeelten voor vandaag zien we hoe je woorden gebruikt kunnen worden voor goede en voor slechte dingen. Je hebt elke dag de mogelijkheid om op te bouwen of af te breken.
 
In de gedeelten voor vandaag zien we zes factoren die je helpen om je woorden ten goede te gebruiken.

1. Luisteren naar wijze woorden

Ik wil niet aan het eind van mijn leven terugkijken en spijt hebben van de beslissingen die ik heb genomen. Wijsheid helpt je beslissingen te nemen waar je later nog steeds blij mee bent.
 
In dit gedeelte zien we hoe kostbaar de lessen zijn die we van de wijze woorden van anderen kunnen leren: 'Laat je hart mijn woorden vasthouden (...) Verwerf wijsheid, verwerf inzicht, vergeet niet een van de woorden van mijn mond en wijk er niet van af' (vv.4-5, HSV). Het begin van wijsheid is de bereidheid om te leren. Het is hard werken, maar het is van onschatbare waarde: 'Het begin van de wijsheid is wijsheid verwerven, inzicht verwerven en daar zelfs je hele bezit voor geven' (v.7, WV).
 
Hier ligt de nadruk op wat jongeren van ouderen kunnen leren. 'Zonen, luister naar de lessen van je vader' (v.1a). Kinderen worden aangespoord om zoveel mogelijk te leren van hun ouders. Ouders hebben de verantwoordelijkheid om zoveel mogelijk wijsheid door te geven aan hun kinderen.
 
Het is belangrijk dat je je hele leven lang blijft leren en zoveel mogelijk wilt leren (v.8). Mijn oma zei altijd: “Als ik niks meer kan leren, hoeft het leven voor mij niet meer.”
 
Luisteren naar wijze woorden is niet genoeg; je moet ze ook opvolgen (vv.2,4,5b). Breng Gods woorden in praktijk, dan krijg je wijsheid.
 
Als je deze wijsheid en dit inzicht vergaart, 'dan zal zij jou verhogen. Zij zal je eer brengen, wanneer je haar toepast en je hoofd tooien met een prachtige kroon' (vv.8-9, HB).
 

Heer, help me om te groeien in wijsheid en inzicht door wijze woorden te lezen, ernaar te luisteren en uw leer in praktijk te brengen in mijn leven.
 

2. Vasthouden aan de woorden van Jezus

Wanneer zal de wereld vergaan? En wat gebeurt er dan? Jezus praat hier met zijn leerlingen over de toekomst. Hij geeft antwoord op hun vragen over de val van Jeruzalem (die plaatsvond in 70 n. Chr.) en over het einde der tijden (de vraag staat in Matteüs 24:3). Dit gedeelte kan verwarrend lijken, omdat het moeilijk is om de twee thema's uit elkaar te houden. Jezus wilde geen tijdschema geven voor de toekomst. Hij wilde zijn leerlingen helpen om zich geen zorgen te maken over of zich niet af te laten leiden door wat er in de toekomst gaat gebeuren.
 
Aan het einde van dit gedeelte (waarmee we vandaag beginnen en morgen verder gaan) zegt Jezus dat 'Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen' (v.35). Over het einde der tijden bestaat veel onzekerheid. Een paar dingen zijn echter wel duidelijk:

  • Er zullen veel onwaarheden worden verkondigd (vv.4-5,23-26).
  • Er zal oorlog en vervolging zijn en mensen zullen van hun geloof vallen (vv.6–12).
  • 'Bij velen [zal] de liefde bekoelen' (v.12b).
  • Als dit gebeurt, zal het duidelijk zijn voor iedereen (vv.27-31).
De eerste keer kwam Jezus in zwakheid. De tweede keer dat Hij komt, komt Hij 'bekleed met macht en grote luister' (v.30).
 
Houd je vast aan Jezus' woorden en laat je liefde niet bekoelen tijdens het wachten op zijn terugkomst (v.12). Het is zo belangrijk om het vuur van je liefde voor Hem brandende te houden, om je eerste liefde niet op te geven (Openbaring 2:4). Joyce Meyer schrijft: 'Houd de liefde in je leven brandend, de liefde voor je partner en je gezin, je familie, vrienden, kennissen, buren en collega's. Reik mensen die lijden en in nood zijn de hand. Bid voor mensen en zegen hen. Groei en ontwikkel jezelf, zodat je op een morgen wakker wordt en je eerste gedachte is hoe je die dag iemand anders tot zegen kunt zijn.'
 

3. Profetische woorden herkennen

Profetie is een gave van de Heilige Geest. Luister aandachtig naar de woorden van een 'profeet'. In dit gedeelte worden we eraan herinnerd hoe belangrijk echte profetie is, hoewel hedendaagse profetieën nooit hetzelfde gezag zullen hebben als die in de Schriften.
 
We moeten valse van ware profetieën kunnen onderscheiden. Jezus waarschuwt voor talrijke valse profeten die zullen komen en velen zullen misleiden (Matteüs 24:11). Hij waarschuwt dat de valse profeten zullen proberen mensen te misleiden door te beweren dat zij de messias zijn (vv.4-5). Mensen zullen zeggen: 'Kijk, dit is de messias' of 'Daar is hij' (v.23). Jezus waarschuwt ons om hen niet te geloven. Het zijn valse messiassen en valse profeten (v.24).
 
Anderzijds bevestigt Jezus de woorden van de ware profeten. Hij kondigt aan dat de woorden waarover gesproken is door de profeet Daniël (v.15) vervuld zullen worden (zie Daniël 9:27, 11:31, 12:11). Hij citeert de profeet Jesaja (zie Jesaja 13:10, 34:4) 'de zon [zal] verduisterd worden en de maan geen licht meer geven, de sterren zullen uit de hemel vallen en de hemelse machten zullen wankelen' (Matteüs 24:29).
 
Sterker nog, in zijn beschrijving van zijn terugkomst (v.27 ev., vooral v.30) beweert hij impliciet dat hij de messiaanse Mensenzoon is waarover Daniël profeteert (zie Daniël 7:13).
 

4. Woorden die levens veranderen

Toen ik achttien jaar was hebben de woorden van Jezus mijn leven compleet veranderd. Sinds die tijd zie ik met vreugde en verwondering hoe de kracht van zijn boodschap de levens van andere mensen ingrijpend verandert.
 
Tussen de eerste komst van Jezus en zijn terugkomst is het onze taak om het goede nieuws van het evangelie bekend te maken aan de hele wereld. 'Pas als het goede nieuws over het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd als getuigenis voor alle volken, zal het einde komen' (Matteüs 24:14).
 
De woorden van het evangelie hebben de kracht om levens te veranderen. Paulus schreef: 'Voor dit evangelie schaam ik mij niet, want het is Gods reddende kracht voor allen die geloven' (Romeinen 1:16). Houd nooit op het evangelie te verkondigen. Jij hebt het grote voorrecht dat jou woorden zijn toevertrouwd waarmee je het leven van mensen compleet kunt veranderen; voor dit leven en voor de eeuwigheid.
 

Heer, dank U dat uw woorden eeuwig zijn. Heer, dank U wel voor het enorme voorrecht dat ik de krachtigste woorden ter wereld mag gebruiken, zodat Jezus het leven van mensen ingrijpend kan veranderen. Help me om geen kans voorbij te laten gaan om deze boodschap te vertellen aan zoveel mogelijk mensen.
 

5. Geen loze woorden

De verbale aanval van Elihu gaat verder met de bekende combinatie van onwaarheden en halve waarheden. Hij zei: 'Want in mijn woorden steekt geen bedrog' (36:4a). Maar dat was natuurlijk wel zo. Hij doet het voorkomen alsof onze zonden geen invloed hebben op God (35:6). Maar onze zonden hebben wel degelijk invloed op God, zoals we zo duidelijk kunnen zien in het kruis van Christus.
 
Ironisch genoeg zegt hij iets over Job dat niet gold voor Job, maar wel voor hemzelf. Hij zei: 'Uit Jobs mond komt slechts lucht en leegte, een vloed van woorden zonder kennis' (v.16) ('alles wat u [Job] te zeggen hebt, is alleen maar onzin', v.16, HB). Dit is precies hoe Elihu zelf spreekt. Het zijn loze woorden zonder kennis. Elihu spreekt een 'vloed van woorden' waarmee hij Job bekritiseert.
 
Het feit dat we allemaal in staat zijn om onzin te verkopen, betekent niet dat we onze mond moeten houden. We moeten gebruikmaken van de enorme mogelijkheden die ieder mens heeft om met zijn of haar woorden invloed te hebben op het leven van anderen. We hebben misschien geen macht die voortkomt uit rijkdom, roem of aanzien, maar we hebben allemaal macht en mogelijkheden omdat we kunnen communiceren met woorden.
 

6. Gods woorden in praktijk brengen

Elihu zegt in dit gedeelte een aantal dingen over Gods woorden (37:4-13). Gelukkig staat de Heer op het punt om zelf te spreken. Wat een opluchting! We hebben een behoorlijk aantal hoofdstukken achter de rug met valse troost en loze woorden. Dit is het soort wereld waarin we leven. Het is zo'n opluchting als God spreekt. De woorden van God zijn als manna uit de hemel, als water in de woestijn.
 

Heer, laat de woorden die ik vandaag spreek worden ingegeven door de Heilige Geest. Zet een wachter aan mijn lippen en houd de wacht over mijn tong.

Dank U dat U tegen mij praat. Dank U dat uw woorden zo'n kracht hebben dat ze levens kunnen veranderen. Help me om te luisteren naar uw woorden, ze te herhalen en in praktijk te brengen.
 

Pippa's bijdrage


Ik vind die Elihu maar een saaie piet!
 

Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2019 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.