Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
afbeelding van Bible In One Year | bijbeljaar.nl
Psalm     Nieuwe Testament     Oude Testament

De juiste kijk op beroemdheid

26 februari - dag 57

Uit een enquête onder jongvolwassenen bleek dat 50% van hen beroemdheid als een belangrijk levensdoel ziet. Vroeger wilden mensen beroemd zijn om iets wat ze deden. Nu is beroemdheid zelf het doel. Roem heeft een soort goddelijke status gekregen. Mensen willen niet alleen beroemd zijn, ze verafgoden mensen die de sterrenstatus hebben bereikt. Deze interesse voor beroemde personen vind je overal en wordt wel de 'cultus van de beroemdheid' genoemd.
 
Voor iemand met ambitie is roem hetzelfde als zout water voor iemand die dorst heeft. Hoe meer je krijgt, hoe meer je wilt. Madonna, in de jaren tachtig van de vorige eeuw waarschijnlijk de beroemdste vrouw ter wereld, heeft wel eens gezegd: “Ik ben pas gelukkig als ik net zo beroemd ben als God.” 
 
Bekendheid en roem zijn maar een slap aftreksel van echte eer. 'Eer', 'glorie', 'heerlijkheid' en 'luister' worden in de Bijbel gebruikt om te verwijzen naar de manifestatie van Gods nabijheid. Deze woorden komen vaak voor in de Bijbel. Gods glorie betekent zijn grootheid, reputatie, majesteit en eer.
 
Het is dan ook niet verbazingwekkend dat als een maatschappij zich afkeert van de aanbidding van de glorie van God, mensen hun toevlucht nemen tot de aanbidding van de 'glorie' van bekendheid en roem. Het is onze roeping om Gods glorie te aanbidden en deze op onze gebrekkige manier te weerspiegelen in ons leven.

1. Gods glorie zoeken  

 
David schrijft: 'HEER, het huis waar u woont heb ik lief, de plaats waar uw glorie verblijft' (v.8). Koning David was zelf een beroemdheid, een 'ster' (zie 1 Samuel 18:7). Toch streefde hij niet naar roem voor zichzelf, maar gaf hij leiding aan het volk om God de eer te geven: 'Mijn voeten staan op effen grond, waar uw volk bijeen is, wil ik u prijzen, HEER' (Psalm 26:12). 
 
Als je de glorie van de Heer wilt weerspiegelen, volg dan het voorbeeld van David. Probeer te leven zonder te dwalen (v.1). Vertrouw op de Heer, zonder te wankelen (v.1b). Probeer je hart en gedachten zuiver te houden (v.2). Laat je leiden door de liefde en de waarheid van God (v.3). Vermijd mensen die je van het rechte pad afbrengen: 'bedriegers', 'huichelaars', 'slechte mensen' en 'wettelozen' (vv.4-5).
 
Hoewel David zegt een 'onbesproken leven' te leiden, vraagt hij toch 'Verlos mij en wees mij genadig' (v.11, WV). Hij was zich er kennelijk van bewust dat hij weliswaar probeerde een leven zonder zonde te leiden, maar dat hij hier niet in slaagde. Daarom had hij Gods verlossing en genade nodig. David beweert niet zonder zonde te zijn, maar zegt dat hij zijn weg in oprechtheid gaat (v.11, HSV). Dit betekent dat hij eerlijk en oprecht is en leeft zoals God dat wil.
 
Andere koningen van zijn tijd lieten zich waarschijnlijk aanbidden in een 'cultus van hun beroemdheid'. Maar David aanbad de Heer. Hij schrijft: 'Ik (...) kom graag bij Uw altaar, HERE. Ik zing daar uit volle borst een lied om U te loven en vertel er over Uw wonderen. HERE, ik houd zoveel van Uw huis, de plaats waar U Zelf immers woont' (vv.6-8, HB).
 
Voor het volk van God in het Oude Testament was de tempel in Jeruzalem de plaats waar ze Gods glorie konden ervaren. Maar de heerlijkheid en grootheid van God zijn optimaal zichtbaar in Jezus (Johannes 1:14). Jezus is de nieuwe tempel (2:10,21).
 
De prachtige waarheid is dat de glorie van God ook woont in alle mensen die hun vertrouwen op Jezus stellen. De volgelingen van Jezus worden gezien als Gods tempel waarin de Geest woont, zowel de individuele personen als alle volgelingen samen (1 Korintiërs 6:19; 3:16): 'Op Hem wordt ook u mee opgebouwd tot een woning van God, in de Geest' (Efeziërs 2:22, WV).


Heer, dank U dat uw glorie woont onder uw mensen. Ik wil uit volle borst uw lof zingen en vertellen van al uw wonderdaden.
 

2.  Jezus' glorie weerspiegelen


Petrus, Jakobus en Johannes zagen een glimp van de glorie van God toen Jezus voor hun ogen transfigureerde. De transfiguratie vond plaats direct nadat Jezus zijn leerlingen had gevraagd wie de mensen dachten dat Hij was (8:27b). Dit was geen toeval. De transfiguratie liet de goddelijke kant van Jezus zien als Zoon van God.
 
Het gordijn van de tijd werd opengeschoven en de leerlingen zagen Mozes (die staat voor de Wet) en Elia (die staat voor de profeten) duidelijk in levenden lijve naast Jezus (9:4). De leerlingen wisten precies wie Mozes en Elia waren. In de belevingswereld van de Joden waren deze twee mannen 'supersterren'. Maar God zegt dat Jezus nog groter is dan deze twee eerbiedwaardige mannen.
 
Als de leerlingen nog eens goed kijken, zien ze alleen Jezus nog maar (9:8). Petrus, Jakobus en Johannes zagen Jezus zoals jij Hem zult zien als Hij terugkomt 'in volle glorie'.
 
Het Griekse woord voor 'getransfigureerd' is hetzelfde woord dat wordt vertaald als 'herschapen' als Paulus schrijft: 'Het is ons, die met onverhuld gelaat de glorie van de Heer als in een spiegel aanschouwen, gegeven om herschapen te worden tot een steeds heerlijker gelijkenis met Hem, door de Geest van de Heer' (2 Korintiërs 3:18, WV).
 
Tegenwoordig gaat het bij bekendheid vooral om roem en publiciteit. Jezus zocht juist geen publiciteit. Hij drukte hun op het hart dat ze niemand mochten vertellen wat ze hadden gezien (Marcus 9:9).
 
Beroemdheid in onze wereld gaat vaak samen met grote rijkdom en een leven in luxe. In het leven van Jezus is glorie onlosmakelijk verbonden met lijden. Zodra Hij afdaalt van de berg legt Hij zijn leerlingen uit dat de Mensenzoon veel moet lijden en met verachting zal worden behandeld (v.12). De 'glorie' van Jezus was van een heel andere orde dan in zijn en onze tijd wordt verwacht.
 
Een overeenkomst tussen 'wereldsterren' en Jezus is dat Hij veel mensen trok (v.14). 'Meteen toen al die mensen Hem zagen, raakten ze uit hun doen, vlogen op Hem af en begroetten Hem' (v.15, WV).
 
Het geloof van de leerlingen die niet op de berg waren geweest, was niet groot genoeg om de jongen met de duivelse geest te genezen. Jezus zei: 'Alles is mogelijk voor wie gelooft' (v.23). De wereld zegt: “Eerst zien, dan geloven.” Jezus zegt: “Geloof en je zult het zien.” Augustinus heeft geschreven: 'Geloof is aannemen wat wij niet zien, en de beloning voor geloof is zien wat wij aannemen.'
 
De vader van de jongen geeft uiting aan een spanning die we allemaal wel eens voelen: 'Ik geloof! Kom mijn ongeloof te hulp' (v.24).
 
Jezus geneest de jongen zonder al te veel omhaal. Hij legt niet eens zijn handen op hem. Het kost niet veel moeite en strijd; een eenvoudige opdracht van Jezus is genoeg. De strijd is al gewonnen door zijn gebedsleven (v.29). Ook hier zien we een glimp van de glorie van Jezus.
 
Direct hierna vertelt Jezus over zijn lijden: 'De Mensenzoon wordt uitgeleverd aan de mensen. Die zullen hem doden, maar na drie dagen zal hij uit de dood opstaan' (v.31).
 

Heer, help me vandaag om tijd voor U vrij te maken en uw glorie te laten zien in alles wat ik vandaag doe en zeg.
 

3. Eeuwige glorie verwachten


David ving een glimp op van de glorie van God toen hij de tempel binnenging. De leerlingen vingen een glimp op van de glorie van God toen Jezus voor hun ogen transfigureerde. Als we samenkomen als volk van God kunnen we een glimp opvangen van de glorie van God.
 
Toen de ontmoetingstent af was, werd deze overdekt door een wolk en werd de tabernakel gevuld door de majesteit van de Heer (40:34). 'Mozes kon niet naar binnen, want de wolk versperde hem de weg en de tabernakel was vervuld van de heerlijkheid van de HERE' (40:35, HB).
 
Op dat moment was de glorie (heerlijkheid of majesteit) van de Heer daadwerkelijk zichtbaar. De mensen zagen dat de glorie van God de tabernakel vulde. Het Hebreeuwse woord voor vullen, shekinah, wordt soms gebruikt voor een uitzonderlijk krachtig of tastbaar gevoel van de nabijheid en glorie van God.
 
De wolk boven de tabernakel, dat wil zeggen de glorie van God, begeleidde het volk van God op hun reis en wees hun dag en nacht de weg (vv.36-38). Op dezelfde manier leidt de Heilige Geest van God jou vandaag de dag. Dit is de oudtestamentische achtergrond van de wolk in het verhaal van de transfiguratie. Wat Petrus, Jakobus en Johannes toen zagen, was een glimp van de glorie van God (Marcus 9:7).
 
Dankzij 'het evangelie dat de heerlijkheid verkondigt van Christus' (2 Korintiërs 4:4, GNB) kun je een glimp zien van de glorie van God. 'Want dezelfde God die gezegd heeft: Uit de duisternis zal licht schijnen! heeft geschenen in ons hart, om ons te verlichten met de kennis van zijn heerlijkheid die afstraalt van het gelaat van Christus' (v.6, GNB).
 
Het is maar een glimp, maar ooit zul je God in zijn volle glorie zien. Paulus heeft gezegd dat dit de reden is waarom je de moed niet moet verliezen als je het moeilijk hebt: ‘De kleine moeilijkheden van dit huidige leven voor ons leiden tot een heerlijkheid die alles te boven gaat en eeuwig is.’ (2 Korintiërs 4:17, GNB).


Heer, dank U dat U me voorbereidt op het moment waarop ik U in volle glorie mag zien. Help me om de moeilijkheden van het leven te zien in het licht van 'een heerlijkheid die alles te boven gaat en eeuwig is'.

Pippa's bijdrage

Psalm 26:1-12


Deze psalm wordt toegeschreven aan David. Ik vind het interessant dat er in vers 1 staat: '... ik heb rechtvaardig geleefd; ik heb onwankelbaar vertrouwen in u' (GNB). Ik wou dat ik dat kon zeggen. Maar ik weet dat ik niet altijd rechtvaardig ben en mijn vertrouwen is niet bepaald rotsvast. Het probleem is dat we weten dat ook Davids leven niet onberispelijk was. Het kan natuurlijk dat hij eerst alles heel goed deed en er toen een puinhoop van maakte. Maar misschien was hij toch niet zo onberispelijk als hij dacht. In vers 11 zegt hij: 'Wees mij genadig'. David wist dat hij niet zonder Gods genade kon. Dat geldt ook voor mij.
 

Vers van de dag
Marcus 9:24

'Ik geloof! Kom mijn ongeloof te hulp.'
Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2018 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.