Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
afbeelding van Bible In One Year | bijbeljaar.nl
 Psalm     Nieuwe Testament     Oude Testament

Halleluja!  

27 december - dag 361

Bijna 50 miljoen mensen hebben inmiddels een YouTube-filmpje bekeken van nietsvermoedende, winkelende mensen die worden verrast terwijl ze aan het lunchen zijn. Een jonge vrouw die schijnbaar rustig zit te eten, staat op. Ze lijkt te bellen met haar mobiel. Dan begint ze het 'Halleluja'-koor te zingen uit de Messiah van Händel. Om haar heen staan een voor een operazangers op (wat duidelijk is afgesproken) en zingen met haar mee.
(http://www.youtube.com/watch?v=SXh7JR9oKVE&feature=youtube_gdata_player)
 
De 'Messiah' is het bekendste werk van Georg Friedrich Händel. Het vertelt het verhaal van Jezus, de Messias. Het tweede gedeelte gaat over zijn dood aan het kruis en zijn hemelvaart en aan het slot hiervan klinkt het 'Halleluja'-koor. In het voorjaar van 1742 ging koning George II staan toen de eerste noten van het juichende 'Halleluja' klonken. Volgens het protocol moest iedereen gaan staan als de koning ging staan. En dus stonden alle toehoorders en alle orkestleden op. Koning George II besefte dat ook hij onderworpen was aan de hoogste Heer en Koning.
 
Het woord Halleluja is een uitnodiging tot lofprijzing. Het woord betekent letterlijk 'Loof (Hallal) de Heer' (Jahweh). Het woord komt 24 keer voor in het Oude Testament (vooral in de Psalmen) en vier keer in het Nieuwe Testament, en wel in het gedeelte voor vandaag.

1. De Halleluja-psalmen

Bij popconcerten, voetbalwedstrijden en andere grote sportevenementen zien we vaak heel uitbundige taferelen. Deze uitbundigheid zou in het niet moeten vallen bij onze uitbundige lofprijzing van God.
 
Deze psalm begint met de woorden: 'Halleluja! Loof de HEER' (v.1a). De laatste vijf psalmen (Psalm 146-150) beginnen en eindigen allemaal met het woord 'Halleluja'. De Psalmen, net als het Nieuwe Testament en de hele Bijbel, eindigen met uitbundige lof, zegen en vreugde.
 
'Prijs de HERE! Geef eer aan de HERE in de hemel; prijs Zijn naam die hoog verheven is. Prijs Hem, engelen!' (vv.1-2a, HB).
 
Ook de engelen loven en prijzen God. In het gedeelte van het Nieuwe Testament voor vandaag lezen we dat Johannes aan de voeten van een engel neerviel om hem (de engel) te aanbidden. 'Maar de engel zei tegen hem: 'Doe dat niet! Ik ben een dienaar zoals jij en zoals je broeders en zusters die van Jezus getuigen. Je moet God aanbidden' (Openbaring 19:10).
 
Deze psalm kun je, net als de andere psalmen, heel goed gebruiken als je eigen gebed en lofprijzing:
 

'Prijs Hem, hemelse legers! Prijs Hem, zon en maan! Prijs Hem, alle sterren, die zoveel licht geven! Prijs Hem, alle hemelen en al het water dat de hemel omspant! Laat alles de naam van de HERE prijzen!' (Psalm 148:2b-5a, HB).
 

2. Het Halleluja-feest

Mijn vader was een Duitse Jood. Veel van zijn familieleden hebben in een concentratiekamp gezeten en zijn daar gestorven tijdens het verderfelijke Derde Rijk van Hitler. Dat rijk ging ten onder. Niet lang daarna kwam er een nieuw kwaadaardig rijk op. In het Rusland van Stalin werden ten minste 20 miljoen mensen vermoord. Het volk van God werd gevangengezet, gemarteld en omgebracht. Tegenwoordig hebben we IS, Syrië, Noord-Korea, Zimbabwe en andere kwaadaardige regimes.
 
Het gedeelte van het Nieuwe Testament voor vandaag begint met de volledige verwoesting van de grote stad 'Babylon'. We hebben gezien dat dit niet alleen de verwoesting van het Romeinse rijk symboliseert, wat de schrijver in gedachten had, maar ook de verwoesting van alle 'Babylons' van alle tijden.
 
'Babylon' staat voor het Romeinse rijk, het Derde Rijk, het Rusland van Stalin, IS en alle andere slechte en totalitaire regimes. Hele volkeren bezweken voor Babylons verleiding (18:23) en het volk van God werd vervolgd: 'Maar ook vloeide in deze stad het bloed van profeten en heiligen' (v.24a).
 
Daarom is het zo'n opluchting als hun macht ten einde komt. De menigte in de hemel zingt 'Halleluja':
 
'Hierna hoorde ik in de hemel een geweldige stem als van een grote menigte zeggen: 'Halleluja!' ' (19:1). Ze loven God omdat recht is geschied. Gods oordeel is betrouwbaar en rechtvaardig: 'Laat de hemel juichen! (...) Want God straft de stad voor alles wat ze jullie heeft aangedaan' (18:20, BGT).
 
Weer klinkt er 'Halleluja' (19:3). De hele kerk en de hele schepping vallen in aanbidding neer voor God die op de troon zit (v.4). Voor de derde keer roepen ze: 'Amen! Halleluja!' (v.4).
 
En ten slotte nog een vierde keer: 'Daarna hoorde ik nog een stem. Die klonk als de stemmen van een grote groep mensen, zo hard als de donder of de bulderende zee. Die stem zei: ‘Halleluja!' (v.6, BGT).
 
Daarna begint het feest:
'Laten we juichen en blij zijn,
laten we hem eren!
Want de bruiloft van het lam gaat beginnen.
Zijn bruid staat al klaar.
Zij heeft kleren gekregen
van stralend wit linnen.
Die witte kleren zijn de goede daden van de christenen' (vv.7-8, BGT).
 
De bruiloft van het Lam is de bruiloft van Christus en zijn kerk (zie Efeziërs 5:32, Openbaring 21:2). In tegenstelling tot de 'purperen en scharlakenrode kleren' (17:4) van het overspelige Babylon gaat de kerk gekleed 'in zuiver, stralend linnen' (19:8). Jij gaat gekleed in de rechtvaardigheid van Christus.
 
Dit is het grote, eeuwige feest van 'het bruiloftsmaal van het lam' (v.9). Als je hiervoor wordt uitgenodigd, is dit de grootst mogelijke zegen (v.9). In de rest van het Nieuwe Testament lezen we dat je bent uitgenodigd, maar dat je de uitnodiging wel moet aannemen.
 
Het is niet raar dat Johannes in aanbidding neervalt aan de voeten van de engel. Toch is het niet de bedoeling dat je de boodschapper aanbidt, maar Degene over wie de boodschap gaat: 'Je moet God aanbidden' (v.10b). Het is je opdracht om andere mensen hierover te vertellen: 'Want getuigen van Jezus is profeteren' (v.10c).
 

Heer, dank U dat het verhaal van deze wereld zal eindigen met 'Halleluja', lof, dank en aanbidding. Dank U dat uw oordeel rechtvaardig en betrouwbaar is. Dank U dat we mogen uitzien naar de bruiloft van het Lam. 'Laten we blij zijn en jubelen, laten we hem de eer geven!' (v.7).
 

3. Het Halleluja-volk

Zoals God Nehemia en zijn volk de opdracht gaf om de muren van Jeruzalem weer op te bouwen, zo geeft Hij ons de opdracht om de kerk (weer) op te bouwen. Een van de manieren waarop God je leidt, is door je ideeën in te geven. Nehemia zei: 'Op ingeving van God riep ik alle magistraten en het volk bijeen om ze per familie in te schrijven' (7:5, WV). Nehemia noemde alle bannelingen die waren teruggekeerd (vv.6-73).
 
Toen de herbouw van de muren van Jeruzalem klaar was, kwam het volk samen om te luisteren naar Ezra die samen met de Levieten voorlas uit de Schriften en uitleg gaf. 'Het volk luisterde aandachtig naar de voorlezing van het boek van de leer' (8:3, WV). 'Toen hij het boek opende, ging iedereen staan' (8:5, BGT). Ze stonden op uit eerbied voor het woord van God.
 
'Ezra dankte de Heer, de grote God. Het hele volk hield de handen omhoog en antwoordde: 'Amen, amen.' Daarna knielden alle mensen, en ze bogen diep voor de Heer' (v.6, BGT).
 
Met ons lichaam laten we zien wat we in ons hart voelen. Daarom vind ik het ook fijn om te knielen als ik in mijn eentje lees in de Bijbel, uit eerbied en respect voor God. Het is mijn intentie om naar Hem te luisteren en Hem te aanbidden.
 
Het was de gewoonte van zowel de Joden als de eerste christenen om de handen op te heffen tijdens het lofprijzen ('ze hieven hun handen op', v.6). Paus Benedictus schrijft: 'Het oudste gebruik bij gebed van het christendom is bidden met de armen uitgestrekt.' Dit gebaar is 'de oorspronkelijke vorm van aanbidding.' Het laat zien dat je jezelf openstelt voor God en dat je je tegelijkertijd ook liefdevol openstelt voor je medemens.
 
Telkens als we bij elkaar komen om God te loven en prijzen, verwachten we en nemen we deel aan de grootse lofprijzing van de hemel: het eeuwige Halleluja-koor. In dit gedeelte van Nehemia zien we hier een voorbeeld van. Het doet denken aan en wijst vooruit naar de grootse lofprijzing in Openbaring 19.
 
Gouverneur Nehemia, de priester en schrijver Ezra en de Levieten onderwezen het volk. Ze moesten huilen toen ze luisterden naar de woorden van de wet (v.9).
 
Nehemia zei tegen hen dat het juist een tijd was om blij te zijn en feest te vieren: 'Maak een feestmaal klaar met lekker eten en drinken (...) Wees niet bedroefd, want de vreugde die de HEER u geeft, is uw kracht' (v.10). Het was een groot en vrolijk feest (v.12).
 
Joyce Meyer schrijft: 'Elke dag die God ons geeft, is heilig, een kostbaar geschenk van Hem aan ons. We moeten er volop van genieten. Vreugde geeft kracht. Niets geeft ons zoveel vreugde als andere mensen tot zegen te zijn.'
 

Heer, dank U dat er zoveel zegeningen zijn waarvoor we U kunnen loven en danken. Ik loof en dank U voor Christus die op eerste Kerstdag naar ons toe is gekomen. Dank U dat wij nu zijn terugkomst mogen verwachten, dat we mogen uitzien naar het bruiloftsmaal van het Lam en naar de geweldige lofprijzing in de hemel die eeuwig duurt. Halleluja!
 

Pippa's bijdrage

Nehemia 8:10-18


Het is goed om een feestmaal klaar te maken met lekker eten en drinken, maar als je er alleen zelf van geniet is dat nogal egoïstisch en frivool. Het volk deelde het eten en drinken met mensen die niets hadden en lazen tijdens het feest in het Woord van God. Hiermee gaven ze het feest een extra dimensie en diepte.
 

Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2017 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.