Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
afbeelding van Bible In One Year | bijbeljaar.nl
 Psalm     Nieuwe Testament     Oude Testament

Woorden die levens veranderen 

10 februari - dag 41

ijn vader wilde graag naar Rusland voordat hij stierf. We gingen er met de hele familie heen, op vakantie. In die tijd waren Bijbels nog ten strengste verboden. Ik nam een paar Russische Bijbels mee. In Rusland ging ik in kerken op zoek naar mensen die oprechte christenen leken. (Bijeenkomsten van christenen werden vaak geïnfiltreerd door de KGB.)
 
Op een dag volgde ik na een dienst een man op straat. Ik ging naar hem toe en tikte hem op de schouder. Er was niemand anders in de buurt. Ik haalde een van mijn Bijbels tevoorschijn en gaf die aan hem. Even had hij een blik van ongeloof op zijn gezicht. Toen haalde hij een Nieuw Testament uit zijn zak, dat waarschijnlijk al 100 jaar oud was. De pagina's waren zo versleten dat ze bijna doorschijnend waren. Toen hij besefte dat hij een hele Bijbel had gekregen, was hij uitzinnig van vreugde. Hij sprak geen Engels en ik sprak geen Russisch. We omhelsden elkaar en hij rende en huppelde door de straat van vreugde.
 
De woorden van God zijn 'veel kostbaarder dan goud en zoeter dan de zuiverste honing, vers uit de raat' (Psalm 19:11, HB).
 
Waarom zijn de woorden van God zo kostbaar? Jezus heeft gezegd: 'De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God' (Matteüs 4:4). Het woord 'klinkt' staat in de tegenwoordige tijd, wat betekent dat het steeds uit de mond van God komt, als een stroom, een fontein, en nooit stilstaat. God communiceert voortdurend met ons. Dit doet Hij voornamelijk via de Bijbel met zijn woorden die levens kunnen veranderen.

1. Laat je veranderen door de woorden van God

We hebben allemaal op allerlei verschillende manieren de vormende kracht van Gods woord nodig. Of je nu wijsheid zoekt vanwege een stressvolle, ingewikkelde situatie, bemoediging als je het niet meer ziet zitten, of leiding bij een moeilijke keuze, in de Bijbel vind je hulp.
 
David had niet de beschikking over alle Bijbelboeken die jij hebt. Maar hij had wel 'de wet', 'de richtlijn', 'de bevelen' en het 'gebod' van de HEER (vv.7a-9b).
 
Hij noemt deze woorden 'volmaakt' (v.8a), 'eenduidig' (v.9a) en 'kostbaar' (v.11, HB).
 
In deze Psalm zien we wat het lezen van de Bijbel voor ingrijpende gevolgen kan hebben. De Bijbel geeft:

 • Levenskracht voor de mens (v.8a)
 • Wijsheid voor de eenvoudige (v.8b)
 • Vreugde voor het hart (v.9a)
 • Licht voor de ogen (v.9b)
 • Vermaning (v.12a, NB)
 • De rijkste beloning (v.12b, HB)

Het lezen van de Bijbel en bidden horen onlosmakelijk bij elkaar. Lees de Bijbel niet alleen om de informatie die erin staat, maar ook om te luisteren naar God die tegen je praat. En je antwoord hierop is gebed. Het is tweerichtingsverkeer. Daarom wordt elk gedeelte van de uitleg in 'Bible in One Year' afgesloten met een gebed in reactie op wat God ons heeft laten zien in zijn Woord. David bezingt en prijst het woord van God en gaat daarna naadloos over in een prachtig gebed. Davids gebed is mijn gebed (vv.13-15, HB):
 

Heer, 'vergeef mij ook mijn onbewuste zonden. Ik ben Uw dienaar, HERE. Bewaar mij voor overmoedigheid. Geef dat die geen kans krijgt in mijn leven. (...) Ik bid U, HERE, dat alles wat ik zeg met mijn mond en denk in mijn hart, naar Uw wil mag zijn. HERE, U bent mijn rots en mijn bevrijder.'
 

2. Laat je leiden door de woorden van God

Jezus heeft de Schriften ongetwijfeld heel uitgebreid en nauwgezet bestudeerd. Zijn hele leven was gebaseerd op wat Hij had gelezen. Omdat Hij de Schriften had gelezen, begreep Hij wat er met Hem gebeurde toen Hij gevangen werd genomen. Zijn metgezellen proberen nog weerstand te bieden, maar Jezus zegt: 'Hoe zouden dan de Schriften in vervulling gaan, waar staat dat het zo moet gebeuren?' (v.54). Hij legt de omstanders uit dat 'dit alles gebeurt opdat de geschriften van de profeten in vervulling gaan' (v.56a).
 
De Schriften leerden Hem hoe Hij moest omgaan met ontrouw, verlating en valse beschuldigingen. Hij laat zien hoe je deze dingen het hoofd kunt bieden in je leven:

 • Ontrouw

  Judas lijkt zijn liefde voor Jezus te laten zien met een kus, maar feitelijk verraadt hij Hem: 'Hij die Hem verraadde (...) kuste Hem' (vv.48-49, HSV). Dat was de ultieme dubbelhartige daad.

  Jezus wist precies wat Judas deed. Toch noemt Hij hem 'vriend' (v.50). Hoe ontrouw wij ook zijn, Jezus blijft ons trouw. 
   
 • Verlating

  'Daarop lieten alle leerlingen hem in de steek en vluchtten weg' (v.56b). Als iemand iets leuks meemaakt, bijvoorbeeld een verloving, geboorte of diploma-uitreiking, wil iedereen erbij zijn en iets van zich laten horen. Als mensen het moeilijk hebben, weet je vaak niet wat je moet zeggen en kom je in de verleiding om maar niets van je te laten horen; je laat de ander in de steek.

  Er wordt wel gezegd dat je vrienden jou leren kennen als het goed met je gaat. Als het slecht met je gaat, leer jij je vrienden kennen.
   
 • Valse beschuldigingen

  Ben je wel eens vals beschuldigd? Dat is afschuwelijk. Jezus kreeg te maken met valse getuigenverklaringen opdat zij Hem ter dood konden veroordelen (v.59).

  Hij liet een buitengewone zelfbeheersing zien. Hij zweeg (v.63) en liet zich lichamelijk mishandelen (v.67). Hij koos ervoor om het debat te verliezen om de oorlog te kunnen winnen. (Hier kunnen onze Alpha-leiders iets van leren!) Hij begreep uit de Schriften dat dit alles een doel had en Hem uiteindelijk een grote overwinning zou geven.

Jezus begreep zijn eigen identiteit en missie omdat Hij het woord van God las. Tijdens de rechtszitting voor het Sanhedrin, waar Jezus een hulpeloos slachtoffer lijkt te zijn, wordt Hij steeds duidelijker neergezet als bouwer van de nieuwe tempel (v.61), de messias (v.63), de Zoon van God (v.63) en de Mensenzoon die aan de rechterhand van de Machtige zal zitten (v.64). Het hulpeloze slachtoffer is in werkelijkheid degene die alle gezag en macht heeft.
 
De verwijzing naar de 'Mensenzoon' is een citaat uit Daniël 7:13. Jezus begreep dat dit een messiaanse belofte over Hemzelf was die vooruitwees naar zijn lijden, zijn rechtvaardiging en zijn door God gegeven gezag.
 
Ironisch genoeg zijn het eigenlijk de rechters die terechtstaan. Net als de rechters moeten we allemaal bepalen wat we van Jezus vinden (Matteüs 26:66).
 

Heer, help me om het voorbeeld van Jezus te volgen, me te verdiepen in de Schriften en uw woorden toe te passen in mijn eigen leven.
 

3. Gehoorzaam de woorden van God

Mozes en Aäron luisterden naar Gods woorden en deden precies wat God hun had opgedragen (Exodus 7:6). Ze gehoorzaamden het woord van God. De farao daarentegen, weigerde steeds te gehoorzamen. Hij bleef koppig en ongehoorzaam.
 
Mozes had op dat moment waarschijnlijk nog geen geschreven woorden van God. Maar de Heer sprak tegen Mozes. Hij hoorde het woord van God steeds weer (6:13,28; 7:1,14,19; 8:16) en deed wat God hem opdroeg. De kern van Gods woorden was: 'Laat mijn volk gaan om mij te vereren' (bijvoorbeeld 7:16; 9:1,13; 10:3).
 
Het zou ons niet moeten verbazen dat de magiërs en tovenaars van de farao met hun toverformules en bezweringen dezelfde wonderen konden doen als Mozes (7:11,22;8:3). De duivel is een na-aper. Hij kan verwoestende tekenen doen en zelfs tekenen die positief lijken te zijn. Maar dat doet hij altijd om ons te misleiden.
 
In onze tijd werkt God vaak met de gaven van de Geest, zoals profetie, kracht om te genezen, klanktaal en wijsheid. Het feit dat de duivel probeert om deze gaven na te apen via telepathie, spirituele heling of zelfs tongentaal, betekent niet dat je dergelijke gaven moet mijden; je moet ze leren onderscheiden.
 
Kijk naar de uitwerking. De Egyptische magiërs aapten de wonderen van Mozes na met hun toverformules. Het effect van deze magiërs was niet neutraal. Ze waren slecht en het effect van hun toverkunsten was dat het hart van de farao zich verhardde en hij niet naar God wilde luisteren (7:22).
 
De farao koos er duidelijk zelf voor om God niet te gehoorzamen: '... maakte hij zijn hart onvermurwbaar, zodat hij niet naar hen luisterde' (8:15,32 HSV). Hij oogstte vervolgens wat hij had gezaaid. God verhardde het hart van de farao (7:3). Deze twee krachten versterken elkaar. De farao had zijn eigen hart verhard en daarna deed God het.
 
God geeft mensen zoveel kansen. Hij sprak herhaaldelijk tegen de farao via Mozes. De farao kreeg kansen genoeg om te reageren, maar weigerde dat nadrukkelijk. Mozes daarentegen, had een hechte band met God, bad vaak tot Hem (8:8,26) en luisterde naar zijn woorden.
 

Heer, dank U dat gehoorzaamheid aan uw woord rijkelijk wordt beloond. Help me vandaag om niet alleen naar uw woorden te luisteren maar ze ook in praktijk te brengen.
 

Pippa's bijdrage

Matteüs 26:53


Ik vind het een geruststellende gedachte dat Jezus meer dan twaalf legioenen engelen tot zijn beschikking had. Hij riep ze op dat moment weliswaar niet te hulp, maar hopelijk helpen ze ons nu wel!
 

Vers van de dag
Psalm 19:15

'Ik bid U, HERE, dat alles wat ik zeg met mijn mond en denk in mijn hart, naar Uw wil mag zijn. HERE, U bent mijn rots en mijn bevrijder.'
Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2018 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.