Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
 Psalm     Nieuwe Testament     Oude Testament

Door God gezalfd

27 augustus - dag 239

Besef je op dit moment dat je 'gezalfd' bent door God? 'Zalving' is niet alleen bestemd voor speciale christelijke leiders of sprekers. Zalving is bestemd voor ons allemaal. Wist je dat deze 'zalving' je macht geeft over zonde, verleiding en het kwaad? Wist je dat deze 'zalving' je toegang geeft tot God in gebed en aanbidding? Wist je dat je door deze zalving Gods boodschap kunt verkondigen aan andere mensen?
 
Dit kan allemaal omdat God je zijn Heilige Geest heeft gegeven. De Heilige Geest is niet alleen een garantie voor de toekomst, maar is ook een voorschot. 'Het is God die (...) ons allen heeft gezalfd (...) en ons als voorschot de Geest gegeven heeft' (2 Korintiërs 1:21-22).
 
Als je een koopcontract voor een huis tekent, moet je meestal een aanbetaling doen. Dit is niet alleen een garantie voor de rest van de betaling, maar ook een voorschot. God 'heeft Zijn stempel op ons gezet door ons Zijn Heilige Geest in het hart te geven. Daardoor zijn wij verzekerd dat wij bij Hem horen' (v.22, HB). Door jou zijn Heilige Geest te geven heeft God je dit voorschot gegeven op wat je later in zijn geheel zult krijgen. Wat betekent deze zalving door de Heilige Geest in de praktijk?

1. Ervaar nu Gods vaderliefde voor jou

Vanaf het moment waarop onze kinderen werden geboren voelden Pippa en ik een overweldigende liefde voor hen, en die voelen we nog steeds. Dit is het natuurlijke instinct van elke ouder. We voelen een diepgewortelde liefde voor onze kinderen. Deze liefde heeft niets te maken met prestaties of succes, maar met wie ze zijn.
 
Op die manier houdt God ook van jou, maar dan nog meer. 'Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen, zo liefdevol is de HEER voor wie hem vrezen' (v.13).
 
Heb jij ooit Gods liefde voor jou gevoeld? Weet je diep vanbinnen dat God van je houdt, nog meer dan een ouder van zijn kind houdt? Heb je ervaren dat deze liefde in je hart werd uitgegoten door de Heilige Geest? God wil dat je zijn vaderliefde op dit moment ervaart en dat je weet dat deze liefde eeuwig blijft duren.
 
David lijkt te beseffen dat deze liefde niet alleen gedurende dit leven geldt: 'Maar de HEER is trouw aan wie hem vrezen, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Hij doet recht aan de kinderen en kleinkinderen van wie zich houdt aan zijn verbond en naar zijn geboden leeft' (vv.17-18).


'Prijs de HEER, mijn ziel' (v.22c). Ik prijs U, Heer, voor uw overweldigende liefde en trouw voor mij, die zelfs nog groter zijn dan de liefde van een ouder voor zijn of haar kind. Dank U dat U mij hebt gezalfd en uw Geest in mijn hart hebt gegoten, zodat ik uw liefde op dit moment al kan ervaren.
 

2. Ervaar nu Gods beloften

Besef je dat al Gods beloften ook voor jou gelden? '[Jezus] maakt al Gods beloften waar, hoeveel het er ook zijn' (v.20, HB).
 
Door de Heilige Geest heeft God zijn 'Ja' in ons geplant. 'Hij heeft Zijn stempel op ons gezet door ons Zijn Heilige Geest in het hart te geven. Daardoor zijn wij verzekerd dat wij bij Hem horen' (v.22, HB).
 
Er wordt wel gezegd dat als God doet een belofte, vertrouwen gelooft dat de belofte wordt vervuld, hoop het verwacht en geduld er rustig op wacht.
 
Het is alsof Gods beloften uit het Oude Testament door Jezus worden onderstreept en opnieuw worden bevestigd. Paulus legt het als volgt uit: 'Want [Christus] is de bevestiging van al Gods beloften' (v.20, GNB). We zien de ultieme uiting van Gods liefde aan het kruis en kennen de ultieme ervaring van Gods liefde door de Heilige Geest.
 
Wat in het Oude Testament nog verborgen is, wordt in het Nieuwe Testament onthuld. In Christus ervaar je Gods eeuwige liefde voor altijd. Paulus zegt het als volgt: 'Het is God die u en ons Christus als fundament geeft, die ons allen heeft gezalfd, heeft gewaarmerkt als zijn eigendom en ons als voorschot de Geest gegeven heeft' (vv.21-22). Dit is dezelfde God die Paulus en de inwoners van Korinte heeft gezalfd.
 
Niet alleen bepaalde, bijzondere christenen worden gezalfd. Wij weten dat God Jezus van Nazaret 'met de heilige Geest heeft gezalfd en met kracht heeft bekleed' (Handelingen 10:38). En wat nu zo geweldig is, is dat diezelfde Geest die Jezus heeft gezalfd, ook jou heeft gezalfd. Jij bent 'gezalfd' door de Heilige Geest, en ik ook. Gods Geest, die in jou en mij woont als 'voorschot', is ook degene die ons zijn 'zalving' geeft. Je kunt pas begrijpen hoe groot en geweldig deze belofte is, als je de oudtestamentische achtergrond begrijpt, waarvan een gedeelte te lezen is in het gedeelte van het Oude Testament voor vandaag.
 

Heer, dank U voor alle beloften van God die in Christus worden bevestigd (2 Korintiërs 1:20, GNB). Dank U dat U mij hebt gezalfd en hebt gewaarmerkt als uw eigendom. Dank U dat U mij de Geest als voorschot hebt gegeven (v.22).
 

3. Ervaar nu Gods zalving in je leven

In het Oude Testament werden drie groepen mensen gezalfd: koningen, priesters en profeten. Door het werk van de Heilige Geest in ons zijn we nu allemaal gezalfd met de zalving van een koning, de zalving van een priester en de zalving van een profeet. Wat betekent dit in de praktijk?

 • Zalving van een koning

  Je hebt de zalving van een koning voor de strijd tegen de verleiding, de zonde en het kwaad.

  Jechizkia was de gezalfde koning. De koning moest het volk leiding geven in hun strijd en op het slagveld. Jechizkia was een goede koning (29:2). Hij ging aan het werk en liet alle leiders van de stad bij zich komen (v.20, BGT). Ze herstelden de tempel en vierden het pesachfeest. Ook maakten ze korte metten met alle afgoden (31:1).

  Jechizkia nodigde de mensen uit: 'Doe niet zoals jullie voorouders en familieleden. Zij waren ontrouw aan de Heer, hun God. (...) Kom naar zijn tempel, (...) Dien de Heer, jullie God. Dan zal hij niet meer boos op jullie zijn. (...) dan zal hij ook trouw zijn aan jullie. (...) Want de Heer is goed, en vol liefde' (30:7-9, BGT).

  Raniero Cantalamessa schrijft dat de zalving van een koning betekent dat de Heilige Geest Jezus en de kerk aanspoort in de strijd tegen Satan. We hebben allemaal deze zalving van een koning. De Heilige Geest spoort ons allemaal aan in onze strijd tegen de verleiding, de zonde en het kwaad. Je kunt een beroep doen op de Heilige Geest om je te helpen als je dreigt te bezwijken voor de verleiding. Je kunt er zeker van zijn dat Hij met je meevecht en je de kracht geeft om de verleiding te weerstaan.
   
 • Zalving van een priester

  Je hebt de zalving van een priester om te bidden en te aanbidden.

  In het Oude Testament, en in het bijzonder in dit gedeelte, werden priesters gezalfd als tussenpersoon tussen God en de mensen. We lezen hier dat ze stieren, rammen en bokken offerden (29:20 e.v.). Ze goten het bloed van de stieren en rammen op het altaar. Ze legden hun handen op de bokken en offerden hen. Deze offers waren bedoeld als zoenoffer voor zonden.

  'De Levieten en de priesters speelden elke dag luid op hun muziekinstrumenten om de Heer te danken. En koning Jechizkia bedankte de Levieten, omdat zij de Heer zo goed dienden' (30:21c-22, BGT).

  Jezus vervulde deze zalving als priester door te sterven als het lam van God wiens bloed werd vergoten om onze zonden weg te nemen. Dit was een uniek en definitief offer voor de zonde.

  Wij ontvangen onze zalving als priester nog op een andere manier, namelijk door de kerk. We delen in Jezus' zalving als priester: 'U bent (...) een koninkrijk van priesters' (1 Petrus 2:9). De Geest spoort Jezus en de kerk aan om te bidden. In je gebeden heb je de taak om net als een priester tussenpersoon te zijn tussen God en de mensen.
   
 • Zalving van een profeet

  Je hebt een zalving van een profeet om het goede nieuws over Jezus te verkondigen.

  De schrijver van het boek Kronieken verwijst naar de profeet Natan (2 Kronieken 29:25) en zegt dat dit het voorschrift is dat door de HEER bij monde van zijn profeten kenbaar gemaakt was. De profeten in het Oude Testament werden gezalfd om het woord van de Heer te spreken. De Geest zalfde Jezus bij zijn doop om het goede nieuws aan de armen te verkondigen. Dezelfde Heilige Geest zalft jou om nu zijn woorden te spreken. Jij hebt deze zalving van een profeet.

  De kerk is Gods werktuig om het goede nieuws over Jezus aan de wereld te vertellen. Telkens als je iemand over Jezus vertelt, iemand uitnodigt voor Alpha of op een andere manier God in zijn of haar leven brengt, vervul je deze roeping.
   

Heer, help me mijn zalving als koning te vervullen in de strijd tegen de zonde. Leid me niet in verzoeking, maar verlos me van de boze.
 
Help me ook in mijn zalving als priester om vaker te bidden voor anderen.
 
Help me in mijn zalving als profeet om het goede nieuws aan armen te vertellen. Help me hoop te geven aan verslagen harten en gevangenen hun vrijlating bekend te maken. Help me om de vreugdeolie van de Heilige Geest te schenken aan mensen die in rouw of wanhopig zijn (Jesaja 61:1-3; Lucas 4:18-19).
 

Pippa's bijdrage

Psalm 103:16


'... maar als de wind erover blaast, is er niets meer over.'
 
Het leven is veel te snel voorbij. En onze vakantie ook. Binnenkort is er niets meer van over. Gelukkig is God eeuwig (v.17, HB).
 

Vers van de dag
2 Korintiërs 1:20

'Want [Christus] is de bevestiging van al Gods beloften.'
Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2018 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.