Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
afbeelding van Bible In One Year | bijbeljaar.nl
 Spreuken     Nieuwe Testament     Oude Testament

Nieuwe kleren 

7 oktober - dag 280

Vaak draag ik iedere dag ongeveer hetzelfde. Ik heb niet veel verstand van kleding. Geloof het of niet, maar voordat ik getrouwd was met Pippa was het nog erger.
 
Toen ik trouwde moesten mijn broeken met wijd uitlopende pijpen, mijn vormeloze truien met gaten, mijn hemden met dunne bandjes, mijn stropdassen (erfenis van een oom) en mijn halfversleten broeken de deur uit. Ik heb een verschrikkelijke hekel aan dingen weggooien, vooral als het gaat om kleren waar ik aan gehecht ben. Dat zijn een soort vrienden van me. Maar helaas, het was tijd om me in het nieuw te steken.
 
Net als ons lichaam, is ook ons hart en onze geest gekleed met innerlijke kleding. Als je een relatie aangaat met God door Jezus, moet je je oude kleren wegdoen en heb je een stel nieuwe kleren nodig voor je hart en je geest.
 

1. Houd je hart en gedachten in bedwang waar het andere mensen betreft

Heeft iemand je op de een of andere manier kwaad gedaan en ben je er later achter gekomen dat het niet goed met hem of haar gaat?
 
In dit gedeelte worden we gewaarschuwd dat we niet moeten denken dat ze hun verdiende loon krijgen en dat we hierover geen leedvermaak moeten hebben: 'Verheug je niet over de val van je vijand, juich niet als hij ten onder gaat. Want de HEER ziet het en keurt het af' (vv.17-18a).
 
Het is zo makkelijk om leedvermaak te hebben als iemand die ons in de problemen brengt en ons dwarszit zelf in de problemen komt. Het is best verleidelijk om daar blij mee te zijn. Maar dit is de verkeerde reactie. Waak over je hart en geef niet toe aan deze gedachten.
 
Joyce Meyer schrijft: 'Het vergt 'hartwerken' om zelfs niet een beetje blij te zijn dat diegene krijgt wat hij of zij verdient (...) We moeten altijd bedenken dat 'mensen die pijn doen pijn lijden'. De mensen die ons pijn doen hebben het vaak moeilijk met zichzelf en hun pijn kan zo groot zijn dat ze niet eens in de gaten hebben dat ze ons pijn doen.'


Heer, vergeef ons de keren dat we leedvermaak hebben gehad en help ons om die verleiding te weerstaan. Dank U dat we ons hart in bedwang kunnen houden met de hulp van de Heilige Geest.
 

2. Kleed je hart en gedachten in liefde

Als christen ben je 'in Christus'. Je bent één met Hem in zijn dood en opstanding. Daarom kan Paulus schrijven dat je bent 'gestorven' (3:3). Daarom kan hij ook schrijven: 'Nu u met Christus bent opgestaan uit de dood (...) uw leven is nu, samen met Christus, verborgen in God' (vv.1,3, HB). In de toekomst, 'wanneer Christus, uw leven, verschijnt, zult ook u, samen met hem, in luister verschijnen' (v.4).
 
Vanwege alles wat Christus voor jou heeft gedaan en mogelijk heeft gemaakt, moet je je hart en gedachten in nieuwe kleren steken. 

 • Anders denken (vv.1-12)

  Het goede doen begint met de goede gedachten. Als je dit opstandingsleven wilt leven, het leven dat Jezus mogelijk heeft gemaakt, moet je het volgende doen: 'Houd je daarom nu bezig met het hemelse leven' (v.1, BGT). 'Richt daarom uw gedachten op de dingen van de hemel en niet op die van de aarde' (v.2, HB).

  Dat is niet eenvoudig omdat we omringd worden door 'het aardse' (v.2, WV) en verleidingen. Je moet een drastische daad stellen. Paulus schrijft: 'Laat je niet langer leiden door slechte verlangens. Verlang er niet naar om vreemd te gaan. Verlang niet naar verboden seks, of naar ander verkeerd gedrag op seksueel gebied. Verlang ook niet naar veel geld, want geld is een afgod' (v.5, BGT). Hij herinnert zijn lezers eraan dat ze zo deden toen ze nog geen christenen waren.

  'Trek de oude mens met zijn gedragingen uit' (v.9, WV). '... nu moet ook u al het kwaad afleggen: weg met woede, drift en boosaardigheid, gevloek en schandelijke taal. Lieg ook niet tegen elkaar. U hebt immers de oude mens met zijn praktijken uitgetrokken en de nieuwe mens aangetrokken, die voortdurend vernieuwd wordt, naar het beeld van zijn Schepper' (vv.8-10, GNB).

  Trek de nieuwe kleren aan. Jij bent een van Gods uitverkoren mensen en daarom word je geroepen om daarnaar te leven. Dit betekent een radicale ommekeer en een heel andere positie in de wereld. Je moet actief zijn in plaats van passief. In plaats van met 'het kwaad' word je geroepen om jezelf te kleden met 'innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld' (v.12).
   
 • Anders reageren op andere mensen (vv.13-15)

  Christus woont in elke christen, ongeacht zijn of haar achtergrond. In Christus is er geen onderscheid naar ras ('Grieken of Joden'), naar religie ('besnedenen of onbesnedenen'), naar nationaliteit ('barbaren, Skythen’) of naar klasse ('slaven of vrijen'), maar 'Christus [is] alles in allen' (v.11).

  Paulus gaat verder: 'Verdraag elkaar' (v.13). Bij ons is het zo dat de relatie vaak bekoelt of zelfs verbroken wordt als iemand je laat vallen. Paulus schrijft: '... vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven' (v.13).

  Vergeving is een uniek christelijke deugd. Andere mensen kunnen ook vergeven, maar alleen een christen heeft een solide basis voor vergeving. C.S. Lewis zegt: 'Christen zijn betekent dat je het onvergeeflijke vergeeft, omdat God het onvergeeflijke in jou heeft vergeven.'

  Je nieuwe kleren zijn onder één noemer te vangen: 'liefde'. Paulus schrijft: 'En bovenal, kleed u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt' (v.14). Liefde is niet alleen een emotie, het is een daad. Het is iets dat je 'aantrekt'. Net zoals je je kleren aantrekt, trek je ook de liefde aan.

  Dit is het mooie aan de christelijke gemeenschap; dat Christus onze relaties radicaal verandert. De manier waarop christenen in het leven staan is zo anders dan de wereld en zou zo aantrekkelijk moeten zijn.

  Hoe kan dat? Je moet je hart en gedachten op de juiste persoon richten, zoals Paulus zegt: 'Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam' (v.15).

  Gods vrede is een soort scheidsrechter in je hart die je vertelt of iets goed is of niet. Een van de vragen die je jezelf bij elke beslissing moet stellen is: 'Voel ik Gods vrede over wat ik wil doen?'
   
 • Een andere houding ten opzichte van Jezus (vv.16-17)
  Laat je steeds leiden door 'Christus' woorden' (v.16). Paulus zegt: 'Laat uw hart vol zijn van Christus' woord. Zijn woorden zullen uw leven verrijken en u wijsheid geven. Leer ze aan elkaar, wijs elkaar ermee terecht en zing erover in psalmen, lofgezangen en geestelijke liederen. Zing zo met een dankbaar hart voor de Here' (v.16, HB).

  Dit soort gemeenschap is gericht op het vereren van God en het luisteren naar het woord van Christus in de Schriften. Het is een liefdevolle gemeenschap met 'een bereidwillige houding en ontzag voor God' (v.22, HB).

  Er moet ook hard worden gewerkt. Of je nu werkgever of werknemer bent, je bent een dienaar van Christus. Doe je werk goed, met een bereidwillige houding in je hart en gedachten: 'Wat u ook doet, doe het van harte, als was het voor de Heer en niet voor mensen (...) Want de Meester die u dient, is Christus' (vv.23-24, GNB).
   

Heer, help me om vandaag medelevend, vriendelijk, bescheiden, zachtmoedig en geduldig te zijn. Help me om te vergeven zoals U mij hebt vergeven. Laat uw vrede heersen in mijn hart.
 

3. Richt je hart en gedachten op God

Het boek Jeremia is een oproep tot inkeer die begint in Jeremia's eigen hart: 'Dit zegt de HEER: Als je bij mij terugkeert en ik je aanneem, zul je mij weer dienen. Als je waardige woorden spreekt, niets onwaardigs, zul je weer mijn zegsman zijn' (15:19). Inkeer betekent een verandering in je hart en gedachten en terugkeren naar God.
 
Jeremia was Gods woordvoerder. Hij stemde zijn hart en gedachten af op God om te luisteren naar het woord van de Heer. Dit in tegenstelling tot de valse profeten van die tijd: 'Die profeten zeggen dat ze namens mij spreken, maar ze liegen. Ik heb hen niet gestuurd, ik heb hun geen opdracht gegeven, ik heb niet tegen hen gesproken. Zij vertellen de mensen leugens over wat er zal gebeuren. Het zijn mooie praatjes die ze zelf verzonnen hebben. Het zijn dromen die ze zelf bedacht hebben' (14:14, BGT).
 
Jeremia daarentegen, had zijn hart en gedachten afgestemd op God om naar de Heer te luisteren: 'Dit zijn de woorden die de HEER richtte tot Jeremia' (v.1), 'De HEER zei tegen mij...' (15:1).  Hij wist hoe geweldig het is om de woorden van de Heer te horen: 'Telkens als ik uw woorden hoorde, nam ik ze als voedsel tot mij. Uw woorden gaven mij een diepe vreugde' (v.16). Uiteindelijk is het woord van God het enige dat de diepste verlangens in je hart kan vervullen.
 
Neem je voor om Gods woorden elke dag te blijven lezen en ze te overdenken in je hart. Zodra je het woord van de Heer hebt gehoord, moet je de boodschap die levens kan veranderen precies zo doorvertellen: 'Het volk moet zich tot jou keren, jij moet hun niet naar de mond praten' (v.19d, GNB).


Heer, dank U dat U ons weer aanneemt en we U weer mogen dienen als we terugkomen bij U (v.19). Laat uw woorden mij en de mensen aan wie ik ze doorgeef een diepe vreugde geven.

Pippa's bijdrage

Kolossenzen 3:12-17


In deze verzen lezen we dat we 'volmaakte eenheid' kunnen bereiken als we ons kleden in medeleven, goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld en heel veel vergeven. En bovenal moeten we ons kleden in de liefde. Laten we dat proberen!
 

Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2017 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.