Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
afbeelding van Bible In One Year | bijbeljaar.nl
 Psalm     Nieuwe Testament     Oude Testament

Beslissingen die je leven bepalen 

2 november - dag 306

We nemen elke dag beslissingen; wat we zullen aantrekken, wat we zullen eten en wat we gaan doen. Je hebt grote en kleine beslissingen. De grootste beslissingen in het leven van veel mensen gaan over relaties, trouwen (of je gaat trouwen en, zo ja, met wie) en werk.
 
Maar deze beslissingen vallen in het niet bij de allerbelangrijkste beslissing. De allerbelangrijkste beslissing is de manier waarop je reageert op God. Bernard Levin, misschien wel de invloedrijkste columnist van de twintigste eeuw, gebruikte de volgende woorden om te beschrijven hoe hij probeerde een beslissing te nemen over het christelijk geloof: 'Mensen zoals ik, die staan te twijfelen op de rand van het zwembad, die wel willen springen, maar niet durven ...'
 
Overal in de Bijbel lezen we hoe belangrijk deze levensbepalende beslissing is. We lezen er ook over in alle gedeelten voor vandaag. Het lot van mensen die ver van de Heer zijn afgedwaald, is anders dan dat van mensen die dicht bij de Heer zijn gebleven (Psalm 119). Het lot van mensen die luisteren naar het evangelie en die het aannemen in geloof is anders dan dat van mensen die het niet in geloof aannemen (Hebreeën 4:2). In het boek Joël wordt onderscheid gemaakt tussen het lot van mensen die de naam van de Heer aanroepen en het lot van mensen die dat niet doen (Joël 3:5).
 
Joël vervolgt: 'Menigten, menigten in het dal der beslissing, want nabij is de dag des Heren in het dal der beslissing' (4:14, NBG).
 

1. Besluit om eerst naar God te gaan

Ik vind dit een geweldig vers: 'Nog voor het morgenlicht roep ik om hulp' (v.147a). Meer dan 30 jaar geleden schreef ik in de kantlijn naast dit vers: 'Het is zo belangrijk om de Heer te ontmoeten voor het begin van de dag, voor het morgenlicht. Ik neem me voor om van nu af aan direct na het opstaan in de Bijbel te lezen en te bidden om me voor te bereiden op de strijd die me die dag te wachten staat.' Dit is me niet altijd gelukt. Maar die beslissing betekende wel een grote verandering in mijn leven.
 
Volgens de psalmdichter is er een verschil tussen het lot van mensen die ver van de Heer zijn afgeweken en dat van mensen die dicht bij de Heer zijn gebleven. Hij schrijft: 'Mijn sluwe vervolgers zijn nabij, ver zijn ze afgeweken van uw wet. U bent nabij, HEER' (vv.150-151a).
 
Hij heeft besloten om met heel zijn hart de Heer aan te roepen om hem te redden (vv.145-146).
 
Terwijl zijn vijanden oprukken en steeds dichterbij komen, kan de psalmdichter toch zeggen: 'Toch zijt gij, Ene, veel nader' (v.151, NB).
 

Heer, dank U dat U bij mij bent als ik U aanroep. Heer, vandaag smeek ik U om hulp bij ...
 

2. Besluit om te geloven in Gods beloften

Voel je Gods rust en vrede in je leven? Of loop je jezelf voorbij doordat je alle touwtjes in handen probeert te houden? Misschien moet je stoppen met je werk als manager van de hele wereld en gaan geloven in Gods beloften en erop vertrouwen dat God doet wat alleen Hij kan doen.
 
Je vindt rust voor je ziel door te luisteren naar Gods beloften, erin te geloven en te laten zien dat je erin gelooft door je te houden aan Gods richtlijnen.
 
Veel mensen horen het evangelie. Als je het evangelie hoort, moet je de belangrijkste beslissing van je leven nemen. Neem je het aan in geloof? Of ben je koppig en ongehoorzaam?
 
De schrijver van de brief aan de Hebreeën zegt: 'Want dit goede nieuws [dat God ons wil redden] heeft ons net zo bereikt als de mensen in de tijd van Mozes. Maar zij hebben er niets aan gehad, omdat zij het niet geloofden' (v.2, HB). Hij spoort hen aan om niet koppig (v.7) en ongehoorzaam te zijn (v.11).
 
God belooft iedereen die het evangelie gelooft dat hij of zij zal binnengaan in zijn rust (v.1): 'Want alleen als wij God geloven, kunnen wij deel krijgen aan Zijn rust' (v.3, HB).
 
In dit leven worden we voortdurend geconfronteerd met problemen en beproevingen. Er zullen altijd woelige tijden zijn. Maar als we het evangelie geloven, hebben we Gods belofte dat we uiteindelijk eeuwige rust en vrede zullen hebben: 'En wie is binnengegaan in zijn rust, vindt rust na zijn werk zoals God na het zijne' (v.10).
 
Er komt een dag dat ieder mens verantwoording moet afleggen aan God: 'Niets van wat geschapen is blijft voor hem [God] verborgen, alles is onverhuld en volkomen zichtbaar voor de ogen van hem aan wie wij rekenschap moeten afleggen' (v.13).
 
Tot die tijd heb je de geweldige mogelijkheid om een voorproef te krijgen van die rust als je je hart opent voor het woord van God. 'Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden' (v.12).
 
Als je jezelf iedere dag openstelt, dringt het woord van God door tot diep in je binnenste en komen alle aspecten van je leven aan het licht waarin je orde op zaken moet stellen ('de opvattingen en gedachten van het hart'). Soms is dit een pijnlijk en moeilijk proces. Maar het is bedoeld om je voor te bereiden op het binnengaan in Gods rust.
 
Vandaag mag je genieten van Gods rust en vrede als je op Hem vertrouwt en zijn woord gelooft dat Hij voor je zal zorgen en je alles zal geven wat je nodig hebt.
 

Heer, ik geloof uw beloften. Dank U dat ik ernaar mag uitzien om binnen te gaan in uw eeuwige rust. Dank U dat ik nu al een voorproef krijg van die rust.
 

3. Besluit om te genieten van het leven in de Geest

De profeet Joël zegt tegen het volk: '... wees blij en barst uit in gejubel om de HEER, jullie God' (2:23b). Joyce Meyer schrijft: 'Vreugde is een van de vruchten van de Heilige Geest. Je kunt deze echter alleen ervaren als je bewust de beslissing neemt dat je je emoties en gedachteleven niet laat bepalen door tegenslag. Door vreugde krijg je de kracht om dingen te doen die je anders niet zou kunnen.'
 
God doet een opmerkelijke belofte die in herinnering wordt geroepen in het Nieuwe Testament: '... ieder die de naam van de Heer aanroept, zal worden gered' (3:5, WV; zie Handelingen 2:21 en Romeinen 10:13).
 
Dit staat aan het einde van de grote profetie die Petrus aanhaalde met Pinksteren: 'Daarna zal zich dit voltrekken: Ik zal mijn geest uitgieten over al wat leeft. Jullie zonen en dochters zullen profeteren, oude mensen zullen dromen dromen, en jongeren zullen visioenen zien; zelfs over slaven en slavinnen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten. (...) Dan zal ieder die de naam van de HEER aanroept ontkomen' (Joël 3:1-5a; zie ook Handelingen 2:16-21).
 
Andere mensen discrimineren misschien, maar God maakt geen onderscheid op basis van leeftijd, geslacht of maatschappelijke positie. De belofte van redding en het uitgieten van de Heilige Geest geldt voor iedereen: voor mannen en vrouwen, jong en oud. We zien dit ook tijdens Alpha-weekenden als het leven van heel veel mensen volkomen verandert door deze beloofde uitstorting van de Heilige Geest.
 
Veel mensen zijn nog in het 'dal der beslissing' (Joël 4:14, NBG). De beslissing om de naam van de Heer aan te roepen heeft verstrekkende gevolgen. In het Nieuwe Testament is het overduidelijk dat de naam van de Heer 'Jezus' is: 'Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered (...) want er staat: 'Ieder die de naam van de Heer aanroept, zal worden gered' ' (Romeinen 10:9,13).
 
Joël belooft aan de mensen die dit doen: '... voor zijn volk is de HEER een toevlucht' (Joël 4:16). Hij belooft geweldige zegen. Hij waarschuwt ook voor de sikkel en wijnpers van Gods oordeel (v.13; zie Marcus 4:29; Matteüs 13:39). In het boek Openbaring wordt verwezen naar de wijnpers als beschrijving van het oordeel van Jezus op de laatste dag.
 
God hoopt in dit gedeelte dat het volk zal luisteren en de beslissing zal nemen om zich tot Hem te keren. Nu kan het nog (Joël 2:12, HB). De Heer 'zal zich ontfermen over zijn volk' (v.18): 'Ik zal jullie weer overvloedig voorzien van koren, wijn en olie' (v.19). Hij belooft: 'Ik zal jullie schadeloosstellen voor de oogst van jaren die door al die zwermen sprinkhanen is opgevreten' (v.25). Dit is een geweldige belofte, vooral voor mensen die het gevoel hebben dat een groot deel van hun leven is 'opgevreten door sprinkhanen'.
 
Joyce Meyer zegt hierover dat God onze problemen dubbel en dwars goedmaakt. Hij herstelt, verlost, vernieuwt en versterkt ons door zijn Geest. Hij belooft: 'Dan, in die tijd, zal de wijn van de bergen druipen en de melk van de heuvels vloeien; alle waterstromen van Juda zullen bruisen, en in het huis van de HEER ontspringt een bron' (4:18, zie ook Johannes 7:37-39).
 
Dit is allemaal wonderbaarlijk en goed nieuws dat we moeten doorgeven aan mensen die nog in het dal van de beslissing zijn.


Heer, dank U voor uw belofte dat U mij schadeloosstelt voor de jaren die de sprinkhanen hebben opgevreten en dat U uw Heilige Geest over mij uitstort. Wilt U mij vandaag opnieuw vervullen met uw Geest?
 

Pippa's bijdrage

Joël 3:1


'Ik zal mijn geest uitgieten over alle mensen.'
 
Dat heb ik nodig vandaag, voor mijzelf en voor mijn familie, voor onze kerk, voor onze wereld...
 

Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2017 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.