Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
 Psalm     Nieuwe Testament     Oude Testament

Je relaties herstellen

12 juli - dag 193

Hans had zich opgewerkt van mijnwerker tot eigenaar van een aantal mijnen. Zijn oudste zoon Maarten was heel intelligent en ging al op zijn zeventiende naar de universiteit. Hij had een respectabele loopbaan als jurist voor zich. Plotseling besloot hij dat hij toch geen rechten wilde studeren en trad in in een klooster en werd priester. Zijn vader was ontsteld.
 
Maarten wilde een rechtvaardig leven leiden. Hij vastte een aantal dagen en bracht zijn nachten niet slapend maar biddend door. Toch werd hij geplaagd door zijn eigen onrechtvaardigheid voor het aangezicht van een rechtvaardige God. Toen hij een jaar of dertig was viel het kwartje toen hij Romeinen 1:17 bestudeerde. Later schreef hij:
 
'Het begon tot me door te dringen dat in dit vers de gerechtigheid van God datgene is waardoor een rechtvaardig mens leeft dankzij het geschenk van God, met andere woorden, door geloof. En dat in deze zin 'de gerechtigheid Gods die zich openbaart' een passieve gerechtigheid is, dat wil zeggen, de gerechtigheid waardoor de genadige God ons rechtvaardigt door het geloof, zoals ook geschreven staat: 'De rechtvaardige zal leven door geloof.' Ik voelde me gelijk als herboren, alsof ik het paradijs zelf binnenging en de poorten wijd open stonden.'
 
Dit alles vond 500 jaar geleden plaats. Niet alleen zijn eigen leven werd veranderd, maar ook de loop van de geschiedenis van de mensheid. Hij werd een van de sleutelfiguren van de westerse beschaving, de vader van de Reformatie, de voedingsbodem voor ons sociale, economische en politieke gedachtegoed. Zijn naam was natuurlijk Maarten Luther.
 
De essentie is een goede relatie met God, waardoor je een goede relatie met anderen krijgt. Dit is een geschenk dat mogelijk is gemaakt door het leven, de dood en de opstanding van Jezus. Hierin schuilt het geheim van herstelde relaties: in de eerste plaats je relatie met God en vervolgens alle andere relaties. 

1. Geniet van de zegeningen

De grootste zegeningen vind je in Gods nabijheid. Deze psalm is een van de lievelingspsalmen van Pippa en mij. Hij werd gelezen bij ons huwelijk. We vinden hem zo mooi omdat de psalm de zegeningen beschrijft van een herstelde relatie met God.

 • Verlangen naar Gods nabijheid

  Ieder mens heeft een geestelijke honger in zijn hart die alleen gestild kan worden door een goede relatie met God. In Gods nabijheid wordt het smachten van de ziel (v.3) verzadigd en wordt het roepen van het hart verhoord. De psalmdichter schrijft: 'Hoe lieflijk is uw woning, HEER van de hemelse machten. Van verlangen smacht mijn ziel naar de voorhoven van de HEER. Mijn hart en mijn lijf roepen om de levende God' (vv.2-3).
   
 • De zegen van Gods nabijheid

  Als je tijd vrijmaakt om te bidden, om te luisteren naar wat God zegt in de Bijbel en om Hem te aanbidden, zul je zien dat er niets fijner is dan bij Hem te zijn. 'Gelukkig zijn de mensen die heel dicht bij U leven; zij zingen lofliederen voor U' (v.5, HB).

  Dicht bij God is een zegenrijke plek, vol lofprijzing en nieuwe kracht. Gods nabijheid is als regen op dorstige grond (v.7).
   
 • Kracht door Gods nabijheid

  Als God onze kracht is (v.6, WV), kunnen problemen, moeilijke situaties en de dieptepunten van het leven veranderen in groene oases (v.7 WV). Als je in deze tijden je kracht vindt in God, zul je 'steeds krachtiger voortgaan‘ (v.8).

In het Oude Testament waren de tabernakel en de tempel de plaats waar God onder de mensen was. Nu woont God, door Jezus Christus, in de gemeente (Efeziërs 2:22) en in ons lichaam (1 Korintiërs 6:19), en is Hij hier bij ons door zijn Geest.
 

Heer, dank U voor alle zegeningen van uw nabijheid. Dank U voor de manier waarop U mij iedere dag weer kracht geeft door uw nabijheid.
 

2. Neem het geschenk aan

Je kunt niets doen om Gods liefde te verdienen. Zijn liefde is een cadeau voor jou. Jezus heeft je rechtvaardig gemaakt. Door zijn leven, dood en opstanding kun je een goede relatie met God hebben.
 
Hoe hebben het leven, sterven en de opstanding van Jezus Christus de wereld veranderd? Hoe is het leven van iedere man, iedere vrouw en ieder kind ter wereld hierdoor voor altijd veranderd?
 
Dit baanbrekende en enorm invloedrijke geschrift, geschreven rond 59 na Chr., is een van de grondvesten van de christelijke theologie. Paulus, die de opgestane Jezus zelf had ontmoet, filosofeert hierin over de gevolgen van het historische feit van het leven, het sterven en de opstanding van Jezus van Nazareth, een feit waarvan veel mensen getuige waren geweest.
 
Het lijkt alsof de christelijke gemeenschap in Rome niet is ontstaan door uitgebreide evangelisatie, maar door de aanwezigheid van christenen die gewoon hun dagelijkse seculiere bezigheden uitvoerden. Als je een baan hebt buiten de kerk, kun je evenveel invloed hebben als iemand die zijn hele leven wijdt aan evangelisatie.
 
Paulus kijkt ernaar uit om zijn vrienden in Rome weer te zien (v.11). Ze zijn onervaren beginnelingen, maar Paulus ziet in dat hij ook van hen kan leren en zij niet alleen van hem (vv.11-12). 'Ik bedoel natuurlijk dat we dan elkaars geloof sterker zullen maken. En dat we elkaar dan tot steun kunnen zijn' (v.12, BGT). Ik heb gemerkt dat ik bij Alpha net zoveel van de cursisten leer als zij van ons.
 
Het evangelie is niet alleen belangrijk voor mensen die niet bij de kerk horen. Paulus wil ook graag het evangelie verkondigen aan de christelijke gemeenschap in Rome (v.15).
 
Hij weet heel goed dat je in de verleiding kunt komen om je te schamen. Het is zo gemakkelijk om toe te geven aan je angsten en zorgen over wat anderen van je zullen vinden, dat je maar niet meer over Jezus praat. Toch schrijft hij: 'Voor dit evangelie schaam ik mij niet, want het is Gods reddende kracht voor allen die geloven' (v.16a). Hij weet namelijk ook dat het evangelie de kracht heeft om het leven van Joden en niet-Joden te veranderen (v.16b).
 
Het is zo'n voorrecht om het evangelie te verkondigen, want 'in het evangelie openbaart zich dat God enkel en alleen wie gelooft als rechtvaardige aanneemt' (v.17). Paulus zet dit niet tegenover het Oude Testament, maar gebruikt het Oude Testament om zijn argument kracht bij te zetten: 'zoals ook geschreven staat: 'De rechtvaardige zal leven door geloof.' ' (v.17b, zie ook Habakuk 2:4, WV).
 
Paulus heeft nog veel meer te zeggen over de gerechtigheid die van God komt. Het goede nieuws (evangelie) is dat God ons in staat stelt om een goede relatie met Hem te hebben. Deze gerechtigheid komt van God. Het is zijn geschenk aan jou. Je kunt het niet verdienen. Je krijgt het 'door geloof'. Je hoeft niet meer gebukt te gaan onder schuld en oordeel. Niets kan je scheiden van de liefde die God voor je voelt (Romeinen 8:1-39).
 

Heer, dank U dat ik, dankzij het leven, het sterven en de opstanding van Jezus, een herstelde relatie met U en anderen kan hebben. Dank U dat ik uw liefde niet kan verdienen, maar dat ik deze krijg als geschenk door te geloven.
 

3. Blijf gehoorzaam

Het was altijd Gods bedoeling dat zijn volk een goede relatie met Hem zou hebben. Deze relatie wordt een verbond genoemd. God had zijn volk gered uit Egypte. Hij was er helemaal voor hen. Hierna heeft Hij hun verteld hoe ze deze goede relatie in stand konden houden. Hij gaf hun de geboden om de relatie met Hem en de onderlinge relaties goed te houden. De bedoeling van deze wetten en voorschriften was dat ze het goed zouden hebben.
 
In het Oude Testament lezen we steeds weer hoe het volk zich niet aan deze wetten hield. Met allerlei rampspoed als gevolg. Soms gloort er hoop als ze zich weer verbinden aan het verbond met God.
 
Een van die hoopvolle perioden is het koningschap van Josia. 'Staande op het podium bekrachtigde hij ten overstaan van de HEER het verbond. Hij zwoer dat hij de HEER zou volgen en zich geheel en al zou houden aan zijn geboden, voorschriften en bepalingen, om zo het verbond dat in deze boekrol was vastgelegd met hart en ziel na te leven. Heel het volk sloot zich hierbij aan' (2 Koningen 23:3).
 
Josia voerde een aantal hervormingen door (vv.1-25). Helaas lijken ze geen blijvende indruk te hebben achtergelaten op het volk, want na Josia's dood gingen ze weer op de oude voet verder. Josia had bepaald geen makkelijk leven en een tragisch einde. Toch zette hij alles op alles om God te volgen in alles wat hij deed (v.25). Hij wordt gezien als een geloofsheld.
 
Gelukkig zijn de wetten van het nieuw verbond niet op stenen platen, maar in je hart geschreven. Zodra je je vertrouwen stelt op Jezus worden alle beloften van het Oude Testament in jou vervuld. Je krijgt Gods gerechtigheid. God geeft je de Heilige Geest, zodat je een herstelde relatie met Hem en andere mensen kunt hebben.
 

Heer, vandaag wend ik mij tot U met heel mijn hart, heel mijn ziel en heel mijn kracht. Vul mij met uw Geest en help me om U met hart en ziel te gehoorzamen.
 

Pippa's bijdrage

Psalm 84:8


'Steeds krachtiger gaan zij voort om in Sion voor God te verschijnen.'
 
Dit is een aansporing om ons leven tot een goed einde te brengen, om vol te houden en te geloven dat we later in ons leven meer vrucht zullen dragen dan in onze vroege jaren.
 

Vers van de dag
Romeinen 1:16

'Voor dit evangelie schaam ik mij niet, want het is Gods reddende kracht voor allen die geloven.'
Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2018 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.