Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
 Psalm     Nieuwe Testament     Oude Testament

Wat heeft Jezus veranderd?

23 september - dag 266
 • 'Mijn leven is compleet veranderd. Ik bekijk alles nu met andere ogen (...) Ik voel liefde voor iedereen en heb een innerlijke rust waarvan ik het bestaan nooit heb kunnen vermoeden.'
   
 • 'Ik zat mijn hele leven al in een donker gat, ik ging gebukt onder een zware last (...) die ben ik kwijt (...) en ik voel nu zo'n hoop, vreugde, opwinding en liefde. Het enige wat ik wil is Christus dienen op de manier die Hij wil.'
   
 • 'Ik heb het gevoel dat ik in één dag de ware liefde heb gevonden en de dood heb verslagen.'  

Ik heb gesproken met duizenden mensen van overal ter wereld die tot geloof in Jezus zijn gekomen. De vraag die ik steeds weer stel is: 'Wat heeft Jezus veranderd?' en de oprechte antwoorden zoals hierboven hoorde ik vaak. De verandering die Jezus teweegbrengt is kolossaal, eeuwig en gaat ons begrip te boven.

1. Eeuwige vergeving

Jezus heeft vergeving voor ons mogelijk gemaakt met zijn ene volmaakte offer voor onze zonden. Hij was de enige die dat kon doen als 'Hoogste (...) koning' (Openbaring 19:16) en 'hooggeplaatste hogepriester' (Hebreeën 4:14).
 
Jezus was ervan overtuigd dat deze psalm van David vooruitwees naar Hemzelf (v.1, zie Matteüs 22:42-45, Lucas 20:42-44). Deze psalm is een van de meest geciteerde psalmen in het Nieuwe Testament. Twee sporen van profetieën in het Oude Testament komen samen in deze psalm.

 • Hoogste koning

  Hoewel deze psalm gaat over een menselijke koning, wijst de tekst duidelijk naar een goddelijke koning die koning zal zijn over alle koningen (Psalm 110:5).
   
 • Hooggeplaatste hogepriester

  De schrijver van Hebreeën citeert deze psalm als verwijzing naar Jezus (zie Hebreeën 7:17-22) als degene die voor eeuwig priester zal zijn, zoals ook Melchisedek dat was (Psalm 110:4). Melchisedek en Jezus waren beiden geen Leviet. Toch waren ze beiden priester, niet op grond van hun afstamming, maar door de kracht van een onvergankelijk leven (Hebreeën 7:16).

  Priesters in het Oude Testament vervulden hun ambt slechts tijdelijk, maar Jezus is priester voor altijd: 'Hij [heeft] voor eens en altijd [voor hun zonden geofferd] toen hij het offer van zijn leven bracht' (v.27b). 'Jij zult voor altijd priester zijn' (Psalm 110:4, BGT).


Koning Jezus, dank U dat U het ene volmaakte offer voor mijn zonden hebt gebracht, opdat ik vergeven kan worden en mijn leven ingrijpend kan worden veranderd.
 

Bekijk meer over de impact van Alpha op alphanederland.org/impact.

2. Vrede en verzoening

In het woord 'vrede' liggen alle zegeningen besloten die Jezus in ons leven brengt. Christus is gekomen en verkondigde de mogelijkheid van 'vrede' voor iedereen (v.17).
 
Na zijn opstanding zit Jezus aan Gods rechterhand, zoals voorzegd in de psalm voor vandaag (Psalm 110:1). Zitten heeft iets rustigs en vredigs. Paulus legt uit hoe we met Hem zijn gestorven, met Hem zijn begraven en met Hem zijn opgestaan en hoe we nu samen met Hem 'zetelen in de hemelse regionen' (Efeziërs 2:6, WV). Je mag genieten van deze vrede en rust tijdens je dagelijkse bezigheden.
 
Voor een leven zonder Christus gebruikt Paulus de volgende woorden:

 • 'U was dood door de misstappen' (v.1)
 • 'de weg (...) van de god van deze wereld' (v.2)
 • 'We deden allemaal steeds verkeerde dingen. We lieten ons leiden door onze eigen verlangens' (v.3a, BGT)
 • 'bloot aan Gods toorn' (v.3b)
 • 'niet verbonden (...) met Christus' (v.12a)
 • 'hoorden (...) niet bij het volk van God' (v.11, BGT)
 • 'niet betrokken (...) bij de verbondssluitingen en de beloften die daarbij hoorden' (v.12b)
 • 'zonder hoop' (v.12c)
 • 'in een wereld (...) zonder God' (v.12c)
 • 'ver weg' (v.13)
 • afgescheiden door een 'muur van vijandschap' (v.14b)
 • 'vreemdelingen' of buitenstaanders (v.19)
Paulus beschrijft de verandering die Jezus teweegbrengt als volgt:
 • 'opgewekt (...) in Christus Jezus' (v.6)
 • 'met hem (...) een plaats (...) in de hemelsferen' (v.6)
 • 'het werk van God' (v.10, GNB)
 • 'in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid' (v.10)
 • 'in Christus Jezus dichtbij gekomen, door zijn bloed' (v.13)
 • 'met God verzoend (...) Door het kruis' (v.16)
 • 'door één Geest toegang tot de Vader' (v.18)
 • 'U hoort nu ook bij het volk van God' (v.19, HB)
 • 'huisgenoten van God' (v.19)
 • 'een plaats waar God woont door zijn Geest' (v.22) 

De tegenstelling tussen de vroegere vervreemding (van jezelf en van God) en de vrede en verzoening die Jezus brengt is enorm. Deze verandering brengt Jezus teweeg. Je bent 'samen met Christus levend gemaakt' (v.5). Je bent met Christus uit de dood opgewekt (v.6). Je bent gered door geloof in Christus (v.8). In Christus Jezus ben je dichtbij gekomen (v.13). Dankzij Jezus heb je door één Geest toegang tot de Vader (v.18). Jezus Christus Zelf is de belangrijkste hoeksteen van de nieuwe tempel, van de kerk.
 
De enige opdracht die Paulus hier geeft is om te niet te vergeten (vv.11, BGT). We vergeten zo vaak dat christen-zijn gaat over wat Jezus voor ons heeft gedaan. We worden helemaal in beslag genomen door de dagelijkse beslommeringen. Dit gedeelte helpt je om stil te staan, te gedenken en je geweldige redder te bedanken voor alles wat Hij voor jou heeft gedaan.

 

Heer, dank U voor uw geweldige liefde voor mij. Heer, dank U voor de radicale ommekeer die U in mijn leven hebt gebracht.
 

3. Doel en zin

De Bijbel is één grote uitnodiging om bij God te komen. Het begint met God die Adam roept uit liefde en bezorgdheid: 'Waar ben je?' (Genesis 3:9). Het eindigt met de uitnodiging van de Geest en de Bruid die zeggen: “Kom!” (Openbaring 22:17).
 
Jezus nodigde vaak mensen uit: 'Kom naar mij' (Matteüs 11:28), '... kom (...) naar de bruiloft' (22:4), 'Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken' (Johannes 7:37). In dit hoofdstuk doet God weer een uitnodiging om bij Hem te komen.
 
'Hierheen! Hier is water,
    voor ieder die dorst heeft.
Kom, ook al heb je geen geld.
    Koop hier je voedsel en eet.
Kom, koop voedsel zonder geld,
    koop wijn en melk zonder betaling' (Jesaja 55:1).
 
De uitnodiging is dringend en geldt voor iedereen. In het Nieuwe Testament wordt dit beschouwd als Jezus' uitnodiging aan ons (zie Handelingen 13:34-35). Hier zijn vier redenen om bij Hem te komen:

 • Alleen Jezus kan de honger in je hart stillen

  Zonder Jezus hebben we dorst (Jesaja 55:1). We werken voor iets wat niet verzadigen kan (v.2). De openingsverzen zijn een echo van de marktkooplui die hun waren proberen te verkopen in Babylonië, het handelscentrum in de oudheid. De boodschap is: materiële zaken alleen verzadigen niet. Zonder God is er altijd een leegte in ons en voelen we ons onvoldaan en ontevreden.

  Het aanbod van Jezus is gratis. Het is bedoeld voor mensen die geen geld hebben (v.1). De belofte is dat als je bij Jezus komt je 'ruimschoots te eten [zult] hebben en [kunt] genieten van een overvloedig maal' en zult leven (vv.2-3). Mensen die bij Jezus komen, worden verzadigd tot in het diepst van hun wezen. God geeft je geen eten dat de honger niet stilt; Hij geeft je 'heerlijke maaltijden' (v.2, BGT). Zijn woorden zijn 'goed voor uw ziel' (v.2, HB) en doen leven (v.3).
   
 • De liefde en barmhartigheid van Jezus zijn groot

  Je kunt alleen genieten van Gods nabijheid als je berouw hebt (vv.6-9). Keer je af van de zonde: 'Laat de goddeloze zijn slechte weg verlaten, laat de onrechtvaardige zijn snode plannen herzien' (v.7a). Berouw wordt wel uitgelegd als zoveel spijt hebben dat je ermee ophoudt.

  Berouw betekent ook terugkeren naar God: 'Laat hij terugkeren naar de HEER, die zich over hem zal ontfermen; laat hij terugkeren naar onze God, die hem ruimhartig zal vergeven' (v.7b). Hoe diep je ook bent gezonken, God zal het je vergeven. 'Hij zal grenzeloos veel vergeven!' (v.7, HB).
   
 • Jezus verandert levens

  'Vol vreugde zullen jullie uittrekken en in vrede zul je huiswaarts keren. Bergen en heuvels zullen je juichend begroeten, en alle bomen zullen in de handen klappen. Doornstruiken maken plaats voor cipressen, distels voor mirtenstruiken' (vv.12-13a).

  Dit gedeelte sloeg in eerste instantie op het vertrek van de Joden uit Babylonië. Israël zou 'uittrekken' uit Babylonië en 'vol vreugde' en 'in vrede' teruggaan naar Jeruzalem.

  Maar de profetie wordt pas volledig vervuld als Jezus Christus terugkomt. Dan zal de natuur zelf worden vernieuwd en hersteld. Je krijgt hiervan een voorproef in dit leven, maar de volledige vervulling van deze verzen vindt plaats als Jezus terugkomt en de aarde en de hemel vernieuwd zullen worden.

  De Bijbel is niet het enige verhaal van de mensheid, maar het is het verhaal van de schepping waarin de mens een centrale en cruciale rol speelt.
   
 • Jezus heeft een doel voor jouw leven

  Gods zegeningen zijn nooit bedoeld om voor jezelf te houden (vv.3b-5). Ze zijn bedoeld voor jou om anderen tot zegen te zijn. Je kunt anderen niet geven wat je zelf niet hebt ontvangen. Als je wordt gezegend, geef de zegen dan door.

  Paulus noemt je in het gedeelte van het Nieuwe Testament voor vandaag 'het werk van God': '... hij heeft [je] geschapen in Christus Jezus om het goede werk te doen dat hij heeft voorbereid' (Efeziërs 2:10, GNB). Jouw leven heeft een doel. Jouw verhaal is belangrijk. Jouw dromen doen ertoe. Jouw stem doet ertoe. Je bent geboren om je stempel op de wereld te drukken.
   

Heer, dank U dat U mij uitnodigt om bij U te komen en het levenswater te drinken. Dank U voor de enorme verandering die U teweegbrengt in mijn leven, nu en in de eeuwigheid.
 

Pippa's bijdrage

Efeziërs 2:10


'Want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid.'

Een van de redenen waarvoor wij gemaakt zijn is om goede dingen te doen. Ik ben benieuwd wat God vandaag voor me heeft voorbereid.

 

Vers van de dag
Efeziërs 2:10

'We zijn het werk van God.'
Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2018 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.