Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
 Spreuken    Nieuwe Testament     Oude Testament

Jezus kennen en liefhebben

9 september - dag 252

Sofie is enig kind. Haar moeder heeft veertien miskramen gehad voordat zij werd geboren. Haar ouders zijn dol op haar. Zij is dol op haar ouders. Sofie is nu volwassen en is nog steeds zo vaak mogelijk bij haar ouders.
 
Ze vertelde me dat een leerkracht op school haar en haar klasgenoten had gevraagd of ze dachten dat hun ouders meer van hen hielden dan van elkaar. De meeste kinderen dachten dat dat zo was. Maar Sofie antwoordde dat haar ouders veel meer van elkaar hielden dan van haar, maar dat deze liefdesband haar juist zo'n gevoel van liefde en veiligheid gaf.
 
De kern van het christelijk geloof is een relatie met God door Jezus Christus. Christen-zijn betekent dat je Christus kent en liefhebt.
 
Hoe ziet deze relatie eruit? In de Bijbel wordt deze relatie beschreven in termen van de liefde tussen mensen. Het is een relatie met de grootst mogelijke intimiteit. Het lijkt op de band tussen ouder en kind (Lucas 1, Romeinen 8). Maar Paulus gebruikt een nog intiemere analogie en vergelijkt Christus met onze echtgenoot en de kerk met zijn bruid (2 Korintiërs 11:2; zie ook Efeziërs 5:22-23). Dit is de hechtste, belangrijkste en meest intieme relatie die maar mogelijk is.

1. Geniet van je vriendschap met de Koning

Ashley Madison is een Canadese datingservice die zich richt op mensen met een vaste relatie. Hun motto is: 'Het leven is kort. Neem een minnaar.'
 
Kortgeleden is er een boek verschenen in Groot-Brittannië waarin wordt beweerd dat overspel goed zou zijn voor het huwelijk. Niets is minder waar.
 
Voor intieme relaties is trouw onontbeerlijk. De Heer 'logenstraft de woorden van bedriegers' (v.12). 'De mond van een lichtzinnige vrouw is als een diepe put' (v.14a). Overspel maakt de trouw van het huwelijk kapot en is daarom 'een diepe put'.
 
'Wie een zuiver hart heeft en beminnelijk spreekt, heeft de koning als vriend' (v.11). De schrijver bedoelt hier een menselijke koning. De combinatie van integriteit en charme kan mensen in contact brengen met allerlei soorten leiders, en zelfs een koning tot vriend maken.
 
Maar niet iedereen kan vrienden zijn met iemand van koninklijke huize. Er zijn maar weinig mensen die een menselijke koning kennen. Des te geweldiger is het dat jij wordt uitgenodigd om vrienden te worden met de hoogste Heer en Koning: Jezus Christus.
 
De woorden in vers 11, 'zuiver hart' en 'beminnelijk', lijken op de woorden in 2 Korintiërs 11:3: 'Oprechte en zuivere toewijding aan Christus'.
 
Voor vriendschap moet je moeite doen. We moeten ervoor kiezen om onze liefde en trouw steeds weer te laten zien in wat we doen om een innige band te houden. 'Een luiaard zegt: 'Buiten loopt een leeuw, die zal me verscheuren' ' (Spreuken 22:13). Met andere woorden, een lui persoon zoekt altijd een uitvlucht om maar niet te hoeven opstaan en zich in te spannen.
 
In alle intieme relaties, ook je relatie met Jezus, moet je tijd en moeite investeren om de relatie uit te bouwen en te laten bloeien. Neem vandaag de beslissing om tijd en energie te steken in je vriendschap met Jezus.


Heer, dank U dat U mij uitnodigt om uw vriend te zijn. Help me om mijn hart zuiver te houden, om beminnelijk te spreken en goedhartig te zijn (v.9), en om trouw te zijn.
 

2. Waak over je huwelijk met Christus

Soms maken we het leven nodeloos ingewikkeld. We kunnen ook ons geloof nodeloos ingewikkeld maken. In vers 3 staat dat in Christus eenvoud is (v.3, HSV). Eenvoud betekent niet simplistisch. Het betekent dat je oprecht en zuiver bent toegewijd aan Christus (v.3, NBV).
 
Paulus bracht de inwoners van Korinte tot geloof in Jezus. Hij stelde hen voor aan hun echtgenoot en noemde hen 'de bruid van Christus'. Hij wilde dat ze niet op het verkeerde pad zouden raken: 'Ik heb u immers ten huwelijk gegeven aan één Man om u als een reine maagd aan Christus voor te stellen. Maar ik vrees dat (...) uw gedachten bedorven worden, weg van de eenvoud die in Christus is' (vv.2-3, HSV).
 
Kinderen hebben een bepaalde 'eenvoud'. Ze hebben een ongecompliceerde kijk op relaties. Ze hebben zoveel mogelijk plezier. Ze zijn zorgeloos en onbevangen. Dit is het soort eenvoud dat we moeten bewaken in onze relatie met Jezus.
 
Paulus hield heel veel van de mensen in Korinte: 'Ik bewaak jullie alsof jullie mijn dochter zijn' (v.2b, BGT). 'Is dat omdat ik niet van jullie houd? Nee, God weet dat ik juist heel veel van jullie houd!' (v.11, BGT).
 
Paulus was vastbesloten om hun 'zonder enige vergoeding Gods evangelie te verkondigen' (v.7). 'Ik [heb] niemand om hulp gevraagd toen ik in geldnood kwam' (v.9d). Dit is een van de redenen waarom ik het zo belangrijk vind dat niemand hoeft te betalen voor Alpha, en waarom we ook niet om een bijdrage vragen na afloop van Alpha. Het evangelie moet altijd gratis zijn.
 
Maar we hebben wel geld nodig om de kosten te dekken: 'Ik werd geholpen door christenen die mij vanuit Macedonië geld kwamen brengen' (v.9d, BGT). Paulus vond het prima dat andere gemeenten een financiële bijdrage leverden zodat het evangelie gratis kon worden verkondigd. Het is niet verkeerd om fondsen te werven, maar we moeten proberen om geen geld te vragen aan de mensen aan wie we het evangelie verkondigen.
 
Paulus is bang dat 'de bruid' op het punt staat om ervandoor te gaan met valse leraren, leraren die een ander evangelie verkondigen over een andere Jezus en een andere geest (v.4). Deze leraren vermommen zich, net als Satan, als een engel van het licht (v.14).
 
Deze vermomming maakt het moeilijk om onderscheid te maken tussen goed en kwaad, maar maakt dit ook des te belangrijker. Het is niet de bedoeling dat je argwanend staat tegenover de beweegredenen van anderen, maar je hebt wel geestelijk inzicht en wijsheid nodig.
 
Paulus heeft het hier niet over andere christenen met een enigszins andere kijk dan de jouwe of over mensen die tot een andere conclusie komen dan jij over minder belangrijke kwesties van doctrine. De mensen waarvoor Paulus waarschuwt zijn 'apostelen die gewichtig doen', 'schijnapostelen', 'bedriegers' en 'huichelaars' (vv.12-13).
 
Dit is niet hetzelfde als een andere christelijke gezindte of traditie. Dit zijn geen christenen. Het gaat om 'een andere Jezus' (v.4). Daarom is Paulus ook zo bezorgd. Als je achter een 'andere Jezus' aangaat, pleeg je geestelijk overspel. Hij maakt zich grote zorgen over hun oprechte en zuivere toewijding als bruid van de ware Jezus Christus.
 

Jezus, ik hou van U. Help me om dicht bij U te blijven. Geef dat ik U blijf dienen met een oprechte en zuivere toewijding.
 

3. Houd je blik gericht op je Schepper

God heeft jou gemaakt en wil een hechte band met jou. Helaas vindt de wereld en soms zelfs het volk van God andere dingen belangrijker en vragen de mensen hun Schepper niet meer om raad en hulp bij hun plannen.
 
Jesaja kondigt Gods oordeel aan over hen die vertrouwen op iets of iemand anders dan God zelf (20:5). Hij zegt dat Tyrus, de 'vesting aan zee' (23:3) wier handelaars de groten der aarde waren (v.8), ten onder zal gaan. God zal haar 'trots breken' (v.9, GNB).
 
Hij profeteert tegen Jeruzalem: 'Jullie hebben niet gekeken of God jullie kon helpen. God, die deze stad gemaakt heeft. God, die allang wist wat zijn plannen waren met Jeruzalem' (22:11, BGT). Ze vertrouwden op hun eigen kracht en niet op de Ene die de stad van David had gemaakt en die ook hen had gemaakt.
 
Jesaja profeteerde ook over Eljakim. Hij was een goede man, zoals ook blijkt uit de manier waarop God over hem spreekt: '... mijn dienaar Eljakim' (v.20). Hij wordt benoemd tot hoofd van het paleis, een functie vergelijkbaar met die van een minister-president.
 
God zegt over hem: 'Ik zal hem met uw gewaad kleden en hem uw gordel omdoen; uw macht draag ik aan hem over. Hij zal als een vader zijn voor de inwoners van Jeruzalem en het volk van Juda. Ik zal hem de sleutel overhandigen van het huis van David; wanneer hij opendoet, kan niemand sluiten, wanneer hij sluit, kan niemand openen' (vv.21-22).
 
Dit is een voorafschaduwing van de 'sleutel' die Jezus aan Petrus en de leerlingen geeft (Matteüs 16:19; 18:18). Hij gaf hun de sleutels van het koninkrijk, maar uiteindelijk is Jezus de bewaarder van alle sleutels. In het boek Openbaring wordt Jezus beschreven als degene 'die de sleutel van David heeft, die opent zonder dat iemand sluit, die sluit zonder dat iemand opent' (Openbaring 3:7. GNB).
 
Wend je tot Hem. Raadpleeg Hem als je plannen maakt. Vertrouw niet op je eigen kracht, maar vraag je Schepper om hulp en raad en houd je blik op Jezus gericht (Hebreeën 12:2).


Heer, ik draag de plannen voor het komende seizoen aan U op... Heer, ik bid U of U de deur wilt sluiten als de plannen niet goed zijn. Dank U, Heer, dat niemand de deur kan sluiten voor plannen die bij U vandaan komen.
 
Heer, help me boven alles om trouw te blijven aan mijn intieme relatie met U, mijn vriend, mijn koning en mijn schepper.
 

Pippa's bijdrage

Spreuken 22:12a


'De ogen van de HEERE behoeden kennis.'
 
God is geïnteresseerd in alle kennis, ook in wetenschap en onderzoek.
 

Vers van de dag
Spreuken 22:9

'Een vriendelijk mens zal het goed gaan, 
omdat hij deelt wat hij heeft.'
Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2018 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.