Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
afbeelding van Bible In One Year | bijbeljaar.nl
 Psalm     Nieuwe Testament     Oude Testament

De verborgen dingen 

6 februari - dag 37

Toen ik Jezus pas leerde kennen, dacht ik dat ik het antwoord moest weten op elke vraag over het geloof. Hoe meer Bijbelstudie ik doe, hoe meer ik besef dat we niet alles hoeven te weten. Er bestaat zoiets als een gezond agnosticisme (de opvatting dat kennis van religieuze ideeën over vermeende bovennatuurlijke verschijnselen onmogelijk is), wat we ook een Bijbels agnosticisme zouden kunnen noemen.
 
Er zijn vragen waarop we het antwoord wel weten. Maar er zijn ook vragen waarop ons beste antwoord is: “Ik weet het niet.” 'Wat verborgen is, behoort de HEER, onze God, toe; wat openbaar is, komt ons toe' (Deuteronomium 29:28a).
 
We moeten duidelijk zijn over de dingen waarover de Bijbel duidelijk is. Wees niet agnostisch over wat je kunt weten. Wees ook niet te streng in de leer over dingen waarover de Bijbel agnostisch is.
 
In de gedeelten voor vandaag zien we drie voorbeelden van grote vragen die vaak worden gesteld. Op elk van deze vragen moet het antwoord zijn dat er dingen zijn die we weten ('wat openbaar is') en dingen die we niet weten ('wat verborgen is').

1. Wat heeft de toekomst voor mij in petto?

Corrie ten Boom was een Nederlandse christen die in de Tweede Wereldoorlog Joden hielp uit handen van de nazi's te blijven. Toen ze een klein meisje was zei ze tegen haar vader: “Pappa, ik ben bang dat ik nooit sterk genoeg zal zijn (...) voor Jezus Christus.” Haar vader antwoordde: “Als jij met de trein naar Amsterdam moet, wanneer geef ik je dan geld voor het kaartje? Drie weken van tevoren?” “Nee pappa, je geeft me het geld vlak voordat ik op de trein stap.” “Precies”, zei haar vader, “en zo is het ook met de kracht van God. Onze Vader in de hemel weet wanneer je kracht nodig hebt. Hij geeft je alles wat je nodig hebt als de tijd daar rijp voor is.” '
 
God gaf David de overwinning op al zijn vijanden. Terugkijkend op deze strijd zegt David: 'U hebt mij kracht en sterkte gegeven om de strijd aan te binden' (v.40a, HB). Dit waren niet de laatste vijanden tegen wie David moest vechten. Er stond hem nog heel wat strijd te wachten.

 • Wat je niet weet

  Net als David weet je niet welke strijd je nog te wachten staat. Voor de meesten van ons zou het waarschijnlijk averechts werken als we precies zouden weten welke strijd we moesten leveren.
   
 • Wat je wel weet

  We weten niet wat de toekomst zal brengen, maar we weten wel Wie de toekomst in zijn hand heeft. David wist dat God hem 'kracht en sterkte' zou geven (v.40, HB), omdat Hij dit in het verleden ook had gedaan. Je kunt weten dat God je alle kracht zal geven die je nodig hebt op het moment dat je die nodig hebt.
   

Heer, ik wil U danken dat ik erop kan vertrouwen dat uw Heilige Geest mij op tijd de kracht en sterkte zal geven voor elke strijd die ik moet voeren.
 

2. Wanneer komt Jezus terug?

Jezus heeft het over zijn terugkomst. Hij zegt dat er bepaalde dingen zijn die je hierover moet weten, en dat er andere dingen zijn die je niet weet. ('Wees dus waakzaam, want je weet niet op welke dag jullie Heer komt. Want je weet ... ', 24:42-43, WV.)

 • Wat je niet weet

  Jezus is er heel duidelijk over dat niemand weet wanneer Hij zal terugkomen. Hij zegt: 'Niemand weet wanneer die dag en dat moment zullen aanbreken, ook de hemelse engelen en de Zoon niet, alleen de Vader weet het' (v.36). Er waren bepaalde vragen waarop ook Jezus (tijdens zijn leven op aarde) moest antwoorden: “Ik weet het niet."

  Er gaat zoveel tijd en energie verloren met speculeren over het exacte tijdstip waarop Jezus zal terugkomen. Het is niet de bedoeling dat je weet wanneer Jezus terugkomt, omdat je 'waakzaam' moet zijn (v.42) en klaar moet staan op het moment waarop Hij terugkomt.
   
 • Wat je wel weet

  Jezus zegt dat we kunnen leren van de vijgenboom. 'Zo gauw zijn takken uitlopen en in blad schieten, weet je dat de zomer in aantocht is' (Matteüs 24:32). Jezus zegt dat, als je let op de tekenen, je zult 'weten' dat de komst van Jezus 'nabij' is. Daarom moet je 'waakzaam' zijn (v.42, 25:13) en 'klaarstaan' (v.24:44).

  Je weet ook dat Jezus op zich kan laten wachten, ook al is zijn komst nabij (25:5). En je weet ook dat Hij 'komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht' (24:44). Wanneer Hij ook komt, het zal een verrassing zijn. Het belangrijkste is dat je voor Hem klaarstaat, op het moment dat Hij komt.
Jezus laat zien wat dat betekent, klaarstaan voor zijn terugkomst. Hij vertelt een verhaal over het verschil tussen een betrouwbare, verstandige dienaar en een slechte dienaar. De verstandige dienaar is klaar voor de terugkomst van zijn heer, blijft trouw aan zijn instructies en behandelt zijn mededienaren op een goede manier. De slechte dienaar lapt de instructies van zijn heer aan zijn laars en behandelt zijn mededienaren slecht. Het loopt heel verschillend af met de twee dienaren (vergelijk v.47 met v.51). Met andere woorden: je bent klaar voor de komst van Jezus als je God liefhebt en je naaste liefhebt.

 
Maar de belangrijkste factor van wat het betekent om klaar te zijn voor de terugkomst van Jezus vinden we in de liefde voor God en je naaste. In de gelijkenis van de tien meisjes zegt de bruidegom tegen de meisjes die in slaap zijn gevallen en niet klaarstonden: 'Ik ken jullie werkelijk niet’ (25:12). We zien hier dat het ten diepste gaat om een ander soort kennis. Het gaat niet over intellectuele kennis maar over persoonlijke kennis.
 
Uiteindelijk gaat het niet om wat we weten, maar om wie we kennen. Het draait om een persoonlijke relatie met de bruidegom. Dat is waar het uiteindelijk om gaat; dat je Jezus kent (Johannes 17:3).
 

Heer, dank U dat het er uiteindelijk om gaat dat ik U ken. Help me om U elke dag beter te leren kennen.
 

3. Waarom staat God het lijden toe?

We bereiken nu het hoogtepunt van het boek Job. We hebben hoofdstukken lang gelezen over Job en zijn vrienden die God vragen stellen. Nu worden de rollen omgekeerd en stelt God de vragen. Dit gedeelte zou je 'Jobs eindexamen' kunnen noemen. Dit examen bestaat uit een groot aantal vragen waarop hij het antwoord niet weet.
 
We zien dat het antwoord op de veelgestelde vraag 'Waarom staat God het lijden toe?' is dat er dingen zijn die we weten en dingen die we niet weten. De klacht van de Heer over de vrienden van Job is dat ze 'woorden zonder kennis' spreken (38:2, HSV). Ze zeggen niet dat ze het niet weten, maar proberen de dingen uit te leggen zonder het antwoord te weten.

 • Wat je niet weet

  God stelt Job 49 vragen over het heelal (in dichterlijke taal) waarop Job geheid “Ik weet het niet” zou hebben geantwoord, als hij daarvoor de kans had gekregen. God begint zijn vragen vaak met 'Ken jij...' of 'Weet jij...?' (v.33; 39:1-2). Het lijkt wel alsof God Job liefdevol plaagt. Hij zegt tegen hem: 'Jij weet dat toch?' (38:5b) en 'Vertel het me, als je zoveel weet' (v.4b).

  God wil met zijn vragen laten zien dat er bepaalde dingen zijn die mensen niet weten. Dat zijn de verborgen dingen die voor de Heer onze God zijn. Dit geldt vooral voor het vraagstuk van het lijden. Theologen en filosofen worstelen al eeuwen met het vraagstuk van het lijden en er is niemand die een eenvoudige en volledige verklaring heeft kunnen geven.

  Als je lijdt zul je niet altijd precies weten waarom. God heeft Job nooit uitgelegd waarom hij leed (hoewel wij wel een gedeeltelijk antwoord krijgen in het begin van het boek), maar Hij heeft hem wel gezegd dat er een goede reden voor was. God maakt Job duidelijk dat hij (Job) eigenlijk maar heel weinig weet over het heelal en vraagt hem om te vertrouwen op Hem.

  Het boek Job gaat niet zozeer over de reden waarom God lijden toestaat (theodicee, de rechtvaardiging van God) als over de manifestatie van God te midden van het lijden (theofanie), maar meer over hoe wij op lijden moeten reageren.
   
 • Wat je wel weet

  In het gedeelte voor morgen lezen we dat Job erkent dat er 'dingen [zijn] die te wonderlijk voor mij zijn en die ik niet weet' (42:3, HSV). Er zijn dus dingen die we in dit leven nooit zullen weten. Er zijn echter ook dingen die je wel kunt weten: 'Ik weet dat u alles kunt, voor u is alles mogelijk' (v.2, BGT).

  Je kunt weten dat God uiteindelijk alles in de hand heeft en dat je daarom gerust kunt leven in het vertrouwen dat 'voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede' (Romeinen 8:28).


Heer, ik weet dat voor U alles mogelijk is en dat niets uw plannen kan dwarsbomen. Help me om bescheiden te zijn over de verborgen dingen die ik niet kan weten en om vertrouwen te hebben in de dingen die ik wel kan weten.
 

Pippa's bijdrage

Matteüs 24:44
 

'Daarom moeten ook jullie klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht.'
 
Soms gebeurt het me wel eens dat ik de ontbijtspullen op tafel laat staan en de kamer niet opruim omdat ik toch niemand verwacht en andere zaken belangrijker vind. Dan wordt er aangebeld en staat er onverwacht een gast voor de deur. Ik moet dan snel de vaat in de vaatwasser zetten en het eten opruimen. Ik weet hoe het voelt om zo te worden overvallen. Dat moet nog veel erger zijn als Jezus voor de deur staat. Nou verwacht Hij geen opgeruimd huis, maar Hij verwacht wel dat je klaarstaat. Daar moet je constant aan blijven werken.
 

Vers van de dag
Matteüs 24:44

'Daarom moeten ook jullie klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht.'
Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2018 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.