Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
afbeelding van Bible In One Year | bijbeljaar.nl
 Psalm     Nieuwe Testament     Oude Testament

MAAR...
8 maart - dag 67

Tijdens een van de hevige aardappelhongersnoden in Ierland schreef een aantal families hun pachtheer een brief. Ze schreven dat ze echt geen geld hadden om de pacht te betalen en smeekten hem om kwijtschelding van hun schulden. Hun pachtheer was dominee Andrew Robert Fausset, die in 1821 was geboren in de buurt van Enniskillen in County Fermanagh in Ierland. Hij was vijftig jaar lang dominee van de kerk van St Cuthbert in York.
 
Hij schreef zijn huurders een brief terug. Hij zei dat hij hun onmogelijk hun schulden kon kwijtschelden. Dat zou een slecht voorbeeld zijn. Ze moesten hem elke cent betalen.
 
'Maar', schreef hij, 'ik sluit iets bij dat jullie kan helpen.' Het was een cheque voor een groot geldbedrag, veel groter dan al hun schulden bij elkaar.
 
Ze moeten zo blij zijn geweest met dat woordje 'maar'. 'Maar' is een krachtig woord in moeilijke situaties.
 

1. In nood, MAAR ik vertrouw op U

 
Niemands leven is alleen maar rozengeur en maneschijn. We krijgen allemaal te maken met moeilijkheden. Als we David als voorbeeld nemen, zien we dat iemand in een leidinggevende positie veel problemen voor zijn kiezen krijgt.
 
David verkeert 'in nood; Mijn ogen staan dof van verdriet, mijn ziel lijdt pijn, mijn lichaam lijdt pijn' (v. 10b, GNB). Hij had geestelijke, mentale en lichamelijke problemen.
 
Hij had last van ellende, verdriet, droefheid, zuchten, pijn, ziekte, vijanden, spottende buren, gebrokenheid, angst, samenzweringen en snode plannen (vv.9-13).
 
Toch kon hij, ondanks al deze narigheid, zeggen: 'Maar ik vertrouw op u, HEER, ik zeg: U bent mijn God, in uw hand liggen mijn lot en mijn leven' (vv.15-16). Hij vertrouwt op Gods 'goedheid en trouw' (v.17, HB). Soms, als alles verkeerd gaat, kun je bijna niet geloven dat God echt van je houdt. Maar dat doet Hij wel. David roept om hulp omdat hij gelooft en erop vertrouwt dat God hem zal verlossen.
 
Pas als het moeilijk is, wordt datgene waarop je vertrouwt echt op de proef gesteld. 'Maar', schreef Henry Ford, 'als alles tegen lijkt te zitten, moet je maar bedenken dat vliegtuigen opstijgen tegen de wind in en niet met de wind mee!' Vertrouw erop 'dat God alles tot een goed einde brengt voor wie hem liefhebben, voor hen die hij besloten heeft te roepen' (Romeinen 8:28, GNB).


Heer, help me om bij alle uitdagingen die voor me liggen op U te vertrouwen. 'U bepaalt hoe lang ik leef; (...) Laat Uw licht over mij, Uw dienaar, schijnen en bevrijd mij door Uw goedheid en trouw. Ik roep tot U, HERE; beschaam mijn vertrouwen niet' (Psalm 31:15b-18a, HB).
 

2. In beproeving... MAAR niet wat ik wil, MAAR wat U wilt


Soms zijn de moeilijkheden in je leven niet het gevolg van iets wat je verkeerd doet, maar juist van iets wat je goed doet. We krijgen in dit leven allemaal te maken met beproevingen en verleidingen. Je bent niet de enige. Jezus deed zelf nooit iets verkeerd, maar toch kreeg Hij te maken met grotere moeilijkheden, beproevingen en verleidingen dan wie dan ook.
 • Ontrouw

  Trouw is een prachtige eigenschap. Trouw van vrienden en collega's werkt bemoedigend en opbouwend en biedt houvast in moeilijke tijden. Ontrouw is verwoestend.

  Jezus had drie jaar doorgebracht met twaalf mensen van wie Hij hield, met wie Hij samen had geleefd en die Hij had opgeleid. Toch moest Hij tegen hun zeggen: 'Eén van jullie zal Mij verraden' (v.18, HB). Het is verschrikkelijk om door een vijand of een kennis te worden verraden. Maar verraden worden door een vriend is bijna ondraaglijk.
   
 • Teleurstelling

  Hij werd niet alleen verraden door een van zijn leerlingen; de anderen lieten Hem in de steek (v.27). Ook dit moet een enorme teleurstelling voor Jezus zijn geweest. Dit waren zijn beste vrienden, maar ze lieten Hem in de steek toen Hij hen het hardste nodig had; zelfs Petrus, de vriend die zo'n goede leider was. Hoewel Petrus vastbesloten was om Jezus niet te verloochenen, deed hij dit uiteindelijk toch.
   
 • Nood

  Naarmate het verschrikkelijke moment dichterbij komt, is Jezus 'onrustig en angstig' (v.33b). Zijn ziel was 'dodelijk bedroefd' (v.34a).
   
 • Dood

  We hebben eerder (zie Bible in One Year, dag 60) al gekeken naar de achtergrond van de beker van de toorn van God over de zonde in het Oude Testament. Als Hij de beker laat rondgaan, zegt Jezus: 'Dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen vergoten wordt' (v.24). Later bidt Hij in Getsemane: 'Neem deze beker van mij weg' (v.36a).

  Bovendien zijn de woorden 'vergoten voor velen' een echo van Jesaja 53, waar staat: 'omdat hij zijn leven gaf om te sterven' (v.12c, WV). Jezus wist dat Hem onvoorstelbaar lijden te wachten stond, dat Hij de zonden van de wereld op zijn schouders zou moeten nemen en dat zijn bloed voor ons zou worden vergoten.

  Als we dit echt willen begrijpen, moeten we weer terug naar het Oude Testament. In het gedeelte van het Oude Testament voor vandaag lezen we twee keer dat het 'bloed de levenskracht is van een levend wezen' (Leviticus 17:11,14). 'Bloed kan, als levenskracht, verzoening bewerken' (v.11). Met andere woorden, het is 'een leven voor een leven' (Exodus 21:23). Jezus heeft zijn leven voor ons gegeven.

  Telkens als je brood eet en wijn drinkt tijdens het avondmaal, word je herinnerd aan zijn grote liefde en zijn offer en dood voor jou. Je ontvangt steeds weer zijn vergeving, genade, barmhartigheid en liefde. Wijd je leven opnieuw aan Hem en zeg 'Niet mijn wil, maar uw wil geschiede'.
Jezus stelde zijn vertrouwen op zijn liefdevolle hemelse Vader, ook toen Hij werd geconfronteerd met ontrouw, teleurstelling, nood en dood. Hij zei: 'Maar laat niet gebeuren wat ik wil, maar wat u wilt' (Marcus 14:36c). Hij weet dat God zijn volmaakte Vader is, die Hij 'Abba, Vader' mag noemen (v.36a). Dit is een heel vertrouwelijke aanspreektitel, bijna als 'Pappa'.
 
Hij weet dat God almachtig is. Hij wil graag dat 'deze beker' van Hem wordt weggenomen (v.36b). Maar Hij vertrouwt erop dat God weet wat het beste is. Hij is bereid zich te onderwerpen aan zijn wil. Dit is het ultieme voorbeeld voor ons als we bang zijn voor wat komen gaat.
 
De tegenstelling tussen Jezus en zijn leerlingen is bijna vermakelijk, als je niet naar de context kijkt. Hun beproeving valt in het niet bij de zijne. Toch kunnen zij niet eens wakker blijven om Hem te steunen in zijn gebed; ze vallen telkens in slaap. Ik moet zeggen dat ik met ze te doen heb. Ik vind het ook vaak moeilijk om wakker te blijven!
 
Jezus zegt: 'Blijf wakker en bid dat jullie in de beproeving niet bezwijken. De geest is wel van goede wil, maar het vlees is zwak' (v.38, WV). Ik moet bekennen dat dit vaak voor mij geldt als het gaat om meer bidden: 'De geest is wel gewillig, maar het lichaam is zwak' (v.38b).


Dank U, Vader, dat ook ik U 'Abba' mag noemen en op U mag vertrouwen. Voor alle plannen die voor mij liggen bid ik: '... niet (...) wat ik wil, maar wat u wilt' (v.36). Help me om uw wil boven de mijne te stellen.
 

3. In verleiding, MAAR U...


De Israëlieten waren in grote verleiding vanwege de seksuele verdorvenheid en het gedrag van de mensen om hen heen. Maar God leerde zijn volk hoe ze moesten leven: 'Maar u moet mijn voorschriften en wetten onderhouden' (Leviticus 18:26a, WV).
 
Dit is waargebeurd: Een vrouw kreeg de vraag: 'Wat is het mooiste van 104 jaar oud zijn?' Zij antwoordde: 'Geen groepsdruk van leeftijdsgenoten!'
 
Vaak is de verleiding groot om toe te geven aan de druk van de mensen om ons heen en net te doen als zij. Seksuele moraal is een gebied waar deze druk heel groot is.
 
Dit is de context waarin God tegen zijn volk zegt: 'Jullie moeten niet leven zoals de Egyptenaren, bij wie jullie gewoond hebben. En ook niet zoals de inwoners van Kanaän, het land waar ik jullie nu naartoe breng. Ga niet dezelfde slechte dingen doen als zij. Houd je aan mijn wetten en regels. Leef zoals ik het wil. Want ik ben de Heer, jullie God' (vv.3-4, BGT).
 
Net als de Israëlieten leven ook wij in een cultuur met een hele andere seksuele moraal dan die van God. God wil dat je seks, zijn prachtige geschenk, beschermt, en je niet laat verleiden om er op dezelfde manier mee om te gaan als de mensen om je heen. Zorg dat je je aan Gods leefregels houdt. Als je dat doet loop je niets mis, maar vind je juist het leven; '[Gods] bepalingen en regels schenken leven aan wie ze volgt' (v.5).
 
God roept zijn volk op om anders te zijn. Paulus schrijft: 'U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld' (Romeinen 12:2). Deze oproep om anders te zijn brengt ons terug bij de allereerste dagen van het volk van God (Leviticus 18).
 
In het Nieuwe Testament noemt Paulus enkele dingen (waaronder seksueel gedrag) die christenen voor hun bekering deden. Ook hij gebruikt het krachtige woord 'maar'. Hij zegt: 'Maar u bent gereinigd, u bent geheiligd, u bent rechtvaardig verklaard in de naam van de Heer Jezus Christus en door de Geest van onze God' (1 Korintiërs 6:11). Daarom moet je het anders doen.


Heer, help me om niet toe te geven aan de druk van de mensen om mij heen om net te doen als zij. Help me om me te houden aan uw regels en voorschriften. Help me om U te eren met mijn hele wezen, mijn lichaam, mijn verstand en mijn hart.
 

Pippa's bijdrage

Marcus 14:34


Jezus, de leider en vriend van de leerlingen, had hun zojuist verteld dat Hij wanhopig was. Ze begrepen het niet. Ik zou willen dat ik het beter zou doen, maar ik ben bang van niet. De geest is vaak gewillig, maar het vlees is heel zwak. En soms wil de geest ook niet. Gelukkig heeft de Heilige Geest de leerlingen veranderd en kan Hij ook mij veranderen.
 

Vers van de dag
Marcus 14:36

'Abba, Vader, (...) laat niet gebeuren wat ik wil, maar wat u wilt.'
Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2018 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.