Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
Psalm     Nieuwe Testament     Oude Testament

God gebruikt zelfs je fouten

11 juni - dag 162

Ravi Zacharias, een in India geboren Canadees-Amerikaanse evangelist, herinnerde zich dat hij een keer in een winkel was die bekend stond om de beste trouwsari's ter wereld: 'Ze waren zo prachtig van detail dat ik dacht dat er een heel scala aan machines aan de productie te pas kwam. Maar niets was minder waar. Elke sari werd met de hand gemaakt door een vader en zijn zoon. De vader zat boven zijn zoon op een verhoging, omringd door spoelen met garen die hij samenvoegde tussen zijn vingers. De zoon had slechts één taak. Als zijn vader knikte, moest hij de schietspoel heen en weer bewegen. Dit proces werd honderden uren lang herhaald totdat er een prachtig patroon ontstond.
 
De taak van de zoon was het makkelijkst. Hij hoefde alleen maar te bewegen als zijn vader knikte. Maar dankzij zijn beweging kon zijn vader prachtige, ingewikkelde patronen maken. Hij had het patroon in zijn hoofd en bracht de juiste draden bij elkaar.'
 
Ravi Zacharias besloot zijn verhaal met de woorden: 'Alleen God kan een patroon weven van de verschillende draden in ons leven, van ons lijden, ons succes, onze vreugde en onze pijn, en zo een prachtig ontwerp maken. Als je er vandaag even bij stilstaat, zul je zien dat de Vader ook van jouw leven een prachtig tapijt wil weven.'
 
Job zei: 'U schonk mij het leven en de liefde, uw zorg [voorzienigheid] heeft mij bewaard' (Job 10:12). God heeft de hand in alles wat er in deze wereld gebeurt. Dit is de vooruitziende blik van God, de manier waarop Hij vooruitdenkt en de toekomst voorbereidt. 'Voorzienigheid' is de manier waarop God de geschiedenis van de mens leidt en stuurt; Hij is aanwezig en actief in de wereld. Hij draagt en regeert de wereld.
 
Het is ook de manier waarop Hij jouw leven persoonlijk leidt en stuurt. Paulus schreef: 'God [brengt] alles tot een goed einde (...) voor wie hem liefhebben, voor hen die hij besloten heeft te roepen' (Romeinen 8:28, GNB). Zelfs je fouten gebruikt Hij om goede dingen te doen. In alle situaties en gebeurtenissen in je leven mag je vertrouwen op Gods voorzienigheid.

1. Voorzienigheid en gebed

Je gebed heeft effect; niet alleen op je eigen leven, maar ook op de loop van de geschiedenis.
 
Hoe voorzienigheid en gebed elkaar beïnvloeden is een mysterie. Jouw gebeden beïnvloeden de loop van de dingen op een heel bijzondere manier. God is almachtig en werkt naar een bepaald doel. En Hij betrekt jou hierbij.
 
Deze psalm is een gebed van David voor zijn zoon en opvolger, voor koning Salomo. Het was bedoeld om hem te herinneren aan zijn hoge roeping. Maar het gaat verder dan wat menselijk gezien mogelijk is. Zo lezen we: 'Moge hij leven zolang de zon bestaat, zolang de maan zal schijnen, van geslacht op geslacht' (v.5). Zijn rijk is eeuwig en allesomvattend (v.8). Uiteindelijk werd dit werkelijkheid in de Messias, de Zoon van God, Jezus Christus.
 
Deze psalm is een zegenbede voor de koning en door hem voor het hele volk; dat het mag worden gezegend met 'vrede' (v.3). Een goede leider komt op voor de armen en bevordert rechtvaardigheid: 'God, help de koning, help hem om goed te zijn voor arme mensen, voor mensen zonder macht. Zorg dat hij hun onderdrukkers doodt' (v.4, BGT). Het is ook een gebed dat alle volken zich door hem gezegend weten door zijn buitenlandse politiek (v.17, NB).
 
David zegt: 'Men [zal] voor hem bidden, dag in, dag uit. De hele dag door zal men hem het goede toewensen' (v.15b, HB). Het is duidelijk dat Gods zegen op de leider zal rusten omdat zijn volk voor hem bidt. Hoe dit werkt, weten we niet. Maar het laat zien dat we dingen kunnen bewerkstelligen door ervoor te bidden. In zijn voorzienigheid gebruikt God je gebeden om mensen en dingen te zegenen.


Heer, dank U dat bidden helpt. Ik bid voor de leiders en bestuurders die U over ons hebt aangesteld. Geef hun genade en wijsheid. Verrijk hun leven, zodat ze een bron van kracht en inspiratie kunnen zijn en uw eer en naam groot maken.
 

2. Voorzienigheid en profetie

In dit gedeelte zien we de bijzondere manier waarop God de komst van Jezus heeft gepland en voorbereid. God voorziet de toekomst en kan hier daarom op mysterieuze wijze op anticiperen, voorbereidingen treffen en sturen. Daarom kun je in alle situaties en gebeurtenissen in je leven vertrouwen op Gods voorzienigheid.
 
De toespraak van Stefanus laat zien hoe God Israël in het verleden heeft geleid en beschermd en zo de komst van Jezus heeft voorbereid. In dit gedeelte vestigt hij de aandacht op Mozes.
 
Mozes had gezegd dat God een profeet zou laten opstaan zoals hij (Deuteronomium 18:15). Petrus heeft dit al in verband gebracht met Jezus (Handelingen 3:22-23). En nu doet Stefanus dat ook. Hij zegt: 'Mozes was het die tegen de Israëlieten zei: “God zal in uw midden een profeet zoals ik laten opstaan” ' (7:37).
 
Mozes was een voorloper van Christus. Hij wees vooruit naar Christus en baande de weg. Er zijn ten minste vijftien overeenkomsten tussen Mozes en Jezus:

 • Net als Jezus was Mozes 'een uitzonderlijk mooi kind' (v.20). De omstandigheden van de geboorte van Mozes en Jezus waren heel toepasselijk buitengewoon.
   
 • Net als Jezus (Matteüs 2:16-17) werd Mozes geboren in een tijd waarin pasgeboren kinderen werden omgebracht (Handelingen 7:19-21).
   
 • Net als Jezus (Lucas 2:40) stond Mozes bekend om zijn wijsheid (Handelingen 7:22, BGT).
   
 • Net als Jezus (Johannes 7:46) was Mozes 'een machtig man in woord en daad' (Handelingen 7:22).
   
 • Net als Jezus werd Mozes voorbereid. We weten weinig over de eerste dertig jaar van hun leven. Beiden werden ze getraind voor de taak die ze voor zich hadden (vv.22-23).
   
 • Net als Jezus (Johannes 2:16) werd Mozes kwaad om onrecht (Handelingen 7:24). Maar, in tegenstelling tot Jezus, pleegde Mozes een misdaad. Maar in zijn voorzienigheid gebruikte God zelfs deze fout.
   
 • Net als Jezus (Johannes 1:11) werd Mozes door God gezonden om zijn volk te redden, maar werd hij in zijn tijd niet als zodanig (h)erkend. 'Hij meende dat zijn volksgenoten zouden begrijpen dat God hen door zijn toedoen wilde bevrijden, maar ze begrepen het niet' (Handelingen 7:25).
   
 • Net als Jezus (2 Korintiërs 5:19) wilde Mozes verzoening brengen: Mozes 'probeerde hen met elkaar te verzoenen' (Handelingen 7:26b).
   
 • Net als Jezus (Johannes 5:22) wordt Mozes leider en rechter genoemd. Men vroeg Mozes: 'Wie heeft jou als leider en rechter over ons aangesteld?' (Handelingen 7:27).
   
 • Net als Jezus (Lucas 3:22) hoorde Mozes de stem van de Heer (Handelingen 7:31).
   
 • Net als Jezus (Johannes 1:14, 2:21) begreep Mozes dat de heilige plaats niet een bepaalde religieuze locatie was, maar daar waar God aanwezig is. In het geval van Mozes was dit de brandende braamstruik, want God zei: 'Trek je sandalen uit, want de grond waarop je staat, is heilig' (Handelingen 7:33).
   
 • Net als Jezus (Johannes 8:36) bevrijdde Mozes het volk van hun onderdrukking (Handelingen 7:34).
   
 • Net als Jezus (4:11) werd Mozes miskend en afgewezen door zijn eigen volk: 'Mozes die door zijn volksgenoten werd afgewezen (...) ze wezen hem af' (7:35,39).
   
 • Net als Jezus (2 Korintiërs 1:10) slaagde Mozes erin zijn volk te bevrijden. 'Mozes heeft het volk uit Egypte gebracht' (Handelingen 7:36, GNB).
   
 • Net als bij Jezus (2:36) riep het volk het oordeel van God over zich af door Mozes af te wijzen, maar kwam uiteindelijk toch de overwinning (7:42). Met Pinksteren verwoordde Petrus het als volgt: 'Laat het hele volk van Israël er daarom zeker van zijn dat Jezus, die u gekruisigd hebt, door God tot Heer en messias is aangesteld' (2:36).
   

Heer, dank U voor de onvoorstelbare manier waarop U uw plannen met de wereld uitvoert door profeten zoals Mozes. Vandaag vertrouw ik op uw voorzienigheid bij alle gebeurtenissen en situaties in mijn leven.
 

3. Voorzienigheid en bescherming

Je kunt God je toekomst, je familie, je kerk en je land toevertrouwen. Hij houdt het hele universum in zijn handen en Hij voert zijn plannen uit.
 
God heeft de hand in alle menselijke gebeurtenissen die hier worden beschreven.
 
'In die dagen nam men een raadgeving van Achitofel evenzeer ter harte als wanneer men God zelf om een uitspraak vroeg' (16:23). Als we waardevolle raad willen geven, moeten we God om raad vragen. We moeten eerst aan God vragen wat zijn plannen zijn en wat Hij wil.
 
Als Absalom de raad van Achitofel had opgevolgd, zou dit rampzalig zijn geweest voor David. Maar Absalom koos ervoor om Achitofels wijze raad in de wind te slaan en te luisteren naar de slechte raad van Chusai.
 
We zien hoe David werd omringd door Gods zorg en bescherming: 'Zo beschikte de HEER dat het goede krijgsplan van Achitofel werd verijdeld' (17:14a). Op deze manier werd de strekking van Davids gebed verhoord.
 
Hier zien we dat God op de achtergrond alles bestiert. David en iedereen die een rol speelde in dit drama hebben veel macht en kunnen tot op grote hoogte doen wat ze willen. Maar ze kunnen niet doen alsof God niet bestaat.
 

Heer, dank U dat U de geschiedenis van de mens stuurt. U heerst over het heelal. Heer, dank U dat U alles, ook onze fouten,  tot een goed einde brengt voor wie U liefhebben en tot uw doel zijn geroepen (Romeinen 8:28).
 

Pippa's bijdrage

2 Samuel 16:15-18:18


Wat zat Absalom dwars? Hij had alles wat zijn hartje begeerde. Hij was knap, rijk en machtig. Hoe kwam hij ertoe om zijn vader te willen vermoorden? Hij was boos over de manier waarop David de situatie met Amnon had afgehandeld. Hij was trots en jaloers. 20.000 man vonden de dood als gevolg van Absaloms daden (18:7). De woede van één mens kan zo veel schade aanrichten. Onze houding en gedrag hebben gevolgen voor de mensen om ons heen. We kunnen haat zaaien of liefde verspreiden.
 

Vers van de dag
Psalm 72:12

'... Hij zal bevrijden wie arm is en om hulp roept...'
Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2018 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.