Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
Psalm     Nieuwe Testament     Oude Testament

Goed bestuur?

21 mei - dag 141

Vorig jaar juni waren er algemene verkiezingen in Groot-Brittannië. Na het referendum over de Brexit is de Britse regering begin vorig jaar begonnen met de voorbereidingen om de Europese Unie te verlaten. Ook in de Verenigde Staten is vorig jaar een nieuwe president gekozen.
 
Winston Churchill heeft ooit gezegd: 'Democratie is de slechtste staatsvorm afgezien van al die andere vormen die men van tijd tot tijd heeft uitgeprobeerd.'
 
Elke regering kent haar hoogte- en dieptepunten. Onze politici zijn mensen zoals jij en ik en hebben menselijke zwakheden.
 
In de Bijbel zien we een dubbele houding ten opzichte van alle menselijk bestuur. Er zijn delen waar menselijk bestuur wordt gezien als door God gegeven (bijvoorbeeld in Romeinen 13) en andere delen waar het wordt afgeschilderd als door de duivel gestuurd (bijvoorbeeld in Openbaring 13). Deze twee beelden samen vormen de realiteit van menselijk bestuur. In regeringen zien we een combinatie van goede en eerlijke factoren en zondige en slechte factoren die we allemaal in ons hebben.
 
Je mag er zeker van zijn dat er op een dag een nieuwe vorm van bestuur komt: het koningschap van Jezus (Johannes 12:12-36). 

1. Gods koningschap
 

Besef je wel hoe goed God is? Hij houdt van jou en wil dat jij vandaag kunt genieten van zijn zegeningen. Deze psalm gaat over de goedheid van God. We zien een prachtig beeld van hoe de wereld eruit kan zien als we ons leven laten regeren door God. Denk vandaag eens na over zijn goedheid.
 
God hoort je gebeden (v.3), Hij vergeeft je zonden, zelfs als je zonden je te zwaar worden (v.4). Gods vergeving is geweldig.
 
Wij 'genieten van het goede dat [hij] geeft' (v.5, BGT) als we bij Hem komen. Hij geeft je hoop (v.6b) en doet je juichen (v.9b).
 
Je ziet zijn grote liefde in de manier waarop Hij omgaat met de schepping (het bevloeien van het land, het koren, de oogst, het vee en dergelijke dat Hij ons geeft, vv.10-14).
 
We leven niet in een samenleving die rechtstreeks door God wordt geregeerd, maar via Christus heb je een directe band met God in je persoonlijk leven. Je kunt je leven laten regeren door God en zo de zegen van Gods nabijheid ervaren. Dit is een van de manieren waarop je 'het koninkrijk van God' op dit moment kunt ervaren in je leven.


Dank U, Heer, voor uw overstelpende goedheid. Dank U dat uw koninkrijk zal komen en dat elke knie zich zal buigen voor Jezus en dat Hij rechtvaardig zal heersen over een 'nieuwe schepping'.
 

2.  Jezus' koningschap

Ben je ergens heel bang voor? Ben je heel verdrietig? In dat geval heb je een leidsman die precies weet wat je voelt. Jezus zei: 'Nu ben ik doodsbang' (v.27a).
 
Jezus laat ons zien hoe we moeten reageren op moeilijkheden in ons eigen leven en op een wereld in nood. Jezus leefde in een tijd van crisis, net als wij nu. Jezus zei: 'Nu is het beslissende moment voor de wereld gekomen' (v.31a, BGT).
 
Voor het Pesach-feest kwam er altijd 'een grote menigte' naar Jeruzalem (v.12). Josefus schatte dat er zo'n 2,7 miljoen mensen samenkwamen. Dit zou wel eens aan de hoge kant kunnen zijn. Maar toch, het was een enorm festival en er moet een sfeer van opwinding en verwachting hebben gehangen.
 
In Jezus' tijd wachtten de mensen op de Messias. Ze waren op zoek naar een menselijke koning van het geslacht van David die hen zou bevrijden van hun onderdrukkers. Als Jezus Jeruzalem binnenrijdt, wordt Hij gezien als die koning: 'Gezegend (...) de koning van Israël' (v.13b). De menigte beschouwde Jezus waarschijnlijk als militaire koning en hoopte dat Hij hen zou bevrijden van de Romeinse overheersing.
 
Net als nu stonden de mensen verschillend tegenover het landsbestuur. De Farizeeën (v.19) waren van mening dat de Romeinse bezetting, die weliswaar gepaard ging met onderdrukking, moest worden verdragen tot God deze omver zou werpen. De Sadduceeën wilden samenwerken met het bestuur. De Zeloten waren het populairst onder het volk. Zij wilden een gewelddadige opstand onder leiding van een messiaanse koning. 
 
Jezus is inderdaad de Koning. Maar Hij reed Jeruzalem niet zegevierend en met pracht en praal binnen in een strijdwagen of op een strijdros. Hij is een ander soort leider: 'Je koning is in aantocht, en hij zit op een ezelsveulen' (v.15b). Hij is bescheiden, vriendelijk en zit op een jonge ezel. Hij is de messiaanse Koning, maar geen militaire koning. Deze intocht was bedoeld om de verkeerde verwachtingen van de menigte bij te stellen en de stad Jeruzalem de weg naar vrede te laten zien.
 
Hij kwam als de zegevierende Koning, niet door met geweld tegen de onderdrukkers in opstand te komen, maar door zichzelf geweld aan te laten doen. Hij zegt: 'De tijd is gekomen dat de Mensenzoon tot majesteit wordt verheven' (v.23), maar Hij doelt hiermee op het kruis. ' 'Wanneer ik van de aarde omhooggeheven word, zal ik iedereen naar mij toe halen.' Daarmee bedoelde hij de manier waarop hij zou sterven' (vv.32-33). 
 
We zien hier iets van de innerlijk strijd van Jezus aan de vooravond van zijn verhoor, lijden en dood: 'Nu ben ik doodsbang. Wat moet ik zeggen? Vader, laat dit ogenblik aan mij voorbijgaan? Maar hiervoor ben ik juist gekomen. Laat nu zien hoe groot uw naam is, Vader’ (vv.27-28a). 
 
Jezus' overwinning was niet het resultaat van militaire kracht, maar van zijn dood, waarmee Hij Zichzelf opofferde en de demonische machten versloeg (v.31). Jezus' dood tekent het oordeel over de wereld, de omverwerping van het kwaad, de verheerlijking van Jezus en hiermee trekt Hij alle mensen naar Zich toe.
 
Dit was met recht een ander soort zegevierende koning. Jezus vervulde niet alleen de profetieën over de messiaanse Koning, maar ook de profetieën over de lijdende dienaar. Hij verenigde de twee verschillende profetieën.
 
Eens zal Jezus terugkomen als zegevierende Koning om voor altijd en eeuwig te regeren. Tot die tijd is het jouw roeping om licht te brengen in de duisternis. Als je leeft onder Jezus' leiderschap, draag je het licht in je en kun je het in je leven laten schijnen: 'Zolang u het licht bij u hebt, dan bent u kinderen van het licht' (v.36).


Heer, dank U voor het voorbeeld van Jezus' leiderschap, dat werd gekenmerkt door bescheidenheid en zelfopoffering. Help me om U te dienen, zodat mijn leven licht brengt in onze donkere wereld.
 

3. Menselijk bestuur

Het was Gods bedoeling dat zijn volk anders was dan andere volken. Hij had een samenleving in gedachten waarvan Hijzelf koning was. Maar Israël wilde net als alle andere volken zijn. Het koningschap van God werkt alleen als de mensen helemaal aan God zijn toegewijd. Als ze dat niet zijn, ontstaat er chaos, zoals we hebben gelezen in het boek Rechters. Een menselijke koning is beter dan helemaal geen koning. We zouden een lijstje kunnen maken met wat de voorkeur heeft:

  1. God als Koning: dit was Gods oorspronkelijke plan, zijn volmaakte wil;
  2. Een menselijke koning: dit was een situatie die God toestond, zijn toegeeflijke wil;
  3. Geen koning: de situatie in het boek Rechters, chaos.

Het volk van God wees zijn heerschappij af. De Heer zegt: 'Ze verwerpen (...) mij als hun koning' (8:7c). Het volk vraagt om een koning. Ze zeggen: 'Benoem liever een koning om ons te besturen, zoals alle andere volken er een hebben' (v.5b).
 
Samuel waarschuwt dat menselijke koningen zwak zijn en tekortschieten. Macht corrumpeert. Samuel waarschuwt dat de koning die over hen zal regeren een deel van hun familie, land, bezit en werknemers voor zich zal opeisen en die zal gebruiken voor zijn eigen gewin en dat van zijn vrienden (vv.11-16).
 
Met andere woorden, hij waarschuwt het volk voor de fouten en zwakheden van elk menselijk bestuur. Hij waarschuwt hen ook voor belastingen en bureaucratie (v.15).
 
Maar het volk slaat deze waarschuwing in de wind: 'We willen een koning en anders niet!' (v.19). De Heer staat 'plan B' toe: Hij geeft hun een koning (v.22). Saul wordt uitgekozen als gezalfde vorst over Israël die zijn volk zal bevrijden (9:16). Zodra Samuel Saul ziet, weet hij dat dit de man is die het volk van God zal regeren (v.17). Saul is van eenvoudige komaf (v.21), maar wordt toch de gezalfde koning (10:1). 
 
God in zijn genade zegent het nieuwe plan. Er overkomen Saul drie opmerkelijke dingen (die nu elke christen overkomen, jou dus ook). Ten eerste komt de Geest van de Heer met grote kracht over hem als hij wordt gezalfd (v.6b, HB). Ten tweede wordt hij 'ingrijpend veranderd'. Hij wordt een ander mens (v.6c, zie 2 Korintiërs 5:17). Ten derde zegt Samuel tegen hem: 'Doe wat gedaan moet worden, want God staat u bij' (v.7, GNB).
 
Dit gold voor Saul en dit geldt ook voor jou. Hoe slecht je je ook voelt over een situatie, hoe ver God ook weg lijkt, hoe moeilijk je het ook vindt om te bidden, welke twijfels je ook hebt, de Geest van de Heer is altijd bij je. Je gaat steeds meer op God lijken en God staat je bij.


Heer, schenk onze leiders wijsheid zodat ze hun eigen persoonlijke belangen terzijde schuiven en samen het recht handhaven, de vrede en eenheid in ons land bewaren ter meerdere eer en glorie van uw naam.
 

Pippa's bijdrage

1 Samuel 8:3


Samuels zonen traden niet in zijn voetspoor. Samuel had zo veel mensen naar God geleid. Daarom is het zo triest dat dat niet gold voor zijn zonen. We moeten vooral bidden voor de kinderen van christelijke leiders.
 

Vers van de dag
1 Samuel 10:7

'Doe wat gedaan moet worden, want God staat u bij.'
afbeelding van Bible In One Year | bijbeljaar.nl
Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2018 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.