Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
Psalm     Nieuwe Testament     Oude Testament

Geen zegen zonder strijd

4 april - dag 94

'Geen zegen zonder strijd' is een van de vele originele uitspraken van bisschop Sandy Millar waarmee hij ons wilde bemoedigen. Toen hij voorganger was van onze kerk leerde hij ons om ons niet uit het veld te laten slaan door tegenslagen, omdat 'geen zegen zonder strijd' is.
 
God zegent je op geweldige en wonderbaarlijke manieren. In de gedeelten voor vandaag lezen we over de belofte, de omvang en het voorrecht van Gods zegen.
 
Dat gold voor het volk van God in het Oude Testament en voor de leerlingen van Jezus, en het geldt ook voor jou: 'Geen zegen zonder strijd'.

1. Zegen met strijd in de vorm van problemen, ziekte en laster

 • Zegeningen voor mensen die omzien naar de armen

  Gelukkig zijn wie zich inzetten voor de zwakken (v.1, GNB), bijvoorbeeld de armen, hongerigen, zieken, verslaafden en gevangenen. Dit zou iedereen die de Heer volgt moeten doen. Als je omziet naar de zwakken, belooft God dat Hij je zal redden in tijden van nood, dat Hij je zal beschermen, je in leven zal houden en je gelukkig zal maken (v.3, GNB). Hij belooft dat Hij je zal steunen en je zal genezen (v.4). Maar deze zegeningen van God zijn niet zonder strijd.
   
 • Strijd in de vorm van problemen, ziekte en laster

  Er kunnen 'kwade dagen' zijn, tijden van nood (v.2b). Je kunt 'vijanden' tegenkomen (v.3b). Je kunt 'ziek' worden (v.4). Je vijand kan 'mooie woorden [hebben], maar zijn hart is vol kwade gedachten; staat hij buiten, hij spreekt ze uit' (v.7).
 
Als je je ervan bewust bent dat je vijanden hebt, ben je op je hoede. Zo zijn er mensen die 'slecht nieuws vergaren' en 'roddelen' (v.7, WV). Ze zijn eropuit om roddels over je te verzamelen zodat ze deze links en rechts kunnen rondvertellen. Maar God belooft je zijn zegen en Hij zal je niet uitleveren aan je vijand (v.3b).
 
Wat ik bemoedigend vind in deze psalm is dat deze beschermende zegen niet afhangt van wat je doet en of je het altijd goed doet. David weet heel goed dat hij gezondigd heeft en toch vraagt hij God om genade en genezing (v.5).


Heer, dank U voor alle zegen die U over mij hebt uitgegoten. Dank U voor uw belofte van redding uit problemen, genezing van ziekte en verlossing van laster.
 

2.  Zegen met strijd tegen Satan en demonische krachten

 • Zegeningen voor volgelingen van Jezus

  Als volgeling van Jezus ben je meer gezegend dan alle mensen die vóór Jezus leefden. Jezus zegt: 'Gelukkig de ogen die zien wat jullie zien! Want ik zeg jullie dat vele profeten en koningen hebben willen zien wat jullie zien, maar ze kregen het niet te zien, en hebben willen horen wat jullie horen, maar ze kregen het niet te horen' (10:23-24).
   
  De zegeningen zijn zo groot, dat ze ruim opwegen tegen de prijs die je ervoor moet betalen. Soms moet je het doen zonder comfort (9:58), zonder compromis (v.60) en zelfs zonder gezelschap (vv.61-62).
   
  Net als de 'tweeënzeventig' draag jij de grote zegen dat je door Jezus bent uitgezonden voor een grote oogst (10:2). Je hebt het voorrecht zieken te genezen en mensen te vertellen dat 'het Koninkrijk van God heel dichtbij is gekomen' (v.9, HB).
   
  Niet alleen de twaalf werden uitgezonden om zieken te genezen en het koninkrijk te verkondigen. Dat gold ook voor de tweeënzeventig. Ze kwamen 'vol vreugde' terug (v.17). Jezus is 'vervuld van een grote vreugde door de heilige Geest' (v.21, GNB) als Hij ziet welke grote zegen zijn leerlingen ten deel valt.
 • Strijd tegen Satan en demonische krachten

  Jezus zendt ons als 'lammeren onder de wolven' (v.3). Maar onze aartsvijand in het Nieuwe Testament is geestelijk ('onze strijd gaat niet tegen mensen van vlees en bloed', Efeziërs 6:12). Toen de tweeënzeventig vol vreugde terugkeerden, zeiden ze: 'Heer, zelfs de demonen onderwerpen zich aan ons bij het horen van uw naam.' [Jezus] zei tegen hen: 'Ik heb Satan als een lichtflits uit de hemel zien vallen! Bedenk wel: ik heb jullie de macht gegeven om slangen en schorpioenen te vertrappen en om de kracht van de vijand te breken' (Lucas 10:17-19). De vijand is Satan en zijn demonen.

  Het is opmerkelijk dat Jezus, bijna tussen neus en lippen door, zegt dat Hij erbij was op dat moment dat Satan viel, nog voordat de wereld werd geschapen.
Ook nu is de belofte dat je zult overwinnen. De demonen moeten zich onderwerpen aan de naam van Jezus (vv.17,20). Maar Jezus zegt dat er een nog grotere zegen is en dat is dat 'jullie naam in de hemel opgetekend is' (v.20).
 

Heer Jezus, dank U dat mijn naam is opgetekend in de hemel. Help me om me niet uit het veld te laten slaan als ik word aangevallen. U hebt me de macht gegeven om de kracht van de vijand te breken (v.19).
 

3. Zegen met strijd tegen problemen, zorgen en onenigheid

 • Zegeningen in de woestijn

  Heb je het moeilijk? Lijkt het wel alsof je leeft in een woestijn?
   
  Soms lijkt er wel heel veel tijd voorbij te gaan tussen een belofte van God en het moment waarop de belofte wordt vervuld. Wat moet je doen terwijl je wacht tot God doet wat Hij heeft beloofd?
   
  In die tijd wordt je geloof op de proef gesteld. Leer te vertrouwen op God, zoek zijn nabijheid en loof Hem als het leven moeilijk is.
   
  Deuteronomium is een van de langste preken ooit. Het is zonder twijfel de langste preek in de Bijbel en de laatste van Mozes.
   
  In het boek Deuteronomium lezen we welke instructies Mozes achterlaat bij zijn dood. Mozes herhaalt de wet die God het volk had gegeven en maakt deze bekend aan een nieuwe generatie. 'Het land' is een belangrijk thema dat mogelijk een parallel heeft in het Nieuwe Testament in de vorm van de zegen van het 'koninkrijk van God'. Deze zegen krijg je als je leeft in Christus en je laat leiden door God.
   
  De Bijbel is het verhaal van het volk van God, Gods zegen en Gods heerschappij. Je ervaart Gods zegen als je je houdt aan Gods regels. Aan het begin van Deuteronomium worden we herinnerd aan de zegen die God aan zijn volk geeft, in het verleden, het heden en de toekomst.
   
  Over het verleden zegt Mozes: 'De HEER, uw God, [heeft] u gedragen zoals een vader zijn kind draagt (...) de HEER, jullie God, heeft jullie gezegend in alles wat je ondernomen hebt. Hij heeft op heel die tocht door de grote woestijn over je gewaakt. De HEER, jullie God, stond jullie ter zijde, veertig jaar lang, en het heeft je aan niets ontbroken' (1:31; 2:7).
   
  Wat betreft het heden herinnert Mozes het volk aan de manieren waarop God zijn beloften aan Abraham is nagekomen: 'De HEER, uw God, heeft u zo in aantal doen toenemen dat u nu zo talrijk bent als de sterren aan de hemel' (1:10). In het eerste hoofdstuk lezen we vier keer dat God zijn volk het land Kanaän geeft (vv.8,20,21,25). Het is een geschenk uit genade van God aan zijn volk; niet omdat de mensen het hadden verdiend. Nee, het is pure genade dat jij en ik een relatie met God kunnen hebben door Jezus.
   
  Wat betreft de toekomst vertelt Mozes over alle zegeningen die God zijn volk nog zal geven. Hij bad: '... moge hij, de God van uw voorouders, u nog duizendmaal zo talrijk maken en u zegenen zoals hij heeft beloofd' (v.11). Jij zult Gods zegen in toenemende mate blijven ervaren als je je blijft houden aan Gods regels.
   
 • Strijd tegen problemen, spanning en onenigheid

  Naast al deze zegeningen wijst Mozes ook op een reeks problemen, zorgen en geschillen (v.12). God zei: 'Jullie zijn nu lang genoeg bij deze berg gebleven (...) Heel dat gebied schenk ik jullie. Trek het binnen en neem het in bezit' (vv.6-8). Het was een afstand van elf dagreizen, maar ze hadden er veertig jaar over gedaan! Ze hadden een woestijnmentaliteit gekregen en zich laten overmannen door angst en ontmoediging (v.21), ze hadden geklaagd (v.27), de moed verloren (v.28) en zich verzet (vv.26 e.v.).

  Nu was het tijd om in beweging te komen. Toch beloofde Mozes niet dat ze geen problemen meer zouden tegenkomen. Sterker nog, Mozes had het over 'je vijanden' (v.42). Ze moesten nog veel strijd leveren en zouden te maken krijgen met veel weerstand. Maar ze zouden het redden als ze volledig op de Heer zouden vertrouwen (v.36b).

  Er is ook behoefte aan leiderschap en organisatie. Mozes gaf hun de opdracht 'bekwame, verstandige en ervaren mannen' (v.13) uit te kiezen en te delegeren. Om te kunnen delegeren heb je de juiste mensen nodig, zodat je niet alle gelederen van bovenaf in de gaten hoeft te houden. Generaal Patton zei ooit: 'Zeg mensen nooit hoe ze hun werk moeten doen. Zeg hun wat ze moeten doen en je zult versteld staan van hun vindingrijkheid.' Delegeren betekent dat je anderen de leiding moet geven, maar wel bereid moet zijn de eindverantwoordelijkheid te dragen (vv.9-18).
Laat je nooit uit het veld slaan door tegenwerking. Mozes zei: 'Er is geen enkele reden om bang voor hen te zijn. De HEER, uw God, die voor u uit gaat, zal immers voor u strijden' (vv.29-30).


Help me om me niet uit het veld te laten slaan door problemen, zorgen en onenigheid, angst, ontmoediging of tegenslag. Help me om volledig op U te vertrouwen en optimaal van uw zegeningen te genieten.
 

Pippa's bijdrage

Lucas 10:19


'Ik heb jullie de macht gegeven om slangen en schorpioenen te vertrappen en om de kracht van de vijand te breken, zodat niets jullie kan schaden.'
 
Ik vind dit vers altijd zo'n geruststelling, maar ik zou het niet graag uitproberen!
 

Vers van de dag
Deuteronomium 1:30

'De HEER, uw God, die voor u uit gaat, zal immers voor u strijden.'
Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2018 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.