Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
afbeelding van Bible In One Year | bijbeljaar.nl
 Spreuken     Nieuwe Testament     Oude Testament

Waarschuwingen 

4 november - dag 308

Tegenwoordig staat op bijna alles wat je in een winkel kunt kopen een of andere waarschuwing. Soms zijn deze waarschuwingen ronduit belachelijk, bijvoorbeeld:
 
Op een zakje nootjes: 'Waarschuwing: bevat noten'
Op een slaapmiddel: 'Pas op, kan sufheid veroorzaken'
Op een boormachine: 'Waarschuwing: niet geschikt voor tandheelkundige ingrepen'
 
Veel van deze waarschuwingen zijn zo absurd dat het gevaar bestaat dat we ze compleet negeren. Maar niet alle waarschuwingen zijn zo belachelijk.
 
Op een mistige dag in 1991 vond een van de dodelijkste ongelukken in Groot-Brittannië plaats. Er vielen tien doden en 25 mensen raakten gewond tijdens een enorme kettingbotsing. Eén man ontpopte zich als held. Alan Bateman klom uit zijn beschadigde auto en rende over de middenberm om het aankomende verkeer te waarschuwen voor de ravage. Niet iedereen wist zijn waarschuwing naar waarde te schatten. Sommige bestuurders toeterden geërgerd en reden door, recht op de botsing af.
 
Alans waarschuwing aan de andere bestuurders was niet alleen een heldendaad, het was een liefdevolle daad. Jezus Zelf waarschuwde vaak voor komende gevaren (zie bijvoorbeeld Matteüs 7:13,19,26–27). Jezus wist dat het uiteindelijk liefdevoller is om mensen te waarschuwen en ze de waarheid te vertellen.
 
God houdt van jou. Hij wil niet dat jou iets overkomt. De Bijbel staat vol waarschuwingen die allemaal voortkomen uit Gods liefde voor jou.
 

1. Waarschuwingen voor de menselijke aard

Het principe dat je oogst wat je zaait, gaat bijna altijd op. Een groot deel van de wijsheid van dit gedeelte van Spreuken wordt samengevat in dit vers: 'Wie een kuil graaft voor een ander, valt er zelf in, wie een steen op iemand afrolt, komt er zelf onder' (26:27). Met andere woorden, je oogst wat je zaait.
 
De schrijver waarschuwt voor kwaadsprekerij (v.28). Hoe hard we ook proberen om te verbergen dat we andere mensen kwaad willen doen, uiteindelijk komt het toch aan het licht en oogsten we wat we hebben gezaaid.
 
Hij waarschuwt ook voor leugens. We moeten heel goed oppassen dat we alleen de waarheid over andere mensen spreken. Soms is het verleidelijk om verhalen over andere mensen aan te dikken. Maar de schrijver waarschuwt: 'Een leugenaar haat degene tegen wie hij zich keert' (v.28, HB).
 
Vervolgens waarschuwt hij dat we niet op zaken vooruit moeten lopen (27:1). We moeten niet opscheppen over wat we allemaal wel niet gaan doen, als we niet weten wat de toekomst zal brengen. Je mag wel door andere mensen worden geprezen, maar je mag jezelf niet op de borst slaan (v.2).
 
Vervolgens waarschuwt hij dat we andere mensen niet moeten uitdagen: 'Een steen is zwaar en zand gewichtig, maar de woede van een dwaas is zwaarder om te dragen' (v.3, HB).
 
Aan het slot van dit gedeelte waarschuwt hij dat jaloezie, door Shakespeare het groenogige monster genoemd, nog sterker en gevaarlijker is dan woede en razernij (v.4): 'Woede is wreed en kan je overspoelen, maar tegen jaloezie is geen mens bestand' (v.4, GNB).
 

Heer, waak over mijn hart. Vergeef me mijn schulden, gelijk ook ik mijn schuldenaren vergeef. Leid me niet in verzoeking, maar verlos me van de boze.
 

2. Waarschuwingen voor onvolwassenheid

God wil graag dat je opgroeit in Christus tot een gezonde, sterke, spiritueel volwassen volgeling van Jezus.
 
Volwassenheid kun je bereiken door goed te luisteren. De christenen aan wie deze brief is gericht luisteren niet meer: 'u luistert gewoon niet' (5:11, HB). God spreekt voortdurend tegen ons (Matteüs 4:4). We moeten ons aanwennen om naar Hem te luisteren als Hij tegen ons spreekt, voornamelijk door de Bijbel.
 
De schrijver van de brief aan de Hebreeën waarschuwt voor spirituele onvolwassenheid. '... u had toch inmiddels allemaal leraar moeten zijn!' (Hebreeën 5:12a). Dit betekent niet dat leraren een bijzondere groep vormden. Van iedereen die was onderwezen in het geloof werd verwacht dat hij zijn kennis doorgaf (1 Petrus 3:15). Een van de beste manieren om te groeien in geloof is om het door te geven aan anderen. Daarom vragen we mensen die Jezus hebben leren kennen tijdens Alpha ook zo vaak om terug te komen en te helpen bij de volgende cursus.
 
De schrijver van de brief wil dat ze overschakelen van melk op vast voedsel. Onderricht is een onderdeel van christelijke volwassenheid. Hij moedigt de Hebreeën aan om verder te kijken dan alleen de eerste beginselen over Christus: berouw, geloof, doop, handen opleggen, de opstanding en het laatste oordeel (Hebreeën 6:1-2).
 
Dit is een opvallende opsomming van wat de schrijver beschouwt als de eerste beginselen; een uitdaging voor iedereen die onderricht geeft in de kerk. We moeten ervoor zorgen dat we daadwerkelijk alle mensen onderwijzen over deze dingen en dan overschakelen op 'vast voedsel' (5:14). Je voedt jezelf door Bijbelstudie, door inspirerende boeken te lezen en door te luisteren naar goed onderricht.
 
Hij zegt: 'Vast voedsel is voor volwassenen; hun zintuigen zijn door ervaring geoefend en zij zijn in staat onderscheid te maken tussen goed en kwaad' (v.14). Met andere woorden: volwassenheid bereik je door te oefenen, door Gods woorden toe te passen in je leven. John Wimber zei altijd: 'Het eten ligt op straat.' Volwassenheid gaat niet alleen over kennis in je hoofd. Je leert door je geloof in praktijk te brengen. 'Op straat' leer je onderscheid te maken waardoor je 'eten' kunt ontvangen.
 
Hij waarschuwt voor het gevaar dat dreigt als ze hun geloof opgeven (6:4-8). Dit is een moeilijk gedeelte, omdat het op het eerste gezicht lijkt te suggereren dat een christen afvallig kan worden en dat er een groep mensen is voor wie bekering onmogelijk is. In de rest van het Nieuwe Testament wordt duidelijk gemaakt dat deze twee dingen niet waar zijn (zie vooral Romeinen 5-8).
 
Het belangrijkste doel van de briefschrijver is om de mensen de moed te geven om te volharden. De ernst van de waarschuwingen in Hebreeën 6:4-8 laat zien hoe belangrijk dat is. Het onderwerp afvalligheid wordt niet verder uitgewerkt omdat hij er van overtuigd is dat ze niet afvallig zullen worden; 'wij geloven niet dat het voor u geldt' (v.9, HB).
 
Vervolgens feliciteert hij hen met hun goede daden. 'Want God is niet zo onrechtvaardig dat hij vergeet wat u hebt gedaan, hoeveel liefde u aan zijn naam hebt betoond' (v.10). God zal hen belonen.
 
Ze zijn goed begonnen en hij moedigt hen aan om dit vol te houden tot het einde: 'Het is onze vurige wens dat ieder van u tot het einde toe dezelfde ijver aan de dag blijft leggen' (v.11a).
 
Vaak is het zo dat het makkelijker is om goed te beginnen dan om dingen tot een goed einde te brengen. Als het eerste enthousiasme afneemt, komt het aan op hard werken, geduld en moed. Hij spoort hen aan om de moed niet te laten zakken, 'maar het voorbeeld [te volgen] van de mensen die (door hun geloof en geduld) ontvingen wat God hun had beloofd' (v.12, HB).
 

Heer, help me om te groeien naar spirituele volwassenheid. Help me om het goede voorbeeld te volgen van mensen die geloven en geduld hebben (v.12, BGT).
 

3. Waarschuwingen voor het oordeel

Direct vanaf het begin is het duidelijk dat mensen die waarschuwen geen gemakkelijke taak hebben! Dit gedeelte gaat over God die zijn volk waarschuwt voor wat hun te wachten staat. Bovendien is het de bedoeling dat wat Israël te wachten staat ook dient 'als afschrikwekkend voorbeeld (...) voor de volken' (5:15).
 
Ezechiël krijgt de opdracht om de ernst van de zonde aanschouwelijk te maken en de mensen de ernst in te laten zien van de waarschuwing voor het naderende oordeel als zij niet tot inkeer komen.
 
Ezechiël moet een excentrieke indruk hebben gemaakt. Het moet vreemd zijn geweest dat hij in totaal 430 dagen op zijn zij bleef liggen (4:5-6), maar het drukte de mensen wel met de neus op de feiten. (Mensen zijn altijd meer onder de indruk van wat ze zien dan van wat ze horen.) Het volk van God had het oordeel over zich afgeroepen omdat het niet eens de voorschriften van de omringende volken had nageleefd (5:7).
 
God doet niet aan loze dreigementen: '... het was geen grootspraak toen Ik dit onheil over hen uitriep' (6:10, WV). Gods waarschuwingen komen altijd voort uit zijn liefde. Hij wil dat alle mensen tot inkeer komen en de waarheid leren kennen (1 Timoteüs 2:4).
 
Tegenwoordig zijn we zo bang om negatief of veroordelend over te komen dat we het gevaar lopen dat we mensen niet meer durven te waarschuwen voor komend gevaar en zo tekort dreigen te schieten in liefde.
 
Het was de liefde voor God en voor Gods volk die Ezechiël ertoe bracht om deze demonstratie te geven en het volk zo te waarschuwen voor Gods oordeel. Ezechiël kreeg de opdracht om de schuld van het volk Israël te dragen (Ezechiël 4:4-6). De demonstratie was ook een teken van wat komen ging. Wat Ezechiël deed, was slechts een voorafschaduwing van wat Jezus deed. Jezus heeft in zijn lichaam onze zonden het kruishout op gedragen (1 Petrus 2:24a). Hij nam Gods oordeel op Zich en maakte het zo mogelijk dat jij en ik alle geweldige beloften van zegen konden ontvangen die bestemd zijn voor mensen die in Christus zijn.
 
Het leven, de dood en de opstanding van Jezus hebben alles veranderd, maar toch gelden er ook voor ons nog ernstige en reële waarschuwingen. Deze waarschuwingen maken de werkelijkheid van de verlossing en de vele zegeningen die we in Christus mogen ontvangen des te geweldiger. Het evangelie is goed nieuws.


Heer, geef me wijsheid om het goede nieuws van Jezus op de juiste manier en betrouwbaar over te brengen. Geef me de moed om alle woorden van God te verkondigen.
 

Pippa's bijdrage

Ezechiël 4:1-14


Die arme Ezechiël! Het lijkt me vreselijk om 390 dagen op je zij te moeten liggen en voedsel te moeten eten dat is gebakken op menselijke uitwerpselen. Ik geloof niet dat God zoiets van mij vraagt. Gelukkig hoeven we niet allemaal excentriek te zijn.
 

Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2017 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.