Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
 Psalm     Nieuwe Testament     Oude Testament

Ontdek dit geheim

24 september - dag 267

De beste schrijvers bewaren de ontknoping van hun verhaal tot het einde, maar geven gedurende het verhaal wel allerlei hints die op hun plek vallen als je het verhaal terugleest.
 
In het gedeelte van het Nieuwe Testament voor vandaag zegt Paulus dat God het geheim van Christus heeft onthuld. Hij schrijft: 'Mij is in een openbaring het mysterie onthuld (...) dit mysterie van Christus. Het is onder vorige generaties niet aan de mensen onthuld, maar nu door de Geest geopenbaard' (Efeziërs 3:3-5).
 
Als je leest in het Oude Testament is het net alsof je rondloopt in een donkere kamer vol meubels. We krijgen een idee van wat er in de kamer staat door te voelen aan de banken, stoelen en schilderijen. Als we lezen in het Nieuwe Testament is het net alsof het licht wordt aangedaan en we de kamer duidelijk kunnen zien. Jezus werpt een nieuw licht op het Oude Testament. Augustinus heeft gezegd: 'Het nieuwe is verborgen in het oude, in het nieuwe wordt het oude onthuld.'
 
Jezus is het hoogtepunt van Gods grote plan voor de wereld. Paulus schrijft: 'Ik mag de mensen laten zien hoe God, Die alles gemaakt heeft, Zijn verborgen plan uitvoert. Het plan dat Hij vanaf het begin voor Zich heeft gehouden' (v.9, HB). Het Griekse woord dat Paulus gebruikt, photisal, betekent 'het licht aandoen zodat mensen het kunnen zien'.
 
Het geheim dat God in Jezus onthult is verzoening, niet alleen met God, maar ook met elkaar. Paulus zegt: '... de heidenen delen door Christus Jezus ook in de erfenis, maken deel uit van hetzelfde lichaam en hebben ook deel aan de belofte, op grond van het evangelie' (v.6). Joden en niet-Joden kunnen nu bij God komen onder dezelfde voorwaarden.
 
Als we in Christus zijn, zijn we allemaal verzoend met God en elkaar, ongeacht kleur of sociale en culturele achtergrond. Dit moet ook gelden voor de kerk: Rooms-Katholieken, orthodoxen, protestanten, pinkstergemeente en alle andere geledingen. In het Oude Testament krijgen we slechts hints, het grootste gedeelte blijft verborgen. Maar nu is het mysterie onthuld in Christus.
 

1. Gods wijsheid wordt onthuld

Kennis is goed: 'Machtig zijn de werken van de HEER, wie ze liefheeft, onderzoekt ze' (v.2). Wijsheid is beter. Wijsheid is kennis op de juiste manier gebruiken.
 
De psalmdichter schrijft: 'Het begin van wijsheid is ontzag voor de HEER' (v.10a). Echte wijsheid begint met ontzag, respect, eerbied en aanbidding voor God: 'Zijn naam is heilig en alle ontzag waard' (v.9b, HB).
 
Net als andere schrijvers in het Oude Testament heeft hij een glimp van deze wijsheid opgevangen. Hij zag hoe machtig de werken van de Heer zijn (v.2). Hij zag dat de Heer genadig en liefdevol is (v.4b). Hij besefte dat God hield van zijn volk en het wilde verlossen (v.9). Maar zijn houding ten opzichte van 'andere volken' (v.6) wordt nog niet onthuld met de openbaring van Christus en het evangelie ('Nooit eerder in de geschiedenis heeft God dat geheim aan de mensen bekendgemaakt' (Efeziërs 3:5a, GNB).
 
In Christus zijn deze volken opgenomen in Gods liefde en worden ze lid van zijn gemeente. In het gedeelte van het Nieuwe Testament voor vandaag lezen we hoe de veelkleurige wijsheid van God wordt onthuld.


Heer, help ons om de veelzijdige wijsheid van God te onthullen als mensen die verzoend zijn met U en met elkaar.
 

Bekijk meer over de impact van Alpha op alphanederland.org/impact.

2. Gods macht wordt onthuld

Wil je nuttig zijn voor God? Wil je iets betekenen voor je gezin en je vrienden, voor je school, universiteit of op je werk, voor je land en voor de wereld? In dit gedeelte wordt niet alleen het mysterie van Christus onthuld, maar zie je ook hoe jij van invloed kunt zijn.
 
Paulus besluit: 'Gods macht is oneindig groot. Hij kan alles doen wat wij hem vragen, of waar wij aan denken, en zelfs nog veel meer' (v.20, BGT). Hoe is dit mogelijk? Paulus' antwoord is dat het mogelijk is 'door de kracht die in ons werkt' (v.20, WV). Waar komt deze kracht vandaan?

 • De kracht van het evangelie

  Je hebt je kracht niet vanwege je levensomstandigheden of je positie. Paulus zelf zat in de gevangenis (v.1). Je ontleent je kracht niet aan menselijke grootheid. Paulus schrijft: 'Ik ben de onbelangrijkste van alle gelovigen' (v.8a, BGT). Kracht is niet het gevolg van een positie boven andere mensen. Paulus schrijft: '... ik [ben] een dienaar geworden' (v.7). Nee, je ontleent kracht aan de boodschap van het evangelie die Paulus beschrijft in dit gedeelte. Het evangelie is 'Gods reddende kracht voor allen die geloven' (Romeinen 1:16).
   
 • De kracht van eenheid

  We zijn mede-erfgenamen, zonen en dochters van God de Vader. We zijn broers en zussen en samen delen we in de erfenis van de beloften van Christus Jezus. We maken samen deel uit van hetzelfde lichaam van Christus (Efeziërs 3:6). We zijn één in Jezus Christus en delen samen in de beloofde Heilige Geest.

  Deze eenheid is bijzonder krachtig. 'Zo zal nu door de kerk de wijsheid van God in al haar schakeringen bekend worden aan alle vorsten en heersers in de hemelsferen, naar het eeuwenoude plan dat hij heeft verwezenlijkt in Christus Jezus, onze Heer' (vv.10-11).

  In dit vers lezen we dat de wijsheid van God veel schakeringen heeft. Zijn wijsheid is veelkleurig (v.10, NB), multiraciaal en multicultureel. God heeft iedereen samengebracht in zijn gemeente. Daarom is verdeeldheid (van kerken en gezindten) slecht voor de verspreiding van het evangelie en daarom geeft eenheid zoveel kracht.

  De strijd is tegen 'alle vorsten en heersers in de hemelsferen' (v.10). Deze machten zijn aan het werk in de economische, sociale en politieke structuren en instituten van de menselijke samenleving en zelfs in de hele kosmos. Telkens als iemand wordt verzoend met God en zijn of haar broeders en zusters in Christus, schreeuwen de demonen van woede en juichen de engelen. De veelkleurige wijsheid van God wordt onthuld.
   
 • Kracht van de Heilige Geest

  Paulus bad: 'Moge hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart (...) opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid' (vv.16-19).
   
 • Kracht van Gods liefde

  Besef je de volle omvang van Gods liefde voor jou? Paulus bad: 'Ik bid dat Christus meer en meer in u mag wonen, naarmate u Hem meer gaat vertrouwen. Dat u geworteld zult zijn in Gods liefde en daarop uw leven zult bouwen. Dan zult u, samen met alle gelovigen, zien hoe breed, lang, hoog en diep de liefde van Christus is. U zult ervaren en begrijpen dat die liefde van Christus ons menselijk verstand te boven gaat. Uw hele wezen zal dan vol van God zijn' (vv.17-19, HB).
   

Heer, vandaag vraag ik of U mij helemaal wilt vullen met Gods volheid.
 

3. Gods liefde wordt onthuld

In het Oude Testament (en vooral in Jesaja) zie je iets van de oneindige omvang van Gods liefde en hoe zijn liefde zich uitstrekt over alle volken op aarde. In het gedeelte voor vandaag krijgen we een glimp te zien van deze liefde.
 
De Heer zegt: 'Vrede, vrede voor iedereen, ver weg of dichtbij [Jood en niet-Jood] – zegt de HEER' (57:19, zie ook Efeziërs 2:17). Paulus lijkt dit gedeelte van Jesaja op te vatten als vooruitwijzing naar de opname van de niet-Joden in Gods liefde (Efeziërs 2:17).
 
Jesaja laat vervolgens zien hoe het volk van God deze wonderbaarlijke liefde zou moeten weerspiegelen in de manier waarop ze omgaan met de armen en achtergestelden om hen heen. Godsdienstige activiteit alleen zet geen zoden aan de dijk. God is op zoek naar liefde die ervoor zorgt 'dat u uw band met de zonde verbreekt. Dat u zich bevrijdt van het kwaad. Dat u ophoudt uw arbeiders uit te buiten, hen eerlijk behandelt en hun geeft waar zij recht op hebben' (Jesaja 58:6, HB).
 
Hij is op zoek naar liefde die ervoor zorgt dat 'u uw voedsel deelt met de hongerigen en dat u hulpelozen, armen en ontheemden in uw huizen ontvangt. Geef kleren aan wie het koud hebben en verberg u niet voor familieleden die uw hulp nodig hebben' (v.7, HB).
 
Dit is een liefde die ervoor zorgt dat je 'je zielsverlangen aanreikt aan de hongerige en de neergebogen ziel verzadigt' (v.10, NB). Echte liefde voor onze naaste moet gepaard gaan met een passie voor sociale gerechtigheid en sociale bewogenheid. Liefde betekent dat je je inzet om armoede en honger te bestrijden en daklozen een thuis te geven. Vandaag de dag drukken deze woorden ons met de neus op de manier waarop we reageren op de vluchtelingenstroom, vooral die naar Europa.
 
Jesaja belooft: 'Zorg dat niemand meer onderdrukt wordt. Beschuldig mensen niet te snel, vertel geen slechte dingen over een ander. Als iemand honger heeft, geef hem dan te eten. Geef hem net zo veel als je zelf eet. En geef aan de armen alles wat ze nodig hebben. Als jullie dat doen, dan zullen jullie gelukkig zijn. Jullie zullen lijken op licht dat in het donker schijnt. Overal waar het donker is, zorgen jullie voor stralend licht' (vv.9b-10, BGT). Het licht zal aangaan. Het geheim wordt onthuld.


Heer, laat ons een kerk zijn waarin de veelkleurige wijsheid van de Heer wordt onthuld door onze eenheid en liefde voor elkaar. Geef ons wijsheid in de manier waarop we reageren op armoede. Stort uw Geest over ons uit. Laat het mysterie van Christus in ons worden onthuld.
 

Pippa's bijdrage

Jesaja 58:12b


'Dan zal men je noemen 'Hersteller van muren', 'Herbouwer van straten'.'
 
Zo zou ik ook wel genoemd willen worden.
 

Vers van de dag
Jesaja 59:21

'... mijn Geest, die op u rust, zal u niet verlaten...'
Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2018 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.