Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
Psalm     Nieuwe Testament     Oude Testament

Omgaan met wanhopige situaties

13 mei - dag 133

'Ik neem niet aan dat er veel Alpha's zijn met geweerschoten en overvliegende raketten op de achtergrond. Maar onze boodschap is simpel en gaat over hoop, licht en een toekomst, want onze boodschap gaat over Jezus.'
 
Dit schreef Andrew White, voorganger van de kerk van Sint Joris in Bagdad, over hun Alpha. Hun situatie was wanhopig. De kerk was al een paar keer gebombardeerd. Veel gemeenteleden waren omgekomen. Een paar bestuurders waren ontvoerd. Voor sommige mensen staat het verkondigen van het geloof in Jezus gelijk aan een doodvonnis. Toch kan Andrew White in deze wanhopige omstandigheden vertellen dat Jezus hoop, licht en een toekomst geeft.
 
David heeft het in de Psalmen over 'zwaar lijden' (Psalm 60:5a). Soms lijkt het wel of alles verkeerd gaat. Misschien voel je je op dit moment wanhopig; over je gezondheid, het verlies van een dierbare, het verbreken van een relatie, problemen op je werk, problemen in je gezin, geldproblemen of een combinatie hiervan. Maar zelfs in een wanhopige situatie kun je de drie grote deugden geloof, hoop en liefde vinden.

1. Hoop in weerwil van een schijnbare nederlaag
 

Soms lijkt het alsof Gods volk wordt verslagen. Hoewel er een grote opleving is in grote delen van de wereld, bijvoorbeeld in Azië, gaan in West-Europa steeds minder mensen naar de kerk. Veel kerken moeten de deuren sluiten. Het christelijk geloof wordt buiten spel gezet.
 
Ook het volk van God heeft wanhopige situaties gekend. Deze psalm is een nationale klaagzang nadat het volk is verslagen door de vijand. Het volk van God voelde zich in de steek gelaten. David zegt: 'U hebt uw volk zwaar laten lijden' (v.5a).
 
Hij gebruikt het beeld van een aardbeving om de wanhoop en onzekerheid van het volk te illustreren: 'U hebt het land geschokt en gespleten, genees zijn scheuren, want het stort ineen' (v.4). Datzelfde beeld wordt ook tegenwoordig gebruikt om grote verschuivingen en onrust op allerlei gebieden te beschrijven. De instabiliteit van de economie, grote bedrijven, huwelijken en de samenleving wordt vaak voorgesteld als instituten die schudden op hun grondvesten en op instorten staan.
 
Maar er is hoop. David schrijft: 'Aan hen die ontzag voor U hebben, hebt U een eigen vaandel gegeven zodat zij zich kunnen verzamelen om te strijden tegen de boogschutters' (v.6, HB). De Heer heeft een plaats aangewezen waar zijn volk kan schuilen onder zijn bescherming en kan vertrouwen op de Heer, ook in wanhopige situaties.


Heer, dank U dat ik ook in wanhopige omstandigheden bij U kan schuilen en dat U mij beschermt.
 

2.  Liefde in plaats van een oordeel

Is seks buiten het huwelijk aanvaardbaar? Of is het een zonde? Als het een zonde is, hoe moeten we ons dan opstellen tegenover mensen die zich schuldig maken aan seksuele uitspattingen?
 
Het debat over seksuele moraal wordt dagelijks gevoerd de media. De leer van Jezus is nog steeds even relevant als 2000 jaar geleden.
 
De woorden van Jezus zijn de mooiste en machtigste woorden die ooit gesproken zijn. Het is het soort woorden dat je van God zou verwachten. De wachters van de tempel zeiden: 'Nog nooit heeft een mens zo gesproken!' (7:46). Het is zo jammer dat sommige religieuze leiders Hem niet erkennen en mensen die wel in Hem geloven aanduiden als 'dat vervloekte volk' (v.49, BGT).
 
Deze vrouw, die is betrapt op overspel, moet de wanhoop nabij zijn geweest. Wanhoop kan het gevolg zijn van een nederlaag. Maar ook van immoreel gedrag. Waarschijnlijk was het bij deze vrouw een combinatie van deze twee oorzaken en ging ze gebukt onder schuldgevoelens, schaamte en doodsangst.
 
De mensen die de vrouw veroordelen proberen Jezus te strikken met een vraag (8:6). Jezus geeft een van de briljantste, gedenkwaardigste antwoorden ooit: 'Wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen' (v.7).
 
Jezus keurt haar overspel niet goed, maar voor Hem was het geen onvergeeflijke zonde. Hij liet zien hoe eenvoudig het is om anderen te veroordelen terwijl je zelf dezelfde zonde hebt begaan in je hart (vv.7-9). Dit principe kan op allerlei aspecten van het leven worden toegepast. Voordat we ons oordeel klaar hebben over anderen is het goed om na te gaan of we zelf 'zonder zonde' zijn als het gaat om de zonde waarvan we iemand anders beschuldigen.
 
Als we een oordeel hebben en andere mensen beschuldigen en veroordelen, projecteren we op hen wat we in onszelf niet onder ogen willen zien.
 
Deze uitspraak van Jezus is spreekwoordelijk geworden: Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen. Als we het hebben over de seksuele moraal blijkt bij nadere inspectie dat wij zelf ook niet zonder zonde zijn.
 
In het verhaal over de overspelige vrouw druipen alle beschuldigers af na de woorden van Jezus en blijft Hij alleen over (vv.7-9). Jezus vraagt haar: 'Heeft niemand u veroordeeld?' (v.10b). Als ze antwoordt: 'Niemand, heer', zegt Jezus: 'Ik veroordeel u ook niet (...) Ga naar huis, en zondig vanaf nu niet meer' (v.11).
 
Schuld is een afschuwelijk gevoel. Het is verschrikkelijk om veroordeeld te worden. Wat moet die vrouw overrompeld zijn geweest toen ze de woorden van Jezus hoorde: 'Ik veroordeel u ook niet' (v.11). Aangezien Hij zonder zonde was, was Jezus de enige die de eerste steen zou kunnen werpen, maar dat deed Hij niet.
 
Er is een bijzonder evenwicht en een bijna unieke combinatie in de woorden van Jezus. Ze zijn vol wijsheid, genade en medelijden. Jezus liet er geen twijfel over bestaan dat overspel een zonde is. En toch veroordeelt Hij de vrouw op geen enkele manier. Dit is de boodschap van het Nieuwe Testament. Zij die in Christus Jezus zijn worden niet veroordeeld (Romeinen 8:1). Dankzij Jezus' kruisdood kunnen jij en ik volledige vergeving ontvangen, hoe diep we ook gezonken zijn.
 
Dit is desalniettemin geen reden om maar te blijven zondigen. Jezus keurt haar zonde niet goed. Hij zegt tegen de vrouw: 'Zondig vanaf nu niet meer' (v.11). Jezus veroordeelt ons niet. Maar Hij zegt tegen ons allemaal, net als tegen de vrouw: 'Zondig vanaf nu niet meer.'
 
De woorden van Jezus zijn als altijd ingegeven door liefde en medelijden. Volg zijn voorbeeld.
 
Het is gemakkelijk om te kiezen voor een van twee uitersten: of we veroordelen mensen, of we gedogen de zonde. Liefde veroordeelt niet, maar gedoogt de zonde ook niet, omdat zonde menselijk leed veroorzaakt. Als we liefhebben zoals Jezus, veroordelen we mensen niet, maar gedogen we de zonde ook niet. We dagen de mensen (te beginnen met onszelf) liefdevol uit om de zonde de rug toe te keren.
 
Het Griekse woord voor 'vergeven' betekent ook 'bevrijden'. Jezus is gekomen om jou te bevrijden door de kracht van zijn Heilige Geest. Je bent bevrijd om lief te hebben zoals God jou liefheeft. Vergeving is onmisbaar in elke relatie. Het is de essentie van de liefde.


Heer, dank U dat zij die in Christus Jezus zijn niet worden veroordeeld. Dank U dat U bent gestorven en dat U daardoor mogelijk hebt gemaakt dat ik werd gereinigd, vergeven en bevrijd. Help me om mensen lief te hebben zoals U dat doet.
 

3. Vertrouwen midden in de chaos

Het volk van God had het zwaar. Er is een zinsnede die steeds terugkomt in het boek Rechters: 'In die tijd was er geen koning in Israël; iedereen deed wat in zijn eigen ogen goed was' (17:6). Het was een chaotische tijd.
 
In deze moeilijke tijden wees God rechters aan, zoals Simson. Hij was twintig jaar lang de leider van het volk Israël (16:31). Hij was een geloofsheld (Hebreeën 11:32).
 
Gezalfd door de Heilige Geest gebruikte God hem voor grote dingen. Maar hij had ook een zwakheid die hem aanzette tot zedeloosheid (seks met een hoer, Rechters 16:1-3) en bedrog (vv.4–10). Uiteindelijk dreef hij God tot het uiterste met zijn voortdurende ongehoorzaamheid en verliet de Heer hem (v.20).
 
Simson had buitengewone kracht gekregen van God. Maar deze kracht hield rechtstreeks verband met zijn gehoorzaamheid. God had tegen hem gezegd dat hij zijn haar niet mocht knippen. Zolang hij God gehoorzaam was, zou hij bovenmenselijke kracht hebben.
 
Hoe geweldig een man of vrouw van God ook is, we mogen nooit vergeten dat kracht alleen van God komt. Jezus heeft gezegd: 'Zonder mij kun je niets doen' (Johannes 15:5). Overwinningen die je in het verleden hebt behaald bieden geen garanties voor de toekomst; je kunt alleen vertrouwen op God die je de overwinning heeft gegeven.
 
Als Delila blijft aandringen zwicht Simson en vertelt haar het geheim achter zijn kracht, terwijl hij toch geweten moet hebben dat ze hem zou verraden. Ze knipte zijn haar af en zijn kracht was weg.
 
Het was niet alleen chaos onder het volk, maar ook Simson bereikte een wanhopig dieptepunt in zijn leven. Hij werd gevangengenomen, zijn ogen werden uitgestoken en men wilde hem tentoonstellen als circusattractie (Rechters 16:21-25).
 
In zijn wanhoop blijft Simson op God vertrouwen en bidt hij: 'HEER, mijn God, denk toch aan mij! Geef me alstublieft nog eenmaal genoeg kracht' (v.28). En God verhoorde zijn gebed uit geloof. Zelfs na al zijn fouten luisterde God toch naar Simsons hulpgeroep. Het maakt niet uit in welke situatie we zitten, of wat we gedaan hebben, het is nooit te laat om terug te komen bij God.
 

Heer, dank U dat ik mag schuilen in uw nabijheid en dat U altijd luistert naar mijn wanhopige roep om hulp. Heer, help!
 

Pippa's bijdrage

Rechters 16:1-17:13


Simson was een bijzondere leider. Hij leek een beetje op de Hulk en viel op verkeerde vrouwen.
 
Hij werd verliefd op Delila. Zij was een harteloze vrouw. Ze was bereid om de man die van haar hield te verraden. Waarom vertelde hij haar zijn geheim nadat ze hem al drie keer had bedrogen? Hij moet geweten hebben dat ze niet te vertrouwen was. Hij was lichamelijk heel sterk, maar vrouwen waren zijn zwakke punt. Hij is niet de enige leider die ten val komt vanwege een vrouw.
 

Vers van de dag
Johannes 8:7

'Wie van jullie zonder zonde is, laat die las eerste een steen naar haar werpen...'
Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2018 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.