Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
 Psalm     Nieuwe Testament     Oude Testament

Erken wie je bent

2 september - dag 245

Alle gezanten die ik heb ontmoet, hebben grote indruk op me gemaakt. Het is duidelijk dat ze met veel zorg zijn uitgekozen. Ze zijn allemaal opgeleid in de kunst van de diplomatie. Ze zijn zeer bekwaam in het vertegenwoordigen van hun land, zowel met hun woorden als met hun daden.
 
Het is een enorm voorrecht om gezant te mogen zijn. In Van Dale's 'Groot woordenboek van de Nederlandse taal' wordt gezant als volgt gedefinieerd: 'iemand die door een vorst of staat met bepaalde opdracht naar een andere vorst of staat wordt gezonden'. Een gezant vertegenwoordigt zijn of haar staatshoofd en land op de plaats waarnaar hij of zij wordt uitgezonden.
 
Paulus schrijft dat wij 'gezanten van Christus' zijn (2 Korintiërs 5:20). Het Griekse woord dat is vertaald als 'gezant' is presbeuo. Dit heeft dezelfde wortel als 'presbyter', een van de woorden die wordt gebruikt om kerkelijk leiders aan te duiden, denk maar aan de Presbyteriaanse kerk. Het maakt niet uit of je een erkende leidinggevende rol in de kerk vervult of niet, je bent een gezant van Christus. Je hebt het uitzonderlijke voorrecht en de verantwoordelijkheid om Jezus te vertegenwoordigen in deze wereld. Je bent Gods vertegenwoordiger op aarde.
 
Via jou doet God een beroep op anderen om zich te verzoenen met God en zijn vergeving, liefde en genade te ontvangen. Nodig hen uit om vrienden te worden met God en om zelf ook gezant te worden. Als koninklijke gezant moet je diplomatiek en kundig te werk gaan, omdat je Christus vertegenwoordigt op aarde.

1. Gezanten voor de hele wereld

Als gezant hebben we de roeping om alle volken tot zegen te zijn. Jezus geeft ons de opdracht om alle volken tot zijn leerlingen te maken (Matteüs 28:19-20). Het volk van God is gezegend om de hele wereld tot zegen te zijn.
 
'Loof de HEER, roep luid zijn naam, maak zijn daden bekend onder de volken' (Psalm 105:1). Soms hoef je niet eens te reizen om contact te hebben met andere volken. In Londen, mijn woonplaats, vind je mensen van bijna alle volken ter wereld.
 
De psalmdichter schrijft: 'Gedenk de wonderen die hij heeft gedaan' (v.5a) en hij voegt hierna de daad bij het woord. Hij haalt alle dingen op die God voor Israël heeft gedaan.
 
Je hebt vast een aantal herinneringen die je heel dierbaar zijn. Neem de tijd om al Gods zegeningen te gedenken en Hem ervoor te danken. Ga op zoek naar een diplomatieke manier om iedereen te vertellen wat Hij heeft gedaan en te vertellen over zijn wonderen (v.1, BGT).


Heer, dank U voor alle fantastische wonderen die U voor mij hebt gedaan. Help me om alle volken te vertellen wat U hebt gedaan.
 

2. Gezanten met een dringende boodschap

We zijn allemaal 'gezanten van Christus' (5:20). Paulus probeert, als gezant van Christus, 'iedereen te overtuigen' (v.11) van de waarheid van het evangelie.
 
Dit is een grote verantwoordelijkheid en een dringende. En die moet je serieus nemen: 'We zullen allemaal voor de troon van Christus staan (...) Ik doe mijn werk met grote eerbied voor de Heer. Ik probeer alle mensen te overtuigen van de waarheid' (vv.10-11, BGT). 
 
God doet zijn oproep via jou. God zou zijn oproep ook rechtstreeks kunnen doen, of via engelen. Maar Hij heeft ervoor gekozen om jou en mij hiervoor in te schakelen. 'God wil dat wij het goede nieuws doorgeven' (v.19b, BGT). Paulus schrijft: 'Namens Christus vragen wij: laat u met God verzoenen' (v.20b). 'En namens Christus vraag ik jullie dringend: Neem de vrede die God ons aanbiedt, dankbaar aan' (v.20b, BGT).

 • Liefde is ... de beweegreden

  'Wat ons drijft is de liefde van Christus' (v.14). 'We zijn gegrepen door de liefde van Christus' (v.14, GNB). Je wordt geroepen tot een leven vol liefde. Ten eerste liefde voor Jezus, die voor ons is gestorven, opdat wij niet langer voor onszelf leven, maar voor Hem (v.15). Ten tweede liefde voor anderen, omdat wij ervan overtuigd zijn dat Jezus ook voor hen is gestorven: 'Eén mens is gestorven voor alle mensen' (v.14b, BGT).
   
 • Liefde is ... de boodschap

  De boodschap is: “God houdt van jou.” Hij ontvangt je met open armen. Jij kunt een vriend van God zijn, omdat Jezus voor jou is gestorven. Je kunt vrijuit en vol vertrouwen naar Hem toegaan, zo vaak je maar wilt.

  De boodschap gaat over verzoening (vv.18-19). Verzoening heeft te maken met vriendschap die wordt hersteld in een liefdevolle relatie; een relatie met God en met anderen. Het is een groot voorrecht en een grote vreugde om te zien dat mensen zich verzoenen met God en met elkaar, vooral in huwelijken, gezinnen en andere verbroken relaties.

  Dit is mogelijk gemaakt door Jezus' dood en opstanding: 'Jezus Christus was zonder zonde. Maar God liet hem de straf voor onze zonden dragen. Dat deed God voor ons' (v.21, BGT).

  Paulus schrijft: '... als dat het God is geweest die in Christus de wereld heeft verzoend met zich' (v.19, NB). Sommige mensen drijven de spot met de leer van het Nieuwe Testament en zeggen dat God wreed en onrechtvaardig is omdat Hij Jezus, die volkomen onschuldig was, strafte in plaats van ons. Maar dat is niet wat er in Nieuwe Testament staat. Paulus schrijft dat 'God (...) in Christus' was. Hij was Zelf onze plaatsvervanger in de gedaante van zijn Zoon. Hij heeft het mogelijk gemaakt dat onze relatie met Hem kon worden hersteld.

  'Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen' (v.17). In 'Het Boek' staat: 'Als u christen wordt, wordt u van binnen helemaal nieuw. U bent als het ware opnieuw door God geschapen. Er is een heel nieuw leven begonnen' (v.17).
   
 • Liefde is ... het middel

  Zet mensen nooit onder druk. Probeer hen liever te overtuigen (v.11) omdat je van hen houdt. Smeek ze namens Christus (v.20, HB). Jij bent Christus' vertegenwoordiger. Jezus handelde altijd uit liefde. Als zijn gezant moet jij zijn liefde uitdragen.

  In een Engelse Bijbelvertaling staat dat Paulus schrijft dat hij heel veel om de mensen geeft. Er wordt wel gezegd dat het mensen niet interesseert hoeveel je weet, totdat ze beseffen hoeveel je om hen geeft.
   

Heer, help me om een goede gezant van Christus te zijn. Help me om een leven vol liefde te leiden. Laat de liefde van Jezus mijn drijfveer zijn bij alles wat ik doe.
 

3. Gezanten van heilige liefde

Eugene Peterson schrijft dat de kenmerkende naam voor God in Jesaja 'De Heilige' is. 'Heiligheid is de aantrekkelijkste eigenschap, de intensiefste ervaring die we ooit zullen hebben in het leven, authentiek, leven uit de eerste hand, niet van een afstandje toekijken maar genieten van het leven (...) Heiligheid is als een oven die de mannen en vrouwen die er binnengaan volkomen verandert.'
 
Jesaja's boodschap gaat over Gods heilige liefde voor zijn volk. God houdt meer van zijn volk dan een ouder van zijn of haar kind.
 
En toch zegt Jesaja: '... de HEER heeft gesproken: Ik heb mijn kinderen opgevoed en grootgebracht, maar ze zijn tegen mij in opstand gekomen' (1:2). Vervolgens noemt hij de verschillende manieren waarop de kinderen in opstand zijn gekomen: hun ontrouw, het onrecht dat ze toelaten en hun gebrek aan zorg voor weduwen en wezen (vv.21-23).
 
God verlangt heiligheid:
 
'Volk van Israël, was het bloed van je handen,
   stop met al die misdaden. Ik kan er niet meer tegen.
Maak een eind aan het kwaad.
Leer hoe je goed moet doen,
   en zorg dat er eerlijk rechtgesproken wordt.
Geef slechte leiders geen kans.
Help weduwen, en bescherm kinderen zonder vader'
(vv.16-17, BGT).
 
Maar ze maken er een potje van en komen in opstand. Bovendien zijn ze bijgelovig, laten ze zich in met waarzeggerij en is hun land vol materialisme en afgoderij (2:6-8).
 
Hun religiositeit werkt niet. De Heer zegt: 'Wat moet ik met al jullie offers? Ik heb genoeg van al die schapen. Ik heb genoeg van die vette koeien. Al die dieren, ik wil ze niet meer' (1:11, BGT). 'Stop toch met die offers. Ik wil ze niet. Ik heb genoeg van jullie wierook en van al jullie feesten (...) Ik vind jullie feesten vreselijk. Ik kan er niet meer tegen, ik wil ze niet meer' (vv.13-14, BGT).
 
En toch laat God hen niet in de steek. Hij zegt: 'Laten we zien wie er in zijn recht staat. Al zijn je zonden rood als scharlaken, ze worden wit als sneeuw, al zijn ze rood als purper, ze worden wit als wol' (v.18).
 
Hij belooft: 'Dan zul je deze naam dragen: 'Stad van gerechtigheid', 'Stad van trouw'. Sion zal verlost worden door recht en wie zich bekeert door gerechtigheid' (vv.26b-27a). Net als Micha belooft Jesaja dat er vrede en recht zal komen (2:2-4).
 
Maar hoe? Hoe kunnen wij, zondige en opstandige mensen, gerechtvaardigd worden? Hoe kunnen wij met onze scharlakenrode zonden weer wit worden als sneeuw (1:18)? Hoe zullen deze opmerkelijke beloften van het Oude Testament vervuld worden?
 
We vinden het antwoord alleen in Jezus. De profeten van het Oude Testament zijn een voorafschaduwing van wat zou komen. In het gedeelte van het Nieuwe Testament voor vandaag lezen we hoe 'God hem die de zonde niet kende voor ons [heeft] één gemaakt met de zonde, zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden' (2 Korintiërs 5:21).
 
Jezus, die zonder zonde was, heeft voor onze zonden geleden aan het kruis, zodat we ondanks onze scharlakenrode zonden wit als sneeuw konden worden gemaakt en rechtvaardig konden worden voor God. Je wordt een vriend van God en een gezant van Christus.


Heer, dank U voor uw onvoorstelbare genade, die is voorspeld door de profeet Jesaja en die in Jezus in vervulling is gegaan door zijn kruisdood en opstanding. Dank U voor het enorme voorrecht dat ik uw gezant mag zijn en deze boodschap mag vertellen aan een wereld die smacht naar hoop en vergeving.
 

Pippa's bijdrage

Jesaja 2:3


'Laten we optrekken naar de berg van de HEER, naar de tempel van Jakobs God. Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen, en wij zullen zijn paden bewandelen.'
 
Begin september is het altijd heel druk omdat er een heleboel beslissingen moeten worden genomen. Ik ben me er heel erg van bewust dat ik nog veel te leren heb over 'zijn paden'. Ik wil de opwindende paden die God dit jaar voor mij heeft bedacht graag leren kennen.
 

Vers van de dag
2 Korintiërs 5:17

'Als u christen wordt, wordt u van binnen helemaal nieuw. U bent als het ware opnieuw door God geschapen. Er is een heel nieuw leven begonnen.'
Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2018 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.