Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
Psalm     Nieuwe Testament     Oude Testament

Er is maar één ding noodzakelijk

5 april - dag 95

Ik heb Jezus persoonlijk leren kennen in februari 1974. Niet lang daarna hoorde ik een lezing die me na al die jaren nog altijd helder voor de geest staat. De spreker was een man van tachtig jaar. De titel van de lezing was 'Vijf keer 'Eén ding''. Hij noemde vijf belangrijke vindplaatsen van de woorden 'één ding' in de Bijbel. (Psalm 27:4; Marcus 10:21; Lucas 10:42; Johannes 9:25; Filippenzen 3:13). Het gaat alle vijf de keren over onze prioriteiten. Een van die vijf keren komt voor in het gedeelte van het Nieuwe Testament voor vandaag (Lucas 10:42).
 
Ik voel altijd met Marta mee. Jezus zei tegen haar: '... je bent zo bezorgd en je maakt je veel te druk' (v.41). Er zijn zoveel dingen in het leven, maar Jezus zegt: 'Er is maar één ding noodzakelijk' (v.42). Maria stelde de juiste prioriteiten.

1. De prioriteit van zijn nabijheid


Je kunt Gods nabijheid en zijn liefde ervaren tijdens alle uitdagingen van het leven.
 
David had zo zijn zorgen. Hij had vijanden en zegt net als Jezus: 'Zelfs mijn beste vriend, op wie ik vertrouwde, die at van mijn brood, heeft zich tegen mij gekeerd' (v.10; zie ook Johannes 13:18).
 
Wij mogen er samen met David zeker van zijn dat het goede het kwade uiteindelijk zal overwinnen (Psalm 41:12b). Weet dat God van je houdt (v.12a). Davids liefste wens is dat God hem voorgoed in zijn nabijheid laat wonen (v.13). Dit moet ook jouw hoogste prioriteit hebben. Dit is waarvoor je bent gemaakt. De nabijheid van God bevredigt al je diepste behoeften.


Vader, help me vandaag om te genieten van uw liefde en nabijheid in alle uitdagingen en moeilijkheden van het leven.
 

2.  De prioriteiten van Jezus


Wat zijn jouw prioriteiten? Probeer jij tijd met Jezus ergens in je volle agenda te proppen? Of plan je je relatie met Hem in als topprioriteit?
 
Een geleerde theoloog en advocaat stelt Jezus, een leek, de grote vraag over de weg naar het eeuwige leven.
 
Jezus geeft een modelreactie, een reactie die we proberen te volgen in gesprekken met de kleine groepen tijdens Alpha. Eigenlijk vraagt Jezus: 'Wat denk je zelf?' (10:26,36).
 
De advocaat geeft het goede antwoord: 'Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand' (v.27). Dit moet ook jouw hoogste prioriteit hebben. De een na hoogste prioriteit is om je naaste lief te hebben als jezelf.
 
Dan stelt de advocaat nog een vraag die laat zien dat hij op zoek is naar een maas in de wet (v.29). De advocaat wil het begrip 'naaste' beperken tot familie, vrienden, zijn eigen volk en godsdienst.
 
Jezus' antwoord hierop is een verhaal over onrecht. Een man was onderweg van Jeruzalem naar Jericho. Deze weg stond bekend als gevaarlijk met een afdaling van 1000 meter over een afstand van 25 kilometer. De man had kostbare dingen bij zich. Hij werd het slachtoffer van onrecht: hij werd beroofd, uitgekleed, in elkaar geslagen en voor dood achtergelaten.
 
Er kwamen een paar geestelijken voorbij. De eerste, een priester, was waarschijnlijk net voorgegaan in een dienst in de tempel in Jeruzalem. Na hem kwam een Leviet, een assistent die verantwoordelijk was voor de liturgie en muziek. Beiden zagen het slachtoffer (vv.31-32) maar geen van beiden stopte. Er zijn minimaal drie redenen waarom zij en wij niet ingrijpen:
 • We hebben het te druk

  Ze hadden waarschijnlijk haast. Ze wilden niet betrokken raken bij een akkefietje dat veel tijd zou kosten.
   
 • We willen onze handen niet vuil maken

  Als ze een dood lichaam aanraakten, zouden ze zelf zeven dagen lang onrein zijn (Numeri 19:11). Gedurende die tijd mochten ze de tempel niet in (Leviticus 21:1) en zouden ze dus hun plichten in de tempel niet kunnen vervullen.
   
 • We willen geen risico lopen

  Het was duidelijk dat er rovers in de buurt waren. Misschien was het wel een afleidingsmanoeuvre voor een hinderlaag.
De mensen die naar Jezus luisterden, moeten geschokt zijn geweest toen ze hoorden wie de held van het verhaal was. Jezus kiest degene voor wie ze het minste sympathie kunnen opbrengen. De Joden verafschuwden de Samaritanen en wilden niets met hen te maken hebben, niet op sociaal, politiek of religieus gebied. Dit verhaal gaat over iemand van een ander ras en met een ander geloof die medelijden heeft en zich ontfermt over het slachtoffer (Lucas 10:33). De Samaritaan schiet te hulp. Het kostte hem tijd, energie en geld (vv.34-35).
 
Het verhaal van Jezus laat zien dat de advocaat de verkeerde vraag stelde (v.29). De juiste vraag is niet: 'Wie is mijn naaste?', maar 'Voor wie kan ik een naaste zijn?' Jezus leert ons dat de plicht van de liefde absoluut en onbeperkt is. Jezus is gekomen om alle hindernissen uit de weg te ruimen. De hele mensheid is onze naaste.
 
Koningin Elizabeth II heeft eens in haar kersttoespraak gezegd: 'Voor mij als christen is het duidelijk wat Jezus bedoelt als Hij antwoord geeft op de vraag 'Wie is mijn naaste?'. Iedereen is onze naaste, ongeacht ras, geloof of kleur.'
 
Ergens met een grote boog omheen lopen (v.31b) is een heel beeldende uitdrukking. Er zijn zoveel beschadigde, gekwetste mensen om ons heen. Als je zo iemand ziet, loop dan niet net als de priester en de Leviet in de gelijkenis met een grote boog om hem of haar heen. De Samaritaan kreeg medelijden, verzorgde het slachtoffer en gaf geld (vv.33-35). Aan het einde van het verhaal zegt Jezus: 'Doet u dan voortaan net zo' (v.37b).
 
Zie om naar mensen in nood, grijp in en help hen. Je lijkt nooit meer op God dan als je mensen in nood helpt. Probeer dit hoog op je lijst te zetten. Het volgende verhaal laat zien dat je dit kunt doen dankzij een nog hogere prioriteit.
 
Maria stelde de juiste prioriteiten. Zij 'ging aan de voeten van de Heer zitten en luisterde naar zijn woorden' (v.39). Ze besefte dat er niets belangrijker was dan bij Jezus te gaan zitten en naar Hem te luisteren, ondanks alle beslommeringen en zorgen die ze had. Dit moet ook jouw hoogste prioriteit hebben.
 
Marta had het te druk om de tijd te nemen voor haar vriendschap met Jezus toen Hij bij haar thuis kwam. De grootste fout die je in je geestelijk leven kunt maken is geen tijd vrij te maken voor Jezus. Er is geen mens die op zijn sterfbed zegt: 'Ik wou dat ik meer tijd had doorgebracht op kantoor.' Maar veel mensen hebben er spijt van dat ze niet meer tijd hebben besteed aan hun belangrijkste relaties.
 
Het is waarschijnlijk geen toeval dat het volgende verhaal dat Lucas vertelt, gaat over Jezus die zijn leerlingen leert bidden. Jezus Zelf geeft het goede voorbeeld met het belang dat Hij hecht aan tijd met God in gebed. Dit zien zijn leerlingen en zij willen dat ook (11:1). Dit is de aanleiding voor Jezus om hun het 'Onze Vader' te leren.
 
Het gebed begint met een uitzonderlijke intimiteit met God, als je Hem 'Vader' mag noemen. Maar een relatie met God heeft implicaties voor ons hele leven. Vraag of God je wil geven wat je iedere dag nodig hebt (v.3). Bid dat zijn koninkrijk mag komen (v.2) en denk na over zonden van anderen die je moet vergeven en over je eigen zonden die jou vergeven kunnen worden (v.4).
 
Je kunt op een heleboel verschillende manieren een relatie met Jezus opbouwen. Hoe je dit ook doet, die relatie moet je hoogste prioriteit hebben.


Heer, help me vandaag om blij te zijn met uw nabijheid. Geef me de liefde en de moed om mensen in nood te helpen.
 

3. De prioriteit van relaties


Mozes legde vast hoe God het volk het land en ook de geboden heeft gegeven. Toch is het grootste voorrecht van het volk van God niet het land of de wet, maar het feit dat God hen liefheeft: 'Geen volk, hoe groot ook, heeft een god die zo dichtbij is als de Heer, onze God. Hij is er steeds wanneer wij zijn hulp inroepen' (4:7, GNB).
 
Bovendien lijkt er een opzettelijke koppeling te zijn tussen de wetten en regels die Gods volk moet naleven en de invloed die het daarmee heeft op andere volken (v.6). Het was Gods bedoeling dat zijn volk een lichtend voorbeeld zou zijn in de manier waarop de mensen God vereren en in de sociale rechtvaardigheid in hun samenleving. Met andere woorden: als je het voorbeeld van de Barmhartige Samaritaan volgt, heeft dit evangelische gevolgen.
 
De wet laat Gods liefde zien en zijn wens om dicht bij zijn volk te zijn. Daarom worden de mensen aangespoord: 'Wees gewaarschuwd en neem u zorgvuldig in acht, zodat u nooit vergeet wat u met eigen ogen hebt gezien, maar de herinnering daaraan levendig houdt en alles aan uw kinderen en kleinkinderen doorvertelt' (v.9). De wet werd gegeven in het kader van het verbond (v.13). Het uitgangspunt is Gods verbondenheid met ons en zijn liefde voor ons.
 
Zo is Gods betrokkenheid het uitgangspunt van het nieuwe verbond in de dood en opstanding van Jezus en in Gods liefde die in ons hart wordt uitgegoten door de Heilige Geest. Jij hebt altijd toegang tot Gods nabijheid (Efeziërs 2:18).


Vader, help me om dicht bij U te blijven, om in uw nabijheid te leven, om te zitten aan de voeten van Jezus om uw woorden te horen en in praktijk te brengen.
 

Pippa's bijdrage

Lucas 10:38-42


Ik begrijp Maria en Marta allebei wel. Ik weet wat het is om als een razende rond te rennen om alles in orde te maken terwijl anderen 'geestelijk bezig zijn' en niets doen terwijl er nog zo veel te doen is. Maar soms ben ik degene die stilzit terwijl andere mensen rondrennen. Ik werd getroffen door een lezing van Brian Houston met de titel 'Belasting en ontspanning'. We hebben allebei nodig in het leven.
 

Vers van de dag
Deuteronomium 4:7
'... de Heer, onze God (...) is er steeds wanneer wij zijn hulp inroepen.'
Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2018 Alpha Nederland, All rights reserved.



Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.