Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
afbeelding van Bible In One Year | bijbeljaar.nl
Psalm     Nieuwe Testament     Oude Testament

Rijk aan genade

28 februari - dag 59
 
Er was eens een man die zijn portret liet schilderen door een bekende kunstenaar. Toen het portret klaar was, werd het onthuld. De man was helemaal niet blij met het resultaat. Toen men hem vroeg of hij het mooi vond, zei hij: 'Ik vind dat het schilderij mij geen recht doet.' Waarop de kunstenaar antwoordde: 'Meneer, u hebt geen recht nodig, maar genade!'
 
Uiteindelijk hebben we allemaal meer behoefte aan genade dan aan recht. Het thema van de 'genade van God' loopt als een rode draad door de Bijbel. God is 'rijk aan barmhartigheid' (Efeziërs 2:4, WV). Het Griekse woord eleos betekent 'genade, barmhartigheid, ontferming, medelijden'. De genade van God is er ook voor jou. In de gedeelten voor vandaag zien we een paar voorbeelden van mensen die de genade van God ontvangen.
 

1. Mensen die het moeilijk hebben  

 
Hoe moeilijk je het ook hebt, houd je vast aan Gods beloften. Verwacht Gods goedheid, niet alleen in de hemel als je bent gestorven, maar ook in de alledaagse dingen hier op aarde, 'in het land van de levenden' (v.13).
 
David schreeuwt het uit tot God: 'Wees mij genadig' (v.7b, HSV). Het is verschrikkelijk om vals te worden beschuldigd. David heeft te maken met 'vijanden', 'belagers' en 'valse getuigen' (v.11,12).  Tijdens deze pijnlijke ervaring schreeuwt hij tot God om genade. Ondanks alle beschuldigingen kan hij toch zeggen: 'In dit leven nog zal ik ervaren hoe goed de Heer is. Wat zou ik moeten beginnen als ik daaraan twijfelde? (v.13, GNB).
 
David heeft dit vertrouwen omdat hij erkent dat God zijn Helper is (v.9b) en een volmaakte ouder; 'Al verlaten mij vader en moeder, de HEER neemt mij liefdevol aan' (v.10).
 
Veel mensen hebben het moeilijk omdat hun ouders niet (genoeg) van hen houden of hebben gehouden. Hoe je relatie met je ouders ook is, je kunt je altijd een voorstelling maken van een relatie met een volmaakte ouder.
 
God is een volmaakte ouder. Zijn trouw is onvoorwaardelijk. Zijn goedheid is volmaakt. Zijn liefde is teder. Hij is er altijd. Hij neemt je zoals je bent. Hij zegt altijd opbouwende dingen voor je eigen bestwil. Zijn gezag is rechtvaardig en eerlijk.
 
Als David schrijft dat de Heer hem liefdevol zal ontvangen, heeft hij deze eigenschappen van een volmaakte ouder in gedachten.
 
God zal je nooit in de steek laten of teleurstellen, zeker niet als je het moeilijk hebt. Sommige ouders geven hun kinderen alleen liefde en bescherming als ze vinden dat ze dit verdienen. Zo is God niet. De geweldige waarheid is dat onze Vader barmhartig is en ons liefde en bescherming geeft, ook als we dit niet verdienen.
 

'Hoor mij, HEER, als ik tot u roep, wees genadig en antwoord mij. Mijn hart zegt u na: 'Zoek mijn nabijheid!' Uw nabijheid, HEER, wil ik zoeken (...) Wijs mij uw weg, HEER' (vv.7-8,11).
 

2.  De kinderen


In een samenleving waarin weinig rekening werd gehouden met kinderen, had Jezus medelijden met hen (vv.13-16). Hij zei: 'Het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij' (v.14b). 'Hij nam de kinderen in zijn armen en zegende hen door hun de handen op te leggen' (v.16). We moeten er als kerk goed op letten dat we kinderen dezelfde liefde, bescherming en prioriteit geven als Jezus hun gaf. Dat wil zeggen dat we tijd, energie en geld in ze moeten steken.
 
Jezus laat ons in feite zien dat we, wie en hoe oud we ook zijn, van kinderen kunnen leren hoe we het koninkrijk van God kunnen binnengaan: 'Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan' (v.15).
 
Jezus bedoelt hiermee niet dat we ons als kinderen moeten gedragen. Het is niet de bedoeling dat we toegeven aan elke kinderlijke neiging en geen verantwoordelijkheid nemen voor onze daden. Maar we moeten, net als kinderen, openstaan en ontvankelijk zijn, onze gevoelens niet wegduwen, maar erkennen hoe breekbaar en kwetsbaar we zijn en hoe hard we elkaar nodig hebben. Wees net als kinderen bereid om te vergeven en het vertrouwen te herstellen.
 
Kinderen zijn meestal uitgelaten, dankbaar en blij als ze een cadeautje krijgen. Zo zouden wij ook moeten reageren als het gaat om het koninkrijk van God. We moeten ons realiseren dat we afhankelijk zijn van wat Jezus ons geeft, en dit aanvaarden als geschenk dat we niet verdienen, maar dat Jezus in zijn genade aan ons geeft.


Heer, help me om van kinderen te leren, om op de goede manier op hen te lijken en om hun dezelfde prioriteit te geven die U hun geeft.
 

3. De armen


Jezus zegt tegen de rijke jongeman dat hij zijn bezittingen aan de armen moet geven (v.21b). Dit is niet alleen voor zijn eigen bestwil, maar ook omdat de armen heel belangrijk zijn voor Jezus.
 

Heer, help me om dezelfde liefde en hetzelfde medeleven te hebben voor de armen als U.
 

4. De rijken


Het medeleven van Jezus geldt niet alleen voor de armen, maar ook voor de rijken. 'Jezus keek hem [de rijke jongeman] aan en ging van hem houden' (v.21a, WV). Het is ongelofelijk moeilijk voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan (vv.23–25).
Bij rijke mensen en in rijke landen zien we soms meer weerstand tegen het evangelie. Rijkdom kan arrogant maken en je het idee geven dat je het allemaal zelf wel kunt redden. Toch zegt Jezus dat ook de rijken gered kunnen worden: 'Bij God is alles mogelijk' (v.27).
 

Heer, dank U dat U zo barmhartig bent, niet alleen voor de armen, maar ook voor de rijken.
 

5. Mensen die worden vervolgd


Jezus zegt dat iedereen die Hem volgt vervolgd zal worden (v.30). De vervolging is niet voor iedereen even erg. Misschien zullen mensen je uitlachen, voor gek zetten of tegenwerken. Maar miljoenen christenen over de hele wereld worden echt vervolgd en mishandeld.
 
Dat is de prijs die je moet betalen om Jezus te volgen: vervolging. Iedereen moet een prijs betalen om Jezus te volgen. Het kan zijn dat je vrienden je laten zitten of dat Jezus je oproept om een bepaalde relatie te beëindigen of een situatie achter je te laten. Maar deze prijs is verpakt in zegen. In dit leven zullen we het honderdvoudige ontvangen en daarbij ook nog de bonus van het eeuwige leven (vv.29-30). God is barmhartig voor mensen die worden vervolgd.


Heer, dank U voor de moed, het voorbeeld en de inspiratie van mensen die echt te lijden hebben omdat ze in U geloven. Wilt u mij de moed geven om U te volgen, koste wat kost.
 

6. De schuldigen


We zijn allemaal schuldig (Jakobus 2:10, GNB). Het woord schuld komt vaak voor in dit gedeelte (Leviticus 4:3,13,22,27; 5:5). Tegenover zonde moet genoegdoening staan (5:5-6). Paulus zegt dat het loon van de zonde de dood is (Romeinen 6:23).
 
De uitvoerige offers die in dit gedeelte worden beschreven, waren bedoeld om de mensen voor te bereiden op het ene volmaakte offer van Jezus, die gestorven is voor jou en mij (de schuldigen), opdat wij de genade van God kunnen ontvangen.
 • Jezus heeft verzoening gebracht voor jouw zonden

  Er kan geen vergeving zijn zonder genoegdoening of verzoening voor zonde (Leviticus 4:31,35; 5:10,13). Je kunt verzoening definiëren als 'het weer goedmaken als je iets verkeerds hebt gedaan of iemand hebt gekwetst'. Een zoen was oorspronkelijk een geldsom waarmee schuld werd afgekocht. De betekenis 'kus' is hiervan afgeleid, omdat daarmee de verzoening vaak werd bezegeld. Uiteindelijk heeft Jezus de volmaakte verzoening gebracht voor onze zonden (Hebreeën 2:17).
   
 • Jezus is gestorven als zoenoffer

  In dit gedeelte lezen we de details van het systeem van offers voor zonden (Leviticus 4:3,29,33,34; 5:9,11,12). Jezus is gestorven als zoenoffer voor jouw en mijn zonden (Romeinen 3:25).
   
 • Jezus was het volmaakte offer

  Het offer moest 'zonder enig gebrek' zijn (Leviticus 4:3,28,32). Uiteindelijk kon alleen Jezus het volmaakte offer zijn (Hebreeën 5:9).
   
 • Jezus is het Lam van God

  Een lam werd aangeboden als offer voor zonde (Leviticus 4:32, HSV). De schuldige moest de handen op de kop van het lam leggen. Het lam stierf als reinigingsoffer om de zonde weg te nemen. Jezus is 'het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt' (Johannes 1:29).
   
 • Het bloed van Jezus is vergoten voor jou

  De priester moest wat bloed van het offerdier op het brandofferaltaar strijken en de rest van het bloed uitgieten (Leviticus 4:34). Het bloed stond voor de levenskracht van het dier (17:11). Het uitgieten van het bloed stond symbool voor de dood van het dier. Het dier stierf in plaats van degene die het offer bracht. Het bloed van Jezus is vergoten voor jou en mij (Matteüs 26:28).
   
 • Jezus heeft de genade van God binnen het bereik van iedereen gebracht

  Het woord 'vergeving' komt steeds terug in dit gedeelte (Leviticus 4:20,26,31,35; 5:10,13). 'Als er geen bloed wordt uitgegoten, vindt er geen vergeving plaats' (Hebreeën 9:22). Het bloed van Jezus maakt vergeving van zonden mogelijk (Efeziërs 1:7). Hierdoor ligt de genade van God binnen ieders bereik.
   

Heer, dank U dat ik geen dieren meer hoef te offeren om genade en vergeving te ontvangen. Dank U dat ik volledige vergeving kan ontvangen dankzij Jezus. Dank U voor uw grote liefde voor mij. Dank U dat U rijk bent aan barmhartigheid (Efeziërs 2:4, WV).
 

Pippa's bijdrage

Leviticus 4:1-5:13


Lieve help, al die offers. Wat een ingewikkelde en bloederige manier om vergeving te krijgen. Het is zo mooi dat we stilletjes en nederig naar Jezus kunnen gaan en om vergeving voor onze zonden kunnen vragen. Dat is toch geweldig!
 

Vers van de dag
Psalm 27:7

'Hoor mij, HEER, als ik tot u roep, wees genadig en antwoord mij.' 
Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2018 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.