Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
afbeelding van Bible In One Year | bijbeljaar.nl
Psalm     Nieuwe Testament     Oude Testament

De liefde van je leven

23 mei - dag 143

In februari 1977 bood bisschop Festo Kivengere samen met een groep kerkleiders een protestbrief aan aan dictator Idi Amin. Ze protesteerden tegen de afranselingen, het doden van willekeurige mensen en de onverklaarbare verdwijningen die in die tijd overal in Oeganda plaatsvonden. De volgende dag werd aartsbisschop Janani Luwum, de vriend en leider van Festo Kivengere, vermoord door Idi Amin en werd bisschop Festo zelf gedwongen om onder te duiken en het land te ontvluchten.
 
Niet lang daarna publiceerde Kivengere een boek met de titel 'I Love Idi Amin' (Ik hou van Idi Amin). In het boek legt hij deze merkwaardige titel uit: 'De Heilige Geest heeft me laten zien dat mijn geest zich verhardde (...) en dus moest ik de Heer om vergeving vragen en voor genade om president Amin meer lief te hebben (...) dit was als frisse lucht voor mijn vermoeide ziel. Ik wist dat ik de Heer had gezien, dat ik was bevrijd, en mijn hart stroomde vol liefde.'
 
Liefde is meer dan alleen een gevoel of emotie. Het is een besluit over hoe we met elkaar omgaan. Jezus is het grote voorbeeld van liefde. Hij geeft ons de opdracht om God lief te hebben, elkaar lief te hebben (Johannes 13:34-35), om onze naaste lief te hebben als onszelf en zelfs om onze vijanden lief te hebben. Hij brengt dit Zelf in praktijk door iedereen lief te hebben (ook Judas die Hem verried, zoals we lezen in het gedeelte voor vandaag) en zijn leven te geven uit liefde voor ons allen.
 

1. Heb God lief
 

Als je in de problemen zit, beloof je dan wel eens om iets te doen als God je gebed verhoort (of om iets juist nooit meer te doen)? Ook de psalmdichter doet zo'n belofte en hij houdt zich aan zijn woord als zijn gebed wordt verhoord. Hij schrijft: 'Ik zal (...) doen wat ik u beloofd heb, wat mijn lippen hebben toegezegd, mijn mond in nood heeft gesproken' (vv.13-14).
 
God houdt van jou. Hij wil jou zijn liefde niet onthouden. De psalmdichter looft God: 'Zijn liefde heeft Hij mij niet ontzegd' (v.20c, WV). Jouw liefde voor God en andere mensen is een reactie op zijn liefde voor jou: 'Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad' (1 Johannes 4:19).
 
God hoort en verhoort je gebeden omdat Hij van je houdt. Als je optimaal wilt genieten van Gods liefde, als je wilt ervaren dat je gebeden worden verhoord en Hem jouw liefde wilt tonen, moet je één ding uit de weg gaan. De psalmdichter schrijft: 'Als ik diep in mijn hart zonden zou koesteren, dan had de Heer mij nooit verhoord' (Psalm 66:18, WV).
 
Als je in het verleden hebt gezondigd, kun je dat opbiechten en berouw tonen en de zonde wordt je vergeven. Maar wat onze band met God in de weg staat, is een opzettelijke zonde die we van plan zijn te begaan. Dan kunnen we niet met een gerust geweten bij God komen. Dit verhindert dat we zijn liefde kunnen ervaren.
 
Juist omdat God in zijn liefde de psalmdichter heeft gehoord en heeft geluisterd naar zijn gebed (v.19), wil de psalmdichter dat andere mensen naar hem luisteren: 'Kom en hoor wat ik wil vertellen, ieder die ontzag heeft voor God, hoor wat hij voor mij heeft gedaan' (v.16). Het is zo bemoedigend om te luisteren naar de getuigenissen van andere mensen die vertellen wat God in hun leven heeft gedaan. Het inspireert ons allemaal en voedt ons geloof.


Heer, dank U voor uw vergeving, genade en liefde. Dank U voor al die keren dat U mijn stem hebt gehoord en naar mijn gebed hebt geluisterd (v.19). 'Geprezen zij God, hij heeft mijn gebed niet afgewezen, mij zijn trouw niet geweigerd' (v.20).
 

2. Heb elkaar lief

Er is niets dat de boodschap van Jezus meer in de weg staat dan een gebrek aan liefde tussen christenen onderling. Als we onze samenleving willen veranderen, als we willen dat mensen Jezus weer gaan volgen, moeten we beginnen met elkaar lief te hebben. Dit betekent dat we christenen van andere gezindten, kerkgenootschappen, tradities en met andere visies dan wij moeten liefhebben.
 
Het betekent dat we elkaar moeten liefhebben in onze eigen gemeente. Verdeeldheid is destructief. Liefde verenigt. Liefde maakt Jezus als persoon aantrekkelijk voor anderen. Ons belangrijkste streven moet zijn om God en elkaar lief te hebben in naam van Jezus. Dat is het soort liefde dat de wereld kan veranderen.
 
Hier zien we drie mannen (Judas, Petrus en de schrijver van het evangelie van Johannes) die elk een heel andere relatie met Jezus hebben. Ze staan voor ons allemaal op verschillende punten in ons leven.
 
De schrijver van het evangelie van Johannes had de liefde van Jezus op een heel intieme manier ervaren. Van alle leerlingen was hij Jezus' beste vriend. Hij was degene die naast Hem aan tafel aanlag (v.23). In dit evangelie beschrijft Johannes zichzelf vier keer als 'de leerling van wie Jezus veel hield', namelijk hier in vers 23, aan het kruis (19:26), bij het lege graf (20:2) en bij de opgestane Jezus (21:20). Hij laat zien dat we geroepen worden tot een hechte band met Jezus.
 
Het gaat in zijn evangelie en brieven zo vaak over liefde, omdat hij Jezus' liefde zelf op zo'n intieme manier heeft gevoeld. Hij schrijft dat Jezus tegen zijn leerlingen zei: 'Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn' (13:34-35).
 
Er zijn verschillende redenen waarom mensen niet liefhebben. Judas verraadt Jezus terwijl hij toch zo'n goede vriend van Hem was: 'Die at van mijn brood, heeft zich tegen mij gekeerd' (v.18b). De duivel nam bezit van hem (v.27). Hier zien we het tegenovergestelde van liefde. Judas haatte de liefde. Hij kwam in opstand tegen Jezus. En toch bleef Jezus van Judas houden.
 
Petrus hield van Jezus. Petrus had een complexe persoonlijkheid en een heel menselijke kijk op Jezus en zijn missie. Petrus zei dat hij zijn leven voor Jezus zou geven (v.37), maar Jezus zegt tegen hem: 'Je zult mij driemaal verloochenen' (v.38b). En dat is precies wat Petrus deed (18:15-18,25-27). En toch bleef Jezus van Petrus houden.
 
Jezus geeft ons deze ontstellende uitdaging: 'Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben' (13:34). Jezus gaf zijn leven voor ons uit liefde. Hij zegt dat wij zijn voorbeeld moeten volgen en elkaar moeten liefhebben met een zelfopofferende liefde. Hieraan kun je een echte christen herkennen. 'Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn' (v.35).
 
Liefde is de effectiefste vorm van evangeliseren. Als mensen echte liefde zien, zien ze God. De beste manier om mensen over Jezus te vertellen is door van hen en andere volgelingen van Jezus te houden.
 
Het gaat meestal zo dat mensen groepen vormen met mensen tot wie ze zich aangetrokken voelen en die hetzelfde over dingen denken als zij. Het is de bedoeling dat volgelingen van Jezus het anders aanpakken. In de gemeente van Jezus Christus vinden we mensen met allerlei verschillende achtergronden, interesses, denkbeelden, meningen, visies en manieren van leven en van allerlei leeftijden, etniciteiten en rassen die allemaal van elkaar houden.


Heer, help ons elkaar lief te hebben zoals U ons lief hebt gehad. Laat ons een nieuwe liefde zien tussen christenen van alle kerken, gezindten en tradities in de kerk, in onze eigen plaatselijke gemeente, op landelijk en op wereldniveau. Laat uw liefde de wereld veranderen.
 

3. Heb lief als God

Soms voelen we ons bedolven onder onze problemen, ziekte, verleiding, aanvallen op ons geloof en meer van dat alles. Maar God kan ons redden als Hij voor ons opkomt. Hoe groot de overmacht van de vijand ook lijkt, als de Heer op onze hand is, worden we gered.
 
We moeten op God vertrouwen, niet alleen als alles goed gaat, maar ook als het moeilijk is. God is op zoek naar gelovige mannen en vrouwen.
 
Samuel zei: 'De HEER zal een man naar zijn hart zoeken en hém aanstellen tot vorst over zijn volk' (13:14b).
 
Gods hart is vol liefde, barmhartigheid, genade, rechtvaardigheid en creativiteit. Hij is op zoek naar mensen die op Hem lijken, net als Jezus. Wij kunnen alleen op Jezus lijken als de Heilige Geest in ons hart werkt.
 
Saul deed het niet goed. God had Saul opdracht gegeven om te wachten tot Samuel er was. Maar toen Samuel maar niet kwam, werd het volk onrustig. Saul hechtte meer waarde aan wat het volk dacht, dan aan wat God dacht. Hij werd ongeduldig en raakte in paniek (vv.6-12), heel herkenbaar. We moeten leren om meer geduld te hebben en te wachten tot God in actie komt en niet in paniek te raken als er kleine dingen misgaan, zoals Samuel die te laat kwam. We moeten niet in paniek overhaaste beslissingen nemen.
 
Jonatan had wel vertrouwen in de liefde van God. Hij zei: 'Misschien is de HEER op onze hand. Hij kan immers evengoed met weinigen voor een overwinning zorgen als met velen' (14:6b).


Heer, geef me een hart als het uwe, een hart vol liefde. Help me om te vertrouwen op uw liefde, trouw en goedheid. Dank U dat U uw liefde in mijn hart uitgiet door de Heilige Geest, die U mij gegeven hebt (Romeinen 5:5). Heer, ik vraag U, stort ook vandaag uw liefde uit in mijn hart.
 

Pippa's bijdrage

Johannes 13:35


'Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.'
 
Ik weet nog dat ik voor het eerst een groep jonge christenen zag samenwerken. Hun onvoorwaardelijke liefde voor mij en voor elkaar raakte me zo diep dat ik koste wat het kost bij deze groep wilde horen. Ik hoop dat mensen die naar onze zondagse diensten en naar Alpha komen en betrokken raken bij andere groepen in de kerk dat ook voelen.
 

Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2019 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.