Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
 Spreuken     Nieuwe Testament     Oude Testament

De beste manier om leiding te geven

17 september - dag 260

'Wie is de dienaar van de Heer?' Deze vraag stelde de Ethiopische minister van financiën aan Filippus: 'Kunt u me zeggen over wie de profeet het heeft? Over zichzelf of over een ander?' (Handelingen 8:34).
 
De titel 'dienaar van de Heer' is een heel eerbiedwaardige titel die is voorbehouden aan leiders als Abraham, Mozes en David. De vier 'liederen van de dienaar' (Jesaja 42:1-4; 49:1-7; 50:4-9; 52:13-53:12) schetsen een steeds duidelijker beeld van deze dienstbaarheid.
 
De rol van deze 'dienaar' kunnen we illustreren aan de hand van het kruis van de heilige Andreas. (Andreas, de broer van Petrus, is volgens de overlevering gestorven aan een diagonaal kruis dat de Romeinen soms gebruikten om een doodvonnis te voltrekken. Daarom wordt dit type kruis het andreaskruis genoemd en is het de basis van de vlag van Schotland dat Andreas als beschermheilige heeft.)


Oorspronkelijk was het Gods bedoeling dat alle mensen zijn dienaren zouden zijn. Na de zondeval koos God het hele volk Israël om Hem te dienen. Maar zelfs zijn uitverkoren volk bleef Hem niet trouw. De groep werd nog kleiner en wat overbleef waren de mensen die ontzag hadden voor de Heer. Uiteindelijk was er slechts één die volkomen trouw was (het snijpunt van het kruis). Dit was Jezus.
 
Jezus laat zien hoe Israël (en eigenlijk alle mensen) hadden moeten zijn. Hij was een Israëliet die naar Israël werd gezonden, die Zich helemaal met dit volk identificeerde, maar er toch niet in opging. Geen enkele aardse koning of profeet voldoet aan de beschrijving in de gedeelten over de dienaar in Jesaja. De enige op wie deze beschrijving volkomen van toepassing is, is Jezus.
 
Jezus slaagt waar het volk Israël tekortschoot. Maar het is Gods plan dat de kerk, dankzij de overwinning van Christus en de kracht van de Heilige Geest, kan en zal slagen. Daarom lopen de twee lijnen van het andreaskruis ook weer uit elkaar om te laten zien dat de leden van de gemeente van Jezus Christus dienaren van God worden. Zij hebben de opdracht om alle mensen weer terug te brengen bij hun oorspronkelijke bestemming.

1. Zet al je leiderschapskwaliteiten in om anderen te dienen

De schrijver van het boek Spreuken waarschuwt ons dat we geen valse goden moeten dienen, zoals eten (23:1-3) of rijkdom: 'Tob jezelf niet af om rijk te worden, zet dat plan opzij. Zodra je op rijkdom afvliegt, is die al verdwenen. Hij krijgt vleugels, plotseling, en vliegt als een arend weg' (vv.4-5). De arend op elke dollar in de Verenigde Staten herinnert ons aan deze waarheid.
 
Hij spoort ons aan om te doen waar we goed in zijn: 'Zie je iemand die bekwaam is? Hij komt in dienst van de koning, onaanzienlijken zal hij niet dienen' (22:29). In de loop van de jaren heb ik mensen gevolgd die stilletjes en bescheiden, maar zeer bekwaam hun werk deden. God heeft hun invloedrijke posities gegeven.


Heer, dank U voor het voorbeeld van mensen die doorzetten, die al hun kwaliteiten inzetten om U te dienen zonder zichzelf daarvoor op de borst te slaan. Dank U dat U ons dit soort mensen als rolmodel geeft.
 

2. Dank God voor Jezus' ultieme voorbeeld van dienend leiderschap

Jezus heeft gezegd dat zijn volgelingen op een andere manier leiding moeten geven dan anderen. We moeten niet de baas willen spelen. De macht mag ons niet naar het hoofd stijgen (zie Marcus 10:42-45). Het is de bedoeling dat we het voorbeeld van Jezus en zijn dienend leiderschap volgen. Jezus heeft gezegd dat Hij 'niet [is] gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen' (v.45).
 
In dit gedeelte legt Paulus uit hoe Jezus dit in praktijk bracht. Het kruis is het ultieme beeld van zijn dienstbaarheid.
 
We zijn allemaal tekortgeschoten en hebben ons niet gehouden aan de wet van God. In de wet van Mozes staat: 'Vervloekt is eenieder die niet alles doet wat het boek van de wet bepaalt' (Galaten 3:10b; zie Deuteronomium 27:26). Een mens kan alleen als rechtvaardig worden aangenomen door de wet als hij zich aan de hele wet houdt (Galaten 3:12). Dit is niemand ooit gelukt. Daarom zijn wij allemaal vervloekt.
 
Aan het kruis heeft Jezus deze vloek op Zich genomen. Hij 'heeft ons vrijgekocht van deze vloek door voor ons te worden vervloekt' (v.13a). Paulus wijst erop dat er in Deuteronomium staat: 'Vervloekt is ieder mens die aan een paal hangt' (v.13b; zie Deuteronomium 21:23). Kruisiging was het toppunt van schande en vernedering. 'Hij is aan het kruis gestorven, en zo heeft hij onze straf gedragen. Want in de heilige boeken staat: 'De man die aan het kruis gehangen wordt, draagt Gods straf' ' (v.13, BGT). Hij brengt zichzelf met opzet in gevaar voor jou en voor mij.
 
Jij wordt als rechtvaardig aangenomen door wat Jezus, de dienaar van de Heer, voor jou heeft gedaan aan het kruis. Hij is voor jou vervloekt. 'Zo zouden door hem alle volken delen in de zegen van Abraham en zouden wij, zoals ons is beloofd, door het geloof de Geest ontvangen' (v.14).
 
Oorspronkelijk was Gods belofte gegeven aan Abraham en zijn nakomeling (v.16a). Paulus beweert dat Jezus de belofte van God is; 'Let wel, er staat niet 'nakomelingen', alsof het velen betreft, maar het gaat om één: 'je nakomeling' – en die nakomeling is Christus' (v.16b).
 
'Waarom dan toch de wet?' (v.19a). Het doel van de wet was tweeledig. Ten eerste wijst de wet ons op onze zonde (v.19b). De wet legt het probleem bloot. De wet definieert de zonde. De wet was bedoeld als rem op de zonde.
 
Ten tweede wijst de wet naar Jezus. De wet is bedoeld om ons naar Christus te leiden (vv.21-25). 'De wet was onze leermeester tot Christus kwam' (v.24a, HB). De wet leidt ons naar Christus en 'Christus zou ons leren dat wij alleen maar recht voor God zouden staan door in Hem te geloven' (v.24b, HB).
 
Jezus Christus is de ultieme dienaar van de Heer. Hij heeft ons vrijgekocht van deze vloek door voor ons te worden vervloekt. Door zijn dood zijn velen als rechtvaardig aangenomen. Je bent bevrijd van de wet en kunt nu een dienaar van de Heer worden.
 

Heer, dank U dat U met deze ultieme dienstbaarheid de vloek op U hebt genomen die ik had moeten dragen. Dank U dat ik hierdoor door geloof in U als rechtvaardig word aangenomen. Heer, dank U dat U mij hebt vrijgemaakt om te kunnen dienen.
 

3. Volg het voorbeeld van Jezus: dienend leiderschap

Het motto van Sandhurst, de Britse koninklijke militaire academie, staat op alle petjes en buttons: 'Serve to lead' (dienend leiderschap). Dit is het voorbeeld dat Jezus ons geeft. Oswald Sanders, een schrijver van boeken over het leven als een christen, heeft geschreven: 'Goed leiderschap is geen kwestie van mensen ten dienste van jezelf stellen, maar jezelf belangeloos ten dienste van de mensen stellen.'
 
We hebben gezien dat God in eerste instantie het volk Israël koos als zijn dienaar. Hij beloofde het kracht en hulp (41:8-10).
 
Maar het volk van Israël hield zich niet aan de afspraak. Je kunt een perfect gezichtsvermogen hebben en toch geestelijk blind zijn: 'Niemand is zo doof en blind als jij, mijn dienaar Israël.
   Nee, niemand is zo doof als de dienaar die ik gestuurd heb.
Niemand is zo blind als het volk dat ik gestraft heb.
Niemand is zo blind als jij, mijn dienaar Israël' (42:19, BGT).
 
Jesaja zag een andere dienaar van de Heer:
 
'Dit is mijn dienaar,
   hem zal ik steunen.
Hij is de dienaar die ik uitgekozen heb.
Mijn liefde voor hem is groot,
   aan hem heb ik mijn geest gegeven.
Hij zal alle volken leren om goed en eerlijk te zijn.
Mijn dienaar schreeuwt niet,
   hij gaat niet roepend de straat op.
Zwakke mensen zal hij niet nog zwakker maken.
Mensen zonder kracht zal hij niet kapotmaken.
Hij zal zorgen dat iedereen eerlijk behandeld wordt.
Hij zal niet aarzelen.
Hij gaat door met zijn werk totdat er overal op aarde eerlijke rechters zijn' (vv.1-4a, BGT).
 
Matteüs zegt dat Jezus deze woorden van Jesaja tot vervulling heeft gebracht. Hij citeert Jesaja 42:1-4 (Matteüs 12:17-21).
 
In Jezus is deze profetie volledig tot vervulling gekomen, net als alle andere gedeelten over de dienaar in Jesaja volledig in Hem tot vervulling zijn gekomen (Jesaja 49:1-7; 50:4-9; 52:13- 53:12). Jezus was 'een licht voor alle volken om blinden de ogen te openen, om gevangenen te bevrijden uit de kerker, wie in het duister zitten uit de gevangenis' (42:6-7).
 
Dankzij wat Jezus voor jou heeft gedaan, gelden deze geweldige beloftes nu ook voor jou:
 
'Wees niet bang, want ik ben bij je,
   vrees niet, want ik ben je God.
Ik zal je sterken, ik zal je helpen,
   je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand' (41:10).
 
Hij zal je leiden over onbekende wegen, duisternis veranderen in licht en ruig land vlak maken (42:16).


Heer Jezus, dank U dat U als enige deze profetie volkomen vervult. Dank U dat U uw majesteit niet deelt met een ander (v.8). Dank U voor uw voorbeeld van bescheidenheid en vriendelijkheid. Dank U dat U ook ons roept om dienaren van de Heer te zijn. Help me om uw voorbeeld te volgen.
 

Pippa's bijdrage

Jesaja 41:9-10


'Jij bent mijn dienaar, jou heb ik gekozen, ik heb je niet afgewezen. Wees niet bang, want ik ben bij je, vrees niet, want ik ben je God. Ik zal je sterken, ik zal je helpen, je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand.'

Prachtige, troostrijke woorden, vooral in moeilijke tijden.
 

Vers van de dag
Jesaja 41:10

'Wees niet bang, want ik ben bij je,
   vrees niet, want ik ben je God.'
Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2018 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.