Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
 Psalm     Nieuwe Testament     Oude Testament

Verrast door vreugde 

10 oktober - dag 283

'Verrast door vreugde', zo beschreef C.S. Lewis zijn gevoel na zijn bekering van atheïsme tot geloof in Jezus Christus. Hij had nooit gedacht dat er een link was tussen God en vreugde. Sterker nog, hij dacht precies het tegenovergestelde: 'Ik dacht dat een van de vereisten was dat ik alle vreugde moest opgeven.'
 
Overtuigd dat het waar was, gaf Lewis toe: “God is God”. Op dat moment was hij 'de meest terneergeslagen en onwillige bekeerling in heel Engeland'. Tot zijn grote verrassing kwam hij tot de ontdekking dat Jezus volgen helemaal niet was zoals hij had gedacht. Hij voelde een enorme vreugde door zijn pasgevonden geloof. Hij ontdekte dat je 'het wezen van de werkelijkheid' kunt vinden in een Persoon. Hij was verrast door vreugde.
 
Veel mensen halen plezier, tevredenheid en vreugde door elkaar. 'Plezier' heb je van een leuke vakantie, een loonsverhoging of een reep chocola. Plezier kan verslavend zijn, waardoor mensen steeds op zoek gaan naar de volgende kick. Het gevoel van plezier is vluchtig, je raakt het snel weer kwijt.
 
Tevredenheid duurt langer, je kunt tevreden zijn met je leven, je huis, je werk en je relaties.
 
Maar er is nog een ander soort geluk: vreugde. Dit is geen voorbijgaand gevoel, maar een blijvende manier van zijn; het is een gemoedstoestand die iedereen kan ervaren. Je vindt vreugde niet in dingen, maar in een Persoon.
 

1. Vreugde door te lezen in de Bijbel

Pippa en ik hebben allebei geen goed richtingsgevoel. We verdwalen vaak als we met de auto op pad zijn (zelfs met satellietnavigatie en Google Maps!). We zijn altijd heel blij als we iemand vinden die ons de weg kan wijzen.
 
De Bijbel wijst je hoe je moet leven en helpt je om niet af te dwalen (v.10) en de weg niet kwijt te raken. Het geeft zoveel vreugde als iemand je de weg wijst naar een leven in overvloed.
 
De Bijbel is voor de meeste mensen de laatste plaats waar ze vreugde denken te vinden. Toch zegt de psalmdichter dat Gods wijsheid en beloften een bron van vreugde zijn. Hij schrijft: 'Leven naar uw richtlijnen geeft mij vreugde (...) Ik verheug mij in uw wetten' (vv.14a,16a).
 
In de Bijbel vinden we de weg naar zuiverheid: 'Hoe kan wie jong is zuiver leven? Door zich te houden aan uw woord' (v.9). Hij schrijft: 'Ik bewaar uw woord in mijn hart, dan zondig ik nooit tegen U' (v.11, WV). Leer Bijbelverzen uit je hoofd, denk erover na (v.15) en spreek ze hardop uit (v.13). Op die manier kun je voorkomen dat je afdwaalt en de weg kwijtraakt (v.10).
 
Als je voelt dat de Heilige Geest tegen je praat door een bepaald Bijbelvers of -gedeelte, kun je samen met de kerkvader Origenes (tweede eeuw n. Chr.) zeggen dat de Schriften jouw schriften zijn. Je kent de vreugde van het horen van de stem van God en het leven naar zijn richtlijnen (v.14).

Heer, dank U dat uw woorden mij zoveel vreugde geven. Help me om uw woorden te bewaren in mijn hart en ze hardop uit te spreken.
 

Bekijk meer over de impact van Alpha op alphanederland.org/impact.

2. Vreugde door anderen naar Jezus te leiden

Paulus had ervoor gezorgd dat de Tessalonicenzen Jezus Christus hadden leren kennen. Het geeft zoveel vreugde om mensen tot geloof in Christus te zien komen. Ik denk dat dat een van de redenen is waarom mensen zo graag helpen bij Alpha. Ze ervaren zo'n vreugde als ze mensen bij Christus zien komen, vervuld zien worden van de Heilige Geest en enthousiast zien worden over Jezus.
 
De Tessalonicenzen waren Paulus' 'eer en vreugde' (2:20). Ze hadden zo'n hechte band met elkaar. Hij verlangde er zo naar hen te zien (v.19). Hij schrijft: 'Want wie is onze hoop en vreugde? Wie is onze erekrans wanneer we voor Jezus, onze Heer, staan bij zijn komst? Wie anders dan u? Ja, u bent onze eer en vreugde' (vv.19-20).
 
Beloningen zijn op zich niet verkeerd en als we mogen meemaken dat anderen hun vertrouwen op Jezus stellen is dat een grote beloning ('erekrans'). Hoe groot is het verschil tussen onze eer en die van de wereld; de wereld vereert geld, succes en macht. Maar wij vereren Jezus en vinden eer in het voorrecht dat we mensen tot Hem mogen zien komen door onze woorden en gebeden.
 
De vreugde van Paulus was niet het gevolg van zijn eigen omstandigheden. Hij had het heel moeilijk: 'nood en ellende' (3:7). Paulus maakte zich geen zorgen over zijn eigen omstandigheden, maar wel over het effect dat de beproevingen en vervolging zouden hebben op het geloof van de Tessalonicenzen (v.3).
 
Paulus' vreugde was het gevolg van hun vreugde. Het is echt waar dat het geheim van geluk schuilt in iemand anders gelukkig maken.
 
Paulus schrijft: '... want nu opnieuw blijkt dat de Heer uw fundament is, leven we weer op' (v.8). Zijn kwaliteit van leven wordt ten diepste bepaald door de band die ze hebben met de Heer. Hij is vol vreugde: 'Kunnen we God ooit genoeg voor u danken? Kunnen we hem ooit genoeg danken voor de vreugde die hij ons met u geschonken heeft?' (v.9).
 
De vreugde welt op vanuit de hechtheid van de band die Paulus met de Tessalonicenzen heeft. Zijn liefde en zorg voor hen is overduidelijk. Die liefde en zorg bleef hij voelen, ook nadat hij was weggegaan. Hij verlangde ernaar om hen weer te zien (2:18;3:10-11) en stuurde Timoteüs om hen te helpen (ook al betekende dit dat hijzelf een tijd alleen zou zijn, 3:1-2). Hij bad 'dag en nacht met volle overgave' voor hen (v.10).
 
Als je ten diepste verbonden bent met het leven van de mensen om je heen kan dat een zware taak zijn. Soms is het zelfs beangstigend. Toch zien we in het voorbeeld van Paulus dat het ook een bron van vreugde is. Het was vreugde 'voor het aangezicht van onze God' (v.9, HSV). Terwijl hij bad moet Paulus' hart vol vreugde zijn geweest toen hij aan hen dacht. Veel van Paulus' brieven staan vol dankbetuiging en vreugde. Als we bij God komen, neemt Hij de last van onze schouders en zien we de dingen zoals God ze ziet: 'Ik ben blij, omdat u bij me bent' (Psalm 16:11b, BGT).
 

Heer, dank U voor de vreugde die we voelen als we mensen bij Christus zien komen. Laat mijn liefde groeien en overstromen. Doordrenk me met kracht en zuiverheid. Vul me met vertrouwen omdat U bij me bent, God onze Vader.

3. Vreugde in de vriendschap van Jezus

Als je dicht bij Jezus blijft, stroomt zijn vreugde over in jou en is je vreugde volmaakt. Gordon Fee, een Amerikaans theoloog, schrijft: 'Absolute, onvervalste vreugde is het teken waaraan je iemand die in Christus Jezus gelooft herkent (of zou moeten kunnen herkennen).' De 'rechtmatige telg' waar Jeremia het over heeft (23:5), zal de bron van volmaakte vreugde zijn.
 
De Heer zegt bij monde van Jeremia tegen zijn volk: 'Ik geef jullie de keuze tussen leven en dood' (21:8).
 
Hij roept hen op om het recht te handhaven (v.12). Hij zegt: 'Wees rechtvaardig. Doe wat goed is! Help hen die door wreedheid onderdrukt worden en beroofd zijn. Bescherm de rechten van vreemdelingen, wezen en weduwen en vermoord niet langer onschuldige mensen!' (22:3, HB).
 
Koningen zouden moeten doen als Josia: 'Hij beschermde het recht van armen en behoeftigen – en hij leefde in voorspoed. Is dat niet: mij kennen?' (v.16).
 
Hier zien we Gods zorgen van toen en nu. Hij maakt zich zorgen over gerechtigheid, over de armen en daklozen, over slachtoffers van onrecht. God vindt onze omgang met mensen aan de randen van de samenleving belangrijk.
 
Het volk van God kreeg te maken met het oordeel van God omdat het in deze zaken tekortschoot. Daarom kreeg het zijn verdiende loon (21:14). Het zou worden weggevoerd in ballingschap. Toch zien we ook een glimpje hoop tussen al deze profetieën van verdoemenis en ballingschap.
 
'De dag zal komen – spreekt de HEER – dat ik aan Davids stam een rechtmatige telg laat ontspruiten, die als koning een wijs beleid zal voeren en die in het land recht en gerechtigheid zal handhaven. Dan wordt Juda verlost en zal Israël in vrede leven. Zijn naam zal zijn 'De HEER is onze gerechtigheid' ' (23:5-6).
 
Met het Nieuwe Testament in ons achterhoofd zien we hoe deze profetie over de 'rechtmatige telg' tot vervulling komt in Jezus (23:5, zie ook Jesaja 11, Ezechiël 17 en Jeremia 33:15). Hij stamt af van David, koning van de Joden, een Redder die recht en gerechtigheid zal handhaven.
 
Jezus is de enige in wie wij volmaakte vreugde vinden. Hij is de 'rechtmatige telg' (v.5) waaruit elke andere telg zal ontspruiten. In Ezechiël 17 wordt de rechtmatige telg gekoppeld aan een wijnstok. Jezus zegt: 'Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer' (Johannes 15:1). 'Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn' (v.11).

Heer, dank U voor de vreugde die ik voel als ik dicht bij Jezus ben. Help me om iedere dag dicht bij de rechtmatige telg te blijven, zodat ik de vreugde van Jezus mag voelen en mijn vreugde volmaakt zal zijn.
 

Pippa's bijdrage

Psalm 119:11


'Ik bewaar uw woord in mijn hart, dan zondig ik nooit tegen U.'
 
Het is prachtig als het juiste Bijbelvers je in een bepaalde situatie te binnen schiet. Ik wilde dat ik meer Bijbelverzen uit mijn hoofd had geleerd toen mijn geheugen nog beter was. Nu kan ik alleen nog nieuwe verzen leren als ze voorkomen in een lied dat we regelmatig zingen. Kinderliedjes werken vaak het best!
 

Vers van de dag
Psalm 119:11, WV

'Ik bewaar uw woord in mijn hart.'
Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2018 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.