Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
Psalm     Nieuwe Testament     Oude Testament

Alles wat Hij wil is jou

15 mei - dag 135

In zijn boek 'All I Want is You' schrijft bisschop Sandy Millar over een conferentie in Californië waar hij een paar jaar geleden was en waar hij de Geest van God in actie zag. Toen de conferentie was afgelopen maakte hij een lange wandeling langs de kust. Hij schrijft: 'Tijdens het wandelen werd ik bevangen door de opwinding van alles wat er te gebeuren stond en door het vuur van de Geest van God. Ik zei: “Heer, ik geef u alles wat U maar wilt en ik doe alles wat U van me vraagt.”
 
Ik kan met mijn hand op mijn hart zeggen dat ik de Heer maar drie keer op deze manier heb horen spreken, maar Hij zei luid en duidelijk: “Alles wat ik wil ben jij.” Ik voelde me op mijn plaats gezet. Hij kan alles doen wat Hij wil. Maar alles wat Hij wil ben jij.' 

1. Laat je leiden door God
 

Wordt het je allemaal wel eens te veel? David had het gevoel dat hij zou bezwijken (v.3).
 
Hij was een leider ('de koning', v.7). Mensen die leidinggeven aan anderen hebben God nodig om hun leiding te geven. Dit gebed geldt voor ons allemaal. David smeekt God om te luisteren naar zijn gebed en hem te leiden (vv.2-3).
 
En boven alles is dit een gebed om bescherming. Soms willen we wegvluchten of wegkruipen. God biedt ons een 'schuilplaats' (v.4a). Onder zijn vleugels kun je veilig schuilen (v.5b). Hij geeft ons de fysieke bescherming van een rots (v.3b), de emotionele bescherming van zijn vleugels (v.5b) en de geestelijke bescherming van zijn liefde en trouw (v.8, WV).


Heer, leid mij vandaag naar U toe en wijs me de weg bij alle beslissingen die ik neem, de gesprekken die ik heb en de woorden die ik spreek.
 

2.  Laat je bevrijden door Jezus

Nelson Mandela vertelde over een gevangenbewaarder die tegen hem zei: “Weet je dat ik het gezag heb om je te laten doden?” Mandela antwoordde: “Weet je dan niet dat ik het gezag heb om vrijwillig mijn dood tegemoet te gaan?”
 
Wil je leven in echte vrijheid? Jezus is de grote bevrijder. Als Jezus je vrijmaakt, ben je werkelijk vrij (v.36).
 
Maar wie is deze Jezus? (vv.12-59) Jezus Zelf krijgt die vraag: 'Wie denkt u wel dat u bent?' (v.53c). Zijn antwoord verwijst naar zijn unieke band met zijn Vader. Hij eindigt met de eigenaardige bewering 'van voordat Abraham er was, ben ik er' (v.58). Op precies dezelfde manier had God Zichzelf kenbaar gemaakt aan Mozes bij de brandende doornstruik (Exodus 3:14). Jezus gebruikt woorden die alleen God zou kunnen gebruiken. Zijn tegenstanders rapen stenen op om Hem te stenigen voor zijn godslastering (Johannes 8:59).
 
Jezus had weliswaar een unieke band met zijn Vader, maar ook jij mag God kennen door Jezus. Deze band brengt vrijheid in je leven. Maar wat houdt deze vrijheid in? 
 
Jezus zegt dat als je Hem kent, je de waarheid kent en dat de waarheid je zal bevrijden (v.32). In het jodendom was de waarheid de wet en als je de wet bestudeerde en je eraan hield, maakte de wet je vrij. Jezus zegt: 'Wanneer u bij mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn leerlingen' (v.31b).
 
Christenen worden er soms van beschuldigd dat ze bekrompen zijn of anti-intellectueel; dit in tegenstelling tot mensen die zichzelf 'vrije denkers' noemen. Jezus zegt dat het precies andersom is. Als je Jezus volgt, bewandel je de weg van intellectuele vrijheid en integriteit.
 
De waarheid wordt onthuld door God. Jezus is 'de waarheid' (14:6). Hij is de ultieme openbaring van God. Als je de waarheid kent, betekent dit niet dat je instemt met een set stellingen, maar dat je een persoon kent. Als je Jezus kent, opent dit je geest en krijg je meer inzicht en een ruimere blik. Leven in waarheid is leven in een liefdevolle band met Jezus die de waarheid is.
 
Dit betekent niet dat we de waarheid in pacht hebben, maar dat we een echt denkkader hebben. Wetenschappelijke wetten bieden een kader dat vrijheid biedt om de fysieke wereld te onderzoeken. Gods openbaring biedt een kader dat intellectuele vrijheid biedt om de geestelijke wereld te onderzoeken. Geloof geeft begrip.
 
De reactie op de woorden van Jezus was: 'Wij zijn nakomelingen van Abraham en we zijn nooit iemands slaaf geweest – hoe kunt u dan zeggen dat wij bevrijd zullen worden?' (8:33). Maar Jezus antwoordt hun: 'Waarachtig, ik verzeker u: iedereen die zondigt is een slaaf van de zonde' (v.34). Zondigen betekent dat je slaaf bent van je neigingen, je verslavingen, je behoefte aan macht en bewondering, slaaf van wat anderen van je denken, slaaf van je angst voor de ander. Zonder Jezus zijn we allemaal slaven van onze zonde. Maar 'wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn' (v.36).
 

 • Vrij van schaamte

  Jezus bevrijdt je van schuld en schaamte. Hij is gestorven opdat jij vergeving mag ontvangen en je schuld en schaamte kunnen worden weggenomen.
   
 • Vrij van verslaving

  Hij bevrijdt je van je verslaving, je bent geen 'slaaf van de zonde' meer (v.34). Aan het kruis is de macht van de verslaving gebroken. Hoewel je nog steeds wel eens terugvalt, is de macht van de zonde verbroken als Jezus je bevrijdt. Sommige mensen zijn volkomen bevrijd van een bepaalde verslaving zodra ze bij Jezus komen. Bij anderen is het een langduriger proces.
   
 • Vrij van angst

  Jezus bevrijdt je van angst. Hij is gekomen 'om door zijn dood definitief af te rekenen met de heerser over de dood, de duivel, en zo allen te bevrijden die slaaf waren van hun levenslange angst voor de dood' (Hebreeën 2:14-15). Jezus zegt hier: 'Waarachtig, ik verzeker u: als iemand mijn woord bewaart zal hij de dood nooit zien' (Johannes 8:51).
   
  De dood is niet het einde voor de mensen die Jezus heeft bevrijd. Het is de poort naar de hemel. Als Jezus je bevrijdt van de angst voor de dood, bevrijdt Hij je in potentie ook van al je andere angsten.
   
 • Vrij om God te kennen

  Jezus bevrijdt je zodat je een band met God kunt hebben zoals Hij die heeft. Jezus is HET voorbeeld van iemand die zich door God laat leiden. Hij zegt over Zichzelf dat Hij 'van God gehoord heeft' (v.40). Maar Hij gaat verder: 'Wie van God is, luistert naar de woorden van God' (v.47a). Wij kunnen allemaal horen van God.
   
  Jezus zegt: '... ik ken hem' (v.55a). Hij maakt het mogelijk dat jij God kent.
   
 • Vrij om jezelf te zijn

  Je hoeft niet te proberen om een soort tweederangsversie van iemand anders te zijn; Jezus bevrijdt je zodat je je ware zelf kunt zijn, zoals God je heeft bedoeld.
   
 • Vrij om lief te hebben
  Jezus bevrijdt je zodat je lief kunt hebben, wat het tegenovergestelde is van het egoïsme van zonde.
   
Hij bevrijdt je intellectueel, moreel en emotioneel. Dit is echte vrijheid: 'Als de Zoon u vrijmaakt, zult u echt vrij zijn' (v.36, WV).


Heer, dank U voor de vrijheid die U in mijn leven brengt. Dank U dat ik U mag kennen en uw stem mag horen.
 

3. Wees God trouw

Aan het einde van het verslag van deze chaotische periode in de geschiedenis van Israël besluit de schrijver het boek Rechters met de woorden: 'In die tijd was er geen koning in Israël; iedereen deed wat in zijn eigen ogen goed was' (21:25). God had hun een politiek systeem gegeven op basis van trouw aan de ene God. Maar die trouw was van korte duur en het hele systeem kwam op losse schroeven te staan.
 
In 1 Samuel zullen we lezen dat het aanstellen van een koning in Israël niet werd gezien als onverdeeld positief. Toch was het te verkiezen boven de chaotische toestand waarin iedereen maar deed wat hem goed leek (Rechters 21:25).  
 
Zelfs in deze chaos waren er momenten waarop het volk van God om raad vroeg (20:18a). Ze vroegen God om hen te leiden. De les om altijd te blijven communiceren met God en Hem om raad te vragen loopt als een rode draad door het Oude Testament. Als Israël hier een fout beging, was het dat ze God niet vroegen of ze de strijd moesten aangaan, maar hoe ze de strijd moesten aanpakken.
 
We leren ook dat, zelfs als God achter een plan staat, we toch te maken kunnen krijgen met tegenslagen, net als het volk van God in dit geval. Hoewel God hun de overwinning had beloofd, vielen er wel slachtoffers. Dit geldt voor de veldslagen die zij uitvochten, maar ook voor de geestelijke strijd die jij voert. Je moet je niet laten verrassen door tegenslagen. Dat betekent namelijk niet noodzakelijkerwijs dat je niet door God wordt geleid. De les van het boek Rechters is dat je altijd trouw moet blijven aan God, wat er ook gebeurt.


Heer, help me om steeds trouw te blijven aan U. Geef dat ik me niet uit het veld laat slaan door tegenslagen. Laat me altijd doen wat U wilt.
 

Pippa's bijdrage

Psalm 61:3b


'Breng mij op de rots hoog boven mij'.
 
Als we ons in moeilijke omstandigheden bevinden moeten we naar de rots gaan die boven ons is. God kan je kijk op een situatie veranderen.
 

Vers van de dag
'Als de zoon u vrijmaakt, zult u echt vrij zijn.'

Johannes 8:36, HB
Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2018 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.