Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
afbeelding van Bible In One Year | bijbeljaar.nl
Psalm     Nieuwe Testament     Oude Testament

Zes kenmerken van een heilig leven

27 februari - dag 58

Probeer jij Jezus in te plannen in je agenda? Of plan je je bezigheden om Jezus heen?
 
Eugene Peterson schrijft: 'God past niet in onze plannen, wij moeten ons aanpassen aan de zijne. We kunnen God niet gebruiken. God is geen gereedschap, apparaat of creditcard. Heilig is het woord dat God onderscheidt van en voorrang geeft op onze pogingen om Hem op ons verlanglijstje te zetten of in te passen in onze utopische plannen om iets na te laten in deze wereld. Heilig betekent dat God leeft op Gods voorwaarden die onze belevingswereld en ons voorstellingsvermogen te boven gaan. Heilig verwijst naar een leven dat is vervuld van een intense zuiverheid die alles wat erdoor wordt aangeraakt verandert in zichzelf.'
 
Het Hebreeuwse woord voor heilig, qadosh, betekende oorspronkelijk waarschijnlijk zoiets als 'apart'. De betekenis ontwikkelde zich tot het 'anders-zijn' van God en hoe zijn aard en karakter zo veel grootser en wonderbaarlijker zijn dan welke persoon of welk ding ook. Als iets anders 'heilig' is, betekent dit dat het aan God is toegewijd. Jij bent heilig in de zin dat je leven aan Hem is toegewijd en dat je in je doen en laten zijn aard laat zien. Heiligheid en heelheid hebben veel met elkaar te maken en God wil je hele leven.

1. Vereer de Heer in de pracht van zijn heiligheid   

 
Hoe kun je leven zonder angst?
 
David had nogal wat om bang voor te zijn. Hij was omringd door misdadigers, tegenstanders en vijanden (v.2, HB). Toch zei hij: 'Wie zou ik vrezen (...) voor wie zou ik bang zijn?' (v.1). 'Al trok een leger tegen mij op, mijn hart zou onbevreesd zijn, al woedde er een oorlog tegen mij, nog zou ik mij veilig weten' (v.3). Hoe kun je rustig en vol vertrouwen zijn als je wordt geconfronteerd met weerstand en dreigende aanvallen?
 
Davids leven draaide om aanbidding. Hij richtte zich op 'één ding' (v.4). Dit was voor hem het allerbelangrijkst. Probeer niet om God in je plannen in te passen. Plan je andere bezigheden om het belangrijkste: aanbidding.
 
David beschrijft aanbidding op een prachtige manier. Wat hij boven alles wil is 'genieten van de pracht van de HEER [en] met vreugde zijn heiligdom in [zich] opnemen' (v.4b, WV). Daar wil hij 'juichend offers brengen (...) [en] zingen en spelen voor de HEER' (v.6b).
 
Ik vind dat zulke mooie woorden, 'de pracht van de HEER', of zoals in Het Boek staat, 'de lieflijkheid van de HERE' (v.4b). Het Griekse woord voor pracht, kalos, wordt gebruikt voor alles wat Jezus doet. In Marcus 7:37 wordt dit vertaald als 'geweldig' (WV, BGT, GNB). Dostojevsky noemt Jezus 'oneindig mooi'. Jezus zag er niet bijzonder mooi uit (Jesaja 53:2-3), maar Hij was mooi op een andere manier; Hij had de pracht van heiligheid.
 
Als je de Heer zoekt en in aanbidding de pracht van de Heer aanschouwt, tilt Hij je uit boven alle afleiding, angsten en verleidingen. David beschrijft dit als volgt: 'Hij zet mij hoog op een rots. Daarom kan ik nu toch mijn hoofd opheffen. Ik kijk over al mijn vijanden heen' (Psalm 27:5-6, HB).


Heer, ik vraag één ding: dat ik mag wonen in uw huis, alle dagen van mijn leven, om te genieten van uw pracht, uw lieflijkheid.
 

2.  Dien de Heer door heilig te leven


Hoe moeten we aankijken tegen andere christelijke gezindten en andere christelijke kerken?
 
De verdeeldheid sloeg al vroeg toe onder de volgelingen van Jezus. De leerlingen maakten ruzie over wie het belangrijkst was (9:33-34). In deze context vertelt Jezus hun over de kenmerken van een heilig leven.
 • Bescheidenheid

  Jezus zegt tegen hen dat ze niet moeten concurreren om de eerste plaats. Het is altijd verleidelijk om te vergelijken. Jaloezie en rivaliteit liggen op de loer. Jezus zegt dat als je dan toch wilt concurreren, je dat om de laatste plaats moet doen. 'Wie de belangrijkste wil zijn, moet de minste van allemaal willen zijn en ieders dienaar' (v.35). Leiders krijgen de opdracht om nederig en bescheiden te dienen.
   
 • Liefde

  'En Hij nam een kind, zette dat in hun midden en omarmde het, en Hij zei tegen hen: Wie een van zulke kinderen ontvangt in Mijn Naam, die ontvangt Mij' (vv.36-37a, HSV). Heb iedereen lief en verwelkom iedereen, ook mensen die niets voor je kunnen doen, de allerjongsten, de zwakken, de armen. Als je dat doet, heb je Jezus lief en verwelkom je Hem.
   
 • Tolerantie

  Jezus zegt tegen zijn leerlingen dat ze andere mensen die dingen doen in Jezus' naam, niet moeten veroordelen en afwijzen omdat ze niet bij hen horen of omdat ze de dingen anders doen dan de leerlingen (vv.38,39,41). Het is verkeerd om andere christenen, andere geloofsgemeenschappen of andere organisaties af te wijzen omdat ze 'zich niet bij ons willen aansluiten' (v.38).
   
 • Discipline

  Soms doen we niets aan de zonden in ons eigen leven, terwijl we de zonden van anderen niet tolereren. Jezus leert ons om verdraagzaam te zijn ten opzichte van andere mensen, maar onverbiddelijk te zijn als we zelf zondigen (vv.42-49).

  Jezus wil natuurlijk niet dat we onszelf letterlijk verminken. Hij spreekt figuurlijk over wat we doen met onze handen, waar we heengaan met onze voeten en waar we met onze ogen naar kijken (vv.43,45,47). Verban de zonde uit je leven, consequent, zonder pardon en radicaal. Vaak wordt verdeeldheid veroorzaakt door zonde. Jezus roept ons op om ons heilige leven door niets of niemand in gevaar te laten brengen.
   
 • Vrede

  Jezus zegt tegen de leerlingen dat ze geen ruzie moeten maken, maar in vrede met elkaar moeten leven. Jezus wilde graag dat zijn leerlingen goed met elkaar zouden kunnen opschieten, geen ruzie meer zouden maken en in vrede met elkaar zouden leven (v.50b). Later bad Hij dat ze allen één zouden zijn, opdat de wereld zou geloven dat Jezus door God gezonden was (Johannes 17:21b).
   
 • Trouw

  Jezus roept ons op om trouw te zijn in het huwelijk. Hij laat zien dat Mozes echtscheiding toestond als concessie, niet als gebod. Het is Gods bedoeling dat echtgenoten elkaar hun leven lang trouw blijven. Man en vrouw zijn zo nauw met elkaar verbonden dat ze één worden: 'Die twee zullen één worden, ze zijn dan niet langer twee, maar één' (Marcus 10:8). Dit is de oorsprong van de prachtige woorden bij een huwelijksinzegening, die worden uitgesproken nadat de echtgenoten elkaar de hand hebben gegeven en elkaar trouw hebben beloofd: 'Wat God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden' (v.9).
   

Heer, help me met uw Heilige Geest om een heilig leven te leiden in bescheidenheid, liefde, tolerantie, discipline, vrede en trouw.
 

3. Wees heilig zoals de Heer heilig is


Hoe kan je heilig leven als de wereld om je heen zo onheilig is?
 
Als het volk van God op het punt staat het beloofde land binnen te gaan, wordt het verhaal onderbroken voor 'een uitgebreide instructie, een gedetailleerde, uiterst precieze voorbereiding op een 'heilig' leven in een cultuur die geen flauw idee heeft wat 'heilig' is'.
 
Volgens Eugene Peterson wordt 'elk facet van ons leven beïnvloed door de nabijheid van de heilige God'. Het is je roeping om heilig te zijn in elk aspect van je dagelijkse leven. Ten tweede, vervolgt hij, 'biedt God een manier (offers, feesten en de sabbat) om alles in en rondom ons in zijn heilige nabijheid te brengen, getransformeerd in de vurige gloed van het heilige'.
 
De taal van Leviticus klinkt vreemd in onze moderne oren. De wet schreef voor dat het offer perfect moest zijn; 'zonder enig gebrek' (1:3). Het offer diende ter 'verzoening' (v.4). Door de handen op de kop van de stier, de geit of het lam te leggen werd de zonde symbolisch overgedragen op een plaatsvervanger die werd geofferd namens de mensen (bijvoorbeeld 3:2,8). Het bloed van het offer was heel belangrijk (1:5; 3:2,8,13).
 
We kunnen dit alleen begrijpen als we het Nieuwe Testament erbij betrekken. De schrijver van Hebreeën zegt: 'Als er geen bloed wordt uitgegoten, vindt er geen vergeving plaats' (Hebreeën 9:22). Hij schrijft dat de wet een 'voorafschaduwing' is (10:1). Met andere woorden, dit is slechts een voorafschaduwing en een beeld van iets veel groters en mooiers.
 
Hij schrijft: 'Omdat de wet slechts een voorafschaduwing toont van al het goede dat nog komen moet en daarvan niet de gestalte zelf laat zien (...) bloed van stieren en bokken kan mensen onmogelijk van hun zonden bevrijden' (Hebreeën 10:1,4).
 
Dit stuurt allemaal aan op 'het offer van het lichaam van Jezus Christus' dat ons eens en voorgoed heiligt (v.10). 'Door deze ene offergave heeft hij hen die zich door hem laten heiligen voorgoed tot volmaaktheid gebracht' (v.14). We ontvangen volledige vergeving; er is 'geen offer voor de zonde meer nodig' (v.18).
 
Het Nieuwe Testament laat ons dus zien dat deze offers niet meer nodig zijn. Ze vormen echter wel de achtergrond van het offer van Jezus en helpen ons om te begrijpen hoe geweldig dit offer is. Heiligheid begint ermee dat je je vertrouwen op Jezus stelt en op wat Hij voor jou heeft gedaan. Dat je de Heilige Geest vraagt in je leven te komen en je te helpen om een heilig leven te leiden.
 
Uit dank voor alles wat God voor jou heeft gedaan met het offer van Jezus namens jou, moet je '[je]zelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst (...) stellen, want dat is de ware eredienst voor [jou]' (Romeinen 12:1).
 

Heer, ik ben U zo dankbaar en wil in aanbidding mijn lichaam als levend offer in uw dienst stellen. Help mij met uw Heilige Geest die in mij leeft om heilig te zijn zoals U heilig bent.
 

Pippa's bijdrage

Marcus 9:50


Jezus zegt: 'Bewaar onder elkaar de vrede' (Marcus 9:50). Dat zou de meeste problemen in deze wereld oplossen! 
 

Vers van de dag
Psalm 27:4

'Ik vraag aan de HEER één ding, (...)
wonen in het huis van de HEER
alle dagen van mijn leven,
om de liefde van de HEER te aanschouwen.'
Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2018 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.