Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
Spreuken     Nieuwe Testament     Oude Testament

Goede relaties

26 april - dag 116

Bij een Alpha-conferentie in Oost-Maleisië waren mensen uit heel Azië. Velen van hen werden vervolgd vanwege hun geloof. Een man vertelde me dat zijn vader zes jaar gevangen had gezeten omdat hij een christelijke voorganger was. Hijzelf had toen hij negentien was een jaar in de gevangenis gezeten omdat hij het had opgenomen voor zijn vader.
 
Het is zo'n afschuwelijk onrecht als onschuldige mensen worden veroordeeld en gevangengezet of, erger nog, worden geëxecuteerd.
 
In het gedeelte van het Nieuwe Testament voor vandaag lezen we over een van de grootste gevallen van onrecht in de geschiedenis van de mensheid. Jezus was volkomen onschuldig. Hij was een 'rechtvaardige' (Lucas 23:47). Toch werd Hij ter dood gebracht aan het kruis. Petrus legt dit als volgt uit: 'Ook Christus immers heeft, terwijl hij zelf rechtvaardig was, geleden voor de zonden van onrechtvaardigen, voor eens en altijd, om u zo bij God te brengen' (1 Petrus 3:18).
 
Het woord 'rechtvaardig' is een beetje in onbruik geraakt. Maar 'rechtvaardig' is een prachtig woord in de Bijbel. Het is ook van vitaal belang om de Bijbel te kunnen begrijpen. 'Rechtvaardigheid' gaat over goede relaties: een goede relatie met God en met andere mensen. In het Nieuwe Testament leren we dat rechtvaardigheid alleen mogelijk is door geloof in Jezus Christus (zie Romeinen 3:21-4:25).

1. De zegeningen van de rechtvaardigen


In het boek Spreuken wordt het leven van de 'dwaas' tegenover dat van de 'wijze' gezet. Ook wordt het leven van de 'rechtvaardige' tegenover dat van de 'goddeloze' gezet. Dit zijn enkele zegeningen die God belooft aan de 'rechtvaardige':
 • Anderen tot zegen zijn

  'Van de woorden van een rechtvaardig mens kunnen velen leren' (v.21a, HB). We kunnen niet rechtvaardig zijn als we op onszelf zijn. Rechtvaardigheid gaat over relaties, over anderen tot zegen zijn. Wie zou je vandaag kunnen helpen (bemoedigen, leiden, onderwijzen) met jouw woorden?
   
 • Vreugde in wijsheid

  'Zo geniet een wijze van zijn inzicht' (v.23b). Een van de bijkomstigheden van een relatie met God is een honger naar kennis en wijsheid. Vraag vandaag om wijsheid. God belooft dat Hij je wijsheid zal geven als je erom vraagt (Jakobus 1:5).
   
 • Vervulde verlangens

  'Een rechtvaardige ontvangt wat hij verlangt' (Spreuken 10:24b). Gods Geest zal je eigen wil sturen zodat deze op een lijn komt met Gods wil (Filippenzen 2:13) en dan belooft God je de verlangens van je hart te geven (Psalm 37:4b).
   
 • Vreugde in het vooruitzicht

  'Een rechtvaardige heeft vreugde te verwachten' (Spreuken 10:28a). 'Wie rechtvaardig zijn, staan voor altijd overeind' (25b); 'Wie ontzag heeft voor de HEER leeft vele jaren langer' (v.27a) en 'Wie rechtvaardig is, zal nooit wankelen' (v.30a). Goede relaties zijn een bron van grote vreugde. Je vreugde is volkomen als je een band met Jezus hebt (Johannes 15:11). Jouw bestemming is eeuwige vreugde.
   

Heer, vandaag bid ik om wijsheid. Bewaak mijn lippen, zodat mijn woorden andere mensen bemoedigen en de weg wijzen.
 

2.  De rechtvaardige voor de onrechtvaardige


Dit gedeelte geeft ons allemaal hoop. Een van de misdadigers die samen met Jezus werd terechtgesteld, is een prachtig voorbeeld van de manier waarop je totale vergeving mag ontvangen en een goede relatie met God kunt krijgen zodra je je eigen zonde erkent en naar Jezus toe gaat. Deze man had niets gedaan om dit geschenk te verdienen. Hij kreeg niet eens de kans om te worden gedoopt. Toch wordt hem de belofte gedaan dat hij die dag nog met Jezus in het paradijs zou zijn (v.43). Hoe is dit mogelijk?
 • De rechtvaardigheid van Jezus

  Is er iemand die jou kwaad heeft gedaan en die je vandaag moet vergeven?
   
  Jezus legt de lat heel hoog als het gaat om het liefhebben van onze vijanden; de mensen die kritiek op ons hebben en ons bespotten en minachten. De manier waarop wij reageren op lijden en pijn is een test van ons karakter. Jezus bidt voor zijn beulen terwijl Hij wordt gemarteld aan het kruis: 'Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen' (v.34a).
   
  Jezus had een goede band met God. Zijn laatste woorden in het evangelie van Lucas zijn: 'Vader, in uw handen leg ik mijn geest' (v.46a).
   
  Zelfs de Romeinse centurio 'zag wat er gebeurd was en loofde God met de woorden: 'Werkelijk, deze mens was een rechtvaardige!' '(v.47).
   
 • De onrechtvaardigheid van ons allemaal

  De rechtvaardigheid van Jezus staat in schril contrast met de mensen die stonden toe te kijken, de leiders die Hem beledigden, de soldaten die Hem bespotten en de misdadigers die hun straf hadden verdiend en hun verdiende loon kregen (vv.35-41).
   
  Een van hen slingerde Jezus allerlei beledigingen naar het hoofd. De ander wees zijn medemisdadiger terecht en erkende zijn eigen zonde terwijl hij zich tot Jezus wendde: 'Wij hebben onze straf verdiend en worden beloond naar onze daden' (v.41a). Ook zag hij de rechtvaardigheid van Jezus: 'Maar die man heeft niets onwettigs gedaan' (v.41b). Toen zei hij: 'Jezus, denk aan mij wanneer u in uw koninkrijk komt' (v.42). Jezus antwoordde hem: 'Ik verzeker je: nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn' (v.43).
   
 • De rechtvaardige stierf voor de onrechtvaardige

  Dit gedeelte staat bol van ironie. De leiders bespotten Jezus en zeggen: 'Anderen heeft hij gered; laat hij nu zichzelf redden als hij de messias van God is, zijn uitverkorene!' (v.35b). De soldaten drijven de spot met Hem: 'Als je de koning van de Joden bent, red jezelf dan!' (v.37).
   
  Een van de misdadigers doet een beroep op Hem: 'Jij bent toch de messias? Red jezelf dan en ons erbij!' (v.39). Hij sterft juist om hen en ons te redden. Maar daardoor kan Hij Zichzelf niet redden. Hij sterft als rechtvaardige voor de zonden van onrechtvaardigen om jou bij God te brengen (1 Petrus 3:18).
   
  Het voorhangsel van de tempel scheurt in twee stukken (Lucas 23:45c). Dit staat symbool voor het feit dat dankzij de dood van Jezus Gods nabijheid voor iedereen beschikbaar is. Jezus heeft het voor jou en mij mogelijk gemaakt om een goede relatie met God te hebben.
   
 • Rechtvaardig of onrechtvaardig?
  In de tegenstelling tussen de twee misdadigers en het verschil in hun reactie op Jezus laat Lucas ons de beslissing zien die we allemaal moeten nemen. Je kunt Jezus afwijzen, zoals de ene misdadiger. Of je kunt in Hem geloven, zoals de andere toen hij zich tot Jezus wendde en zei: 'Jezus, denk aan mij' (v.42).
   
  Veel mensen wezen Jezus op dat moment af, maar er waren er ook die in Hem geloofden. Josef van Arimatea bijvoorbeeld, een 'goed en rechtvaardig mens' (v.50), kwam tot geloof in Jezus. Hij had niet ingestemd met de beslissing van de raad (v.51) en verwachtte het koninkrijk van God (v.51). Hij had een waardige begrafenis voor Jezus geregeld.
   
  Ook de twee vrouwen die met Jezus waren meegekomen geloofden in Hem. Zij 'volgden Josef naar het graf om het te bekijken en om te zien hoe Jezus’ lichaam er werd neergelegd. Daarna gingen ze naar huis en bereidden ze geurige olie en balsem. Op sabbat namen ze de voorgeschreven rust in acht' (vv.55-56).
   
  Ook jij mag kiezen. Als je je vertrouwen stelt op Jezus, belooft Hij ook jou dat je met Hem in het paradijs zult zijn, net als de misdadiger die zich tot Hem wendde.
Als je ooit gebukt gaat onder het idee dat je Gods liefde moet verdienen, mag je troost putten uit dit gedeelte. Dit laat zien dat er niets is wat je kunt doen om God meer van je te laten houden, en ook niets waardoor Hij minder van je zou houden.


Heer, dank U dat U mij door geloof de gave van rechtvaardigheid geeft en me opneemt in een goede relatie met God.
 

3. Rechtvaardig door geloof


Jozua zegt precies hetzelfde tegen zijn leiders als God tegen hemzelf had gezegd toen hij leider werd (Jozua 1:6,9,18): 'Wees niet bang en laat je door niets ontmoedigen, blijf vastberaden en standvastig' (10:25a). Betrek deze woorden op jezelf en geef ze door aan anderen.
 
De naam van de koning van Jeruzalem was Adonisedek (v.1). 'Sedek' betekent 'rechtvaardig'. Maar waarschijnlijk was hij verre van rechtvaardig. Het volk dat in die tijd in Kanaän woonde, deed waarschijnlijk aan allerlei kindoffers en andere duivelse praktijken.
 
Jozua daarentegen, had een goede relatie met God. Het Nieuwe Testament vertelt ons dat de rechtvaardigheid van Jozua, net als bij Abraham en anderen in het Oude Testament, een geschenk was vanwege hun 'geloof' (Romeinen 3:21-4:25). Jozua was een gelovig man (Hebreeën 11:30).
 
De resultaten van Jezus' dood gelden niet alleen voor de mensen die na Hem leefden. Ook de mensen die vóór Hem leefden profiteerden van de dood van Jezus. Jezus is ook gestorven voor Abraham, Mozes en Jozua. Hij is gestorven voor de misdadiger aan het kruis. Hij is gestorven voor mij. Hij is gestorven voor jou. Wij worden gerechtvaardigd: 'Deze rechtvaardigheid voor God wordt bereikt door op Jezus Christus te vertrouwen. Dit geldt voor alle mensen die in Hem geloven, wie zij ook zijn' (Romeinen 3:22, HB).


Heer, dank U dat U bent gestorven als rechtvaardige voor de onrechtvaardigen. Help me vandaag om in een goede relatie met U en anderen te leven.
 

Pippa's bijdrage

Lucas 23:55-56a


De vrouwen waren trouw, dapper en praktisch ingesteld. Ze kwamen te weten waar het lichaam van Jezus was neergelegd en deden wat ze konden. Ze hadden Jezus tijdens zijn leven bijgestaan met geld en praktische hulp en wilden tot het bittere einde voor Hem zorgen.
 

Vers van de dag
Lucas 23:42

'Jezus, denk aan mij ...'
Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2018 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.