Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
Psalm     Nieuwe Testament     Oude Testament

Wees altijd gul en ruimhartig

22 maart - dag 81

Vrijgevigheid is een prachtige eigenschap in mensen. We houden van en bewonderen gulheid en ruimhartigheid. Mijn moeder zei altijd tegen ons toen we klein waren: “Wees altijd gul en ruimhartig.”
 
Hoe denk jij over God? Vind je Hem krenterig of gierig? Of vind je Hem uitzonderlijk gul en ruimhartig?
 
Gods gulheid zie je overal om je heen in de natuur. Zo zijn er bijvoorbeeld 25.000 verschillende orchideeënrassen. En de orchidee is slechts een van de 270.000 bloemsoorten. God houdt niet van half werk. Er zijn in ons sterrenstelsel meer dan 100.000 miljoen sterren vergelijkbaar met onze zon. Ons sterrenstelsel is er slechts één van meer dan 100.000 miljoen sterrenstelsels. Tegenover elke zandkorrel staat een miljoen sterren. Bijna achteloos staat in Genesis: 'God (...) maakte ook de sterren' (Genesis 1:16).
 
God is uitzonderlijk gul en ruimhartig. David heeft het over 'de goedertierenheid van God' (9:3, HSV). Hij geeft 'aan ieder overvloedig' (Jakobus 1:5, HSV). Als God zo gul is voor ons, moeten wij ook altijd gul en ruimhartig zijn.

1. Gods gulle stroom van vreugden


David schildert God als een rijke en gulle gastheer die geeft aan iedereen, zonder aanziens des persoons (v.9).
 
David was omgeven door goddeloze mensen die volop zondigden (v.2). Ze waren slecht en oneerlijk en bedachten voortdurend 'verderfelijke plannen' (v.5a). Ze waren 'ver van wat wijs en goed is' (v.4b). Door de verkeerde weg te betreden (v.5b) hadden ze Gods gulheid afgewezen.
 
Te midden van dit alles kende David God en dronk hij uit zijn 'stroom van vreugden' (v.9b). Een van deze vreugden was de kennis en het ervaren van Gods onmetelijke liefde. Eugene Peterson gebruikt de volgende woorden:
 • Gods liefde is 'als een meteoor'

  Zijn liefde is hoog als de hemel (v.6a)
   
 • Gods trouw is 'astronomisch'

  Zijn trouw reikt tot in de wolken (v.6b)
   
 • Gods doel is 'reusachtig'

  Zijn gerechtigheid is als de machtige bergen (v.7a)
   
 • Gods rechtvaardigheid is 'als een oceaan'

  Zijn rechtvaardigheid is als de wijde oceaan (v.7b) 
Je kunt schuilen in de schaduw van zijn vleugels (v.8b). Je kunt je laven aan de overvloed van zijn huis (v.9a). Overvloed is een ander woord voor gulheid. Bij Hem is de bron van het leven (v.10a). In zijn licht zie je licht (v.10b).
 
Dit zijn een paar van de vreugden die Hij je met gulle hand geeft als je een band met Hem hebt.
 

Heer, dank U dat U mij uitnodigt om me te laven aan de overvloed van uw huis en te drinken uit uw stroom van vreugden. Ik bid dat U uw liefde overvloedig blijft uitstorten, op mij, op de kerk en op uw volk.
 

2.  Gods gulle uitstorting van zijn Heilige Geest


Jezus kwam 'gesterkt door de Geest' terug naar Galilea (v.14a). Hij ging de synagoge in Nazaret binnen en maakte zijn geloofsbrieven bekend. Hij las voor uit Jesaja 61 en zei:
 
'De Geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd.
Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden,
om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken
en aan blinden het herstel van hun zicht,
om onderdrukten hun vrijheid te geven,
om een genadejaar van de Heer uit te roepen' (Lucas 4:18-19).
 
'Hij zei tegen hen: 'Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan' ' (v.21).
 
De 'Geest van de Heer' is dezelfde als de Heilige Geest 'die hij door Jezus Christus, onze redder, rijkelijk over ons heeft uitgegoten' (Titus 3:6). In Jezus zien we de vruchten van een leven dat is vervuld van de Heilige Geest. Deze vruchten zijn weggelegd voor iedereen die Hem volgt:
 • Zalving door de Geest

  Het woord 'Christus' betekent letterlijk 'de gezalfde'; het is de Griekse vertaling van het Hebreeuwse woord 'messiah'. Hier zien we hoe Jezus door de Heilige Geest werd gezalfd om zijn dienst aan de wereld te volbrengen. Zijn volgelingen ontvingen dezelfde zalving met Pinksteren: 'Het is God die (...) ons allen heeft gezalfd (...) en ons als voorschot de Geest gegeven heeft' (2 Korintiërs 1:21-22). Theofilus van Antiochië, een theoloog uit de  tweede eeuw na Christus, heeft geschreven: 'Wij worden christenen (christianoi) genoemd, omdat we zijn gezalfd (chrisometha) met de olie van God.'
   
  De Heilige Geest zalft ons 'om aan armen het Evangelie te verkondigen (...) om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid' (Lucas 4:18-19, HSV). Niets is zo opwindend en geeft zoveel voldoening als je dienst aan de wereld gesterkt door de Heilige Geest.
   
 • Woorden van genade

  Mensen stonden versteld van de 'woorden van genade' die uit Jezus' mond vloeiden (v.22, WV). Liefde is nooit grof of onbeleefd (1 Korintiërs 13:5). Jezus was altijd vol genade. Woorden van genade zijn een bewijs van de kracht van de Geest in je leven.
   
 • Indrukwekkend onderricht

  'Ze waren diep onder de indruk van zijn onderricht, want hij sprak met gezag' (Lucas 4:32). Eugene Peterson verwoordt het als volgt: 'Zijn onderwijs was zo helder, zo zelfverzekerd, zo gezaghebbend; heel anders dan de haarkloverij en het geneuzel waaraan ze gewend waren.' Gezag wordt ontleend aan de kracht van de Geest. Zonder de Heilige Geest is onderricht niets dan lege woorden.
   
 • Gezag en macht

  Dankzij de macht van de Heilige Geest rekende Jezus af met demonische geesten (vv.33-35). Weer waren de mensen verbijsterd: 'Hoe komt het dat hij het gezag en de macht heeft om onreine geesten zijn bevelen te geven zodat zij de mensen verlaten?' (v.36).
   
 • Lof en woede

  Dienstbaarheid met de kracht van de Heilige Geest maakt twee tegengestelde reacties los: lof en woede. In vers 15 lezen we dat Jezus onderricht gaf in de synagogen en door allen werd geprezen. Maar een paar verzen later lezen we: 'Toen de aanwezigen in de synagoge dit hoorden, ontstaken ze in grote woede' (v.28). Ook vandaag de dag kun je dezelfde reacties verwachten. De boodschap van Jezus en de dienst van de Heilige Geest maken zowel lof als woede los.
   

Heer, dank U dat ik vervuld en gezalfd word met dezelfde Heilige Geest die Jezus heeft vervuld en gezalfd. Heer, vandaag bid ik U om mij te zalven met de kracht van uw Heilige Geest. Help me om woorden van genade te spreken met het gezag dat ik van U krijg.
 

3. Gods goede zorg


God is zo gul en goed voor zijn volk. In dit gedeelte lezen we hoe Hij hun een 'land dat overvloeit van melk en honing' had gegeven. Jozua en Kaleb brachten het volgende rapport uit: 'Het land dat wij op onze verkenningstocht doorkruist hebben is een buitengewoon goed land, een land dat overvloeit van melk en honing. Als de HEER ons goedgezind is, zal hij ons erheen brengen en het ons geven' (14:7-8).
 
Gods vrijgevigheid is uitzonderlijk. Sommige dingen blijven bewaard totdat je Hem van aangezicht tot aangezicht zult zien (zie Efeziërs 1:13-14; Hebreeën 4:8-11 en 1 Petrus 1:4-5), maar God geeft zijn mensen al zo veel, nu, hier op aarde. Om optimaal van Gods vrijgevigheid te kunnen genieten kun je vandaag extra letten op vier dingen:
 • In bezit nemen

  Kaleb zei: 'We kunnen zonder probleem optrekken en het land in bezit nemen' (Numeri 13:30b). Maar anderen protesteerden: 'Wij kunnen onmogelijk tegen dat volk op; ze zijn veel te sterk. Zij verspreidden onder het volk allerlei geruchten' (vv.31-32a, GNB). Je zult altijd weerstand ondervinden, maar laat je niet uit het veld slaan door de reuzen.
   
  Het volk dacht dat het de reuzen niet aan kon. Slechts vier mensen – Mozes, Aäron, Kaleb en Jozua – geloofden dat God groter was dan het probleem. Joyce Meyer merkt op: 'Jammer genoeg staren we ons vaak blind op onze problemen van gigantische proporties. We zouden God om hulp moeten vragen. (...) Ik geloof dat we alles beter in perspectief zouden zien als we meer tijd zouden vrijmaken om God te loven en te prijzen. Dan zouden we door het leven kunnen gaan met een sterke, positieve instelling omdat we geloven dat we alles kunnen wat God ons opdraagt.'
   
 • Geloven in Gods beloften

  De Heer zei tegen Mozes: 'Hoelang zullen zij [het volk] niet in Mij geloven' (14:11b, HSV). Het volk van God begon te morren tegen hun leiders: 'Waren we maar in Egypte gestorven (...) Laten we een leider kiezen en teruggaan naar Egypte' (vv.2-4). Als je wordt geconfronteerd met weerstand en een paar problemen, is de verleiding soms groot om te vervallen in zelfmedelijden en terug te willen naar je oude leventje, omdat je denkt dat je het beter had toen je Jezus nog niet volgde. Deze verleiding moet je koste wat het kost het hoofd bieden.
   
 • Zijn wegwijzers in de gaten houden

  God is zo gul en goed voor ons. Hij belooft om ons voor te gaan 'overdag in een wolkkolom (...) en 's nachts in een vuurzuil' (v.14). Als je wilt genieten van al het goede dat God voor je heeft bedacht, houd je ogen dan gericht op zijn wegwijzers.
   
 • Hem in alles trouw blijven

  De meerderheid liet zich afschrikken door de reuzen. Alleen Jozua en Kaleb niet. Kaleb was 'van een andere geest bezield' en bleef God in alles trouw (v.24, WV). Uiteindelijk mogen alleen degenen die de Heer in alles trouw zijn gebleven genieten van het land dat overvloeit van melk en honing.
   

 

Heer, dank U voor uw overstelpende gulheid en alle goede dingen die U uw volk hebt toebedacht. Help me om al uw geschenken in bezit te nemen, te geloven in uw beloften, uw wegwijzers in de gaten te houden, U in alles trouw te blijven en voortdurend te drinken van uw stroom van vreugden.
 

Pippa's bijdrage

Numeri 14:29-30


Het is niet goed als je halfslachtig kiest voor God, als je klaagt of Hem ongehoorzaam bent. Het volk van God liep zo veel mis. (Ik voel me heel schuldig dat ik zo'n moeilijke eter ben!)
 
Maar God beloont de mensen die Hem trouw blijven: 'Mijn dienaar Kaleb is daarentegen met een andere geest vervuld. Hij heeft Mij trouw gehoorzaamd' (v.24, HB). Laten we stoppen met mopperen en onze cynische houding en God vol overgave en enthousiasme volgen.
 

Vers van de dag
Lucas 4:18-19

'De Geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd.
Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden,
om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken
en aan blinden het herstel van hun zicht,
om onderdrukten hun vrijheid te geven,
om een genadejaar van de Heer uit te roepen.'
Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2018 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.