Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
Psalm     Nieuwe Testament     Oude Testament

Twaalf manieren om nuttig te zijn voor God

7 mei - dag 127

Een waterdrager in India had twee grote vaten die aan de uiteinden van een stuk hout hingen dat hij op zijn nek droeg. Een van de kruiken was gebarsten, terwijl de andere kruik puntgaaf was en altijd al het water op de plek van bestemming bracht. Aan het einde van de lange weg van de rivier naar huis was de gebarsten kruik nog maar halfvol.
 
De arme gebarsten kruik schaamde zich voor zijn gebrek en voelde zich ellendig omdat hij maar de helft kon doen van waarvoor hij bedoeld was. Nadat hij zich twee jaar lang een mislukkeling had gevoeld, zei de kruik op een dag tegen de waterdrager:
 
“Ik schaam me voor mezelf en ik wil u mijn excuses aanbieden. Ik heb steeds maar de helft van het water afgeleverd, omdat door de barst in mijn buik er steeds water weglekt onderweg naar uw huis. Vanwege mijn gebrek moet u al dit werk doen en profiteert u er niet eens optimaal van.”
 
De waterdrager zei tegen de kruik: “Is het je nooit opgevallen dat er alleen aan jouw kant van het pad bloemen staan, en niet aan de kant van de andere kruik? Dat komt omdat ik wist dat je een gebrek had en ik bloemzaadjes heb gezaaid aan jouw kant van het pad. En elke dag heb jij die zaadjes op de terugweg water gegeven. Twee jaar lang heb ik deze prachtige bloemen kunnen plukken om op tafel te zetten. Als jij niet was zoals je bent, had ik deze bloemenpracht niet in huis gehad.”
 
Gelukkig gebruikt God ook kruiken met een barst. Je hoeft niet perfect te zijn. God kan je gebruiken zoals je bent. We willen graag iets betekenen. Als je nuttig wilt zijn voor God, kun je twaalf dingen doen:

1. Besef dat je geliefd bent


God gebruikt je omdat Hij van je houdt. David zegt: 'Hemelhoog is uw liefde, tot aan de wolken reikt uw trouw' (v.11). Hier begint het allemaal mee: het besef dat God van je houdt.
 

2. Loof de Heer, altijd


God wil dat wij Hem loven en prijzen. David zegt: 'Mijn hart staat klaar om te zingen en te spelen (...) U, Heer, wil ik prijzen' (vv.8-10, WV). In reactie op Gods liefde voor jou moet je Hem loven met al je talenten; niet alleen binnenskamers, maar ook in het openbaar (v.9). En niet alleen als je daar zin in hebt: je moet altijd klaarstaan, ook als je het moeilijk hebt.
 

3. Eer God in je leven


God eert de mensen die Hem eren. David schrijft: 'Verhef u boven de hemelen, God, laat uw glorie heel de aarde vervullen' (v.12). Dit is Davids ultieme wens. Het is dezelfde wens die we kennen uit het gebed dat Jezus ons heeft leren bidden: 'Uw naam worde geheiligd' (Matteüs 6:9b, NBG).
 

4.  Doe wat 'de Vader' doet


De zeer religieuze Farizeeën waren corrupt en onbuigzaam geworden en hielden strikt vast aan de letter van de wet. Ze hadden kritiek op Jezus omdat een man die 38 jaar lang verlamd was geweest zijn bed had gedragen op de sabbat.
 
Jezus heeft een band met God en Hij is de geliefde Zoon van God die alles doet wat de Vader van Hem vraagt. Hij is onlosmakelijk verbonden met zijn Vader. Hij is één met de Vader.
 
Jezus is God; Hij noemt God zijn eigen Vader en stelt Zichzelf zo gelijk aan God (v.18). Toch is Jezus ook de gehoorzame Zoon van zijn Vader. In reactie op de mensen die Hem wilden doden zei Hij: 'Waarachtig, ik verzeker u: de Zoon kan niets uit zichzelf doen, hij kan alleen doen wat hij de Vader ziet doen; en wat de Vader doet, dat doet de Zoon op dezelfde manier' (v.19).
 
Je kunt je eigen plannen maken en God vragen of Hij die wil zegenen, maar vraag liever naar Gods plannen en werk hieraan mee.
 

5. Luister naar God


Het volk van God kwam in de problemen omdat het niet luisterde naar God, zoals we lezen in het gedeelte van het Oude Testament voor vandaag (Rechters 6:10). Jezus zegt dat het van levensbelang is om naar Hem te luisteren en Hem te geloven: 'Wie luistert naar wat ik zeg en hem gelooft die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven; over hem wordt geen oordeel uitgesproken, hij is van de dood overgegaan naar het leven' (Johannes 5:24).
 
Zelfs Jezus zegt: 'Ik doe niets uit eigen kracht, Ik oordeel naar wat Ik hoor' (v.30, WV).
 

6.  Doe zoveel goede dingen als je kunt


Je kunt je redding niet verdienen door 'goede werken'. Maar een leven in geloof krijgt gestalte in een leven vol goede daden. We lezen dat Jezus Zelf door het land trok als weldoener (Handelingen 10:38b). Jezus zegt: 'Er komt een moment waarop alle doden zijn stem zullen horen en uit hun graf zullen komen: wie het goede gedaan heeft staat op om te leven, wie het slechte gedaan heeft staat op om veroordeeld te worden' (Johannes 5:28-29).
 
John Wesley, een Britse theoloog uit de achttiende eeuw, heeft geschreven: 'Doe al het goede dat je kunt, op elke mogelijke manier, met alle mogelijke middelen, overal waar je kunt, wanneer je maar kunt, voor zoveel mogelijk mensen en zo lang je maar kunt.'
 

7. Streef ernaar om te doen wat God wil


Ik vind dit persoonlijk een van de moeilijkste dingen om in praktijk te brengen. Het is zo vanzelfsprekend om de dingen te doen die ik zelf wil. Jezus heeft gezegd: 'Ik [richt] mij niet op wat ik zelf wil, maar op de wil van hem die mij gezonden heeft' (v.30). Als je in je leven wilt doen wat God wil, moet je de dingen radicaal anders doen. Dat is niet een eenmalig besluit. Je moet het elke dag opnieuw doen. En dat valt niet mee!


Vader, help me om te luisteren naar uw stem, om te zien wat U doet en mee te helpen. Laat me, net als Jezus, niet mijn eigen wil volgen, maar doen wat U wilt.
 

8. Roep God te hulp


Het volk van God zat weer eens in de problemen. Ze 'deden wat slecht is in de ogen van de HEER' (6:1). Daarom kwamen ze onder de overheersing van Midjan (v.2) en vervielen ze tot 'bittere armoede' (v.6).
 
Het keerpunt kwam toen ze de Heer te hulp riepen (v.6), zoals ook zo vaak bij ons het geval is. Ik ben zo dankbaar voor al die keren dat God reageerde op mijn hulpgeroep. Voor welke problemen of uitdagingen je vandaag ook staat, roep God te hulp.
 

9. Weet dat God bij je is


God wees Gideon aan en zei tegen hem: 'De HEER zij met je, dappere krijgsman' (v.12). Gideon zei tegen God: 'Hoe zou ik Israël kunnen bevrijden? Mijn familie heeft in onze stam, Manasse, niets in te brengen, en ikzelf ben de jongste van de familie' (v.15). God antwoordde hem: 'Ik zal met u zijn' (v.16a, HB).
 
Jezus heeft beloofd dat Hij altijd bij je zal zijn, tot aan de voltooiing van deze wereld (Matteüs 28:20c).
 

10. Ken je zwakke punten


Gideon is ook een voorbeeld van een kruik met een barst die door God wordt gebruikt. Gideon zei: 'Och, Here, waarmee zal ik Israël verlossen? Zie, mijn geslacht is het geringste in Manasse en ik ben de jongste van mijn familie' (Rechters 6:15, NBG). Ik heb vaak het gevoel dat ik niet nuttig ben voor God omdat ik zwakke punten heb. Maar soms doet God zijn werk juist door onze zwakke punten en niet door waar we goed in zijn.
 
Ik put persoonlijk altijd veel troost uit de woorden van Paulus: 'Dus laat ik mij veel liever voorstaan op mijn zwakheid, zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt (...) In mijn zwakheid ben ik sterk' (2 Korintiërs 12:9b-10).
 

11. Gehoorzaam God zonder angst


Gideon 'deed wat de HEER hem had opgedragen' (Rechters 6:27), ook al zou dit zijn dood kunnen betekenen (v.30). Ik ben vaak bang als anderen het niet met me eens zijn en me tegenwerken. Maar dat is niets vergeleken met de situatie waarin Gideon zich bevond en al helemaal niets vergeleken met wat Jezus moest doorstaan. Joyce Meyer geeft de raad: 'Als angst op de loer ligt, vecht dan terug met geloof!'
 

12. Vertrouw op God


Het geheim van Gideons kracht was dat hij werd geholpen door de 'geest van de HEER' (v.34). Vertrouw niet op jezelf, maar vertrouw op God.
 
God heeft geen grote legers nodig. Hij zegt zelfs tegen Gideon: 'Het leger dat je bij je hebt is te groot' (7:2a). Hij wil niet dat de mensen denken dat ze gewonnen hebben door hun eigen kracht. Van de 32.000 man bleven er uiteindelijk maar 300 over (vv.1-7).
 
We hebben geen grote aantallen nodig om de transformatie van de maatschappij te bewerkstelligen, maar we hebben wel de kracht van de Heilige Geest nodig. Als je vertrouwt op God, kan Hij door jou werken, zoals Hij ook door Gideon heeft gewerkt.
 

Heer, ik heb uw Heilige Geest nodig om uw roeping voor mij te volbrengen. Vul mij vandaag met uw Heilige Geest. Kom Heilige Geest.
 

Pippa's bijdrageIk begrijp Gideon wel. Hij was bang, onzeker en voelde zich ontoereikend. Dat maakt mijn bewondering voor hem des te groter. Het tekent hoe dapper hij was om tegen iedereen in te gaan (v.27). Hij was ook zo verstandig om na te gaan of hij het wel bij het rechte eind had. Als je iets drastisch van plan bent, moet je er zeker van zijn dat je God goed begrepen hebt. Zodra Gideon zeker wist dat God het wilde, liet hij zich door niets of niemand weerhouden.
 
Vers van de dag
Johannes 5:30

'Ik [richt] mij niet op wat ik zelf wil, maar op de wil van hem die mij gezonden heeft.'
Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2018 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.