Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
afbeelding van Bible In One Year | bijbeljaar.nl
 Psalm     Nieuwe Testament     Oude Testament

Leven in een vijandige omgeving 

8 februari - dag 39

Onder de mensen die zijn weggevlucht uit Irak en Syrië om te ontsnappen aan het oorlogsgeweld en het islamitische extremisme bevinden zich honderdduizenden christenen. Christenen worden daar systematisch gemarteld en massaal geëxecuteerd. IS heeft het christendom uitgeroepen tot zijn belangrijkste vijand.
 
Miljoenen christenen wonen in landen waar ze worden vervolgd vanwege hun geloof. Veel overheden proberen de groei van de kerk in te dammen. Zelfs in traditioneel christelijke landen zien we soms vijandigheid ten opzichte van uitbundig christendom. Vijandigheid tegenover het volk van God is niets nieuws. Mensen voelen zich vaak bedreigd door succes, groei en grote aantallen.
 
Misschien heb je zelf op je werk of in je gezin te maken met een vijandige houding vanwege je geloof. De gedeelten voor vandaag laten niet alleen de realiteit zien van leven in een vijandige omgeving, maar ook hoe je te midden van deze vijandigheid kunt overleven en groeien.

1. Gods openbaring

God heeft zichzelf door de schepping geopenbaard aan de hele wereld. David zegt dat het zo overduidelijk is dat er een God is als je naar het heelal kijkt: 'De hemel verhaalt van Gods majesteit, het uitspansel roemt het werk van zijn handen, de dag zegt het voort aan de dag die komt, de nacht vertelt het door aan de volgende nacht' (vv.2-3).
 
Francis Collins, directeur van het Human Genome Project, gaf leiding aan een team van meer dan 2000 wetenschappers die samen de drie miljard letters in het menselijk genoom wilden vastleggen, onze eigen DNA-gebruiksaanwijzing. Hij zei: "Ik kan me niet voorstellen dat de natuur zichzelf heeft gemaakt. Alleen een bovennatuurlijke kracht die niet onderworpen is aan ruimte en tijd kan dat gedaan hebben.”
 
Iedereen kan Gods openbaring in de schepping zien. Niemand wordt buitengesloten. 'Toch wordt er niets gezegd, geen woord gehoord, het is een spraak zonder klank. Over heel de aarde gaat hun stem, tot aan het einde van de wereld hun taal' (vv.4-5).
 
Als we naar de wereld kijken, zien we Gods voetafdruk, 'zijn eeuwige kracht en goddelijkheid' (Romeinen 1:20). God heeft zichzelf weliswaar geopenbaard aan de hele wereld, maar toch blijft een groot deel van die wereld vijandig tegenover Hem.
 
Neem de tijd om Gods schepping te observeren en God te danken omdat Hij God is. Geniet van alle prachtige dingen die God heeft gemaakt.
 

Heer, dank U dat U elke dag en elke nacht spreekt door uw schepping en dat uw stem over de hele wereld wordt gehoord.
 

2. Gods oplossing

Ben je wel eens vals beschuldigd of verraden door een vriend? Hebben mensen wel eens tegen je samengespannen? Of heb je wel eens een andere vorm van persoonlijke vijandigheid meegemaakt? Jezus heeft al deze dingen meegemaakt.
 
God heeft zichzelf geopenbaard in de schepping. Maar zijn ultieme openbaring zien we in de persoon van zijn Zoon, Jezus Christus.
 
God zelf is deel geworden van deze vijandige wereld om er iets aan te doen. In dit gedeelte wordt een tipje van de sluier van Gods oplossing opgelicht. Zijn oplossing werd volbracht met de komst van zijn Zoon Jezus. Maar ook tegenover Jezus stond de wereld vijandig.

 • Samenspannen

  De huidige vijandige houding van de wereld tegenover Jezus en christenen zou ons niet moeten verbazen. Jezus wist dat Hij zou worden 'uitgeleverd om gekruisigd te worden' (v.2). De hogepriesters en de oudsten van het volk 'beraamden [een] plan om Jezus door middel van een list gevangen te nemen en hem te doden' (v.4).

  Jezus zegt tegen zijn leerlingen: 'Een van jullie zal mij uitleveren' (v.21).
   
 • Beschuldigingen

  Toen een vrouw naar Jezus toekwam met een albasten flesje met zeer kostbare olie en dat uitgoot over zijn hoofd (v.7), vonden zelfs de leerlingen dat een 'verspilling' (v.8).

  Dit voorval is zo ontroerend. Jezus wordt voor ons gegeven. De prijs is hoger dan we ons ooit kunnen voorstellen en zijn dood is aanstaande. Een flesje kostbare olie is juist heel gepast en toch mopperen de leerlingen over verspilling.

  De meeste mensen begrijpen jouw sociale bewogenheid als christen, bijvoorbeeld de 'goede werken' voor de armen. Maar ze vinden het moeilijker om begrip op te brengen voor je aanbidding van Jezus en wat daar bij komt kijken. Dat beschouwen ze als 'verspilling'; we zouden onze tijd en ons geld beter kunnen besteden (v.9). Maar Jezus heeft hier een andere kijk op: 'Zij heeft iets goeds voor mij gedaan' (v.10b). Ze liet zien hoe verschrikkelijk veel ze van Jezus hield.
   
 • Verraad

  Wat mensen niet doen voor geld! Judas wachtte op een gelegenheid om Jezus uit te leveren in ruil voor 'dertig zilverstukken' (v.15). Hoeveel pijn moet dit Jezus hebben gedaan! Judas was een van zijn beste 'vrienden', een van de twaalf die Hij had uitgekozen. Hij wist het: 'Een van jullie zal mij verraden' (v.21, HB).
Maar Jezus houdt zoveel van hen, dat Hij voor hen sterft. Tijdens een gezamenlijke maaltijd legt Hij de betekenis van zijn dood uit. Met het breken van het brood en het drinken van de wijn laat Hij zien dat zijn bloed 'voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden' (v.28, HSV). Jezus' antwoord op een vijandige wereld is zijn dood aan het kruis, opdat velen kunnen worden vergeven en gered.

Elke keer dat je deelneemt aan het Heilig Avondmaal, word je herinnerd aan de vijandigheid van de wereld en aan zijn liefde voor diezelfde wereld.
 

Heer Jezus, dank U dat U voor mij bent gestorven en me hebt laten zien hoe ik een vijandige wereld kan liefhebben.
 

3. Wie God is

Mozes vroeg God: '... wie ben ik?' (3:11). Als antwoord vertelt God hem wie Hij is. Uiteindelijk ligt het antwoord op al onze vragen en problemen niet in wie wij zijn, maar in wie God is.
 
Als je een Jood uit de eerste eeuw zou vragen wie de grootste persoon ooit was, zou deze ongetwijfeld hebben geantwoord: 'Mozes'. Hij was de belangrijkste figuur in hun geschiedenis. Hij had hen bevrijd uit de slavernij en geleid naar een leven in vrijheid. Hij had hun de wet gegeven. Het boek Exodus beschrijft hoe een nieuw volk wordt geboren en laat ons kennismaken met de man die hier verantwoordelijk voor was.
 
Een 'nieuwe koning' kwam aan de macht die 'Jozef niet gekend had' (1:8). De 'nieuwe koning' wist niets van wat Jozef voor Egypte had gedaan. De mensen waren al het goede dat het volk van God in het verleden had gedaan al gauw weer vergeten. De regering begon hen meedogenloos te onderdrukken en beulde hen af met zware dwangarbeid (vv.11-14). Ze schreeuwden om hulp en 'God hoorde hun jammerkreten' (2:24).
 
Door de eeuwen heen hebben mensen steeds geprobeerd Gods volk uit de weg te ruimen, maar dat is nooit gelukt. 'Maar hoe meer de Israëlieten onderdrukt werden, des te talrijker werden ze' (1:12a). Zelfs vandaag de dag blijft het volk van God groeien, ondanks de vervolging en onderdrukking.
 
Mozes was de geadopteerde kleinzoon van de farao, een machtige prins. Hij had de beschikking over een overvloed aan geld, seks en macht. Maar hij koos ervoor om vijandigheid te verdragen. Hij gehoorzaamde God en koos ervoor zich te identificeren met Gods volk Israël, een groep mensen die iemand met Mozes' opvoeding met minachting zou hebben vervuld, een volk van slaven.
 
Met onze kennis van het Nieuwe Testament zien we dat Mozes 'liever even slecht [werd] behandeld als het volk van God dan dat hij vluchtig voordeel had bij de zonde; omdat hij uitzag naar de beloning waardeerde hij de smaad van Christus hoger dan de schatten van Egypte' (Hebreeën 11:25-26).
 
Dit was bepaald geen gemakkelijke keuze. Maar uiteindelijk gehoorzaamt hij aan Gods roeping en neemt hij het op tegen een vijandige wereld.
 
De basis van zijn gehoorzaamheid is dat hij erkent wie God is. God openbaart zichzelf op verschillende manieren aan Mozes en belooft hem: 'Ik zal bij je zijn' (Exodus 3:12a). De openbaring van zijn naam was vooral veelzeggend, aangezien namen in die tijd werden beschouwd als beschrijving van iemands karakter of aard: God openbaart zichzelf als 'ik zal er zijn, zoals ik er ben' (v.14, NB). De enige manier waarop God uitputtend kan worden beschreven, is met een verwijzing naar zichzelf.
 
Deze naam geeft de unieke grootsheid en eeuwigheid van onze God aan. Deze naam (in verkorte vorm) is de naam waarmee God wordt aangeduid in de rest van het Oude Testament. Het Hebreeuwse woord is Yahweh, wat in het Nederlands meestal vertaald wordt als 'de Heer'. Mozes' gehoorzaamheid aan God vindt zijn basis in zijn besef van wie God is.
 
Feitelijk zegt God tegen Mozes dat hij niet bang hoeft te zijn voor de vijandigheid die hem te wachten staat. Alles wat er toe doet, is dat 'IK ZAL ER ZIJN' bij hem is. Hij is genoeg voor al je angsten, zorgen en moeilijkheden.
 
Jezus heeft gezegd: 'van voordat Abraham er was, ben ik er' (Johannes 8:58). De grote, eeuwige en toereikende 'IK BEN' is bij ons gekomen in Jezus en heeft beloofd dat Hij bij je zal zijn (Matteüs 28:20). Als je weet dat 'IK ZAL ER ZIJN' bij je is, kun je gerust zijn.
 

Heer Jezus, dank U dat U bij me bent in deze vijandige wereld en dat U genoeg bent voor al mijn angsten, zorgen en problemen.
 

Pippa's bijdrage
 

Mozes had zijn leven te danken aan vijf dappere vrouwen:

 • Sifra en Pua trotseerden de farao en redden de levens van honderden jongetjes.
   
 •  Mozes' zus Mirjam was zo slim om Mozes' eigen moeder te halen als voedster.
   
 • De moeder van Mozes gaf haar grote geloof door aan haar drie kinderen, Mozes, Aäron en Mirjam.
   
 • Het meest verbazingwekkend is dat de dochter van de farao medelijden had met Mozes, hem redde en opvoedde als haar eigen kind.
   
Vers van de dag
Exodus 3:12

'Ik zal bij je zijn.'
Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2019 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.