Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
afbeelding van Bible In One Year | bijbeljaar.nl
 Psalm     Nieuwe Testament     Oude Testament

Spiritueel gezag
3 maart - dag 62

Ik ontmoette hem voor het eerst toen hij kwam spreken tijdens een studieweekend in mijn studietijd aan de universiteit van Cambridge. Hoewel hij de gastspreker was, was hij bijzonder vriendelijk en straalde hij een grote bescheidenheid uit.
 
Als hij sprak, sprak hij met gezag. Zijn boodschap was heel eenvoudig en het ging hem erom mensen te vertellen over Jezus. Een paar jaar later werd hij de voorganger van Holy Trinity Brompton.
 
Deze bescheiden en uiterst spirituele man gaf niet alleen leiding aan onze kerk (en andere kerken) op een heel belangrijk moment in de groei van de gemeente, maar leidde in de laatste veertig jaar ook enkele van de invloedrijkste christelijke leiders van het Verenigd Koninkrijk op. David Watson, David MacInnes, Sandy Millar en John Irvine zijn allemaal hulppredikant geweest onder leiding van John Collins, een geestelijke die nooit op de voorgrond wilde treden, maar die zijn hele leven in dienst van anderen heeft gesteld.
 
Zijn gezag ontleent hij niet aan zijn positie of wereldlijke macht. Zijn gezag is geworteld in zijn relatie met Jezus Christus. Het komt van binnenuit.
 
Mensen zijn tegenwoordig heel voorzichtig met gezag. Gezag kan gemakkelijk worden misbruikt. Maar goddelijk, geestelijk gezag is een bron van grote zegen.
 

1. Stem met gezag

 
In onze maatschappij zien we een grote spirituele honger en behoefte. Mensen zijn op zoek naar spirituele kennis en ervaringen. Deze psalm wijst ons in de richting van 'de stem van de HEER' (v.3). David beschrijft de ontzagwekkende macht, glorie en het gezag van Gods stem (vv.4-5,7-9).
 
Tegenwoordig horen we de stem van de Heer vooral via de woorden van de Bijbel. Het woord van God is gezaghebbend, machtig en glorierijk: we vallen ervoor op onze knieën. Op onze knieën is een goede houding om te luisteren naar de stem van de Heer. Ik begin de dag vaak op mijn knieën terwijl ik lees in de Bijbel en probeer om Gods stem te horen. Ik vraag Hem: “Heer, wat wilt U me vandaag meegeven?”
 
David zegt aan het begin van deze psalm: '... erken de HEER, zijn macht en majesteit, erken de HEER, de majesteit van zijn naam, buig u voor de HEER in zijn heilige glorie' (vv.1-2). Alle gezag, macht en kracht behoren God toe. Maar Hij houdt dit niet allemaal voor Zichzelf. Als je naar zijn stem luistert, deelt Hij zijn gezag, macht en kracht met jou. Aan het eind van de psalm zegt David: 'De HEER zal macht aan zijn volk verlenen, de HEER zal zijn volk zegenen met vrede' (v.11).
 
Deze twee dingen zijn voor ons onmisbaar om de strijd van het leven (zowel de innerlijke strijd als de strijd met de buitenwereld) het hoofd te bieden. We hebben Gods kracht en zijn vrede nodig.
 

Heer, dank U dat U uw gezag, macht en kracht met ons deelt. Geef mij kracht voor de strijd van vandaag en geef me vrede tijdens de stormen van het leven.
 

2.  Door God gegeven gezag


Jezus sprak en handelde met een gezag dat Hij van God had gekregen. Hij luisterde naar de stem van de Heer en sprak Gods eigen woorden. Dat is de crux. Als je met gezag wilt spreken, breng dan tijd door met God en luister naar zijn stem.
 
Niemand twijfelde aan Jezus' gezag. De enige vraag die zijn tegenstanders hadden, was waar dat gezag vandaan kwam (11:28). Jezus' antwoord was een briljante vraag over Johannes de Doper.
 
Hij vroeg hun of Johannes zijn gezag van God (de hemel) had gekregen of van de mensen (v.30). Ze konden deze vraag niet beantwoorden, omdat ze niet wilden toegeven dat het gezag van God kwam (omdat ze Hem niet hadden geloofd) (v.31). Maar ze wilden ook niet zeggen dat het van de mensen kwam, omdat de mensen Johannes zagen als een echte profeet (v.32).
 
“Komt de pinksterbeweging van God?” Deze vraag werd gesteld aan een voorganger die geloofde dat de bovennatuurlijke gaven van de Heilige Geest waren opgehouden met de dood van de apostelen. Deze vraag lokte een reactie uit die lijkt op de reactie in het gedeelte voor vandaag; hij kon de vraag niet beantwoorden.
 
Als hij zou antwoorden dat de pinksterbeweging van God kwam, erkende hij dat de bovennatuurlijke gaven van de Heilige Geest in onze wereld werden uitgegoten. Maar als hij ontkende dat de pinksterbeweging van God kwam, zou hij de ervaring van meer dan 600 miljoen christenen overal ter wereld ontkennen die Gods kracht hebben ervaren via de pinksterbeweging.
 
Jezus' ondervragers weigeren zijn vraag over Johannes de Doper te beantwoorden en daarom weigert Jezus om hun vraag over zijn gezag te beantwoorden. 'En Jezus zei tegen hen: 'Dan zeg ik ook niet op grond van welke bevoegdheid ik die dingen doe.' ' (v.33b).
 
Hierna vertelt Jezus een gelijkenis waarin Hij de oorsprong van zijn gezag onthult. Zijn tegenstanders begrijpen wat Jezus van plan is, want Marcus vertelt ons dat zij Hem gevangen wilden nemen; '... want ze wisten dat hij hen op het oog had bij het vertellen van deze gelijkenis' (12:12).
 
De gelijkenis gaat over een man die een wijngaard aanlegde en er een muur omheen bouwde. Hij groef een kuil voor de wijnpers en bouwde een uitkijktoren (v.1). De gelijkenis is gebaseerd op Jesaja 5:1-7 waar God de eigenaar is en zijn volk (in het bijzonder de leiders) de wijngaard. In de gelijkenis van Jezus zijn de dienaren die worden gezonden en vermoord de profeten van God, onder wie Johannes de Doper. Hierna geeft Jezus Zichzelf een rol in zijn eigen gelijkenis: 'Ten slotte was alleen nog zijn [Gods] geliefde zoon over; die stuurde hij als laatste naar hen toe, met de gedachte: Voor mijn zoon zullen ze wel ontzag hebben' (Marcus 12:6).
 
Jezus laat zien dat Hij een uniek gezag heeft, omdat Hij de unieke Zoon van God is. Er wordt een heel duidelijk onderscheid gemaakt tussen de enige geliefde zoon en erfgenaam en de verschillende dienaren die eerder werden gezonden. En met een verbazingwekkend vooruitziende blik verklaart Jezus dat Hij, de enige Zoon van God, gedood zal worden (vv.7-8).
 
Hierna legt Hij uit dat het leiderschap van Gods volk zal overgaan op een nieuwe leiding (de eerste leiders van de kerk) en dat Jezus hun hoeksteen zal zijn: 'De steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden' (v.10, zie ook Psalm 118:22).
 
De unieke Zoon van God heeft uniek gezag als de unieke hoeksteen van het volk van God. Luister naar Hem. Dan zal jij ook spreken met gezag dat je ontleent aan zijn gezag.


Heer, dank U dat U de unieke Zoon van God bent die spreekt met het gezag van God zelf. Help me om een hechte band met U te hebben, om uw stem te horen en uw woorden te spreken met gezag.
 

3. Het gezag van Jezus


Het was een indrukwekkende ervaring om de ontmoetingstent binnen te gaan en in de nabijheid van de Heer te zijn: 'Op dat moment zagen alle Israëlieten de Heer, stralend en machtig. Uit de heilige tent kwam een grote vlam (...) Toen de Israëlieten dat zagen, begonnen ze te juichen. En iedereen boog diep' (9:23-24, BGT).
 
Dat toegang tot God nooit vanzelfsprekend kan zijn, zien we aan het voorbeeld van Nadab en Abihu (10:1-2). Mensen willen tegenwoordig vaak een band met God op hun eigen voorwaarden en op hun eigen manier. Je kunt alleen dankzij Jezus vol vertrouwen en zonder angst bij God komen.
 
Toegang tot God werd in het Oude Testament mogelijk gemaakt door een ingewikkeld offerstelsel. De hogepriester moest offers brengen voor zichzelf en voor het volk (9:7-8). Aangezien de hogepriester een mens was en, net als wij, zwak en zondig, moest hij offers brengen voor zijn eigen zonden en voor de zonden van het volk.
 
Jezus heeft een uniek gezag. Hij is de hogepriester zonder zonde. De schrijver van de brief aan de Hebreeën zegt het als volgt: 'Een hogepriester als hij hadden we ook nodig, iemand die heilig, schuldeloos en zuiver is, van de zondaars afgescheiden en ver boven de hemel verheven. Hij hoeft niet, zoals de andere hogepriesters, elke dag eerst offers op te dragen voor zijn eigen zonden en dan voor die van het volk; dat heeft hij immers voor eens en altijd gedaan toen hij het offer van zijn leven bracht' (Hebreeën 7:26-27).
 
Daardoor heb jij via Jezus toegang tot de heilige nabijheid van God: 'Broeders en zusters, dankzij het bloed van Jezus kunnen we zonder schroom binnengaan in het heiligdom, omdat hij voor ons met zijn lichaam een weg naar een nieuw leven gebaand heeft, door het voorhangsel heen. We hebben nu een hogepriester die dienstdoet in het huis van God; laten we God dan naderen met een oprecht hart en een vast geloof, nu ons hart gereinigd is, wij van een slecht geweten bevrijd zijn en ons lichaam met zuiver water is gewassen' (10:19-22).
 
Je kunt bij God komen en de stem van de Heer horen, zijn kracht en vrede ontvangen en met gezag spreken. Dat gezag krijg je omdat je de stem van God hebt gehoord.


Heer, dank U dat ik dankzij het bloed van Jezus toegang heb tot het allerheiligste. Vandaag wil ik bij God komen met een oprecht hart en een vast geloof. Ik wil de stem van de Heer horen, zijn kracht en vrede ontvangen en met het gezag spreken dat ik krijg omdat ik de stem van God heb gehoord.
 

Pippa's bijdrage

Psalm 29:11


'De Heer zal zijn volk kracht geven, de Heer zal zijn volk zegenen met vrede.'
 
Dat is wat ik elke dag nodig heb: kracht en vrede.
 

Vers van de dag
Psalm 29:11

'De HEER zal zijn volk kracht geven,
de HEER zal zijn volk zegenen met vrede.'
Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2018 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.