Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
afbeelding van Bible In One Year | bijbeljaar.nl
 Psalm     Nieuwe Testament     Oude Testament

Je Koning  

19 december - dag 353

In 2010 bracht Prins Charles een bezoek aan onze kerk. Het was een grote eer om de troonopvolger, de toekomstige koning van Engeland, te ontmoeten en te ontvangen.
 
Het Verenigd Koninkrijk wordt al eeuwen geregeerd door koningen en koninginnen en onze koninklijke familie is een belangrijk onderdeel van ons nationale gevoel. De macht van de meeste moderne koningen is beperkt. In de oudheid was het koningschap veel omvangrijker en had de koning het laatste woord over alle aspecten van zaken van nationaal belang. In het gedeelte van het Oude Testament voor vandaag lezen we over de heerschappij van koningen van Perzië en Israël. Daarnaast wijzen de gedeelten ons ook op een nog grotere Koning, namelijk God.
 
Het centrale thema van alles wat Jezus onderwijst is het koninkrijk van God. Het gaat niet alleen om een koninkrijk in de politieke of geografische zin van het woord, maar ook om wat het koningschap inhoudt, wat het betekent om te regeren en te heersen. Het koninkrijk van God is de heerschappij van God.

1. Aanbid je Koning

'U, mijn God en koning, wil ik roemen, uw naam prijzen tot in eeuwigheid', roept David uit (v.1).
 
David aanbidt de Koning van het heelal: 'Ik wil u eer brengen, mijn God' (v.1a, BGT). Hij noemt de 'de glorie van uw majesteit' (v.5a) en 'de luister van uw koningschap' (v.11a), 'de glorie en de glans van uw koningschap' (v.12b) en zegt: 'Uw koningschap omspant de eeuwen, uw heerschappij omvat alle geslachten' (v.13).
 
Hij aanbidt zijn Koning elke dag: 'Elke dag opnieuw wil ik u prijzen' (v.2a) en zegt dat hij dat zal blijven doen 'tot in eeuwigheid' (v.2b). Hij kan God nooit genoeg prijzen, want 'zijn grootheid is niet te doorgronden' (v.3b). David schrijft lofliederen: 'Ik wil vertellen over Uw geweldige heerlijkheid en Uw machtige wonderen' (v.5, HB).
 
Loof God om zijn macht en heerschappij en om zijn 'goedheid' en zijn 'gerechtigheid' (v.7). De vreugde en verheerlijking in de Psalmen komen voort uit deze twee waarheden: God is Koning en God is goed. Je mag erop vertrouwen dat Hij alles in de hand heeft en dat is goed nieuws!


Heer, U bent almachtig. U bent Koning van het heelal. U bent mijn lof waardig. Ik wil U prijzen, elke dag.
 

2. Vestig je hoop op je Koning

Waarom is het leven zo'n worsteling? Waarom moeten onschuldige mensen lijden? Zal het altijd zo zijn? Komt er ooit een eind aan onze ellende? Is er nog hoop? Hoe ziet de toekomst eruit?
 
We zien een glimp van de toekomst; hoe het zal zijn als Jezus terugkomt en  het koninkrijk van de wereld zal veranderen in het Koninkrijk van God en zijn Messias. 'Hij zal heersen tot in eeuwigheid' (v.15).
 
Jezus is gekomen om het koninkrijk van God te verkondigen. Op een bepaalde manier was het koninkrijk er 'nu' en op een bepaalde manier 'nog niet'.
 
De huidige realiteit van het koninkrijk van God was zichtbaar in alles wat Jezus deed. Gods heerschappij en koningschap zijn zichtbaar in de onderdrukking van het kwaad. Het begin van het koninkrijk van God is zichtbaar in de genezing van zieken, het uitdrijven van kwade geesten en de vergeving van zonden.
 
Jezus heeft ook het toekomstige aspect van het koninkrijk van God duidelijk gemaakt. Hij leerde zijn leerlingen om te bidden: 'Uw koninkrijk kome' (Matteüs 6:10, NBG). Hij heeft het over de 'tijd van de oogst, dat is het einde van deze wereld' (13:39, BGT). Blijkbaar komt het koninkrijk van God pas volledig tot bloei als Jezus terugkomt.
 
In het gedeelte van Openbaring voor vandaag lezen we wat er gebeurt vlak voordat het koninkrijk van God in al zijn volheid zal komen. Het volk van God wordt gelijktijdig vervolgd en beschermd.
 
Er zullen twee getuigen zijn (Openbaring 11:3). Het rechtssysteem in het Oude Testament vereiste dat er altijd ten minste twee getuigen waren (Deuteronomium 19:15; Johannes 8:17). Jezus zond zijn getuigen er altijd twee-aan-twee op uit.
 
De twee getuigen die hier worden genoemd zijn waarschijnlijk Mozes (die 'water in bloed' veranderde, Openbaring 11:6) en Elia (die de hemel sloot, v.6), 'omdat deze twee profeten de bewoners van de aarde hebben gekweld' (v.10, NB).
 
De twee getuigen profeteerden 1260 dagen lang (42 maanden of drie en een half jaar). Deze periode staat waarschijnlijk symbool voor de tijd tussen de eerste en tweede komst van Jezus.
 
Vlak voor het einde worden ze gedood door het beest. Hun lijken liggen 'op het plein van de grote stad' (v.8), dat wil zeggen Babel of Rome, 'die in figuurlijke zin Sodom of Egypte heet' en 'de stad waar ook hun Heer gekruisigd is' (v.8), dat is Jeruzalem.
 
Gedurende heel korte tijd ('drie-en-een-halve dag', v.9) is iedereen blij dat ze dood zijn (v.10, BGT). Daarna wekt God hen op: 'Maar na drie en een halve dag zal God een geest van leven in hen laten komen en zullen zij opstaan. Ieder die dat ziet, zal vreselijk bang worden' (v.11, HB). De getuigen zullen naar de hemel opstijgen als de tijd voor het laatste oordeel is gekomen (vv.12-13).
 
Op dat moment klinkt de zevende bazuin. Er zijn drie opeenvolgende gebeurtenissen. Ten eerste zal het koninkrijk van God in al zijn glorie bij ons zijn (v.15). Ten tweede aanbidt de hele gemeente ('de vierentwintig oudsten, v.16) de Koning. De oudsten werpen zich neer en aanbidden God met de woorden:
 
'Wij danken u, Heer, onze God, Almachtige,
die is en die was,
want in uw grote macht
 neemt u nu het koningschap op u' (v.17).
 
Ten derde begint het laatste oordeel (v.18). De vernietigers worden vernietigd. God zal zijn dienaren, de profeten, evenals de heiligen en degenen die ontzag hebben voor zijn naam, belonen, jong en oud.
 
Zoals altijd in het boek Openbaring zijn de beelden symbolisch. Mozes en Elia, de twee getuigen van God, zijn voorbeelden van grote moed en grote macht die te maken krijgen met grote weerstand en veel ellende voordat ze uiteindelijk van alle blaam worden gezuiverd.
 
Dit is wat ook wij kunnen verwachten in deze tijd tussen de eerste en tweede komst van Jezus, de tijd waarin wij leven. Er woedt een strijd tussen het koninkrijk van God en het koninkrijk van 'het beest'. Maar het is een strijd waarvan de uitkomst bekend is.
 
Er zal een einde komen aan je worstelingen. Er zal een einde komen aan het lijden van onschuldige mensen. Er is geweldige hoop voor de toekomst. Jezus komt terug. Hij zal heersen voor altijd.
 

Heer, dank U dat het koninkrijk van deze wereld zal veranderen in het koninkrijk van onze Heer en zijn Messias en dat U tot in eeuwigheid zult heersen.
 

3. Vertrouw op je Koning

Heeft iemand wel eens een valse beschuldiging of onterechte kritiek over je doorgespeeld aan je baas of iemand anders die gezag over je heeft?
 
Heb je wel eens het gevoel dat het werk van God wordt gehinderd of zelfs verhinderd door tegenwerking door de overheid, je baas of andere autoriteiten?
 
Menselijke leiders zijn machtig en kunnen hun macht ten goede of ten kwade gebruiken. Artaxerxes was koning van Perzië (4:7). Hij kreeg wat je een van die 'gevreesde brieven' zou kunnen noemen. Het was een brief van mensen die het werk van God dwarsbomen. De brief stond vol vleierij, halve waarheden en zelfs leugens.
 
De schrijvers doen het voorkomen alsof ze de koning echt willen helpen: 'Koning, u moet weten ...' (vv.12-13, BGT). Jeruzalem noemen ze een 'slechte en ongehoorzame stad' (v.15a, BGT). Net als nu gaf geld ook toen onevenredig veel macht. Ze waarschuwen voor het gevaar dat 'er niet langer belasting, cijns of tol zal worden afgedragen, wat de belangen van het koninkrijk zeker zal schaden' (v.13) en dat 'de macht van de koning wordt uitgehold' (v.14) door deze 'opstandige en vanouds oproerige stad' (v.15). Het gevolg was dat het werk aan de wederopbouw van de tempel en de stad Jeruzalem werd stilgelegd (v.24).
 
Als je slachtoffer bent van dergelijke dreigementen is het bemoedigend dat je niet de enige bent tegen wie dergelijke 'schriftelijke aanklachten' worden ingediend (v.6) door mensen die zich bedreigd voelen en die het werk willen stilleggen (v.21). We weten dat uiteindelijk niemand erin zal slagen om de plannen te dwarsbomen als God erachter staat. Maar het werk kan wel vertraging oplopen of zelfs tijdelijk worden gestaakt.
 
Uiteindelijk slagen de plannen van de aanklagers niet. Er kwam een nieuwe koning op de troon en we lezen dat 'God waakte over de oudsten van de Judeeërs' (5:5).
 
Er werd een gunstig rapport gestuurd naar koning Darius. Hierin werd melding gemaakt van een grote koning van Israël die de wederopbouw van de tempel voltooide (v.11) en van het bevel van koning Cyrus van Babylonië om de tempel van God te herbouwen.
 
Uiteindelijk kunnen we vertrouwen op de almachtige heerschappij van God: 'Het hart van de koning ligt in de hand van de HERE; als een waterloop kan het naar alle kanten worden gebogen, zodat de koning precies doet wat de HERE wil' (Spreuken 21:1, HB). Leg je vertrouwen uiteindelijk niet in de handen van menselijke leiders, maar vertrouw op God je Koning.
 
Menselijke leiders komen en gaan. Sommige leiders zijn goed. Andere leiders zijn slecht. De Heer bepaalt uiteindelijk de geschiedenis.
 

Heer, dank U dat alle ware koningschap uiteindelijk vooruitwijst naar uw koningschap. U bent mijn God, mijn Koning. Laat mij uw koninkrijk zien uitbreiden in mijn eigen persoonlijk leven, maar ook in mijn buurt, stad en land. Uw koninkrijk kome!
 

Pippa's bijdrage

Psalm 145:4


'Laat geslacht na geslacht van uw schepping verhalen, uw machtige daden verkondigen.'
 
Het is onze verantwoordelijkheid om het evangelie door te geven aan de volgende generatie en om te vertellen over de geweldige dingen die God in ons leven heeft gedaan.
 

Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2017 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.