Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
afbeelding van Bible In One Year | bijbeljaar.nl
Psalm     Nieuwe Testament     Oude Testament

Drie dingen die God je wil geven

26 juni - dag 177

Corrie ten Boom en haar zus Betsie waren vrouwen van middelbare leeftijd toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Ze besloten Joodse vluchtelingen onderdak te verlenen. Ze hebben veel Joden gered. Maar uiteindelijk werden ze zelf gearresteerd en op transport gesteld naar het concentratiekamp Ravensbrück. Betsie stierf in Ravensbrück. Corrie heeft het kamp op wonderbaarlijke wijze overleefd en kon getuigen van de manier waarop God redt, geneest en vergeeft.
 
In antwoord op de vraag naar de manier waarop we ons kunnen voorbereiden op vervolging, vertelde ze het volgende verhaal over haar kindertijd: 
 
'Toen ik een klein meisje was zei ik tegen mijn vader: “Pappa, ik ben bang dat ik nooit sterk genoeg zal zijn om een martelaar te zijn voor Jezus Christus.” Mijn vader antwoordde: “Als jij met de trein naar Amsterdam moet, wanneer geef ik je dan geld voor het kaartje? Drie weken van tevoren?” “Nee pappa, je geeft me het geld vlak voordat ik op de trein stap.” “Precies”, zei haar vader, “en zo is het ook met de kracht van God. Onze Vader in de hemel weet wanneer je kracht nodig hebt om een martelaar voor Jezus Christus te zijn. Hij geeft je alles wat je nodig hebt als de tijd daar rijp voor is.” '

1. Voortdurende leiding

God geeft je alle leiding die je nodig hebt. De psalmdichter vervolgt zijn geschiedenis van het volk van God en herinnert zich hoe 'hij hen leidde met een wolk overdag, in de nacht met een lichtend vuur' (v.14). Met andere woorden, Hij leidde hen de hele tijd.
 
Jij mag hetzelfde verwachten omdat de Heilige Geest in je woont. Jij wordt geleid door de Geest van God (Romeinen 8:14). De Heilige Geest geeft jou alle leiding die je nodig hebt.
 
God lest ook je geestelijke dorst: 'Hij spleet de rotsen in de woestijn en leste hun dorst met een watervloed, uit de steen ontsprongen beken, het water stroomde als rivieren' (Psalm 78:15-16). Jezus belooft je dat door de Heilige Geest rivieren van levend water uit je hart zullen stromen (Johannes 7:38).
 

Heer, ik heb uw Heilige Geest en uw leiding zo hard nodig. Vervul mij vandaag met uw Heilige Geest en laten rivieren van levend water uit mijn hart stromen.
 

2. Goed nieuws

In een wereld die smacht naar goed nieuws geeft God je goed nieuws. Het woord 'evangelie' betekent 'goed nieuws'. Het goede nieuws gaat over Jezus en de opstanding (v.18, GNB). Alles wat je nodig hebt, vind je in Jezus. Alles draait om Jezus.
 
Iedere keer dat je je getuigenis vertelt of op een andere manier praat over je geloof, moet je je afvragen: “Is het goed nieuws?” Al onze verkondigingen moeten goed nieuws zijn, want anders verkondigen we het evangelie niet. Jouw boodschap moet altijd goed nieuws zijn; het gaat tenslotte over Jezus, over zijn dood en zijn opstanding.
 
God gaf de eerste gemeente de juiste woorden voor elke gelegenheid. Jouw woorden bezitten veel kracht en kunnen levens veranderen. Het goede nieuws van Jezus is relevant voor alle tijden, alle culturen en alle situaties. De behoeften van mensen veranderen niet. De boodschap van het evangelie is altijd dezelfde.

 • Het goede nieuws uitleggen

  In de synagoge in Thessalonica 'sprak hij [Paulus] met de Joden over teksten uit de heilige boeken. Hij legde de teksten uit. Hij maakte duidelijk dat de messias moest lijden en opstaan uit de dood. En hij zei: 'Die Jezus, over wie ik steeds vertel, dat is de messias' ' (vv.2-3, BGT). Zijn zorgvuldige uitleg van het evangelie leidde ertoe dat een aantal mensen 'zich liet overtuigen' (v.4).

  Het feit dat je boodschap afkomstig is van God betekent niet dat je geen ongegronde kritiek zult krijgen. Paulus' succes gaf aanleiding tot jaloezie (v.5). Het is interessant dat men kennelijk al dacht dat hij veel invloed had: 'De mensen die in het hele rijk de orde verstoren, zijn nu ook hier gekomen' (v.6b).
   
 • Het goede nieuws bestuderen

  God gaf Paulus en Silas de juiste woorden voor de inwoners van Berea. Ze reageerden positief op wat ze hoorden. Ze luisterden 'vol belangstelling' naar het nieuws en 'bestudeerden dagelijks de Schriften om te zien of het inderdaad waar was wat er werd gezegd' (v.11). Ook hier droeg het nieuws vrucht en 'aanvaardden velen het geloof' (v.12). Ik zou je willen aanmoedigen om ook elke dag tijd uit te trekken om de Schriften te bestuderen.

  Ook hier roept het succes van Paulus en Silas weerstand op. Er waren mensen die het volk opruiden en in verwarring brachten (v.13). Je moet niet verbaasd opkijken als je ook vandaag mensen tegenkomt die opruien en verwarring zaaien.
   
 • Het goede nieuws bespreken

  Paulus reisde verder naar Athene. De Atheners 'hebben immers voor haast niets anders tijd dan voor het uitwisselen van de nieuwste ideeën' (v.21). Ze waren meer geïnteresseerd in nieuwigheden dan in de waarheid.

  En ook hier geeft God Paulus de boodschap die het meest geschikt is voor de Atheners. 'In de synagoge sprak hij met de Joden en met de Grieken die God vereerden, en op het marktplein ging hij dagelijks in debat met de mensen die hij daar aantrof' (v.17). Dit waren twee heel verschillende groepen toehoorders.

  De eerste groep kon hij toespreken alsof hij preekte voor een gemeente. Maar op het marktplein was het beter om te praten alsof hij arbeiders toesprak. Maar in essentie was Paulus' boodschap voor iedereen hetzelfde; hij 'verkondigde namelijk het goede nieuws over Jezus en de opstanding' (v.18, GNB).
   

Heer, ik wil U vragen of U mij de woorden wilt geven die ik nodig heb voor de gesprekken die ik vandaag zal hebben. Geeft U mij de boodschap. Ik vraag U om woorden die levens kunnen veranderen voor al mijn dagelijkse gesprekken. Laat de Geest mij leiden.
 

3. Materiële behoeften

Jezus heeft ons geleerd te bidden: 'Geef ons heden ons dagelijks brood' (Matteüs 6:11, HSV). Vraag God om wat je nodig hebt. Hij geeft je misschien niet alles wat je wilt, maar je mag vragen of Hij je alles wil geven wat je nodig hebt.
 
In een samenleving die steeds zondigt en uiteenvalt (1 Koningen 16:8-34) laat God een profeet opstaan die spreekt met gezag en macht.
 
In het Nieuwe Testament lezen we dat Elia 'een mens was als wij' (Jakobus 5:17a). En toch, 'nadat hij vurig had gebeden dat het niet zou regenen, is er drie-en-een-half jaar lang geen regen gevallen op het land. Toen bad hij opnieuw, en de hemel gaf regen, en het land bracht zijn vrucht weer voort' (vv.17b-18).
 
Elia's gebed bracht hemzelf in problemen. Maar God zorgde voor al zijn materiële behoeften. Eerst brachten de raven hem 's ochtends en 's avonds brood en vlees en dronk hij water uit de beek (1 Koningen 17:6). God kan op heel creatieve manieren voor je zorgen. Hij verwacht van jou dat je Hem gehoorzaamt en erop vertrouwt dat Hij je alles geeft wat je nodig hebt.
 
Toen de rivier droog viel (v.7) zei de Heer tegen hem: 'Ga naar Sarefat, in de buurt van Sidon, en neem daar je intrek. Ik heb een weduwe daar opgedragen je van voedsel te voorzien' (v.9). Als er een deur dichtgaat (de rivier valt droog), is de reden hiervoor vaak dat God een andere deur in je leven opent. Hij zorgde ervoor dat Elia ergens anders heenging, zodat Hij het gebed van een ander kon verhoren en haar kon geven wat zij nodig had.
 
De weduwe werd op de proef gesteld. Elia vraagt om voedsel. Ze zegt tegen hem dat zij en haar zoon net hun laatste eten zouden opeten om daarna te sterven. Elia belooft haar dat als ze deelt wat ze heeft, God haar alles zal geven wat ze nodig heeft. Hij zegt tegen haar: 'Tot op de dag dat ik [God] weer regen op de aarde zal laten vallen, zal er meel in de pot zijn en zal de oliekruik niet leeg raken' (v.14).
 
De weduwe doet wat Elia vraagt. En het gaat precies zoals hij gezegd heeft (vv.15-16). De vrouw laat zien dat ze een groot geloof heeft. Ze was bereid om alles te geven wat ze had. Ze zette alles op het spel. En God gaf haar alles wat ze nodig had. Ze hadden genoeg, maar nooit te veel. Ze bleven volkomen afhankelijk van God voor hun dagelijkse behoeften. Als je God gehoorzaamt en deelt wat je hebt, zul je zien dat je nooit meer kunt geven dan God. God zal onvoorstelbare dingen voor jou en door jou doen.
 
Dat betekent niet dat je leven makkelijk zal zijn. Ondanks haar geloof staat de weduwe nog meer strijd te wachten. Haar zoon wordt ziek en hij sterft (v.17). Elia legde een enorm geloof aan de dag en smeekte God om hulp voor de jongen die was overleden (v.20). 'De HEER verhoorde Elia's smeekbede: de levensadem keerde terug in de borst van het kind, en het leefde weer' (v.22).
 
Wat moet het geweldig zijn geweest voor Elia om de jongen op te tillen, hem naar beneden te dragen en aan zijn moeder te geven met de woorden 'Kijk, uw zoon leeft' (v.23).
 

Heer, dank U voor uw onvoorstelbare liefde, kracht en zorg. Dank U dat U zorgt voor voldoende voedsel voor de hele wereld. Vergeef ons als we er niet in slagen om alles wat U geeft eerlijk te verdelen. Geef ons uw leiding, uw woorden en moed om alles te doen wat we kunnen om dit verschrikkelijke onrecht zo snel mogelijk uit de wereld te helpen. Leid ons met uw Geest om onze wereld te veranderen.
 

Pippa's bijdrage

1 Koningen 17:14


'Want dit zegt de HEER, de God van Israël: Tot op de dag dat ik weer regen op de aarde zal laten vallen, zal er meel in de pot zijn en zal de oliekruik niet leeg raken.'
 
Ik vind dit altijd zo'n mooi verhaal, die arme onbekende weduwe die haar eten deelt met de grote profeet. God maakt van het gewone iets buitengewoons.
 

afbeelding van Bible In One Year | bijbeljaar.nl
Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2017 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.