Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
 Psalm     Nieuwe Testament     Oude Testament

Je stamboom

26 juli - dag 207

Mijn vader heeft me nooit iets verteld over zijn leven voordat hij naar Engeland kwam en trouwde met mijn moeder. Ik wist bijna niets over zijn achtergrond. Een paar jaar geleden nam het Joods museum in Berlijn contact met me op. Ze deden onderzoek naar de familie Gumbel. Ze stuurden me een kopie van mijn stamboom. Ik ontdekte dat mijn betovergrootvader Abraham Gumbel heette. Mijn overgrootvader heette Isaac en zijn broer Mozes.
 
Mijn vader was Joods. Hij haalde zijn bevoegdheid als advocaat en werd meester in de rechten aan de Universiteit van Tübingen in 1927. Later las hij Hitlers 'Mein Kampf' en wist wat er waarschijnlijk zou gebeuren met mensen als hij die bekendstonden als Israëlitisch. Hij ging naar Engeland en haalde de bevoegdheid om ook in Engeland als advocaat te kunnen werken. Uiteindelijk kwamen ook zijn zus en ouders naar Engeland. Een groot deel van de rest van mijn familie van mijn vaders kant is vermoord in Dachau, Riga en andere concentratiekampen van de nazi's.
 
De manier waarop het Joodse volk door de eeuwen heen is behandeld is complex en bij tijd en wijle tragisch. Soms zijn delen van de Bijbel verkeerd geïnterpreteerd of gebruikt als wapen om het Joodse volk te vervolgen.
 
Het volk van God in het Oude Testament was het volk Israël. Het volk van God in het Nieuwe Testament zijn alle mensen die hun vertrouwen stellen op Jezus Christus. We hebben een gezamenlijke geschiedenis en dezelfde stamboom. We vereren dezelfde God en Paulus vertelt ons dat we allemaal op dezelfde manier worden gered.

1. De God van Israël is jouw God

De Heer die wij vereren, is de Heilige van Israël. 'Aan de HEER danken wij ons schild, aan de Heilige van Israël onze koning' (v.19).
 
De psalmdichter zegt over de Heer: 'Uw troon rust op recht en gerechtigheid, liefde en waarheid staan in uw dienst' (v.15). Gods keuze voor het volk van Israël betekent niet dat Hij onrechtvaardig is. Hij is een God van liefde en trouw. Hij houdt van alle mensen. De basis van zijn troon is recht en gerechtigheid. Hij handelt altijd goed en zal nooit onrechtvaardig zijn voor andere volken.
 
Het was Gods bedoeling dat alle volken gezegend zouden worden door zijn keuze voor Israël (zie Genesis 12:3). Dit is nu mogelijk dankzij Jezus. Ook jij kunt een goede band hebben met God en de zegen ervaren waarover deze psalm spreekt: 'Gelukkig het volk dat (...) leeft, Heer, in het licht van uw gelaat. Juichend roepen zij uw naam, dag aan dag, door uw gerechtigheid richten zij zich op. U bent de glans van onze kracht' (vv.16-18). '... uw trouw geeft hun weer nieuwe kracht' (v.18, BGT).
 

Heer, help me vandaag om te leven in het licht van uw gelaat en de hele dag juichend uw naam te roepen.
 

2. Jouw redding begon bij Israël

Gods reddingsplan begon bij Israël. Zijn plannen voor Israël (de Joden) en de rest (de niet-Joden) zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wat betekent dit nu voor jou?
 
'Omdat hij zijn overweldigende majesteit wil tonen, heeft hij degenen die het voorwerp zijn van zijn barmhartigheid ertoe voorbestemd om in zijn majesteit te delen. Hen heeft hij ook geroepen: ons, die niet alleen uit het Joodse volk afkomstig zijn, maar uit alle volken' (9:23-24). Zijn reddingsplan omvat meer dan alleen het volk Israël.
 
Redding is gebaseerd op:

 • Geloof, niet onze je werken, niet je afkomst
 • Genade, niet wat je verdient 
Paulus citeert hierbij de woorden van Hosea. God heeft gezegd dat Hij mensen die 'niet mijn volk' zijn – dat wil zeggen de niet-Joden – 'mijn volk', 'mijn geliefde' en 'kinderen van de levende God' zou noemen (vv.25-26).
 
Het is zo'n onvoorstelbaar voorrecht om te horen bij het volk van God, om geliefd te zijn door God, om zijn kinderen te worden genoemd. We zijn het voorwerp van zijn barmhartigheid, voorbestemd om in zijn majesteit te delen zodat zijn overweldigende majesteit bekend wordt (vv. 23-24).
 
Onder het nieuwe verbond wordt niemand uitgesloten. Iedereen kan worden gered. God heeft door Jezus rechtvaardiging door geloof mogelijk gemaakt (v.30).
 
Jezus is de weg naar de redding. Voor sommigen is Hij een struikelblok, 'maar wie in hem gelooft, komt niet bedrogen uit' (v.33b).
 
Paulus houdt van het volk Israël. Het is zijn volk. Hij wil graag dat het wordt gered. Hij bidt hartstochtelijk voor hun redding. 'Vrienden, het is mijn grootste wens dat de Joden gered zullen worden. Daarom bid ik voor hen tot God' (10:1, BGT).
 
Ze kunnen maar op een manier gered worden en dat is door geloof, door 'Gods gerechtigheid' (v.3). Deze gerechtigheid krijgen we door Christus. 'De wet vindt zijn doel in Christus, zodat iedereen die gelooft rechtvaardig zal worden verklaard' (v.4).
 
'De wet vindt zijn doel in Christus.' Dit is een ontzagwekkende, grensverleggende uitspraak die levens verandert en de geschiedenis bepaalt. Er is veel discussie geweest over wat Paulus hiermee precies bedoelt. Een paar dingen zijn echter wel duidelijk.
 • Ten eerste: 'De wet vindt zijn doel in Christus.' Dit betekent dat Hij de wet heeft vervuld. Jezus heeft gezegd dat Hij is gekomen om de wet tot vervulling te brengen (Matteüs 5:17). Het doel van de wet is dus om ons naar Jezus te leiden (Galaten 3:24). Nu Jezus is gekomen, heeft de wet zijn taak volbracht.
   
 • Ten tweede: 'De wet vindt zijn einde in Christus.' Dit betekent dat Hij aan de wet heeft voldaan. Jezus was de enige die zich ooit helemaal aan de wet heeft gehouden en door het kruis mag jij delen in de opbrengst van zijn gehoorzaamheid.
   
 • Ten derde: 'De wet vindt zijn doel in Christus.' Dit betekent dat Hij je heeft bevrijd van de last en het oordeel van de wet. We schieten steeds tekort en leven daardoor onder de donkere wolk van het oordeel. Dankzij Jezus worden '... wie in Christus Jezus zijn, (...) niet meer veroordeeld' (Romeinen 8:1).
   
 • Ten vierde: Jezus heeft je bevrijd van het zoeken naar redding door de wet. Niemand kan door de wet worden gered. Niemand, behalve Jezus, heeft zich ooit aan de hele wet kunnen houden. 'De wet vindt zijn einde in Christus'. Dit betekent dat je niet meer zelf je eigen rechtvaardigheid hoeft na te jagen: je krijgt 'Gods gerechtigheid' (v.3).
   

Heer, dank U dat redding mogelijk is voor iedereen door geloof in Jezus. Ik bid vandaag voor het volk Israël: '... ik wens uit de grond van mijn hart en bid tot God dat ze zullen worden gered' (10:1).
 

3. Jouw geschiedenis is verbonden met Israël

In dit gedeelte zien we een stamboom. Dit is mijn stamboom. En die van jou.
 
Eugene Peterson schrijft dat dit verhaal begint met namen, honderden namen, lijsten met namen, bladzijden lang, namen van mensen. De heilige geschiedenis wordt niet gevormd door onpersoonlijke krachten of abstracte ideeën, nee, de geschiedenis wordt geweven op basis van namen van unieke mensen. Het boek Kronieken is een stevig argument tegen een onpersoonlijke godsdienst.
 
Je kunt een verhaal op verschillende manieren vertellen. De twee boeken van Kronieken gaan over dezelfde periode als de boeken Samuel en Koningen. De nieuwe schrijver, waarschijnlijk Ezra, schrijft ongeveer 100 jaar later en beschrijft de geschiedenis van Israël van Adam tot de terugkeer uit de ballingschap.
 
In deze hoofdstukken zien we dat de geschiedenis van Israël onze eigen geschiedenis is. Onze geschiedenis begint bij Adam (1:1), de eerste mens.
 
De kerk begint bij Abraham. 'Abraham verwekte Isaak. Zonen van Isaak: Esau en Israël' (v.34). Israël en de gemeente van Jezus Christus hebben beide Abraham als vader.
 
In hoofdstuk 2 lezen we over de geschiedenis van Israël aan de hand van de zonen van Israël tot David (2:15). Ook nu is de geschiedenis van Israël onze geschiedenis. De kerk is begonnen toen God Abraham riep en is door de eeuwen heen blijven bestaan en bestaat ook nu nog.
 
Of de kerk populair is of niet, groot of klein, doet er niet zo veel toe. Mensen praten over de kerk als een fenomeen in de marge dat alleen uit is op grotere populariteit. De enige vraag die de media stellen is of de kerk populair is of niet.
 
Maar bisschop Lesslie Newbigin zei al dat dit absurd is. De kerk heeft machtige wereldrijken overleefd, grote filosofische stromingen, totalitaire regimes. Zaken die nu de publieke discussie bepalen zullen over twintig jaar in de vergetelheid zijn geraakt. Maar de kerk zal er nog zijn. Deze realiteit moet het middelpunt zijn van ons denken als christenen.
 

Heer, dank U voor onze stamboom die we delen met het volk Israël. Dank U voor het uitzonderlijke voorrecht om lid te mogen zijn van het volk van God, waardoor onze geschiedenis teruggaat tot het begin van de mensheid en loopt via Adam, Abraham en Israël tot aan vandaag.
 

Pippa's bijdrage

Psalm 89:15


'Uw troon rust op recht en gerechtigheid, liefde en waarheid staan in uw dienst.'
 
Met alle politieke onrust en wisselende regeringen in de wereld moeten recht en rechtvaardigheid de basis zijn van elke vorm van bestuur. Laten we blijven bidden voor de leiders van onze wereld.
 

Vers van de dag
Romeinen 10:4

'De wet vindt zijn doel in Christus, zodat iedereen die gelooft rechtvaardig zal worden verklaard.'
Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2018 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.