Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
afbeelding van Bible In One Year | bijbeljaar.nl
 Psalm     Nieuwe Testament     Oude Testament

Onthullende openbaring 

9 december - dag 343

Martin Sheen en Marlon Brando spelen de hoofdrollen. 'Apocalypse Now' is een meeslepende oorlogsfilm uit 1979 die speelt tijdens de Vietnamoorlog. Het gebruik van het woord 'apocalypse' is gebaseerd op de algemene misvatting dat het woord apocalyps 'verwoesting' betekent.
 
Het Griekse woord apokalupsis, dat wordt vertaald met 'openbaring' (Openbaring 1:1), bestaat uit twee gedeelten: apo (naar buiten) en kalupsis (verborgenheid). Het woord betekent dus 'onthulling'. In het boek Openbaring wordt de sluier weggenomen. Het geheim wordt onthuld.
 
De woorden 'Openbaring van Jezus Christus' (v.1) hebben een dubbele betekenis. Ten eerste is het de onthulling die Jezus doet. Ten tweede is het de onthulling van Jezus, die in het Oude Testament nog verborgen is en wordt onthuld in het Nieuwe Testament. In het boek Openbaring wordt Jezus verder ontsluierd. We krijgen een duidelijker beeld van zijn grote liefde voor ons en van zijn overwinning op het kwaad.

1. Openbaring van Gods gerechtigheid

David bidt dat hij mag worden gered van mensen die kwaad willen. Hij heeft het over boze plannen (v.3a), lelijke woorden (v.4) en slechte daden (v.5).
 
Het woord 'kwaad' slaat niet alleen op andere mensen. Het slaat op mij. We hebben allemaal slechte gedachten, zeggen kwetsende dingen en doen verkeerde dingen. We hebben allemaal nagelaten om rechtvaardig te zijn.

Paulus schrijft: 'Er is geen mens rechtvaardig, zelfs niet één' (Romeinen 3:10) en hij ondersteunt zijn bewering met een vers uit de psalm voor vandaag: 'hun tong is bedrieglijk [scherp als die van een slang,], achter hun lippen schuilt het gif van een adder' (Romeinen 3:13 en Psalm 140:4).
 
Paulus legt uit dat nu een gerechtigheid van God 'geopenbaard' is (Romeinen 3:21, HSV). Deze gerechtigheid van God komt door het geloof in Jezus Christus tot allen en over allen die geloven (v.22, HSV).


Heer, dank U voor de openbaring van uw gerechtigheid die tot ons komt door het geloof in Jezus Christus.
 

2. Openbaring van Jezus Christus

Dit boek is een verslag van de openbaring van Jezus door Johannes, die hij kreeg terwijl hij aan het aanbidden was. Eugene Peterson schrijft dat we worden gerekruteerd als deelnemers aan een multidimensionale eredienst. Johannes vindt vereren en aanbidden heel belangrijk en is daar voortdurend mee bezig. God spreekt tegen Johannes terwijl hij aan het aanbidden is en Jezus wordt geopenbaard.
 
Het boek Openbaring is geschreven voor zeven gemeenten in Klein-Azië (v.11), waarvan Johannes de pastor was. Johannes leefde in ballingschap op het eiland Patmos 'omdat [hij] over God had gesproken en van Jezus had getuigd' (v.9). Johannes ziet 'zeven gouden lampenstandaards' (v.12), en hij vertelt dat die staan voor de 'zeven gemeenten' (v.20).
 
Het getal zeven is in de Bijbel het getal van de volmaaktheid. We kunnen dus aannemen dat de zeven gouden lampenstandaards staan voor de hele kerk. Dit boek is geschreven voor jou en mij. Jezus zegt tegen Johannes dat hij moet opschrijven wat hij ziet. Hij begint het 'mysterie' te onthullen: '... de zeven sterren zijn de engelen van de zeven gemeenten, en de zeven standaards zijn de zeven gemeenten zelf' (v.20b). Elke gemeente heeft haar eigen engel. Jezus houdt alle gemeenten in zijn hand.
 
Bij zijn onthulling van de aard van de spirituele realiteit maakt Johannes gebruik van versregels, beeldspraak, visioenen, symbolen en beelden. Sommige stukken van het boek Openbaring zijn heel moeilijk te begrijpen. Maar het heeft wel zin om door te zetten. Het is het enige boek in de Bijbel waarin we expliciet lezen dat degene die het boek lezen gezegend zullen worden: 'Gelukkig is wie dit voorleest, en gelukkig zijn zij die deze profetie horen en zich houden aan wat hier gezegd wordt' (v.3).
 
Blijkbaar hadden de eerste christenen de dag waarop ze rustten en hun eredienst hielden al veranderd van zaterdag (de Sabbat) in zondag. De openbaring begon op 'de dag van de Heer' (v.10), de dag waarop de Heer is opgestaan, met andere woorden, zondag.
 
Het boek Openbaring draait om Jezus, net als de hele Bijbel: 'Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeborene van de doden, de heerser over de vorsten van de aarde' (v.5a). Je raakt gemakkelijk verstrikt in alle details in het boek Openbaring, maar het is belangrijk om Jezus in het oog te houden. De algemene boodschap van het boek is duidelijk: Jezus overwint!
 
Jezus is Degene 'die ons liefheeft en ons van onze zonden heeft bevrijd door zijn bloed, die een koninkrijk uit ons gevormd heeft en ons heeft gemaakt tot priesters voor God, zijn Vader' (vv.5b-6). Door Jezus ben jij geliefd, ben je bevrijd van je banden en word je opgetild.
 
Je gevoel van eigenwaarde wordt niet bepaald door hoe je eruitziet en ook niet door hoe andere mensen over je denken. Je bent heel waardevol omdat Jezus zoveel van je houdt dat Hij zijn bloed voor jou heeft vergoten.
 
Jezus Christus komt terug. Dat gaat niet ongemerkt voorbij. Iedereen zal het zien: 'Hij komt te midden van de wolken, en dan zal iedereen hem zien, ook degenen die hem doorstoken hebben' (v.7a). Jij hoort bij het winnende team. Jezus komt terug en jij mag met Hem van de eeuwigheid genieten.
 
Johannes ziet 'iemand als een Mensenzoon' (v.13, WV). Jezus noemde Zichzelf graag de Mensenzoon. Johannes ziet Jezus in al zijn heerlijkheid en glorie: 'Hij was gekleed in een lang gewaad en had een gouden band om zijn borst' (v.13). Hij ziet Hem in al zijn puurheid en tijdloosheid: 'Zijn hoofd en zijn haren waren wit als witte wol of als sneeuw, en zijn ogen waren als een vlammend vuur. Zijn voeten gloeiden als brons in een oven. Zijn stem klonk als het geluid van geweldige watermassa's' (vv.14-15).
 
Hij ziet de volmaakte pracht van zijn voorkomen: 'In zijn rechterhand had hij zeven sterren en uit zijn mond kwam een scherp, tweesnijdend zwaard. Zijn gezicht schitterde als de felle zon' (v.16). Soms lijkt het wel alsof het gezicht van mensen straalt als ze tijd met Jezus doorbrengen. Dit geeft ons een idee van hoe Jezus er Zelf uitziet.
 
Johannes reageert op de openbaring van Jezus met aanbidding; hij valt 'als dood voor zijn voeten neer' (v.17a). Jezus legt zijn rechterhand op hem en zegt: 'Je hoeft niet bang te zijn. Ik ben de eerste en de laatste. Ik ben degene die leeft! Ik was dood, maar nu leef ik voor altijd en eeuwig. Ik heb de macht gekregen over de dood en het land van de dood' (vv.17-18, BGT).
 

Heer Jezus Christus, ik wil vandaag aan uw voeten vallen en U aanbidden. Vandaag geef ik U mijn angsten. Dank U dat ik uiteindelijk veilig ben in uw handen.
 

3. Openbaring van de Redder

Waarom zijn sommige mensen zo verschrikkelijk positief? Dat komt door een klein woord: 'hoop'. In dit gedeelte wordt onthuld dat Jezus gevangenen bevrijdt uit 'de put zonder water' (9:11).
 
Jezus vult jou met hoop. Hoe slecht het er ook voor je uitziet, geef de hoop nooit op. Wij zijn 'gevangenen die kunnen hopen' (v.12, WV). Joyce Meyer schrijft: 'Echte hoop is een constante positieve houding, de verwachting dat alles ten goede zal keren, wat er ook gebeurt.'
 
De woorden van Zacharia komen op verschillende niveaus tot vervulling. In hoofdstuk 9 lezen we over de vervulling op korte termijn door toedoen van Alexander de Grote en de Makkabeeën. Veel groter nog was de vervulling die wordt onthuld in Jezus:
 
'... zie, je koning komt naar je toe, een rechtvaardige, een redder is hij,- een ootmoedige, rijdend op een ezel, op een veulen, het jong van een ezelin' (v.9, NB). Deze woorden werden waar op de eerste Palmzondag toen Jezus Jeruzalem binnenreed op een ezel (Matteüs 21:1-5; Marcus 11:1-11).
 
Zacharia voorspelt dat een nederige, rechtvaardige koning redding zal komen brengen. Hij is ootmoedig, nederig en uitwendig arm. Zijn koninkrijk wordt niet gevestigd met traditioneel machtsvertoon. Hij is geen militaire koning (Zacharia 9:10).
 
Hij zal de Joden en niet-Joden vrede brengen (v.10, zie ook Efeziërs 2:17). 'Zijn heerschappij strekt zich uit van zee tot zee' (Zacharia 9:10d). Je zult grote zegen ervaren 'vanwege het verbond dat Ik eens met u heb gesloten en dat is verzegeld met uw bloed' (v.11, HB).
 
Hij zal gevangenen vrijheid geven (v.11; zie ook Jesaja 61:1; Lucas 4:18). Hij biedt jou veiligheid: 'Gevangenen, kom terug naar de veilige vesting, want er is nog hoop!' (Zacharia 9:12a, HB). Hij zal je rijkelijk zegenen: '... ik zal je dubbel schadeloosstellen' (v.12b). Hij is onoverwinnelijk 'als het zwaard van een held' (v.13, WV; zie Openbaring 1:16). Hij zal je redden (Zacharia 9:16; zie ook Lucas 12:32; Johannes 10:1-16).
 
Er staan nog veel meer prachtige beloften in deze profetieën van Zacharia, zoals Jezus 'de hoeksteen' (Zacharia 10:4), Jezus de 'Goede Herder' die zijn kudde zal weiden met 'Vriendelijkheid' en 'Eenheid' (11:7). Dit staat in schril contrast met de herder die 'zich om het verdoolde schaap niet bekommert en het afgedwaalde niet zoekt, die het gekwetste niet geneest en het gezonde niet verzorgt' (v.16).
 
We zien in dit gedeelte ook een voorafschaduwing van het verraad van Judas. De 'dertig sjekel zilver' (v.12) is de prijs die op het hoofd van Jezus werd gezet (zie Matteüs 26:15).
 
Bijna elk detail van het leven, het karakter, de missie, de dood, de opstanding en de overwinning van Jezus wordt op de een of andere manier in het Oude Testament voorzegd en in het Nieuwe Testament onthuld.
 

Vader, dank U voor de openbaring van Jezus Christus, onze Heer en Redder.
 

Pippa's bijdrage

Openbaring 1:13-17


Johannes schrijft dat hij, bij het zien van Jezus, als dood voor zijn voeten neervalt.
 
We denken vaak aan Jezus als de zachtaardige leraar die als weldoener rondtrok door Galilea. Hier zien we Hem als de opgestane Heer, in volle glorie en in al zijn heerlijkheid. Het enige wat we kunnen doen is voor zijn voeten neervallen.
 

Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2017 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.