Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
 Psalm    Nieuwe Testament     Oude Testament

Als de Heilige Geest komt

29 augustus - dag 241

Ik weet nog dat ik voor het eerst tijdens een Alpha-weekend de Heilige Geest vroeg om te komen. Ik wist dat de Heilige Geest elke keer was gekomen als mijn voorgangers tijdens een Alpha-weekend om zijn komst vroegen. Toch was ik bang dat Hij niet zou komen als ik het vroeg. Terwijl ik 'Kom, Heilige Geest' bad, deed ik mijn ogen dicht, omdat ik niet wilde zien dat Hij niet kwam.
 
Toen ik mijn ogen weer open deed, zag ik iets ongelofelijks. De Heilige Geest was gekomen met grote kracht en mensen werden vervuld. Hij veranderde het leven van mensen. Dit was de bediening van de Heilige Geest. Dit is de reden waarom we bijna elke dienst bidden om de komst van de Heilige Geest. We proberen altijd tijd vrij te houden voor de bediening van de Heilige Geest.
 
Een voorganger is een dienaar van God. Politici dienen hun land. Voorgangers dienen hun gemeente en bedienen ernstig zieken en stervenden. Dokters dienen medicijnen toe.
 
De Heilige Geest bedient ons. Hij heeft meer gezag dan politici, biedt meer troost dan een voorganger en geneest wonderbaarlijker dan een dokter. God bedient ons diepste wezen door zijn Heilige Geest.
 
Paulus heeft het over 'de bediening van de Geest' (2 Korintiërs 3:8, HSV). John Wimber, een van de grondleggers van de Vineyard Movement, noemt dit soort bediening 'voorzien in de behoeften van anderen met de middelen van God'. Het geweldige is dat dit soort bediening er nu voor ons allemaal is.

1. Bediening van 'wind' en 'vlammend vuur'

Dit is een wonderbaarlijke psalm waarin God wordt geloofd om zijn hele schepping. Alles wat God heeft gemaakt is goed. Ik vind het geweldig dat Hij 'wijn die het mensenhart verheugt, geurige olie die het gelaat doet stralen, ja, brood dat het mensenhart versterkt' heeft gemaakt (v.15).
 
Natuurlijk kan wijn op de verkeerde manier worden gebruikt, net als al het goede dat God ons heeft gegeven. De Bijbel waarschuwt vaak voor dronkenschap. God heeft ons wijn, olie en brood gegeven om ervan te genieten.
 
In vers 4 zegt de psalmdichter: 'U maakt van de winden uw boden, van vlammend vuur uw dienaren'. Het woord voor 'boden' kun je ook vertalen als 'engelen' (zie Hebreeën 1:7).
 
Dit gedeelte vormt een interessante achtergrond voor het verhaal van Pinksteren. Toen de Heilige Geest kwam, hoorden ze 'een geluid als van een hevige windvlaag' en zagen ze 'een soort vlammen (...) als vuurtongen' (Handelingen 2:2,3).
 
De wind en het vuur zijn Gods dienaren. Ze staan voor de macht, liefde en zuiverheid van God. Als je bidt om de komst van de Heilige Geest, vraag je God om de wind en het vuur van de Heilige Geest te sturen; wees er dan op bedacht dat de bediening van de Heilige Geest krachtig is en je leven kan veranderen.


Heer, dank U voor de ommekeer in het leven van mensen die de macht, de liefde en de zuiverheid van God ervaren. Kom Heilige Geest en vervul mij vandaag.

2. Bediening die levend maakt

Hoe kun je anderen levend maken? In dit gedeelte beschrijft Paulus zichzelf als dienaar van 'een nieuw verbond, niet van de letter maar van de Geest. Want de letter doodt, maar de Geest maakt levend' (3:6, WV).
 

 • Door jou ruiken mensen de heerlijke geur van Christus

  'Waar wij nu ook gaan, gebruikt Hij ons om (...) het goede nieuws als een aangename geur te verspreiden' (2:14b, HB). Paulus beschrijft zijn werk als 'een feestelijke optocht om Gods overwinning te vieren' (v.14a, BGT). Als een koning of generaal een grote overwinning had behaald, liep de hele stad uit om hem te verwelkomen. Hij bracht de krijgsgevangenen met zich mee. Bij deze intocht zou heel goed ook de 'aangename geur' van wierook aanwezig kunnen zijn geweest.

  Voor sommigen (de krijgsgevangenen) was het de geur van dood en verderf (v.16a, HB), voor anderen (de overwinnaars) een geur 'die leven geeft' (v.16b). Paulus trekt de vergelijking: 'Waar wij nu ook gaan, gebruikt Hij ons om Zich bekend te maken en het goede nieuws als een aangename geur te verspreiden. Wij zijn voor God een aangename geur. Het is de geur van Christus voor mensen die gered worden èn voor mensen die niet gered worden' (vv.14b-15, HB).
   
 • Door jou lezen mensen over Jezus

  De enige Bijbel die sommige mensen lezen is jouw leven. Paulus schrijft aan de inwoners van Korinte: '... onze aanbevelingsbrief, in ons hart geschreven, maar voor iedereen te zien en te lezen: u bent zelf een brief van Christus, door ons opgesteld, niet met inkt geschreven maar met de Geest van de levende God, niet in stenen platen gegrift maar in het hart van mensen' (3:2-3).

  Niet iedereen kan of wil een boek lezen, maar iedereen kan jouw leven lezen.
   
 • Door jou horen mensen over een band met Jezus 

  Je moet nooit zeggen dat je nutteloos bent of dat je niets kunt. Door de bediening van de Heilige Geest kun jij het goede nieuws over Jezus aan andere mensen vertellen. Dit zou je vertrouwen moeten geven, vertrouwen in God.

  'Dit vertrouwen kunnen wij dankzij Christus tegenover God uitspreken. Niet dat wij vanuit onszelf zo bekwaam zijn dat we dit als ons eigen werk kunnen beschouwen; onze bekwaamheid danken we aan God' (vv.4-5).

  De Heilige Geest geeft je niet alleen een nieuw begin, maar een heel nieuw leven. Het oude verbond had God gesloten door Mozes, maar dit was niet krachtig genoeg om ervoor te zorgen dat de mensen deden wat God wilde.

  Omdat de mensen zich niet konden houden aan de wet die in steen was gegrift, leidde de wet uiteindelijk tot de dood; 'de letter doodt' (v.6). De bediening van de Heilige Geest daarentegen, die in je hart is geschreven, is een bediening die levend maakt (v.6).

  De Heilige Geest verandert de mens. Zeg nooit dat je niet kunt veranderen. Met de Heilige Geest kun je wel veranderen.

  Dit is het verschil tussen een religie van wetten en voorschriften (waaraan we ons geen van allen kunnen houden) en een band met God door Jezus, die levend maakt en leven geeft in al zijn volheid (Johannes 10:10).
   

Heer, dank U voor deze bediening die ons steeds weer laat zien dat de Geest mensen die geestelijk dood waren weer levend maakt.
 

3. Dienaars van een nieuw verband

Tim Keller geeft de volgende definitie van het woord verbond: 'een plechtige, blijvende overeenkomst waarbij twee partijen zich volledig aan elkaar geven. Het is een verbluffende combinatie van regels en liefde (...) een relatie die veel intiemer en liefdevoller is dan een wettig contract ooit kan zijn, en tegelijk veel duurzamer en bindender dan persoonlijke genegenheid alleen zou kunnen zijn.'
 
Paulus schrijft dat God ons geschikt heeft gemaakt om een nieuw verbond te dienen (2 Korintiërs 3:6). Hij zet dit tegenover het oude verbond. Hier lezen we iets over dit oude verbond.
 
Na Amon, een slechte koning die zich niet voor de Heer verootmoedigde (2 Kronieken 33:23), werd Josia koning op achtjarige leeftijd (34:1). Zijn geloof bloeide op toen hij zestien jaar was en hij 'richtte zich naar de God van zijn voorvader David' (v.3). Hij vernietigde alles wat met afgoderij te maken had en zorgde ervoor dat Juda en Jeruzalem weer rein werden (vv.3-7, BGT). Hij liet de tempel herstellen en repareren (v.10).
 
Tijdens deze werkzaamheden werd 'een boekrol [gevonden] met de tekst van de wet van de HEER die door Mozes was overgeleverd' (v.14). Tijdens het lezen van de boekrol beseften de mensen dat ze 'zich niet hebben gehouden aan de woorden van de HEER en niet hebben nageleefd wat in dit boek geschreven staat' (v.21).
 
God sprak tot hen via de profetes Chulda (v.22). (Ook hier in het Oude Testament zien we een voorbeeld een vrouw die een prominente rol vervult in dienst van God.)
 
'Met alle inwoners van Juda en Jeruzalem, de priesters en de Levieten, kortom, de hele bevolking, van hoog tot laag, begaf [Josia] zich naar de tempel van de HEER. Daar las hij hun de hele tekst voor van het verbondsboek dat in de tempel was gevonden' (v.30). 'Staande op zijn vaste plaats bekrachtigde hij ten overstaan van de HEER het verbond. Hij zwoer dat hij de HEER zou volgen en zich geheel en al zou houden aan diens geboden, voorschriften en bepalingen, om zo het verbond dat in deze boekrol was vastgelegd met hart en ziel na te leven' (v.31).
 
Het oude verbond was een goed verbond. Maar het was in steen gegrift. Zelfs als de mensen probeerden om zich aan de wet te houden, hielden ze dat niet lang vol. De uiterlijke reformatie duurde zolang als Josia er was om deze af te dwingen. Uiteindelijk lukte het hun niet zich aan het verbond te houden (zie Jeremia 11-13).
 
De wet drukt ons met onze neus op het feit dat we redding nodig hebben. Je kunt je alleen aan Gods verbond houden als Jezus je vergeving schenkt en de wet in je hart wordt geschreven door de bediening van de Heilige Geest.
 

Heer, dank U dat wij dienaars zijn van een nieuw verbond. Dank U dat uw wet niet alleen in steen is gegrift, maar nu ook in ons hart is geschreven door de Geest. Dank U dat uw Geest ons leven stuurt en ons de kracht geeft om uw werk te kunnen doen.
 

Pippa's bijdrage

2 Kronieken 34:3


'Vanaf het achtste jaar van zijn regering – hij was toen nog een jongeman – richtte hij zich naar de God van zijn voorvader David.'
 
Josia was zestien. We zijn nooit te jong om een band te hebben met God of om tot leider gezalfd te worden.
 

Vers van de dag
2 Korintiërs 2:14

'God zij gedankt dat hij (...) overal door ons de kennis over hem verspreidt als een aangename geur.'
Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2018 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.