Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
 Psalm     Nieuwe Testament     Oude Testament

God is bij je

6 augustus - dag 218

Ik vraag me af of je dit herkent. Je bent met een vriend in gesprek over het geloof en hij kijkt je met een verdwaasde blik aan. Hij heeft geen flauw idee waar je het over hebt. Als je praat over een band met Jezus lijkt het wel alsof je het hebt over een verzinsel. Hij begrijpt er echt helemaal niets van.
 
Paulus zegt dat we geestelijke waarheden alleen kunnen begrijpen met hulp van de Heilige Geest. 'Een mens die de Geest niet bezit, aanvaardt niet wat van de Geest van God komt, want voor hem is het dwaasheid. Hij kan het ook niet begrijpen, omdat het geestelijk moet worden beoordeeld' (1 Korintiërs 2:14). Als God bij ons is met zijn Heilige Geest, geeft Hij ons inzicht, 'opdat we zouden weten wat God ons in zijn goedheid heeft geschonken' (v.12b).
 
'God met ons' (Immanuel) is een van de namen van Jezus in het Nieuwe Testament (Matteüs 1:23). Hij is altijd bij je. Het feit dat de God die het heelal gemaakt heeft, bij je is, is niet zomaar iets. Het is een heel bijzondere en geweldige belofte. Als je ervaart dat God bij je is met zijn Geest, verandert dat je hele leven.

1. Bij je als je het moeilijk hebt

Soms heb je het gevoel dat God je in de steek heeft gelaten als je het moeilijk hebt en 'in nood' bent (v.15). Juist dan is het belangrijk om te luisteren naar Gods beloften in plaats van naar je gevoelens en emoties.
 
Deze psalm gaat over de bescherming van God en spoort je aan om niet bang te zijn:
 
'Als je mag wonen bij de Allerhoogste
,
zal het kwaad je niet bereiken,
geen plaag je tent ooit treffen' (v.9).
 
Dit lijkt misschien een voorschrift voor een leven zonder problemen. Maar de psalmdichter gaat verder:
 
'Ik zal bevrijden wie mij liefheeft
en beschermen wie met mijn naam vertrouwd is.
Roep je mij aan, ik geef antwoord,
in de nood zal ik bij je zijn' (vv.14-15).
 
Hieruit blijkt dat mensen die God liefhebben niet gevrijwaard blijven van problemen. God belooft je geen leven zonder problemen. Hij belooft dat Hij je zal bevrijden en beschermen en dat Hij je gebeden zal verhoren. Sterker nog, Hij belooft: 'In de nood zal ik bij je zijn'. Dat maakt het verschil. Zelfs in je allerdiepste ellende is Hij bij je. Je bent nooit alleen.
 

Heer, dank U dat U bij me bent als ik het moeilijk heb. Dank u voor uw redding, verlossing, bescherming en antwoord op mijn roepen.
 
Heer, vandaag doe ik weer een beroep op U ...
 

2. Bij je door zijn Geest

Door de Heilige Geest is God op een heel bijzondere manier bij je; Hij is in je. God kan onmogelijk dichter bij je zijn dan door zijn Geest.
 
In dit gedeelte vertelt Paulus hoe geweldig het is dat God op deze manier bij je is en wat dat betekent: 'Maar een mens die de Geest wel bezit, kan alles beoordelen, en zelf wordt hij door niemand beoordeeld. Er staat immers geschreven: 'Wie kent de gedachten van de Heer, zodat hij hem zou kunnen onderwijzen?' Welnu, onze gedachten zijn die van Christus' (vv.15-16).
 
Net als de psalmdichter vertelt Paulus meer over alle geweldige dingen die God heeft bestemd voor wie Hem liefheeft (v.9, zie ook Psalm 91:14).
 
Paulus vergelijkt de wijsheid van God met de 'wijsheid van deze wereld en haar machthebbers, die ten onder zullen gaan' (1 Korintiërs 2:6). Gods verborgen en geheime wijsheid is aan ons bekendgemaakt door de Geest (vv.6-10): het wonder van het leven, de dood en de opstanding van Jezus. De leiders van de wereld begrijpen dit niet. Als ze dat wel hadden gedaan, hadden ze Jezus, 'die deelt in Gods luister', niet gekruisigd (v.8).
 
Gods verborgen wijsheid is overweldigend. 'Wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bestemd voor wie hem liefheeft' (v.9).
 
In zijn boek 'True Spirituality' (Echte spiritualiteit) merkt Vaughan Roberts op dat de Heilige Geest Gods wijsheid aan ons bekendmaakt in vier stappen.

 • De Heilige Geest heeft de kennis

  Hij kent wat geen mens ooit op een andere manier zou kunnen kennen: Gods gedachten. 'De Geest doorgrondt alles, ook de diepten van God. Wie is in staat de mens te kennen, behalve de geest van de mens? Zo is alleen de Geest van God in staat om God te kennen (vv.10b-11).
   
 • De Heilige Geest maakt bekend

  De Heilige Geest houdt zijn kennis van de wijsheid van God Zelf niet voor zich, maar maakt deze bekend aan de mensen in wie Hij woont. 'Wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de Geest die van God komt, opdat we zouden weten wat God ons in zijn goedheid heeft geschonken' (v.12). Jij hebt de Geest gekregen die van God komt. Hij is bij je. Door Hem ben je in staat om de verborgen wijsheid van God te begrijpen, hoewel we God natuurlijk nooit kunnen doorgronden. Verderop in zijn brief schrijft Paulus: 'Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben' (13:12).
   
 • De Heilige Geest inspireert

  Paulus was door de Geest geïnspireerd om de wijsheid van het evangelie aan anderen door te geven. 'Daarover spreken wij, niet op een manier die ons door menselijke wijsheid is geleerd, maar zoals de Geest het ons leert: wij verklaren het geestelijke met het geestelijke' (2:13). Dat geldt ook voor jou. De Geest leert je wat je moet zeggen, zodat je 'het geestelijke [kunt] verklaren met het geestelijke' (2:13). Dit leer je door de door de Geest ingegeven woorden van de apostelen die zijn vastgelegd in het Nieuwe Testament. Jij kunt woorden die overeenstemmen met de Schriften doorvertellen waardoor je mensen in de richting van Jezus wijst.
   
 • De Heilige Geest verlicht

  Zonder de Heilige Geest kun je het geestelijke gewoonweg niet begrijpen: 'Een mens die de Geest niet bezit, aanvaardt niet wat van de Geest van God komt, want voor hem is het dwaasheid. Hij kan het ook niet begrijpen, omdat het geestelijk moet worden beoordeeld' (v.14). Als God bij je is met zijn Geest, kun je de gedachten van de Heer begrijpen. Sterker nog, 'onze gedachten zijn die van Christus' (v.16).
   

Heer, dank U voor deze geweldige waarheid dat U bij me bent met uw Geest. Wilt U me vandaag de gedachten van Christus geven bij alle beslissingen die ik neem en gesprekken die ik heb. Ik bid voor geestelijke woorden om het geestelijke te verklaren.
 

3. Bij je als je succes hebt

'Ben je wel eens teleurgesteld geweest toen iemand anders het voorrecht kreeg om iets te doen voor de Heer dat jij heel graag zelf had willen doen?' Deze vraag stelt Joyce Meyer. 'In plaats van je tekortgedaan of ontmoedigd te voelen kun je ook het voorbeeld van David volgen in 1 Kronieken 22:6-16. Zegen het werk van anderen; bid voor hen dat ze verstand en inzicht mogen krijgen en bemoedig hen om de Heer te blijven volgen in alles wat ze doen, zodat ze zullen slagen. Dan zal God je trouw zijn en je belonen.'
 
David had de tempel zo graag zelf willen bouwen. Nu bereidt hij zijn zoon Salomo voor om hem op te volgen. Hij zorgt ervoor dat alles klaar is voor hem. Hij heeft een goed opvolgingsplan zodat Salomo zal kunnen slagen.
 
David en Salomo hebben samen de bouw van de tempel mogelijk gemaakt. David kon het werk niet zelf doen omdat hij 'te veel bloed [had] vergoten' (v.8). Salomo is degene die de tempel daadwerkelijk zal bouwen.
 
David zegt: 'Welnu, mijn zoon, moge de HEER je terzijde staan, zodat je zult slagen en voor de HEER, je God, een tempel zult bouwen zoals hij over jou heeft voorzegd. Ik hoop dan ook dat de HEER je verstand en inzicht zal schenken (...) Wees vastberaden en standvastig, laat je door niets weerhouden of ontmoedigen (...) je kunt meteen aan het werk. Moge de HEER je terzijde staan' (vv.11-16).
 
De Heer stond niet alleen Salomo terzijde: 'David riep alle leiders van Israël op om zijn zoon Salomo te steunen.' Hij zei tegen hen: 'Staat de HEER, uw God, u niet terzijde?' (vv.17-18a). God was ook bij hen. Hij gaf hun 'rust aan al [hun] grenzen' (v.18b). Hij zei tegen hen: 'Richt u met hart en ziel naar de HEER, uw God' (v.19a).
 
Ze slaagden en hadden rust; 'De HEER, de God van Israël (...) zal nu voor altijd in Jeruzalem komen wonen' (23:25).
 
Dit is reden voor grote vreugde, dankbaarheid en lofprijzing. 'Elke ochtend en elke avond (...) [moest] steeds het voorgeschreven aantal Levieten aantreden om de lof van de HEER te zingen' (v.30).
 
Succes kan lang duren als God bij je is en je bijstaat. Het leven is misschien niet makkelijk, maar Jezus heeft beloofd dat als je dicht bij Hem blijft, je veel vrucht zult dragen (Johannes 15:1-17).
 

Heer, ik kan U niet genoeg bedanken en loven voor uw nabijheid. Dank U dat U mij succes en rust belooft voor de lange termijn. Ik wil U danken en prijzen van de vroege morgen tot de late avond.
 

Pippa's bijdrage

Psalm 91:9-16


Ik vind dit zo'n mooie psalm. Deze woorden geven me een veilig gevoel. Het is een prachtige psalm om te bidden voor familie en vrienden die ver moeten reizen of die moeilijke tijden doormaken. In de loop van de jaren heb ik heel wat in de kantlijn geschreven naast deze psalm. Dingen waarover ik me zorgen maakte. God is trouw geweest. Hij heeft over al deze dingen gewaakt.
 

Vers van de dag
Psalm 91:15b

'... in de nood zal ik bij je zijn, je bevrijden en met roem overladen.'
Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2018 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.