Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
afbeelding van Bible In One Year | bijbeljaar.nl
 Psalm     Nieuwe Testament     Oude Testament

Kijk vooruit  

24 december - dag 358

In het verhaal 'A Christmas Carol' (Een kerstvertelling) van Charles Dickens is de hoofdpersoon Ebenezer Scrooge een ellendige, gemene, gierige oude zakenman die zijn verleden, zijn heden en zijn toekomst te zien krijgt. Uiteindelijk krijgt hij berouw en geeft hij gul.
 
Dickens beschrijft de verandering in zijn karakter: 'Hij ging naar de kerk en wandelde door de straten (...) en merkte dat hij aan alles plezier kon beleven. Hij had nooit gedacht dat een wandeling, of dat ook maar iets hem zo gelukkig kon maken.'
 
'Inkeer' is een heel positief woord in de Bijbel. Het Griekse woord 'metanoia' betekent 'van gedachten veranderen'. Dat betekent in eerste instantie dat je je afkeert van de slechte dingen. Deze dingen verontreinigen je leven en bederven je relatie met God. Inkeer betekent dat je zoveel spijt en berouw hebt dat je ermee ophoudt. Al het slechte uit je leven bannen alleen al maakt je leven beter. Maar dat is nog maar het begin.
 
Van gedachten veranderen betekent niet alleen dat je je afkeert van slechte dingen, maar ook dat je je toekeert naar God en het goede. Het woord 'inkeer' staat zelden op zichzelf in de Bijbel. Echte inkeer is zichtbaar in wat erop volgt. Spijt is niet genoeg. Er is een verandering in je gedachten, je gevoel en je leven nodig. Er staat bijna altijd: 'kom tot inkeer en ...' Kom tot inkeer en geloof. Kom tot inkeer en stel je vertrouwen op Jezus Christus. Het is niet alleen een kwestie van achteromkijken, maar ook een kwestie van vooruitkijken.

1. Inkeer en vreugde

De context van Psalm 147 zou heel goed de wederopbouw van Jeruzalem onder Nehemia kunnen zijn: 'De HERE bouwt Jeruzalem weer op en brengt de ballingen terug naar Israël' (v.2, HB). De eerste stap in dit proces (zoals we vandaag lezen in Nehemia 1-2) is oprechte inkeer bij Nehemia namens zichzelf en het hele volk.
 
Oprechte inkeer begint met 'gebroken' zijn (Psalm 147:3a). Het geweldige nieuws is dat God gebroken mensen geneest en hun wonden verzorgt (v.3; zie ook Jesaja 61:1).
 
'Inkeer' betekent dat je jezelf vernedert voor God. God 'drukt de goddelozen neer' (Psalm 147:6b), maar Hij 'richt de vernederden op' (v.6a). Maar God laat het daar niet bij. Hij wil dat je niet alleen berouwvol achteromkijkt, maar dat je ook met vreugde vooruitkijkt.
 
God 'vindt geen vreugde in spierkracht van mensen' (v.10, WV). Hij is niet afhankelijk (of onder de indruk) van fysieke kracht: 'Hij hecht geen waarde aan sterke paarden of de kracht van een man' (v.10, HB). '... vreugde vindt de HEER in wie hem eren en in wie hopen op zijn liefde en trouw' (v.11).
 
Deze hele psalm gaat over vreugde in de Heer. Eerst worden we opgeroepen om een loflied te zingen voor de Heer en lezen we waarom we hiertoe worden opgeroepen: '... dat klinkt mooi en een loflied komt Hem ook toe' (v.1, HB). Van lofprijzen word je vrolijk en blij en het is een heel geschikte manier om onze geweldige God te danken en te aanbidden.


Heer, vandaag wil ik niet alleen tot inkeer komen, maar ook vreugde vinden in U. Dank U dat U belooft dat ik voor niets of niemand bang hoef te zijn als ik ontzag en respect heb voor U.
 

2. Inkeer en reactie

Dit moet een van de meest angstaanjagende hoofdstukken in de hele Bijbel zijn. Het is een beschrijving van Gods laatste oordeel. Er komen zeven plagen (vergelijkbaar met de plagen in Exodus 7-10) en alles eindigt met 'Harmagedon'. Bij dit afschuwelijke oordeel zijn er vier dingen die troost bieden:

 • Jezus komt terug

  'Ik zal plotseling komen, net zo onverwacht als een dief. Gelukkig zijn de mensen die daarop voorbereid zijn, en die klaarstaan als ik kom' (Openbaring 16:15, BGT). Later in het boek Openbaring zien we alle zegeningen van de tweede komst van Jezus voor jou en de hele schepping.
   
 • Jezus heeft jouw veroordeling op Zich genomen

  De woorden 'het is voorbij!' (v.17) laten zien dat zodra dit laatste oordeel is geweest, 'het volbracht is', een echo van de laatste woorden van Jezus aan het kruis (Johannes 19:30). Ze herinneren ons eraan dat Jezus voor jou de toorn van God op Zich heeft genomen aan het kruis. God had de wereld zo lief dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gezonden om voor jou te sterven, zodat jij niet onder Gods laatste oordeel zou vallen, maar dat je alle zegeningen zou ontvangen van het eeuwige leven (zie Johannes 3:16-17).
   
 • Het oordeel wordt uitgesteld

  Het oordeel wordt geveld over hen die geen berouw toonden en Hem geen eer bewezen (Openbaring 16:9). God geeft hun zoveel kansen om tot inkeer te komen, net als Hij deed bij de farao. Maar 'ze braken niet met het leven dat ze leidden' (v.11). Het is Gods wens dat iedereen tot inkeer komt (2 Petrus 3:9). Hij geeft veel, heel veel kansen. Alleen over de mensen die absoluut weigeren om te breken met het leven dat ze leiden velt Hij zijn oordeel.
   
 • Het oordeel zal volkomen rechtvaardig zijn

  Veel mensen maken zich zorgen over Bijbelgedeelten zoals dit en dat is heel begrijpelijk. Maar Gods oordeel zal 'betrouwbaar en rechtvaardig' zijn (v.7). John Collins, voormalig voorganger in onze kerk, zegt altijd: “Op die dag zeggen we allemaal: “Dat is volkomen eerlijk”.”

Kijk uit naar Jezus' wederkomst. Stel nu orde op zaken. Zorg ervoor dat je niet in je hart weigert om tot inkeer te komen. Reageer op de juiste manier op deze waarschuwingen en help iedereen om dat ook te doen.
 

Heer, dank U dat U mijn zonden voor mij hebt gedragen aan het kruis, zodat ik nooit te maken krijg met het oordeel dat hier wordt beschreven. Dank U dat U terug zult komen en dat U alles recht zult zetten. Laat mij U verheerlijken met alles wat ik doe.
 

3. Inkeer en wederopbouw

De omstandigheden waaronder Nehemia leefde lijken wel een beetje op die van ons. 'Het gaat heel slecht met' (1:3) de kerk in ons land. De kerk lijkt wel gesloopt en wordt beschouwd als irrelevant of als mikpunt van spot.
 
In 445 v. Chr. was Nehemia er kapot van dat Gods naam niet werd geëerd. Het volk van God verkeerde 'in grote moeilijkheden' (v.3a, HB): 'De stadsmuur van Jeruzalem ligt nog steeds in puin en de poorten zijn in vlammen opgegaan' (v.3b, HB).
 
Nehemia was een ambtenaar die was opgeklommen tot een hoge positie in het Perzische bestuur. Hij was 'schenker aan het hof van de koning' (v.11b). Dit was een belangrijke positie. Hij was verantwoordelijk voor het voorproeven van de wijn van de koning en voor de bewaking van het koninklijk appartement.
 
Nehemia's reactie is een geweldig voorbeeld dat we kunnen volgen. Hij was een man van actie, maar hij begon met bidden. Zijn reactie bestond uit tranen, rouw, vasten en gebed (v.4). Hij begint zijn gebed met God te herinneren aan zijn liefde (v.5). Hij heeft berouw over zijn zonden en de zonden van het volk: 'Ik belijd de zonden die wij, Israëlieten, tegenover u hebben begaan, ook ik en mijn familie. Wij hebben u veel kwaad gedaan' (vv.6b-7a).
 
Hij eindigt zijn gebed met de vraag of God hem wil laten slagen (v.11). Zoals zo vaak moest hij zelf iets doen opdat zijn gebed zou worden verhoord. Hij zag het probleem en kwam in actie. Hij gaf een prachtige carrière op voor een leven vol gevaar, strijd en opoffering. Zo werd hij zelf de verhoring van zijn eigen gebed.
 
Artaxerxes merkte dat Nehemia erg verdrietig was (2:2, BGT). Toen de koning vroeg: 'Wat is dan je wens?' (v.4), bad Nehemia een 'schietgebed' ('een stil gebed tot de God van de hemel', v.4, HB). Ook dat is een goed voorbeeld om te volgen. Als je je in een situatie bevindt waarin je maar een seconde hebt om een beslissing te nemen, doe dan een schietgebed: 'Ik bad tot de God van de hemel, en antwoordde de koning' (vv.4b-5a). Hij had al eerder uitgebreid gebeden. Nu had hij alleen tijd om even snel naar boven te kijken voordat hij antwoord moest geven.
 
Zij verzoek werd ingewilligd en hij mocht naar Jeruzalem gaan voor de wederopbouw (vv.6-8). Nadat hij in het geheim de muren had geïnspecteerd (hij hield zijn plannen wijselijk geheim terwijl hij de situatie in ogenschouw nam), verzamelde hij het volk en vertelde over zijn plannen (vv.11-18). Na zijn gebed ging hij tot daden over.
 
Gedurende het hele proces bleef hij op God gericht en erkende steeds weer dat God hem had geïnspireerd en hem hiertoe in staat had gesteld: 'Omdat mijn God mij bescherming bood, gaf de koning mij de verlangde brieven' (v.8b; zie ook vv.12,18). Het kan zo eenvoudig zijn om voor iets te bidden en dan te vergeten om God te bedanken als de dingen zich ten goede keren. Maar Nehemia was zich er altijd van bewust dat hij afhankelijk was van God en gaf God de eer voor zijn succes.
 
Vertrouw erop dat God jou het vertrouwen en de kracht zal geven om door te gaan met zijn plannen, zelfs als je op weerstand stuit. In goede en slechte tijden vroeg Nehemia God om hulp: 'Het is de God van de hemel die ons doet slagen. Wij, zijn dienaren, beginnen met de herbouw' (v.20). Laat je niet van je door God gegeven taak afhouden als je wordt tegengewerkt. Vertrouw op God en ga door met je werk. Kijk ernaar uit dat God jou zal laten slagen.
 

Heer, U roept ons op tot wederopbouw van uw kerk. Laat ons slagen. Uw kerk ligt in puin. De muren zijn vernield. Geef dat de kerk in dit land weer opkrabbelt en zegt: “Laten we de kerk weer opbouwen. Het is de God van de hemel die ons doet slagen. Wij, zijn dienaren, beginnen met de herbouw.
 

Pippa's bijdrage

Nehemia 2:2


'... maar nu zei hij: 'Waarom kijk je zo somber, je bent toch niet ziek? Er is vast iets dat je dwarszit.' Ik schrok hevig.'
 
Nehemia greep zijn kans, ook al was hij bang. Het vraagt moed om op te komen voor wat goed is. Nehemia was op dat moment wel degelijk bang, maar toch zei hij wat hij op zijn hart had.
 

Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2017 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.