Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
afbeelding van Bible In One Year | bijbeljaar.nl
Psalm     Nieuwe Testament     Oude Testament

Gods gunst en zegen rusten op jou

15 maart - dag 74

Tijdens mijn eerste jaar aan de universiteit – ik was toen achttien – las ik het hele Nieuwe Testament (van Matteüs tot Openbaring) in een week uit en raakte ik ervan overtuigd dat het waar was. Toch was ik huiverig om Jezus na te volgen, omdat ik dacht dat mijn leven dan heel saai zou zijn en ik alle vreugde en plezier moest opgeven. Maar het tegendeel bleek waar. Ik had iets gevonden dat nog beter is dan geluk.
 
We willen allemaal gelukkig zijn. Aristoteles heeft gezegd: “Geluk is de zin en het doel van het leven en het menselijk bestaan.” Maar er bestaat iets dat nog beter, groter en intenser is dan geluk. Geluk is afhankelijk van wat er gebeurt, van onze omstandigheden. Vreugde is veel intenser en is minder afhankelijk van omstandigheden buiten ons. Het is een zegen van God. Een ontmoeting met Jezus gaf altijd vreugde, zelfs toen Hij nog in de buik van zijn moeder zat (Lucas 1:44).
 
In het gedeelte van het Nieuwe Testament voor vandaag wordt een Grieks woord gebruikt dat wordt vertaald als 'gezegend' en 'gelukkig'. Het woord betekent 'de bevoorrechte ontvanger van de zegen van God en het geluk dat hieruit voortvloeit'. Andere woorden die je zou kunnen gebruiken zijn 'zalig, benijdenswaardig en geestelijk welvarend', dat wil zeggen vol levensvreugde en voldoening in Gods zegen en redding, ongeacht uiterlijke omstandigheden.

 

1. Loof God om al zijn zegeningen


De laatste twintig jaar hebben Pippa en ik de hele wereld over gereisd. Soms kregen we eten aangeboden dat we nooit eerder hadden gegeten of gezien en dat er nogal vreemd uitzag. Maar vaak bleek het heerlijk te zijn. Je kunt er maar op een manier achterkomen: proberen.
 
David zegt: 'Probeer het maar, dan zult u ontdekken hoe goed de HERE is. Gelukkig is degene die bij Hem bescherming zoekt' (v.9, HB). Zo heb ik het ook ervaren toen ik Jezus begon te volgen. Sindsdien is het mijn diepste wens om die boodschap aan zoveel mensen te vertellen als ik kan. Ik wil tegen hen zeggen: 'Laten wij samen de HERE grootmaken en Zijn naam eren en prijzen' (v.4, HB).
 
Doe net als David en loof God om alle zegeningen die je dankzij je relatie met God hebt ervaren. Loof God 'elk uur van de dag' (v.2a), niet alleen als het goed met je gaat of als het je goed uitkomt: 'De HEER wil ik prijzen, elk uur van de dag, mijn mond is altijd vol van zijn lof. Laat mijn leven een loflied zijn voor de HEER, de nederigen zullen het met vreugde horen' (vv.2-3).
 
Prijs God voor:
 • Verhoorde gebeden

  David schrijft: 'Ik zocht de HEER en hij gaf antwoord' (v.5a). God hielp hem toen hij het moeilijk had: 'Toen ik het moeilijk had, riep ik naar de Heer. Hij luisterde naar mij, en hij heeft me gered' (v.7, BGT).
   
 • Bevrijding van angst

  David beschrijft hoe God zijn gebeden heeft verhoord: 'Hij heeft mij van alle angst bevrijd' (v.5b).
   
  Zij die God vrezen (ontzag en eerbied hebben voor God en Hem respecteren), worden bevrijd van alle angst. 'Vrees voor de Heer' (v.10a, HSV) is hetzelfde als 'de Heer zoeken'. Vergelijk vers 10b (HSV), 'want wie Hem vrezen, hebben geen gebrek' met vers 11b (HSV), 'wie de HEERE zoeken, hebben geen gebrek aan enig goed'.
   
  David zegt niet dat het ons aan niets zal ontbreken, maar hij zegt: '... wie de HEERE zoeken, hebben geen gebrek aan enig goed' (v.11b, HSV). Eugene Peterson zegt dat lofprijzing de deur opent tot al zijn goedheid.
   
 • Stralende gezichten

  Een van de dingen die mij al opvielen voordat ik zelf christen werd, was de glans op het gezicht van veel christenen. 'Wie naar hem opzien, stralen van vreugde, schaamte zal hun gezicht niet kleuren' (v.6).
   
 • Bescherming van engelen

  'De engel van de HEER waakt over wie hem vrezen, en bevrijdt hen' (v.8). Het is een heerlijke gedachte dat, als je bidt tot God en Hem looft, zijn engelen je zullen beschermen.
   
'Alle vreugde doet ons spontaan uitbarsten in lof', schrijft C.S. Lewis, 'de vreugde en het genot zijn pas volmaakt als deze worden uitgesproken.'
 

Heer, dank U dat U belooft dat U mij zult bevrijden van al mijn angst. Dank U dat uw engelen mij beschermen als ik bid. Heer, ik dank, prijs en aanbid U vandaag.
 

2.  Geloof Gods belofte van zegen


Maria was 'begenadigd' (1:28). De engel zei tegen haar: 'God heeft je zijn gunst geschonken' (v.30).
 
Dit gedeelte is vol vreugde. Elisabet en Maria beseffen allebei op welke manieren God hen heeft gezegend.
 
Elisabet, vervuld van de Heilige Geest, zingt over Maria: 'De meest gezegende ben je van alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van je schoot! Wie ben ik dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt? (...) Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan' (vv.42-45).
 
De nadruk ligt op Maria's geloof en dat is veelzeggend. Veel mensen zouden in deze omstandigheden heel anders hebben gereageerd. Gods gunst betekende niet dat al Maria's problemen verdwenen; ze was zwanger en ongetrouwd in een cultuur waarin dat de grootste problemen veroorzaakte.
 
Toch kiest ze er voor om te erkennen dat God haar heeft gezegend. Ze beantwoordt Elisabets begroeting met het lied dat wij kennen als het 'Magnificat', de lofzang van Maria. Haar hart juicht om God, haar redder om alle manieren waarop Hij grote dingen voor haar heeft gedaan (vv.47,49).
 
De zegening van Maria is in bepaalde opzichten uniek: 'Gezegend ben jij onder de vrouwen' (v.42a, WV). Maria is:
 • De moeder van de Heer

  Maria droeg de Zoon van God, Jezus, de gezegende (v.42b, GNB). Toen Elisabet in de buurt kwam van het kind Jezus in de buik van zijn moeder, werd zij vervuld met de Heilige Geest (v.41). Vreugde is de kenmerkende reactie op Jezus. Zelfs het kind 'sprong op in haar schoot' (v.44).
   
 • Erkend door alle toekomstige generaties

  'Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen' (v.48). Maria wordt vaak 'gezegende maagd Maria' genoemd.
   
  Het DNA van Jezus was een combinatie van Maria en de Heilige Geest. Genetisch was Hij de zoon van Maria. Hij leek vast op haar. Zijn lichaamsbouw en gelaatstrekken moeten op die van haar hebben geleken. Zij voedde Hem op. Ze onderwees Hem. Dertig jaar lang was zij de meest invloedrijke vrouw in zijn leven.
   
 • Het toppunt van geloof
  'Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan' (v.45). Maria geloofde dat wat de Heer tegen haar had gezegd – wat uniek en menselijk gezien onmogelijk was – zou gebeuren. De engel had tegen haar gezegd: '... voor God is niets onmogelijk' (v.37).
   
  Voor Maria was wat God had beloofd al zo goed als gebeurd, want 'grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan' (v.49). Corrie ten Boom heeft gezegd: “Geloof ziet het onzichtbare, gelooft het ongelooflijke en ontvangt het onmogelijke.”
   
Maria was natuurlijk in vele opzichten uniek. Toch kan de zegen waarover zij het heeft ook op een bepaalde manier voor jou en mij gelden. Jij bent gezegend door een redder, 'God, mijn redder' (v.47). De belofte om de hongerigen te overladen met gaven (v.53) geldt voor jou en mij, want God belooft dat Hij met zijn zegen ook jouw en mijn geestelijke honger zal stillen.
 

Heer, dank U voor Maria's uitzonderlijke geloof. Dank U dat zij geloofde dat U kon doen wat menselijk gezien onmogelijk was. Laat mij U aanbidden, net als Maria geleid door uw zegen.
 

3. Ervaar nu de zegen van Gods nabijheid


Gods aanwezigheid onder zijn volk bracht een enorme verantwoordelijkheid en grote zegen met zich mee. Het volk moest daarom heel voorzichtig en zorgvuldig zijn. De ontmoetingstent (waar God woonde) stond 'midden tussen de andere legerafdelingen' (2:17). Iedereen had zijn eigen taak en verantwoordelijkheid. Een bepaalde groep mensen, de Levieten, kreeg een puur dienende taak. Ze werden 'aangesteld (...) om de priesterlijke bediening te vervullen' en moesten 'alle Israëlieten ten dienste staan' (3:3,9, WV).
 
Het leven van het volk van God draaide letterlijk om de aanwezigheid van God. Die bepaalde hun identiteit, hun succes en hun gezegend-zijn.
 
Maar hier lezen we dat er wel beperkingen golden voor Gods aanwezigheid. Het volk had geen toegang tot het heiligdom, het centrum van Gods aanwezigheid. De bijzondere boodschap van het Nieuwe Testament is dat deze beperking is komen te vervallen.
 
Jij kunt nu ten volle de zegen van Gods nabijheid ervaren. Dit thema van de zegen van Gods nabijheid keert steeds terug in de Schriften. Jezus brengt ons Gods nabijheid (Johannes 1:14a). Jezus heeft jou de Heilige Geest gegeven, Gods sterkende nabijheid die in jou woont (1 Korintiërs 6:19). We ervaren Gods nabijheid vooral als we bij elkaar komen (Matteüs 18:20). Op een dag zul je God met eigen ogen zien (Openbaring 21:3, 22:4).
 

Heer, dank U voor de zegen van uw nabijheid. Dank U dat uw nabijheid de geestelijke honger in mijn hart stilt. Dank U dat Jezus de weg naar de nabijheid van God heeft gebaand door het kruis. Geef dat wij uw gunst nooit vanzelfsprekend vinden. Geef dat we in onze manier van leven laten zien dat God met ons is.
 

Pippa's bijdrage

Lucas 1:39-56


Het is fijn als iemand die al iets verder is een stukje met ons meereist. God liet Maria deze bijzondere openbaring niet alleen dragen. Hij gaf haar Elisabet. Deze twee vrouwen moeten een enorme steun voor elkaar zijn geweest toen ze allebei op een wonderlijke manier zwanger waren geraakt. Bovendien wisten ze allebei dat hun zonen geboren zouden worden om een wonderbaarlijke missie van God te volbrengen (en een van hen was God!).
 

Vers van de dag
Psalm 38:9a

'Proef, en geniet de goedheid van de HEER.'
Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2018 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.