Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
afbeelding van Bible In One Year | bijbeljaar.nl
 Spreuken     Nieuwe Testament     Oude Testament

Strijd en zegen  

4 januari - dag 4

Dertig jaar geleden hoorde ik een lezing die ik nooit meer ben vergeten. De spreker begon met de woorden dat het leven van een christen bestaat uit 'strijd en zegen, strijd en zegen, strijd en zegen, strijd en zegen, strijd en zegen (...) strijd en zegen (…)'.
 
Toentertijd vroeg ik me af of hij de hele tijd zo door zou gaan en wanneer de lezing eindelijk afgelopen zou zijn. Maar hij was bezig iets onvergetelijks en diepzinnigs duidelijk te maken. Als we strijd leveren, denken we vaak dat die nooit zal ophouden. Tijdens een periode van zegen denken we soms ook dat het altijd zo zal zijn. Maar zo zit het leven niet in elkaar. Het leven bestaat uit strijd en zegen.
 
Rick Warren zegt dat hij vroeger dacht dat het leven van een christen een opeenvolging was van strijd en zegen. Nu denkt hij dat het leven als het ware op twee sporen loopt: op elk moment in het leven zijn er zegeningen, maar moet er ook strijd worden geleverd.
 
Hij geeft als voorbeeld de buitengewone zegen die hij heeft ervaren met de publicatie van 'Doelgericht leven'. Dit boek was in korte tijd het best verkopende christelijke boek aller tijden. Het gaf hem enorm veel invloed. Maar in diezelfde tijd werd ook duidelijk dat zijn vrouw leed aan kanker. Op het ene spoor van zijn leven ondervond hij grote zegen; op het andere spoor stond hij voor een vreselijke strijd.

1. Leren navigeren door strijd en zegen

Direct aan het begin lezen we het doel van het boek Spreuken: 'In dit boek staan wijze lessen (...) Door deze lessen leren mensen hoe ze moeten leven (...) De lessen helpen mensen om eerlijk en goed te leven' (vv.1-3, BGT). Het boek bevat praktische wijsheden voor iedereen, van jong tot oud, voor het 'ongeoefende verstand' en voor 'wie wijs en verstandig' zijn (vv.4-6).
 
In Spreuken lees je hoe het vaak loopt in het leven. De schrijver van het boek Spreuken geeft praktische adviezen en wijze raad die hij tijdens zijn lange leven heeft verzameld.
 
Deze adviezen helpen je om 'wijsheid en discipline' (v.7, WV) te krijgen; twee onmisbare dingen in het leven die je niet zo maar in de schoot worden geworpen.
 
Het doel van het boek is om je in staat te stellen de juiste koers te houden. Wijsheid is de 'stuurmanskunst' om te manoeuvreren door de strijd en zegeningen van het leven en behendig om te gaan met alles wat op je pad komt. Joyce Meyer schrijft: 'Wijsheid is nu keuzes maken waar je later blij mee bent.'
 
Ontzag voor de Heer is 'het begin van alle kennis' (v.7a). 'Ontzag' voor de Heer kan worden vertaald als 'eerbied'. Het betekent dat je de Heer respecteert en eert als God. 'Je kunt alleen wijs worden als je eerbied hebt voor de Heer' (v.7b, BGT).
 

Heer, leer me de stuurmanskunst onder de knie te krijgen waarmee ik door de strijd en zegeningen van het leven kan manoeuvreren.
 

2. De manier waarop Jezus omgaat met strijd en zegen

Jezus' werk begon met de zegen van de Heilige Geest bij zijn doop. Zoals vaak na indrukwekkende gebeurtenissen met de Heilige Geest werd deze onmiddellijk gevolgd door strijd.
 
'Daarna werd Jezus door de Geest meegevoerd naar de woestijn om door de duivel op de proef gesteld te worden' (4:1). De verzoekingen beginnen met de woorden 'Als u de Zoon van God bent …' (vv.3,6). De duivel probeert Jezus te verleiden om zijn identiteit uit te buiten en zo zijn Vader op de proef te stellen. Soms komt de duivel naar ons toe en zegt: “Als jij christen bent, dan ben je beter dan de rest.” Of hij zegt: “Als God toch alles vergeeft, maakt het niet uit wat je doet.” Reageer hierop zoals Jezus deed.
 
Jezus kreeg drie grote verleidingen:

 • Onmiddellijke behoeftebevrediging (economisch)

  Er zijn dingen die onmiddellijk bevredigen, maar je met lege handen achterlaten.

  Jezus had zich voorbereid door veertig dagen en nachten te vasten en Hij was dus uitgehongerd. Van dat moment maakte de duivel misbruik voor zijn eerste verzoeking (vv.2b-3a). Hij zegt tegen Jezus: 'Als u de Zoon van God bent, beveel dan die stenen in broden te veranderen' (v.3b).

  Jezus antwoordt: 'Er staat geschreven: “De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God” ' (v.4). Hoewel brood 'broodnodig' is, is brood alleen niet genoeg. Materiële dingen kunnen nooit volledige bevrediging geven.

  Er is een diepere, spirituele honger die alleen kan worden gestild door 'ieder woord dat klinkt uit de mond van God' (v.4). Wij hebben regelmatig spirituele voeding nodig, zelfs nog meer dan tastbaar voedsel.
   
 • Aandacht (religieus)

  Hierna daagt de duivel Jezus uit om van het hoogste punt van de tempel te springen. Een van de dingen die de duivel met deze verzoeking hoopt te bereiken is dat Jezus iets spectaculairs (maar niet nuttigs) doet om aandacht te trekken.

  De duivel probeert Jezus over te halen door Psalm 91 te citeren, maar hij haalt dit vers uit zijn context. Jezus dient hem van repliek met een vers in de juiste context: 'Stel de Heer, uw God, niet op de proef' (v.7).
   
 • Verkeerde middelen (politiek)

  Ten derde laat de duivel Jezus alle koninkrijken van de wereld zien en biedt Hem deze aan als Jezus voor hem neervalt en hem aanbidt (Matteüs 4:8-9). De duivel probeert Jezus zover te krijgen dat Hij ontevreden wordt over God. De duivel wil dat Jezus zelf een gewetenloos plan opvat om zijn doelen te bereiken met de verkeerde middelen. Jezus antwoordt: 'Ga weg, Satan!' Hij onderstreept zijn terechtwijzing met een derde citaat uit Deuteronomium: 'Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen hem' (v.10).
Jezus reageert op elke verzoeking met een vers uit hoofdstuk 6-8 van Deuteronomium. Misschien had Hij deze hoofdstukken net bestudeerd. Als je de Bijbel aandachtig leest, leer je Gods wezen en liefde voor jou kennen en verdiep je je relatie met Hem. Hierdoor ben je beter bestand tegen de leugens van de duivel en kun je de verleiding beter weerstaan.

Aan het einde van deze strijd werd Jezus gezegend door engelen die voor Hem kwamen zorgen (v.11). De periode van zegen duurde niet lang. Jezus hoorde dat Johannes gevangen was genomen (v.12). Het moet een enorme klap voor Jezus zijn geweest toen Hij hoorde dat zijn neef gevangen was genomen om wat hij verkondigde.

 
Maar Jezus liet zich niet uit het veld slaan. Hij begon precies die boodschap te verkondigen waarvoor Johannes was gearresteerd: 'Kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij!' (v.17). Hij ging de strijd onbevreesd en dapper aan.
 
Het leven is niet alleen een kwestie van defensief aanvallen afslaan; je moet ook positieve stappen vooruit zetten. Jezus was een man met een missie. Hij begon mensen om zich heen te verzamelen voor zijn missie en noemde hen zijn eerste leerlingen: 'Jezus zei tegen hen: “Kom, ga met mij mee. Ik zal jullie leren om mensen te vangen in plaats van vissen.” Meteen lieten ze hun netten liggen, en ze gingen met Jezus mee' (vv.19-20, BGT). Het waren spannende tijden. Het begin van het werk van Jezus was een periode van grote zegen.
 

Heer, help me om het voorbeeld van Jezus te volgen in perioden van strijd en perioden van zegen. Laat mij uw woord bestuderen zodat ik de verleiding kan weerstaan en moed en kracht heb om de boodschap van Jezus te verkondigen.
 

3. De manier waarop anderen omgaan met strijd en zegen

Christenen moeten positief in het leven staan. We zien in dit gedeelte, zoals in de hele Bijbel, dat zegen zwaarder weegt dan strijd. Van de vier grote thema’s in dit gedeelte (en in de hele Bijbel) is er slechts één negatief, namelijk de zondeval die de oorzaak is van alle strijd. De andere drie gaan over positieve zegeningen.

 • Schepping

  De mens is gemaakt als evenbeeld van God (9:6b). Elk mensenleven is mooi en belangrijk. Ieder mens is voor God van onschatbare waarde. Daarom heeft het doden van een medemens ook zulke ernstige gevolgen (vv.5,6). Behandel alle mensen met respect en waardigheid.
   
 • Zondeval

  Noach stond voor een enorme strijd: de zondvloed en de verwoesting van bijna de hele mensheid! Het regende veertig dagen en veertig nachten (7:4) (precies dezelfde periode als de verzoeking van Jezus). Gods oordeel was een reactie op de ernst van de zonden van de mens: 'Alles wat de mens uitdenkt, van zijn jeugd af aan, is nu eenmaal slecht' (8:21).
   
 • Verlossing

  Ondanks de strijd van de zondvloed, genoot Noach de zegen van Gods liefde, hoewel alleen Noach en wie met hem in de ark waren overleefden (7:23). Toch kunnen we de ark zien als een symbool van de doop in Christus (zie 1 Petrus 3:18 e.v.) als we dit gedeelte lezen in het licht van het Nieuwe Testament. Degenen in de ark waren veilig. Zij die in Christus zijn, zijn veilig.

  God zegende Noach en zijn zonen. 'Hij zei: “Jullie moeten kinderen krijgen. Zorg ervoor dat er overal op aarde mensen komen” ' (Genesis 9:1, BGT).
   
 • Heerlijkheid

  God sloot een verbond met hen (v.9). Telkens als je een regenboog ziet (v.13), word je eraan herinnerd dat God een verbond met jou heeft gesloten. Dit verbond leidde uiteindelijk naar het kruis – het bloed van het nieuwe verbond. Het is een 'eeuwigdurend verbond' (v.16).
   

Heer, dank U dat uw zegeningen uiteindelijk veel zwaarder wegen dan de strijd. Help me om niet te vergeten dat mijn lichte en tijdelijke strijd in dit huidige leven leiden tot een heerlijkheid die alles te boven gaat en eeuwig is (zie 2 Korintiërs 4:17, GNB).
 

Pippa's bijdrage

Genesis 7:6


Noach was behoorlijk oud (600 jaar!) toen hij met zijn levenswerk begon. Het is nooit te laat, hoe oud je ook bent.
 

Vers van de dag

'De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.' (Matteüs 4:4)
Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2018 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.