Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
Psalm     Nieuwe Testament     Oude Testament

Volg Jezus

1 april - dag 91

Pippa in ik zijn uiteindelijk toch in de wondere wereld van Twitter gestapt. Het is een wereld waarin je anderen 'volgt' en jijzelf 'wordt gevolgd'.
 
Katy Perry en Justin Bieber hebben elk meer dan 90 miljoen volgers. Vele andere beroemdheden hebben ook grote aantallen volgers. Mensen volgen hun leven, woorden, levensstijl, eetpatroon en mode. Ze willen alles over ze weten, met hen communiceren en op hen lijken. Ze imiteren hen. Hier is op zich niets mis mee. Het is heel gewoon om mensen die we bewonderen te volgen. Het volgen van sterren op Twitter kan leuk en zelfs verhelderend zijn.
 
Mensen volgen op Twitter is echter iets heel anders dan een volgeling van iemand zijn. Een volgeling van iemand zijn betekent dat je die persoon probeert na te leven en dat je doet wat diegene je opdraagt. Denk goed na over wie je volgt. Misschien doet het er op Twitter niet zo veel toe wie je volgt, maar daarbuiten wel! Zo volgden miljoenen mensen Hitler, Stalin en Pol Pot. Ook vandaag de dag hebben dictators, terroristen en bendeleiders miljoenen volgelingen.
 
Er zijn mensen die sceptisch staan tegenover tradities en instituten en die niet weten wie of wat ze moeten volgen. De traditionele modellen, die we vaak overnamen van of die werden aanbevolen door onze families, instituten en politieke leiders, hebben tot op zekere hoogte hun aanzien verloren. Het gevolg hiervan is dat veel mensen niet weten wie ze moeten volgen.
 
Jezus heeft vaak gezegd: “Volg mij.” Van alle mensen die ooit hebben geleefd heeft Jezus de meeste volgelingen. Meer dan 2,4 miljard mensen wereldwijd komen ervoor uit dat ze Jezus volgen. Volgelingen van Jezus worden 'discipelen' genoemd. Ze willen bij Hem zijn, Hem kennen, op Hem lijken en alles doen wat Jezus hun opdraagt.

1. Volg het voorbeeld van Jezus


Als je het moeilijk hebt, kun je nieuwe kracht opdoen door te denken aan je zegeningen en de keren dat God je heeft geholpen.
 
David schrijft over een keer dat hij in de 'modder' en 'het slijk' zat 'in de kuil van het graf' (v.3a). Mogelijk heeft hij het over een periode van zonde, ziekte of de diepte van een depressie. Corrie ten Boom heeft gezegd: 'Er is geen put die zo diep is als Gods liefde voor ons.'
 
Als je echt in de put van een depressie zit (v.3, GNB), is dit een verschrikkelijke ervaring. Op zulke momenten komen al onze fouten en teleurstellingen boven. We geloven dat het nooit meer goed zal komen met ons. We voelen ons ellendig en hulpeloos. We denken dat we onze problemen nooit meer te boven komen en Gods roeping niet meer kunnen volbrengen.
 
In zijn wanhoop zegt David: 'Gespannen keek ik uit naar de Heer, ik riep om hulp en hij heeft mij gehoord: hij boog zich naar mij over en trok mij uit de put, uit het slijk en de modder' (vv.2-3a, GNB).
 
Nadat God hem uit de put had getrokken gaf Hij hem vaste grond onder de voeten, zodat hij niet meer wankelde (v.3b, GNB). God legde David een nieuwe lofzang in de mond en zijn getuigenis zorgde ervoor dat veel andere mensen hun vertrouwen op de Heer stelden (v.4).
 
David beschrijft wat een zegen het is om wat de wereld belangrijk vindt links te laten liggen en de Heer te volgen. ‘Gelukkig de mens die vertrouwt op de HEER (...) Veel wonderen hebt u verricht, veel goeds voor ons besloten, HEER, mijn God. Niemand is te vergelijken met u! Wil ik erover spreken, ervan verhalen, het is te veel om op te sommen’ (vv.5-6).
 
David schrijft: 'U hebt mijn oren voor u geopend en nu kan ik zeggen: 'Hier ben ik' ' (vv.7-8c). Het geheim van Davids succes was bidden en gehoorzamen.
 
David geeft zich volledig over aan Gods wil. Hij zegt: 'Hier ben ik, over mij is in de boekrol geschreven. Uw wil te doen, mijn God, verlang ik, diep in mij koester ik uw wet' (vv.8-9).
 
Dit was ook het geheim van Jezus' succes. Volgens de schrijver van Hebreeën maakte Jezus deze verzen volledig waar. Hij zegt dat Jezus Zelf vers 7-9 van deze psalm aanhaalde (zie Hebreeën 10:5-10). Jezus bad en Hij gehoorzaamde. Hij zei: 'Ik ben gekomen, God, om uw wil te doen' (v.7c). De schrijver van Hebreeën vervolgt: 'Op grond van die wil zijn wij voor eens en altijd geheiligd, door het offer van het lichaam van Jezus Christus' (v.10).
 
Volg het voorbeeld van Jezus en geef jezelf over aan de wil van God. David zegt dat mensen die op de Heer vertrouwen gelukkig zijn. Je zult 'veel wonderen' zien en er is 'veel goeds voor ons besloten, HEER, mijn God (...) het is te veel om op te sommen’ (Psalm 40:5-6).


Heer, dank U voor alle keren dat U me uit de put, de modder en het slijk hebt gehaald en mij vaste grond onder de voeten hebt gegeven. Dank U voor alle keren dat U mij een nieuwe lofzang in de mond hebt gelegd en mij hebt laten getuigen, zodat andere mensen op de Heer gingen vertrouwen. Help me ook vandaag om te bidden en te gehoorzamen.
 

2.  Volg Jezus' aanwijzingen


Jezus had geen sociale media, massamedia, grote schermen of zelfs maar een microfoon tot zijn beschikking om zijn boodschap te verspreiden. Die had Hij ook niet nodig. Hij had 'macht en gezag' en gaf die aan zijn volgelingen (9:1).
 
Het is natuurlijk prima om de boodschap van Jezus bekend te maken met alle mogelijke middelen. Maar we moeten niet zo in beslag worden genomen door de moderne communicatiemiddelen dat we de kern van de boodschap uit het oog verliezen. Volg het voorbeeld van Jezus en houd je aan zijn instructies die in dit gedeelte worden beschreven.
 
Jezus genas een vrouw die last had van bloedingen en Hij bracht het dochtertje van Jaïrus weer tot leven. Jaïrus en de vrouw zijn twee heel verschillende mensen: een man en een vrouw; een enkeling en een mens in een menigte; invloedrijk en schijnbaar onaanzienlijk; de een vertelde Jezus over zijn dochter, de ander werd door Jezus 'dochter' genoemd; de een was gezond, de ander ziek.
 
Toch waren ze beiden afhankelijk van Jezus' macht en gezag en deden ze allebei hetzelfde toen ze naar Jezus toe gingen. Jaïrus 'kwam op Jezus af, viel aan zijn voeten neer' (8:41) en de vrouw 'kwam trillend naar voren, viel voor hem neer' (v.47).
 
Ze reageerden allebei op de juiste manier op Jezus. Ze erkenden zijn macht en waren bereid zijn aanwijzingen op te volgen en te geloven dat Hij de macht had om te genezen. Jezus zei tegen de vrouw: 'Mijn dochter, uw vertrouwen is uw redding; ga in vrede'. (v.48, WV). Hij zegt tegen Jaïrus: 'Wees niet bang, maar geloof, dan zal ze worden gered' (v.50). Deze beide verhalen gaan over buitengewone macht en uitzonderlijk medelijden.
 
We lezen dat 'iedereen die [Jezus] aanraakte, werd genezen' (Marcus 6:56). Toen de vrouw, die al twaalf jaar leed aan bloedingen, Hem aanraakte zei Hij: 'Iemand heeft me aangeraakt, want ik heb kracht uit me voelen wegstromen' (Lucas 8:46). Ze werd 'meteen genezen' (v.47). Daarna wekte Jezus de dochter van Jaïrus op uit de dood. De mensen 'waren verbijsterd' (v.56). Jezus handelde met grote macht en groot gezag.
 
Het is nog verbijsterender dat Hij deze macht en dit gezag doorgeeft aan jou. We associëren de woorden macht en gezag met het werk van Jezus en dat is goed. Maar deze woorden horen niet alleen bij Jezus. Jezus riep zijn leerlingen bij zich en 'gaf hun macht en gezag (...) om het koninkrijk van God te verkondigen en zieken te genezen' (9:1-2). Dit is de taak waartoe elk van Jezus' leerlingen geroepen is (Matteüs 28:18-20). Zijn macht en gezag staan vandaag tot jouw beschikking.
 

Heer, help me om uw aanwijzingen te volgen, om het koninkrijk van God te verkondigen en zieken te genezen. Help me om uw voorbeeld nauwgezet te volgen en mijn dienende taak met macht en gezag uit te voeren.
 

3. Volg Jezus met heel je hart


God geeft zijn macht en gezag aan iedereen die zich volledig van zijn plicht tegenover de Heer heeft gekweten (32:22). Kaleb en Jozua worden eruit gepikt als uitzonderingen omdat alleen zij tweeën 'er wél in volhard [hebben] de HEERE na te volgen' (32:12, HSV). Hiertoe roept God zijn volk op.
 
Mozes had het volk gewaarschuwd om zich niet van God af te keren (v.15). Hij waarschuwde hen om niet tegen de wet te zondigen, omdat ze 'de gevolgen van hun zonde zouden ondervinden' (v.23). De voortdurende uitdaging van de Schriften is om de Heer te blijven volgen met heel je hart en je niet in te laten met zonde.
 
Als we dit lezen met het Nieuwe Testament in het achterhoofd, staat 'de Heer volgen' gelijk aan Jezus volgen. 'Jezus is Heer' is de boodschap van het Nieuwe Testament. (Zie bijvoorbeeld Romeinen 10:9.)
 
In deze gedeelten zien we hoeveel je krijgt als je Jezus van harte volgt, volledig op Hem vertrouwt en je overgeeft aan zijn wil. Dit is jouw roeping. Als je dit doet, stuurt Jezus je de wereld in met macht en gezag om het evangelie te verkondigen en de zieken te genezen.


Heer, laat mij U navolgen met heel mijn hart, net als Kaleb en Jozua. Vandaag wil ik uw voorbeeld volgen en me overgeven aan uw wil. Help me om mijn dienende taak uit te voeren met macht en gezag, om het evangelie te verkondigen en zieken te genezen.
 

Pippa's bijdrage

Lucas 9:2-3


Jezus 'zond hen uit om het koninkrijk van God te verkondigen (...) Hij zei tegen hen: 'Neem niets mee voor onderweg, geen stok, geen reistas, geen brood en geen geld, en ook geen extra kleren'.'
 
Je zou eens moeten zien wat we allemaal meeslepen als we naar het buitenland gaan. Het lukt ons maar niet om alleen het hoognodige mee te nemen. Ik moet nodig tegen Nicky zeggen dat ze ook geen squashracket bij zich hadden! 
 

Vers van de dag
Lucas 9:1-2

'Hij riep de twaalf bij zich en gaf hun macht en gezag over alle demonen, en de kracht om ziekten te genezen. Daarna zond hij hen uit om het koninkrijk van God te verkondigen en zieken te genezen.'
Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2018 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.